Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
MS_1A_W01Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
MS_1A_W02Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania przedsiębiorstwem oraz ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego.
MS_1A_W03Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska, roli i różnorodności biologicznej w biosferze oraz procesach w niej zachodzących. Zna niezbędne narzędzia, metody i techniki do kształtowania środowiska.
MS_1A_W04Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu nomenklatury, podstawowych definicji i budowy składników żywności oraz wzajemne związki i przemiany wynikające z oddziaływań między nimi.
MS_1A_W05Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmy, grzyby, parazyty i szkodniki) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
MS_1A_W06Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu języka obcego na poziomie B2.
MS_1A_W07Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu procesów zachodzących z udziałem mikroorganizmów i ich wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu i rolnictwa.
MS_1A_W08Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu patogenów roślin, zwierząt i ludzi oraz metod ich identyfikacji.
MS_1A_W09Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia związane z kierunkami i mechanizmami ewolucji, procesami je warunkującymi na poziomie molekularnym. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia związane z podstawowymi technikami biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz możliwościami wykorzystania organizmów modyfikowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym.
MS_1A_W10Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia związane z oprzyrządowaniem i technikami biotechnologicznymi oraz ich wykorzystaniem w przeprowadzaniu bioprocesów.
MS_1A_W11Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu budowy i funkcjonowania komórek i narządów, fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo konsumenta.
MS_1A_W12Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu organizacji, wyposażenia oraz metod pracy i bezpieczeństwa laboratoriów badawczych i diagnostycznych w szczególności laboratoriów mikrobiologicznych.
MS_1A_W13Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu metod analitycznych i ich wykorzystania w ocenie jakości żywności i środowiska.
MS_1A_W14Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu podstaw technologii produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.