Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Elementy chemii ogólnej i nieorganicznej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elementy chemii ogólnej i nieorganicznej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 18 2,00,41zaliczenie
wykładyW2 18 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogolna wiedza z zakresu chemii, fizyki i matematyki na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z chemii ogólnej i nieorganicznej, które będą przydatne do opisu i zrozumienia zjawisk i praw chemicznych oraz formułowania i rozwiązywania zadań chemicznych związanych z kierunkiem inzynieria chemiczna i procesowa
C-2Zapoznanie studenta z zasadami nomenklatury związków nieorganicznych
C-3Ukształtowanie umiejętności pisania wzorów związków i równań reakcji chemicznych
C-4Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów, pH oraz roztworów buforowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Pierwiastki i związki chemiczne. Symbole pierwiastków, wzory związków chemicznych. Nazewnictwo związków chemicznych2
T-A-2Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych. Dobieranie współczynników w reakcjach chemicznych1
T-A-3Podstawowe praw i pojęcia chemiczne.1
T-A-4Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych2
T-A-5Roztwory. Stężenia roztworów: procentowe, molowe, molalne i ułamek molowy.2
T-A-6Struktura elektronowa pierwiastków. Stopień utlenienia. Równania reakcji utleniania i redukcji. Dobieranie współczynników stechiometrycznych w równaniach redox.2
T-A-7Iloczyn jonowy wody, pH roztworów. Stała i stopień dysocjacji roztworów kwasów i zasad.2
T-A-8Wpływ wspólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.2
T-A-9Hydroliza w wodnych roztworach soli2
T-A-10Kolokwium zaliczające2
18
wykłady
T-W-1Przedmiot i zakres chemii. Zjawiska fizyczne i chemiczne. Mieszanina fizyczna a związek chemiczny. Substancje proste i złożone. Pierwiastek chemiczny. Podstawowe pojęcia w chemii: masa atomowa i cząsteczkowa, mol, liczba Avogadro, objętość molowa gazu, wartościowość. Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych.3
T-W-2Klasyfikacja związków chemicznych: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole. Elementarne prawa chemiczne. Współczesny pogląd na atom. Cząstki elementarne, proton, neutron, elektron, foton, kwarki. Budowa i trwałość jądra atomowego. Liczba atomowa, liczba masowa, nuklid, izotopy, izobary, izotony.3
T-W-3Zasady rozbudowy powłok elektronowych. Struktura elektronowa atomu. Liczby kwantowe. Pojęcie orbitalu. Typy orbitali. Poziomy energetyczne elektronów w atomach. Układ okresowy pierwiastków. Struktura elektronowa pierwiastków a układ okresowy. Prawidłowości w układzie okresowym. Elektropowinowactwo i elektroujemność pierwiastków. Promienie i objętość atomowa.3
T-W-4Wiązania chemiczne: jonowe, atomowe, metaliczne pośrednie. Wiązania wodorowe. Biegunowość cząsteczek. Wiązania międzycząsteczkowe. Ciało stałe. Wiązania w sieci przestrzennej kryształów. Kryształy molekularne, kowalencyjne, jonowe. Izomorfizm, polimorfizm2
T-W-5Równowagi fazowe. odwracalność reakcji chemicznych. Prawo działania mas w układach homogenicznych i heterogenicznych. Zależność równowagi od temperatury i ciśnienia.2
T-W-6Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole wg Arrheniusa. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik stężenia jonów hydroniowych. Elektrolity mocne, elektrolity słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wpływ jonów na dysocjację elektrolitów słabych.2
T-W-7Hydroliza soli. Stała i stopień hydrolizy. Roztwory buforowe, pH-mieszanin buforowych.2
T-W-8Zaliczenie wykładów1
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-A-2Praca z literaturą rozszerzającą omówiony materiał10
A-A-3Rozwiązywanie zaleconych zadań22
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia10
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Samodzielna analiza treści wykładów w opraciu o zalecaną literaturę18
A-W-3Udział w konsultacjach10
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów14
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia lub wyjaśnienia, opis
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Test sprawdzający

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_B04_W01
Student ma wiedzę z zakresu chemii ogolnej i nieorganicznej umożliwiającą zrozumienie podstawowych zjawisk i praw chemicznych związanych ze studiowanym kierunkiem
ICHP_1A_W01C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-1S-1
ICHP_1A_B04_W02
Student ma wiedzę dotyczącą nazewnictwa związków nieorganicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapisywania i bilansowania równań reakcji oraz zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz inżynierii chemicznej
ICHP_1A_W01C-2, C-3, C-4T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-3, T-A-2, T-A-1, T-A-5, T-A-8, T-A-9, T-W-6, T-W-7M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_B04_U01
Student potrafi zastosować w praktyce zasady nomenklatury związków nieorganicznych
ICHP_1A_U01C-3T-A-1M-2, M-3S-2
ICHP_1A_B04_U02
Student potrafi rozwiązać problemy obliczeniowe z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej
ICHP_1A_U01, ICHP_1A_U07, ICHP_1A_U09C-4T-A-4, T-A-7, T-A-3, T-A-5, T-A-8, T-W-6, T-W-7M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_B04_K01
Student nabędzie aktywna postawę do pracy samodzielnej oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
ICHP_1A_K03, ICHP_1A_K05C-4T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-2, T-A-1, T-A-5, T-A-8, T-A-9M-2, M-3S-1, S-2
ICHP_1A_B04_K02
Student będzie zdeterminowany do ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz będzie motywował do tego inne osoby
ICHP_1A_K01C-2, C-3, C-4, C-1T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-3, T-A-2, T-A-1, T-A-5, T-A-8, T-A-9, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_B04_W01
Student ma wiedzę z zakresu chemii ogolnej i nieorganicznej umożliwiającą zrozumienie podstawowych zjawisk i praw chemicznych związanych ze studiowanym kierunkiem
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, która umożliwiłaby zrozumienie zjawisk i praw chemicznych związanych ze studiowanym kierunkiem
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, która umożliwia zrozumienie zjawisk i praw chemicznych związanych ze studiowanym kierunkiem
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_B04_W02
Student ma wiedzę dotyczącą nazewnictwa związków nieorganicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapisywania i bilansowania równań reakcji oraz zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz inżynierii chemicznej
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej nazewnictwa związków nieorganicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapisywania i bilansowania równań reakcji oraz nie zna podstawowych metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz inżynierii chemicznej
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą nazewnictwa związków nieorganicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapisywania i bilansowania równań reakcji oraz zna w stopniu podstawowym metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_B04_U01
Student potrafi zastosować w praktyce zasady nomenklatury związków nieorganicznych
2,0Student nie potrafi zastosować w praktyce zasady nomenklatury związków nieorganicznych
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym zastosować w praktyce zasady nomenklatury związków nieorganicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_B04_U02
Student potrafi rozwiązać problemy obliczeniowe z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej
2,0Student nie potrafi rozwiązać podstawowych problemów obliczeniowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej
3,0Student potrafi rozwiązać podstawowe problemy obliczeniowe z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_B04_K01
Student nabędzie aktywna postawę do pracy samodzielnej oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
2,0Student nie potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
3,0Student potrafi jedynie w zakresie podstawowym pracować samodzielnie oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_B04_K02
Student będzie zdeterminowany do ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz będzie motywował do tego inne osoby
2,0Student nie wykazuje potrzeby ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz motywowania do tego innych osób
3,0Student wykazuje w stopniu podstawowym potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz motywowania do tego innych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1997
  2. L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 1997
  3. J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1994
  4. Tadeusz Drapała, Chemia ogólna nieorganiczna z zadaniami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1997
  5. P.A. Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady., PWN, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna, podstawy, PWN, Warszawa, 1995
  2. L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1994

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Pierwiastki i związki chemiczne. Symbole pierwiastków, wzory związków chemicznych. Nazewnictwo związków chemicznych2
T-A-2Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych. Dobieranie współczynników w reakcjach chemicznych1
T-A-3Podstawowe praw i pojęcia chemiczne.1
T-A-4Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych2
T-A-5Roztwory. Stężenia roztworów: procentowe, molowe, molalne i ułamek molowy.2
T-A-6Struktura elektronowa pierwiastków. Stopień utlenienia. Równania reakcji utleniania i redukcji. Dobieranie współczynników stechiometrycznych w równaniach redox.2
T-A-7Iloczyn jonowy wody, pH roztworów. Stała i stopień dysocjacji roztworów kwasów i zasad.2
T-A-8Wpływ wspólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.2
T-A-9Hydroliza w wodnych roztworach soli2
T-A-10Kolokwium zaliczające2
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedmiot i zakres chemii. Zjawiska fizyczne i chemiczne. Mieszanina fizyczna a związek chemiczny. Substancje proste i złożone. Pierwiastek chemiczny. Podstawowe pojęcia w chemii: masa atomowa i cząsteczkowa, mol, liczba Avogadro, objętość molowa gazu, wartościowość. Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych.3
T-W-2Klasyfikacja związków chemicznych: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole. Elementarne prawa chemiczne. Współczesny pogląd na atom. Cząstki elementarne, proton, neutron, elektron, foton, kwarki. Budowa i trwałość jądra atomowego. Liczba atomowa, liczba masowa, nuklid, izotopy, izobary, izotony.3
T-W-3Zasady rozbudowy powłok elektronowych. Struktura elektronowa atomu. Liczby kwantowe. Pojęcie orbitalu. Typy orbitali. Poziomy energetyczne elektronów w atomach. Układ okresowy pierwiastków. Struktura elektronowa pierwiastków a układ okresowy. Prawidłowości w układzie okresowym. Elektropowinowactwo i elektroujemność pierwiastków. Promienie i objętość atomowa.3
T-W-4Wiązania chemiczne: jonowe, atomowe, metaliczne pośrednie. Wiązania wodorowe. Biegunowość cząsteczek. Wiązania międzycząsteczkowe. Ciało stałe. Wiązania w sieci przestrzennej kryształów. Kryształy molekularne, kowalencyjne, jonowe. Izomorfizm, polimorfizm2
T-W-5Równowagi fazowe. odwracalność reakcji chemicznych. Prawo działania mas w układach homogenicznych i heterogenicznych. Zależność równowagi od temperatury i ciśnienia.2
T-W-6Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole wg Arrheniusa. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik stężenia jonów hydroniowych. Elektrolity mocne, elektrolity słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wpływ jonów na dysocjację elektrolitów słabych.2
T-W-7Hydroliza soli. Stała i stopień hydrolizy. Roztwory buforowe, pH-mieszanin buforowych.2
T-W-8Zaliczenie wykładów1
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-A-2Praca z literaturą rozszerzającą omówiony materiał10
A-A-3Rozwiązywanie zaleconych zadań22
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Samodzielna analiza treści wykładów w opraciu o zalecaną literaturę18
A-W-3Udział w konsultacjach10
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów14
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_B04_W01Student ma wiedzę z zakresu chemii ogolnej i nieorganicznej umożliwiającą zrozumienie podstawowych zjawisk i praw chemicznych związanych ze studiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki na poziomie wyższym niezbędną do opisu i analizy problemów inżynierskich, modelowania oraz obliczeń z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z chemii ogólnej i nieorganicznej, które będą przydatne do opisu i zrozumienia zjawisk i praw chemicznych oraz formułowania i rozwiązywania zadań chemicznych związanych z kierunkiem inzynieria chemiczna i procesowa
Treści programoweT-W-2Klasyfikacja związków chemicznych: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole. Elementarne prawa chemiczne. Współczesny pogląd na atom. Cząstki elementarne, proton, neutron, elektron, foton, kwarki. Budowa i trwałość jądra atomowego. Liczba atomowa, liczba masowa, nuklid, izotopy, izobary, izotony.
T-W-3Zasady rozbudowy powłok elektronowych. Struktura elektronowa atomu. Liczby kwantowe. Pojęcie orbitalu. Typy orbitali. Poziomy energetyczne elektronów w atomach. Układ okresowy pierwiastków. Struktura elektronowa pierwiastków a układ okresowy. Prawidłowości w układzie okresowym. Elektropowinowactwo i elektroujemność pierwiastków. Promienie i objętość atomowa.
T-W-4Wiązania chemiczne: jonowe, atomowe, metaliczne pośrednie. Wiązania wodorowe. Biegunowość cząsteczek. Wiązania międzycząsteczkowe. Ciało stałe. Wiązania w sieci przestrzennej kryształów. Kryształy molekularne, kowalencyjne, jonowe. Izomorfizm, polimorfizm
T-W-1Przedmiot i zakres chemii. Zjawiska fizyczne i chemiczne. Mieszanina fizyczna a związek chemiczny. Substancje proste i złożone. Pierwiastek chemiczny. Podstawowe pojęcia w chemii: masa atomowa i cząsteczkowa, mol, liczba Avogadro, objętość molowa gazu, wartościowość. Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych.
T-W-5Równowagi fazowe. odwracalność reakcji chemicznych. Prawo działania mas w układach homogenicznych i heterogenicznych. Zależność równowagi od temperatury i ciśnienia.
T-W-6Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole wg Arrheniusa. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik stężenia jonów hydroniowych. Elektrolity mocne, elektrolity słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wpływ jonów na dysocjację elektrolitów słabych.
T-W-7Hydroliza soli. Stała i stopień hydrolizy. Roztwory buforowe, pH-mieszanin buforowych.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia lub wyjaśnienia, opis
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, która umożliwiłaby zrozumienie zjawisk i praw chemicznych związanych ze studiowanym kierunkiem
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, która umożliwia zrozumienie zjawisk i praw chemicznych związanych ze studiowanym kierunkiem
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_B04_W02Student ma wiedzę dotyczącą nazewnictwa związków nieorganicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapisywania i bilansowania równań reakcji oraz zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki na poziomie wyższym niezbędną do opisu i analizy problemów inżynierskich, modelowania oraz obliczeń z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z zasadami nomenklatury związków nieorganicznych
C-3Ukształtowanie umiejętności pisania wzorów związków i równań reakcji chemicznych
C-4Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów, pH oraz roztworów buforowych
Treści programoweT-A-4Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych
T-A-6Struktura elektronowa pierwiastków. Stopień utlenienia. Równania reakcji utleniania i redukcji. Dobieranie współczynników stechiometrycznych w równaniach redox.
T-A-7Iloczyn jonowy wody, pH roztworów. Stała i stopień dysocjacji roztworów kwasów i zasad.
T-A-3Podstawowe praw i pojęcia chemiczne.
T-A-2Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych. Dobieranie współczynników w reakcjach chemicznych
T-A-1Pierwiastki i związki chemiczne. Symbole pierwiastków, wzory związków chemicznych. Nazewnictwo związków chemicznych
T-A-5Roztwory. Stężenia roztworów: procentowe, molowe, molalne i ułamek molowy.
T-A-8Wpływ wspólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.
T-A-9Hydroliza w wodnych roztworach soli
T-W-6Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole wg Arrheniusa. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik stężenia jonów hydroniowych. Elektrolity mocne, elektrolity słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wpływ jonów na dysocjację elektrolitów słabych.
T-W-7Hydroliza soli. Stała i stopień hydrolizy. Roztwory buforowe, pH-mieszanin buforowych.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia lub wyjaśnienia, opis
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej nazewnictwa związków nieorganicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapisywania i bilansowania równań reakcji oraz nie zna podstawowych metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz inżynierii chemicznej
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą nazewnictwa związków nieorganicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapisywania i bilansowania równań reakcji oraz zna w stopniu podstawowym metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_B04_U01Student potrafi zastosować w praktyce zasady nomenklatury związków nieorganicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności pisania wzorów związków i równań reakcji chemicznych
Treści programoweT-A-1Pierwiastki i związki chemiczne. Symbole pierwiastków, wzory związków chemicznych. Nazewnictwo związków chemicznych
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zastosować w praktyce zasady nomenklatury związków nieorganicznych
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym zastosować w praktyce zasady nomenklatury związków nieorganicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_B04_U02Student potrafi rozwiązać problemy obliczeniowe z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
ICHP_1A_U07potrafi posługiwać się programami komputerowymi (edytory tekstu i prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych), wspomagającymi realizację podstawowych zadań inżynierskich
ICHP_1A_U09potrafi wykorzystać metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów, pH oraz roztworów buforowych
Treści programoweT-A-4Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych
T-A-7Iloczyn jonowy wody, pH roztworów. Stała i stopień dysocjacji roztworów kwasów i zasad.
T-A-3Podstawowe praw i pojęcia chemiczne.
T-A-5Roztwory. Stężenia roztworów: procentowe, molowe, molalne i ułamek molowy.
T-A-8Wpływ wspólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.
T-W-6Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole wg Arrheniusa. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik stężenia jonów hydroniowych. Elektrolity mocne, elektrolity słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wpływ jonów na dysocjację elektrolitów słabych.
T-W-7Hydroliza soli. Stała i stopień hydrolizy. Roztwory buforowe, pH-mieszanin buforowych.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozwiązać podstawowych problemów obliczeniowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej
3,0Student potrafi rozwiązać podstawowe problemy obliczeniowe z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_B04_K01Student nabędzie aktywna postawę do pracy samodzielnej oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, potrafi pełnić rolę lidera lub kierownika zespołu; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania
ICHP_1A_K05potrafi kierować własnym rozwojem zawodowym podejmując decyzje, rozwiązuje problemy, w tym interpersonalne, związane z wykonywaną pracą
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów, pH oraz roztworów buforowych
Treści programoweT-A-4Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych
T-A-6Struktura elektronowa pierwiastków. Stopień utlenienia. Równania reakcji utleniania i redukcji. Dobieranie współczynników stechiometrycznych w równaniach redox.
T-A-7Iloczyn jonowy wody, pH roztworów. Stała i stopień dysocjacji roztworów kwasów i zasad.
T-A-2Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych. Dobieranie współczynników w reakcjach chemicznych
T-A-1Pierwiastki i związki chemiczne. Symbole pierwiastków, wzory związków chemicznych. Nazewnictwo związków chemicznych
T-A-5Roztwory. Stężenia roztworów: procentowe, molowe, molalne i ułamek molowy.
T-A-8Wpływ wspólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.
T-A-9Hydroliza w wodnych roztworach soli
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
3,0Student potrafi jedynie w zakresie podstawowym pracować samodzielnie oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_B04_K02Student będzie zdeterminowany do ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz będzie motywował do tego inne osoby
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z zasadami nomenklatury związków nieorganicznych
C-3Ukształtowanie umiejętności pisania wzorów związków i równań reakcji chemicznych
C-4Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów, pH oraz roztworów buforowych
C-1Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z chemii ogólnej i nieorganicznej, które będą przydatne do opisu i zrozumienia zjawisk i praw chemicznych oraz formułowania i rozwiązywania zadań chemicznych związanych z kierunkiem inzynieria chemiczna i procesowa
Treści programoweT-A-4Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych
T-A-6Struktura elektronowa pierwiastków. Stopień utlenienia. Równania reakcji utleniania i redukcji. Dobieranie współczynników stechiometrycznych w równaniach redox.
T-A-7Iloczyn jonowy wody, pH roztworów. Stała i stopień dysocjacji roztworów kwasów i zasad.
T-A-3Podstawowe praw i pojęcia chemiczne.
T-A-2Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych. Dobieranie współczynników w reakcjach chemicznych
T-A-1Pierwiastki i związki chemiczne. Symbole pierwiastków, wzory związków chemicznych. Nazewnictwo związków chemicznych
T-A-5Roztwory. Stężenia roztworów: procentowe, molowe, molalne i ułamek molowy.
T-A-8Wpływ wspólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.
T-A-9Hydroliza w wodnych roztworach soli
T-W-2Klasyfikacja związków chemicznych: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole. Elementarne prawa chemiczne. Współczesny pogląd na atom. Cząstki elementarne, proton, neutron, elektron, foton, kwarki. Budowa i trwałość jądra atomowego. Liczba atomowa, liczba masowa, nuklid, izotopy, izobary, izotony.
T-W-3Zasady rozbudowy powłok elektronowych. Struktura elektronowa atomu. Liczby kwantowe. Pojęcie orbitalu. Typy orbitali. Poziomy energetyczne elektronów w atomach. Układ okresowy pierwiastków. Struktura elektronowa pierwiastków a układ okresowy. Prawidłowości w układzie okresowym. Elektropowinowactwo i elektroujemność pierwiastków. Promienie i objętość atomowa.
T-W-4Wiązania chemiczne: jonowe, atomowe, metaliczne pośrednie. Wiązania wodorowe. Biegunowość cząsteczek. Wiązania międzycząsteczkowe. Ciało stałe. Wiązania w sieci przestrzennej kryształów. Kryształy molekularne, kowalencyjne, jonowe. Izomorfizm, polimorfizm
T-W-1Przedmiot i zakres chemii. Zjawiska fizyczne i chemiczne. Mieszanina fizyczna a związek chemiczny. Substancje proste i złożone. Pierwiastek chemiczny. Podstawowe pojęcia w chemii: masa atomowa i cząsteczkowa, mol, liczba Avogadro, objętość molowa gazu, wartościowość. Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych.
T-W-5Równowagi fazowe. odwracalność reakcji chemicznych. Prawo działania mas w układach homogenicznych i heterogenicznych. Zależność równowagi od temperatury i ciśnienia.
T-W-6Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole wg Arrheniusa. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik stężenia jonów hydroniowych. Elektrolity mocne, elektrolity słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wpływ jonów na dysocjację elektrolitów słabych.
T-W-7Hydroliza soli. Stała i stopień hydrolizy. Roztwory buforowe, pH-mieszanin buforowych.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje potrzeby ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz motywowania do tego innych osób
3,0Student wykazuje w stopniu podstawowym potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz motywowania do tego innych
3,5
4,0
4,5
5,0