Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S1)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
MS_1A_U01Potrafi wyszukiwać i wykorzystywać potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł w języku polskim i języku obcym. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
MS_1A_U02Potrafi posługiwać się poprawną terminologią biologiczną, chemiczną i fizyczną, potrafi dobrać właściwe procedury i metody badawcze.
MS_1A_U03Potrafi rozpoznać podstawowe struktury organizmów żywych, ich lokalizację oraz rozumie zależności między budową a czynnościami oraz wyjaśnia odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania organizmu.
MS_1A_U04Potrafi ocenić jakość surowców, produktów i materiałów technicznych oraz wybrać właściwe oprzyrządowanie, techniki biotechnologiczne oraz przeprowadzić bioproces.
MS_1A_U05Potrafi różnicować organizmy patogenne i korzystne wpływające na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne.
MS_1A_U06Potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze właściwe dla mikrobiologii stosowanej i dziedzin pokrewnych oraz potrafi przeprowadzać obserwację i ocenę zjawisk procesowych.
MS_1A_U07Potrafi zorganizować pracę w laboratorium oraz przeprowadzić analizy. Potrafi walidować metodę badawczą. Potrafi przeprowadzić analizy statystyczne uzyskanych wyników.
MS_1A_U08Potrafi dobierać metody i wykonać analizy próbek środowiskowych i biologicznych.
MS_1A_U09Potrafi ocenić przydatność technologiczną surowców roślinnych i zwierzęcych, zaproponować metody ich przetwarzania, oraz dobrać metody analityczne niezbędne do oceny jakości wytworzonych produktów.
MS_1A_U10Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy ekonomiczne procesu technologicznego oraz wprowadzić właściwe systemy zarządzania bezpieczeństwem produkcji.