Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (N2)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
AK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
AK_2A_K02wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
AK_2A_K03ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie krajobrazu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego
AK_2A_K04ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko
AK_2A_K05potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
AK_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w zakresie planowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
AK_2A_K08potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu architekta krajobrazu