Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (N2)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
AK_2A_U01wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
AK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania i pielegnowania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
AK_2A_U04potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania nietypowych zadań inżynierskich umiejętność stosowania metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych, w tym technik komputerowych
AK_2A_U05potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
AK_2A_U06potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i projektowaniu, realizacji i utrzymywaniu obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_U07posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych w celu zaprezentowania wykonanych analiz, uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań i analiz w ramach wykonywanych prac badawczych, projektowych i pracy dyplomowej z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U08Umie zaplanować i wykonać pod kierunkiem opiekuna naukowego zadania badawcze oraz ekspertyzy z zakresu architektury krajobrazu, potrafi formułować i testować hipotezy związane z tymi zadaniami, używając właściwych metod, technik i narzędzi
AK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
AK_2A_U10zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w zawodzie architekta krajobrazu, potrafo współdziałąć w ramach prac zespołowych, potrafi realizować proces dalszego samokształcenia przez całe życie oraz zna zasady ergonomii i bezpieczeństwa pracy
AK_2A_U12rozpoznaje, w stopniu rozszerzonym charakterystyczne dla różnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne oraz ich komponenty
AK_2A_U13ocenia na poziomie rozszerzonym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych