Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (N2)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
ZIIP_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym, potrafi analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadnić opinie
ZIIP_2A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, kierować zespołami działalności twórczej w produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej lub w administracji
ZIIP_2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
ZIIP_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii produkcji
ZIIP_2A_U05potrafi określić kierunek i zrealizować proces samokształcenia
ZIIP_2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie inżynierii produkcji, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
ZIIP_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
ZIIP_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
ZIIP_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
ZIIP_2A_U10potrafi łączyć wiedzę z zakresu inżynierii produkcji oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
ZIIP_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
ZIIP_2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik i technologii w zakresie inżynierii produkcji i zarządzania
ZIIP_2A_U13zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym
ZIIP_2A_U14ma umiejętność przeprowadzania wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
ZIIP_2A_U15potrafi wykonać analizę sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne lub technologiczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
ZIIP_2A_U16potrafi wykonać analizę i zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych lub technologicznych
ZIIP_2A_U17potrafi identyfikować i formułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla inżynierii produkcji, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
ZIIP_2A_U18potrafi stosować i poszukiwać techniki, metody oraz koncepcje twórczego rozwiązywania problemów charakterystycznych dla inżynierii produkcji
ZIIP_2A_U19ma umiejętność projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych opartych na technologiach informacyjnych, sztucznej inteligencji, itp.
ZIIP_2A_U20ma umiejętność organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych
ZIIP_2A_U21potrafi dokonywać doboru metod optymalizacji, symulacji, prognozowania, wywodu wiedzy oraz wspomagania działań technologiami informatycznymi
ZIIP_2A_U22ma umiejętność podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
ZIIP_2A_U23ma umiejętność doradztwa w zakresie doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie produkcji
ZIIP_2A_U24ma umiejętność twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji oraz zarządznia produkcją i innowacjami