Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Materiały konstrukcyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Materiały konstrukcyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu chemi ogólnej, nieorganicznej i organicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi materiałami stosowanymi we współczesnej technice.
C-2Zapoznanie studentów z fizycznymi i chemicznymi właściwości materiałów konstrukcyjnych warunkujące określone zastosowania.
C-3Zapoznanie studentów z czynnikami decydującymi o doborze materiałów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Tendencje rozwojowe w nauce o materiałach1
T-W-2Fizyczne i chemiczne właściwości materiałów konstrukcyjnych warunkujące określone zastosowania. Czynniki decydujące o doborze materiałów.1
T-W-3Kompozyty metalowe.1
T-W-4Materiały ceramiczne: grupy materiałów ceramicznych, ceramika spiekana, szkło - związek składu chemicznego i właściwości.1
T-W-5Materiały polimerowe.1
T-W-6Materiały kompozytowe.1
T-W-7Budowa, właściwości i zastosowanie wybranych materiałów termoochronnych, elektroizolacyjnych i o zwiększonej odporności na ścieranie.1
T-W-8Perspektywy rozwoju materiałów inżynierskich: materiały funkcjonalne, gradientowe, nanomateriały, materiały wysokoporowate komórkowe, szkła metaliczne, biomateriały i materiały biomimetyczne.1
T-W-9Kolokwium zaliczeniowe1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.9
A-W-2Praca z literaturą poszerzającą wiedzę z zakresu wykładu36
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C03b_W01
Student zna najważniejsze nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować
ICHP_1A_W03C-2, C-1T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C03b_U01
Student potrafi zaproponować użycie odpowiedniego materiału konstrukcyjnego do konkretnego zastosowanie oraz uzasadnić wybór.
ICHP_1A_U01C-3, C-1T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C03b_K01
Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji i rozumie wpływ zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje
ICHP_1A_K01, ICHP_1A_K02C-2, C-3T-W-1, T-W-8, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C03b_W01
Student zna najważniejsze nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować
2,0Student nie zna nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i nie potrafi ich scharakteryzować.
3,0Student zna w nieznacznym stopniu (55-69%) nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować.
3,5Student zna w 70-79% nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować.
4,0Student zna w 80-89% nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować.
4,5Student zna w 90-95% nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować.
5,0Student zna bardzo dobrze (powyżej 95%) nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C03b_U01
Student potrafi zaproponować użycie odpowiedniego materiału konstrukcyjnego do konkretnego zastosowanie oraz uzasadnić wybór.
2,0Student nie potrafi zaproponować odpowiedni materiał konstrukcyjny do konkretnego zastosowania.
3,0Student potrafi zaproponować odpowiedni materiał konstrukcyjny do konkretnego zastosowania ale nie potrafi uzasadnić swojego wyboru (55-69%)
3,5Student potrafi zaproponować odpowiedni materiał konstrukcyjny do konkretnego zastosowania i potrafi uzasadnić swój wybór (70-79%).
4,0Student potrafi zaproponować odpowiedni materiał konstrukcyjny do konkretnego zastosowania i potrafi uzasadnić swój wybór (80-89%).
4,5Student potrafi zaproponować odpowiedni materiał konstrukcyjny do konkretnego zastosowania i potrafi uzasadnić swój wybór (90-95%).
5,0Student potrafi zaproponować odpowiedni materiał konstrukcyjny do konkretnego zastosowania i potrafi w pełni uzasadnić swój wybór (powyżej 95%).

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C03b_K01
Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji i rozumie wpływ zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje
2,0Student nie ma świadomości wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji i nie rozumie wpływu zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje
3,0Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji ale nie rozumie wpływu zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje
3,5Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji ale ma problem ze zrozumieniem wpływu zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje
4,0Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji i rozumie częściowo wpływ zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje
4,5Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji i rozumie wpływ zastosowanych materiałów na środowisko oraz częściowo zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za podjęte decyzje
5,0Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji i rozumie wpływ zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje

Literatura podstawowa

  1. W. Kucharczyk, Współczesne materiały konstrukcyjne, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2008, 1
  2. L.A. Dobrzański, Metalowe materiały inżynierskie, WNT, Warszawa, 2004, 1
  3. L.A. Dobrzański, Niemetalowe materiały inżynierskie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008, 1
  4. Z. Owsiak, Materiały kompozytowe. Wybrane zagadnienia., Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2006, 1
  5. R. Pamuch, Współczesne materiały ceramiczne, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2005, 1

Literatura dodatkowa

  1. B. Ciszewski, W. Przetakiewicz, Nowoczesne materiały w technice, Bellona, Warszawa, 2008, 1
  2. H. Leda, Współczesne materiały konstrukcyjne i narzędziowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1996, 1
  3. L. Stobieralski, Ceramika węglikowa, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2005

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Tendencje rozwojowe w nauce o materiałach1
T-W-2Fizyczne i chemiczne właściwości materiałów konstrukcyjnych warunkujące określone zastosowania. Czynniki decydujące o doborze materiałów.1
T-W-3Kompozyty metalowe.1
T-W-4Materiały ceramiczne: grupy materiałów ceramicznych, ceramika spiekana, szkło - związek składu chemicznego i właściwości.1
T-W-5Materiały polimerowe.1
T-W-6Materiały kompozytowe.1
T-W-7Budowa, właściwości i zastosowanie wybranych materiałów termoochronnych, elektroizolacyjnych i o zwiększonej odporności na ścieranie.1
T-W-8Perspektywy rozwoju materiałów inżynierskich: materiały funkcjonalne, gradientowe, nanomateriały, materiały wysokoporowate komórkowe, szkła metaliczne, biomateriały i materiały biomimetyczne.1
T-W-9Kolokwium zaliczeniowe1
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.9
A-W-2Praca z literaturą poszerzającą wiedzę z zakresu wykładu36
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C03b_W01Student zna najważniejsze nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W03ma wiedzę z zakresu chemii obejmującą podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii analitycznej, przydatną do rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z fizycznymi i chemicznymi właściwości materiałów konstrukcyjnych warunkujące określone zastosowania.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi materiałami stosowanymi we współczesnej technice.
Treści programoweT-W-7Budowa, właściwości i zastosowanie wybranych materiałów termoochronnych, elektroizolacyjnych i o zwiększonej odporności na ścieranie.
T-W-5Materiały polimerowe.
T-W-6Materiały kompozytowe.
T-W-4Materiały ceramiczne: grupy materiałów ceramicznych, ceramika spiekana, szkło - związek składu chemicznego i właściwości.
T-W-3Kompozyty metalowe.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i nie potrafi ich scharakteryzować.
3,0Student zna w nieznacznym stopniu (55-69%) nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować.
3,5Student zna w 70-79% nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować.
4,0Student zna w 80-89% nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować.
4,5Student zna w 90-95% nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować.
5,0Student zna bardzo dobrze (powyżej 95%) nowoczesne materiały konstrukcyjne i potrafi je scharakteryzować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C03b_U01Student potrafi zaproponować użycie odpowiedniego materiału konstrukcyjnego do konkretnego zastosowanie oraz uzasadnić wybór.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z czynnikami decydującymi o doborze materiałów.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi materiałami stosowanymi we współczesnej technice.
Treści programoweT-W-7Budowa, właściwości i zastosowanie wybranych materiałów termoochronnych, elektroizolacyjnych i o zwiększonej odporności na ścieranie.
T-W-5Materiały polimerowe.
T-W-6Materiały kompozytowe.
T-W-4Materiały ceramiczne: grupy materiałów ceramicznych, ceramika spiekana, szkło - związek składu chemicznego i właściwości.
T-W-3Kompozyty metalowe.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaproponować odpowiedni materiał konstrukcyjny do konkretnego zastosowania.
3,0Student potrafi zaproponować odpowiedni materiał konstrukcyjny do konkretnego zastosowania ale nie potrafi uzasadnić swojego wyboru (55-69%)
3,5Student potrafi zaproponować odpowiedni materiał konstrukcyjny do konkretnego zastosowania i potrafi uzasadnić swój wybór (70-79%).
4,0Student potrafi zaproponować odpowiedni materiał konstrukcyjny do konkretnego zastosowania i potrafi uzasadnić swój wybór (80-89%).
4,5Student potrafi zaproponować odpowiedni materiał konstrukcyjny do konkretnego zastosowania i potrafi uzasadnić swój wybór (90-95%).
5,0Student potrafi zaproponować odpowiedni materiał konstrukcyjny do konkretnego zastosowania i potrafi w pełni uzasadnić swój wybór (powyżej 95%).
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C03b_K01Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji i rozumie wpływ zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
ICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z fizycznymi i chemicznymi właściwości materiałów konstrukcyjnych warunkujące określone zastosowania.
C-3Zapoznanie studentów z czynnikami decydującymi o doborze materiałów.
Treści programoweT-W-1Tendencje rozwojowe w nauce o materiałach
T-W-8Perspektywy rozwoju materiałów inżynierskich: materiały funkcjonalne, gradientowe, nanomateriały, materiały wysokoporowate komórkowe, szkła metaliczne, biomateriały i materiały biomimetyczne.
T-W-2Fizyczne i chemiczne właściwości materiałów konstrukcyjnych warunkujące określone zastosowania. Czynniki decydujące o doborze materiałów.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji i nie rozumie wpływu zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje
3,0Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji ale nie rozumie wpływu zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje
3,5Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji ale ma problem ze zrozumieniem wpływu zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje
4,0Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji i rozumie częściowo wpływ zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje
4,5Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji i rozumie wpływ zastosowanych materiałów na środowisko oraz częściowo zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za podjęte decyzje
5,0Student ma świadomość wpływu zastosowanych materiałów konstrukcyjnych na trwałość konstrukcji i rozumie wpływ zastosowanych materiałów na środowisko oraz odpowiedzialność za podjęte decyzje