Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Zakrzewska <Barbara.Zakrzewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Halina Murasiewicz <Halina.Murasiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 18 2,00,56zaliczenie
projektyP8 9 1,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Chemia fizyczna
W-2Procesy i aparatura procesowa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z unormowaniami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa procesowego, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
C-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka
C-3Zdobycie przez studenta umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznej wraz z trójwarstwowym systemem zabezpieczeń.9
9
wykłady
T-W-1Regulacje prawne w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego. Systemy bezpieczeństwa. Identyfikacja i klasyfikacja zakładów.1
T-W-2Raport o Bezpieczeństwie1
T-W-3Klasyfikacja nadzwyczajnych zagrożeń1
T-W-4Modele wypływu niebezpiecznych substancji do otoczenia1
T-W-5Model zarządzania ryzykiem procesowym. Miara ryzyka. Zasady akceptacji ryzyka. Kryteria oceny ryzyka. Matryca ryzyka. Analiza ryzyka - metody jakościowe1
T-W-6Systemy bezpieczeństwa i ochrony – trójwarstwowy system zabezpieczeń. Identyfikacja zagrożeń1
T-W-7Analiza bezpieczeństwa procesu, listy kontrolne, klasyfikacje, analiza niezawodności ludzkiej, studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP1
T-W-8Konstrukcja i analiza ilościowa diagramu przyczyn i skutków1
T-W-9Konstrukcja drzewa zdarzeń. Analiza jakościowa drzewa zdarzeń1
T-W-10Konstrukcja drzewa błędu. Analiza jakościowa drzewa błędu.1
T-W-11Wybuchy. Przyczyny wybuchów chemicznych, pyłowych i cieplnych. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem2
T-W-12Prezentacja programów do obliczania zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji oraz efektów fizycznych i skutków wypływu niebezpiecznej substancji2
T-W-13Przykład identyfikacji zagrozen dla reaktora z systemami zasilania i chłodzenia. Wstepna i koncowa analiza HAZOP. Analiza ilosciowa i jakosciowa drzew błedu i drzew zdarzen dla reprezentatywnychzdarzen wypadkowych.4
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Korzystanie z konsultacji5
A-P-2Studiowanie literatury przedmiotu5
A-P-3Praca własna11
A-P-4Uczestnictwo w zajęciach9
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3Korzystanie z konsultacji15
A-W-4Praca własna. Przygotowanie do kolokwiów17
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna-ćwiczenia projektowe z użyciem komputerów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowania scenariuszy awaryjnych do obliczeń komputerowych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwia

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C23a_W016
Student zdobywa wiedzę dotyczącą unormowań prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie bezpieczeństwa procesowego. Poznaje model zarządzania ryzykiem procesowym i zasady akceptacji ryzyka. Poznaje systemy bezpieczeństwa i ochrony w instalacjach stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Poznaje metody identyfikacji zagrożeń i potrafi przeprowadzić analizę bezpieczeństwa procesu.
ICHP_1A_W16C-3, C-2T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-11, T-W-9, T-W-10, T-W-7, T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-5, T-W-6M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C23a_U012
Student potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle. Potrafi ocenić zagrożenia związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych w procesach chemicznych. Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka dla instalacji dużego ryzyka oraz dobrać zabezpieczenia zmniejszające ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
ICHP_1A_U12C-3, C-2T-P-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-11, T-W-9, T-W-10, T-W-7, T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-5, T-W-6M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C23a_K02
Student ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zajęcia projektowe uczą pracy zespołowej i wykorzystania potencjału członków grupy
ICHP_1A_K02C-2T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-11, T-W-9, T-W-10, T-W-7, T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-5, T-W-6M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C23a_W016
Student zdobywa wiedzę dotyczącą unormowań prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie bezpieczeństwa procesowego. Poznaje model zarządzania ryzykiem procesowym i zasady akceptacji ryzyka. Poznaje systemy bezpieczeństwa i ochrony w instalacjach stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Poznaje metody identyfikacji zagrożeń i potrafi przeprowadzić analizę bezpieczeństwa procesu.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na wykładzie
3,0Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu
3,5Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym
4,0Student opanował większość podanych na wykładzie informacji i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym
4,5Student opanował cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu
5,0Student opanował cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać praktycznie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C23a_U012
Student potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle. Potrafi ocenić zagrożenia związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych w procesach chemicznych. Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka dla instalacji dużego ryzyka oraz dobrać zabezpieczenia zmniejszające ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do samodzielnego rozwiązania najprostszych zadań projektowych. Nie składa projektu
3,0Student rozwiązuje proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii korzystając z pomocy innych. Składa projekt obarczony błędami
3,5Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i z niewielką pomocą innych rozwiązuje proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Składa projekt z nieznacznymi uchybieniami
4,0Student potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Oddaje projekt, w którym występują nieliczne i niedyskwalifikujące projektu błędy
4,5Student potrafi samodzielnie rozwiązać zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Potrafi przeprowadzić jakościową analizę ryzyka. Oddaje w terminie projekt, w którym nie ma znaczących błędów
5,0Student potrafi samodzielnie wykonać ocenę zagrożeń i przeprowadzić całościową analizę ryzyka instalacji dużego ryzyka wystąpienia awarii. Oddaje w terminie bezbłędnie wykonany projekt.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C23a_K02
Student ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zajęcia projektowe uczą pracy zespołowej i wykorzystania potencjału członków grupy
2,0Student nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Nie ma świadomości, jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
3,0Student w stopniu dostatecznym rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
3,5Student w znacznym stopniu rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
4,0Student ma dobra świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Rozumie jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii
4,5Student rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii . Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej
5,0Student rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii . Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Literatura podstawowa

  1. Borysiewicz M., Furtek A., Potempski S., Poradnik metod ocen ryzyka zwiazanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, Instytut Energii Atomowej, Otwock-Swierk, 2000
  2. Markowski A., Zapobieganie stratom w przemyśle, cz. III, Wydawnictwo Politechniki łódzkiej, Łódź, 2000
  3. Michalik J. S., Zapobieganie powaznym awariom przemysłowym, Główny Inspektorat pracy, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Adam Markowski, Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym, Wydawnictwo Politechniki łódzkiej, Łódź, 2001

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznej wraz z trójwarstwowym systemem zabezpieczeń.9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Regulacje prawne w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego. Systemy bezpieczeństwa. Identyfikacja i klasyfikacja zakładów.1
T-W-2Raport o Bezpieczeństwie1
T-W-3Klasyfikacja nadzwyczajnych zagrożeń1
T-W-4Modele wypływu niebezpiecznych substancji do otoczenia1
T-W-5Model zarządzania ryzykiem procesowym. Miara ryzyka. Zasady akceptacji ryzyka. Kryteria oceny ryzyka. Matryca ryzyka. Analiza ryzyka - metody jakościowe1
T-W-6Systemy bezpieczeństwa i ochrony – trójwarstwowy system zabezpieczeń. Identyfikacja zagrożeń1
T-W-7Analiza bezpieczeństwa procesu, listy kontrolne, klasyfikacje, analiza niezawodności ludzkiej, studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP1
T-W-8Konstrukcja i analiza ilościowa diagramu przyczyn i skutków1
T-W-9Konstrukcja drzewa zdarzeń. Analiza jakościowa drzewa zdarzeń1
T-W-10Konstrukcja drzewa błędu. Analiza jakościowa drzewa błędu.1
T-W-11Wybuchy. Przyczyny wybuchów chemicznych, pyłowych i cieplnych. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem2
T-W-12Prezentacja programów do obliczania zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji oraz efektów fizycznych i skutków wypływu niebezpiecznej substancji2
T-W-13Przykład identyfikacji zagrozen dla reaktora z systemami zasilania i chłodzenia. Wstepna i koncowa analiza HAZOP. Analiza ilosciowa i jakosciowa drzew błedu i drzew zdarzen dla reprezentatywnychzdarzen wypadkowych.4
18

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Korzystanie z konsultacji5
A-P-2Studiowanie literatury przedmiotu5
A-P-3Praca własna11
A-P-4Uczestnictwo w zajęciach9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3Korzystanie z konsultacji15
A-W-4Praca własna. Przygotowanie do kolokwiów17
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C23a_W016Student zdobywa wiedzę dotyczącą unormowań prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie bezpieczeństwa procesowego. Poznaje model zarządzania ryzykiem procesowym i zasady akceptacji ryzyka. Poznaje systemy bezpieczeństwa i ochrony w instalacjach stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Poznaje metody identyfikacji zagrożeń i potrafi przeprowadzić analizę bezpieczeństwa procesu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W16ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
Cel przedmiotuC-3Zdobycie przez studenta umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii
C-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka
Treści programoweT-W-4Modele wypływu niebezpiecznych substancji do otoczenia
T-W-2Raport o Bezpieczeństwie
T-W-3Klasyfikacja nadzwyczajnych zagrożeń
T-W-8Konstrukcja i analiza ilościowa diagramu przyczyn i skutków
T-W-11Wybuchy. Przyczyny wybuchów chemicznych, pyłowych i cieplnych. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem
T-W-9Konstrukcja drzewa zdarzeń. Analiza jakościowa drzewa zdarzeń
T-W-10Konstrukcja drzewa błędu. Analiza jakościowa drzewa błędu.
T-W-7Analiza bezpieczeństwa procesu, listy kontrolne, klasyfikacje, analiza niezawodności ludzkiej, studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP
T-W-1Regulacje prawne w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego. Systemy bezpieczeństwa. Identyfikacja i klasyfikacja zakładów.
T-W-12Prezentacja programów do obliczania zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji oraz efektów fizycznych i skutków wypływu niebezpiecznej substancji
T-W-13Przykład identyfikacji zagrozen dla reaktora z systemami zasilania i chłodzenia. Wstepna i koncowa analiza HAZOP. Analiza ilosciowa i jakosciowa drzew błedu i drzew zdarzen dla reprezentatywnychzdarzen wypadkowych.
T-W-5Model zarządzania ryzykiem procesowym. Miara ryzyka. Zasady akceptacji ryzyka. Kryteria oceny ryzyka. Matryca ryzyka. Analiza ryzyka - metody jakościowe
T-W-6Systemy bezpieczeństwa i ochrony – trójwarstwowy system zabezpieczeń. Identyfikacja zagrożeń
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna-ćwiczenia projektowe z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowania scenariuszy awaryjnych do obliczeń komputerowych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na wykładzie
3,0Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu
3,5Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym
4,0Student opanował większość podanych na wykładzie informacji i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym
4,5Student opanował cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu
5,0Student opanował cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać praktycznie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C23a_U012Student potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle. Potrafi ocenić zagrożenia związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych w procesach chemicznych. Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka dla instalacji dużego ryzyka oraz dobrać zabezpieczenia zmniejszające ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U12potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle, potrafi oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych
Cel przedmiotuC-3Zdobycie przez studenta umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii
C-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka
Treści programoweT-P-1Projekt zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznej wraz z trójwarstwowym systemem zabezpieczeń.
T-W-4Modele wypływu niebezpiecznych substancji do otoczenia
T-W-2Raport o Bezpieczeństwie
T-W-3Klasyfikacja nadzwyczajnych zagrożeń
T-W-8Konstrukcja i analiza ilościowa diagramu przyczyn i skutków
T-W-11Wybuchy. Przyczyny wybuchów chemicznych, pyłowych i cieplnych. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem
T-W-9Konstrukcja drzewa zdarzeń. Analiza jakościowa drzewa zdarzeń
T-W-10Konstrukcja drzewa błędu. Analiza jakościowa drzewa błędu.
T-W-7Analiza bezpieczeństwa procesu, listy kontrolne, klasyfikacje, analiza niezawodności ludzkiej, studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP
T-W-1Regulacje prawne w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego. Systemy bezpieczeństwa. Identyfikacja i klasyfikacja zakładów.
T-W-12Prezentacja programów do obliczania zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji oraz efektów fizycznych i skutków wypływu niebezpiecznej substancji
T-W-13Przykład identyfikacji zagrozen dla reaktora z systemami zasilania i chłodzenia. Wstepna i koncowa analiza HAZOP. Analiza ilosciowa i jakosciowa drzew błedu i drzew zdarzen dla reprezentatywnychzdarzen wypadkowych.
T-W-5Model zarządzania ryzykiem procesowym. Miara ryzyka. Zasady akceptacji ryzyka. Kryteria oceny ryzyka. Matryca ryzyka. Analiza ryzyka - metody jakościowe
T-W-6Systemy bezpieczeństwa i ochrony – trójwarstwowy system zabezpieczeń. Identyfikacja zagrożeń
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna-ćwiczenia projektowe z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowania scenariuszy awaryjnych do obliczeń komputerowych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do samodzielnego rozwiązania najprostszych zadań projektowych. Nie składa projektu
3,0Student rozwiązuje proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii korzystając z pomocy innych. Składa projekt obarczony błędami
3,5Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i z niewielką pomocą innych rozwiązuje proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Składa projekt z nieznacznymi uchybieniami
4,0Student potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Oddaje projekt, w którym występują nieliczne i niedyskwalifikujące projektu błędy
4,5Student potrafi samodzielnie rozwiązać zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Potrafi przeprowadzić jakościową analizę ryzyka. Oddaje w terminie projekt, w którym nie ma znaczących błędów
5,0Student potrafi samodzielnie wykonać ocenę zagrożeń i przeprowadzić całościową analizę ryzyka instalacji dużego ryzyka wystąpienia awarii. Oddaje w terminie bezbłędnie wykonany projekt.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C23a_K02Student ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zajęcia projektowe uczą pracy zespołowej i wykorzystania potencjału członków grupy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka
Treści programoweT-W-4Modele wypływu niebezpiecznych substancji do otoczenia
T-W-2Raport o Bezpieczeństwie
T-W-3Klasyfikacja nadzwyczajnych zagrożeń
T-W-8Konstrukcja i analiza ilościowa diagramu przyczyn i skutków
T-W-11Wybuchy. Przyczyny wybuchów chemicznych, pyłowych i cieplnych. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem
T-W-9Konstrukcja drzewa zdarzeń. Analiza jakościowa drzewa zdarzeń
T-W-10Konstrukcja drzewa błędu. Analiza jakościowa drzewa błędu.
T-W-7Analiza bezpieczeństwa procesu, listy kontrolne, klasyfikacje, analiza niezawodności ludzkiej, studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP
T-W-1Regulacje prawne w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego. Systemy bezpieczeństwa. Identyfikacja i klasyfikacja zakładów.
T-W-12Prezentacja programów do obliczania zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji oraz efektów fizycznych i skutków wypływu niebezpiecznej substancji
T-W-13Przykład identyfikacji zagrozen dla reaktora z systemami zasilania i chłodzenia. Wstepna i koncowa analiza HAZOP. Analiza ilosciowa i jakosciowa drzew błedu i drzew zdarzen dla reprezentatywnychzdarzen wypadkowych.
T-W-5Model zarządzania ryzykiem procesowym. Miara ryzyka. Zasady akceptacji ryzyka. Kryteria oceny ryzyka. Matryca ryzyka. Analiza ryzyka - metody jakościowe
T-W-6Systemy bezpieczeństwa i ochrony – trójwarstwowy system zabezpieczeń. Identyfikacja zagrożeń
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna-ćwiczenia projektowe z użyciem komputerów
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowania scenariuszy awaryjnych do obliczeń komputerowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Nie ma świadomości, jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
3,0Student w stopniu dostatecznym rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
3,5Student w znacznym stopniu rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
4,0Student ma dobra świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Rozumie jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii
4,5Student rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii . Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej
5,0Student rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii . Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.