Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Elementy prawa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elementy prawa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Edyta Engel <Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna na poziomie wiedzy o społeczeństwie z programu szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami nauk prawnych, opanowanie umiejętności rozróżniania płaszczyzn prawnych ze szczególnym akcentem na prawo cwywilne i prawo pracy, opanowanie podstawowych instytucji pozwalających się na poruszanie się w prawie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w RP, struktura aktu prawnego1
T-W-2zagadnienia stanowienia, przestrzegania i stosowania prawa (model sądowy i administracyjny) w tym omówienie podstawowych cech kodeksu postępowania administracyjnego w relacji organ - obywatel1
T-W-3pojęcie osoby fizycznej i prawnej, w tym rodzaje osób prawnych, zagadnienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych1
T-W-4pojęcie i rodzaje czyności prawnych, wady oświadczenia woli1
T-W-5sposoby zawarcia umowy - oferta, negocjacje, aukcja i przetarg; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury1
T-W-6Dawność i przedawnienie; pojęcie, strony i przedmiot stosunku obligacyjnego, cechy charakterystyczne1
T-W-7powstanie zobowiązania, zdarzenia go kreujące (czynność prawna, konstytutywne orzeczenie sądu, akty administrac yjne, inne, w tym: bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, cechy charakterystyczne1
T-W-8wykonianie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania; zasady ogólne i skutki dla stron1
T-W-9wybrane przykłady umów o przeniesienie praw, w tym sprzedaż, pożyczka, zamiana, darowizna, o korzystanie z cudzych praw i rzeczy: najem, dzierżawa1
T-W-10umowa zlecenia, umowa o pracę, pojęcie, cechy, strony i podstawy nawiązania stosunku pracy1
T-W-11nowe formy zatrudnienia, pojęcie i elementy fakultatywne i obligatoryjne umów o pracę1
T-W-12sposoby rozwiązania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem za i bez wypowiedzenia, konstrukcje prawne, roszczenia pracownize1
T-W-13obowiązki stron stosunku pracy; grupy szczególnie chronione w KP ze szczególnym uwzględnieniem statusu kobiety pracownika1
T-W-14wynagrodzenie, urlop i odpowiedzialność pracowników: podstawowe uregulowania prawne1
T-W-15pracownik a przedsiębiorstwa; formy prowadzenia działalności gospodarczej - ogólnie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2praca własna, przygotowanie do kolokwium10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład o charakterze informacyjnym, pogadanka, wyjaśnienia i objaśnienia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca weryfikująca wiedzę studenta materiału wykładowego w postaci kolokwium egzaminacyjnego: trzy zagadnienia opisowe

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B10-1_W01
Student jest w stanie definiować podstawowe pojęcia z zakresu podstaw prawa, w tym z zakresu społeczno - prawnej, jest w stanie objaśniać podstawowe konstrukcje prawne, potrafi nazywać podstawowe instytucje prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, potrafi rozpoznać podstawowe instytucje i je rozróznić.
ENE_1A_W03, ENE_1A_W29C-1T-W-4, T-W-3, T-W-12, T-W-2, T-W-5, T-W-15, T-W-14, T-W-11, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-13, T-W-10, T-W-9, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B10-1_U01
Student potrafi prawidłowo definiować podstawowe pojęcia prawne objęte przedmiotem zajęć, analizować przepisy i je zastosować dla danego niezłożonego przypadku.
ENE_1A_U21, ENE_1A_U24C-1T-W-4, T-W-3, T-W-12, T-W-2, T-W-5, T-W-15, T-W-14, T-W-11, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-13, T-W-10, T-W-9, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B10-1_K01
Student ma świadomość relacji między prawem a codziennością, ma zdolność określenia podstawowych instytucji prawa w zakresie przedmiotu.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K07C-1T-W-4, T-W-3, T-W-12, T-W-2, T-W-5, T-W-15, T-W-14, T-W-11, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-13, T-W-10, T-W-9, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B10-1_W01
Student jest w stanie definiować podstawowe pojęcia z zakresu podstaw prawa, w tym z zakresu społeczno - prawnej, jest w stanie objaśniać podstawowe konstrukcje prawne, potrafi nazywać podstawowe instytucje prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, potrafi rozpoznać podstawowe instytucje i je rozróznić.
2,0
3,0Student potrafi nazywać podstawowe , omawiane gałęzie prawa , potrafi opisać rolę podstawowych instytucji i je w podstawowym stopniu scharakteryzować
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B10-1_U01
Student potrafi prawidłowo definiować podstawowe pojęcia prawne objęte przedmiotem zajęć, analizować przepisy i je zastosować dla danego niezłożonego przypadku.
2,0
3,0Uzyskanie 60 % punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. T. Chuwin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, 5 wydanie, Warszawa, 2009, 5
  2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa, 2011, 11
  3. L. Florek, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa, 2010, 12

Literatura dodatkowa

  1. J. Nowacki, Wstęp do prawoznawstwa, Oficyna a Wolters Kluwers, Warszawa, 2007, 3
  2. A. Kawałko, H. Witczak, Zobowiązania, C.H. Beck, Warszawa, 2010, 3
  3. G. Michniewicz, Prawo w działaności gospodarczej, Brandta, Bydgoszcz, 2010, 1

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w RP, struktura aktu prawnego1
T-W-2zagadnienia stanowienia, przestrzegania i stosowania prawa (model sądowy i administracyjny) w tym omówienie podstawowych cech kodeksu postępowania administracyjnego w relacji organ - obywatel1
T-W-3pojęcie osoby fizycznej i prawnej, w tym rodzaje osób prawnych, zagadnienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych1
T-W-4pojęcie i rodzaje czyności prawnych, wady oświadczenia woli1
T-W-5sposoby zawarcia umowy - oferta, negocjacje, aukcja i przetarg; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury1
T-W-6Dawność i przedawnienie; pojęcie, strony i przedmiot stosunku obligacyjnego, cechy charakterystyczne1
T-W-7powstanie zobowiązania, zdarzenia go kreujące (czynność prawna, konstytutywne orzeczenie sądu, akty administrac yjne, inne, w tym: bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, cechy charakterystyczne1
T-W-8wykonianie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania; zasady ogólne i skutki dla stron1
T-W-9wybrane przykłady umów o przeniesienie praw, w tym sprzedaż, pożyczka, zamiana, darowizna, o korzystanie z cudzych praw i rzeczy: najem, dzierżawa1
T-W-10umowa zlecenia, umowa o pracę, pojęcie, cechy, strony i podstawy nawiązania stosunku pracy1
T-W-11nowe formy zatrudnienia, pojęcie i elementy fakultatywne i obligatoryjne umów o pracę1
T-W-12sposoby rozwiązania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem za i bez wypowiedzenia, konstrukcje prawne, roszczenia pracownize1
T-W-13obowiązki stron stosunku pracy; grupy szczególnie chronione w KP ze szczególnym uwzględnieniem statusu kobiety pracownika1
T-W-14wynagrodzenie, urlop i odpowiedzialność pracowników: podstawowe uregulowania prawne1
T-W-15pracownik a przedsiębiorstwa; formy prowadzenia działalności gospodarczej - ogólnie1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2praca własna, przygotowanie do kolokwium10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B10-1_W01Student jest w stanie definiować podstawowe pojęcia z zakresu podstaw prawa, w tym z zakresu społeczno - prawnej, jest w stanie objaśniać podstawowe konstrukcje prawne, potrafi nazywać podstawowe instytucje prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, potrafi rozpoznać podstawowe instytucje i je rozróznić.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W03Ma elementarną wiedzę w zakresie prawa dotyczącego energetyki, ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
ENE_1A_W29Ma podstawową wiedzę niezbędną do korzystania z treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami nauk prawnych, opanowanie umiejętności rozróżniania płaszczyzn prawnych ze szczególnym akcentem na prawo cwywilne i prawo pracy, opanowanie podstawowych instytucji pozwalających się na poruszanie się w prawie.
Treści programoweT-W-4pojęcie i rodzaje czyności prawnych, wady oświadczenia woli
T-W-3pojęcie osoby fizycznej i prawnej, w tym rodzaje osób prawnych, zagadnienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych
T-W-12sposoby rozwiązania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem za i bez wypowiedzenia, konstrukcje prawne, roszczenia pracownize
T-W-2zagadnienia stanowienia, przestrzegania i stosowania prawa (model sądowy i administracyjny) w tym omówienie podstawowych cech kodeksu postępowania administracyjnego w relacji organ - obywatel
T-W-5sposoby zawarcia umowy - oferta, negocjacje, aukcja i przetarg; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury
T-W-15pracownik a przedsiębiorstwa; formy prowadzenia działalności gospodarczej - ogólnie
T-W-14wynagrodzenie, urlop i odpowiedzialność pracowników: podstawowe uregulowania prawne
T-W-11nowe formy zatrudnienia, pojęcie i elementy fakultatywne i obligatoryjne umów o pracę
T-W-6Dawność i przedawnienie; pojęcie, strony i przedmiot stosunku obligacyjnego, cechy charakterystyczne
T-W-7powstanie zobowiązania, zdarzenia go kreujące (czynność prawna, konstytutywne orzeczenie sądu, akty administrac yjne, inne, w tym: bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, cechy charakterystyczne
T-W-8wykonianie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania; zasady ogólne i skutki dla stron
T-W-13obowiązki stron stosunku pracy; grupy szczególnie chronione w KP ze szczególnym uwzględnieniem statusu kobiety pracownika
T-W-10umowa zlecenia, umowa o pracę, pojęcie, cechy, strony i podstawy nawiązania stosunku pracy
T-W-9wybrane przykłady umów o przeniesienie praw, w tym sprzedaż, pożyczka, zamiana, darowizna, o korzystanie z cudzych praw i rzeczy: najem, dzierżawa
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w RP, struktura aktu prawnego
Metody nauczaniaM-1Wykład o charakterze informacyjnym, pogadanka, wyjaśnienia i objaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca weryfikująca wiedzę studenta materiału wykładowego w postaci kolokwium egzaminacyjnego: trzy zagadnienia opisowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi nazywać podstawowe , omawiane gałęzie prawa , potrafi opisać rolę podstawowych instytucji i je w podstawowym stopniu scharakteryzować
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B10-1_U01Student potrafi prawidłowo definiować podstawowe pojęcia prawne objęte przedmiotem zajęć, analizować przepisy i je zastosować dla danego niezłożonego przypadku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
ENE_1A_U24Umie analizować i stosować przepisy prawa
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami nauk prawnych, opanowanie umiejętności rozróżniania płaszczyzn prawnych ze szczególnym akcentem na prawo cwywilne i prawo pracy, opanowanie podstawowych instytucji pozwalających się na poruszanie się w prawie.
Treści programoweT-W-4pojęcie i rodzaje czyności prawnych, wady oświadczenia woli
T-W-3pojęcie osoby fizycznej i prawnej, w tym rodzaje osób prawnych, zagadnienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych
T-W-12sposoby rozwiązania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem za i bez wypowiedzenia, konstrukcje prawne, roszczenia pracownize
T-W-2zagadnienia stanowienia, przestrzegania i stosowania prawa (model sądowy i administracyjny) w tym omówienie podstawowych cech kodeksu postępowania administracyjnego w relacji organ - obywatel
T-W-5sposoby zawarcia umowy - oferta, negocjacje, aukcja i przetarg; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury
T-W-15pracownik a przedsiębiorstwa; formy prowadzenia działalności gospodarczej - ogólnie
T-W-14wynagrodzenie, urlop i odpowiedzialność pracowników: podstawowe uregulowania prawne
T-W-11nowe formy zatrudnienia, pojęcie i elementy fakultatywne i obligatoryjne umów o pracę
T-W-6Dawność i przedawnienie; pojęcie, strony i przedmiot stosunku obligacyjnego, cechy charakterystyczne
T-W-7powstanie zobowiązania, zdarzenia go kreujące (czynność prawna, konstytutywne orzeczenie sądu, akty administrac yjne, inne, w tym: bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, cechy charakterystyczne
T-W-8wykonianie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania; zasady ogólne i skutki dla stron
T-W-13obowiązki stron stosunku pracy; grupy szczególnie chronione w KP ze szczególnym uwzględnieniem statusu kobiety pracownika
T-W-10umowa zlecenia, umowa o pracę, pojęcie, cechy, strony i podstawy nawiązania stosunku pracy
T-W-9wybrane przykłady umów o przeniesienie praw, w tym sprzedaż, pożyczka, zamiana, darowizna, o korzystanie z cudzych praw i rzeczy: najem, dzierżawa
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w RP, struktura aktu prawnego
Metody nauczaniaM-1Wykład o charakterze informacyjnym, pogadanka, wyjaśnienia i objaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca weryfikująca wiedzę studenta materiału wykładowego w postaci kolokwium egzaminacyjnego: trzy zagadnienia opisowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Uzyskanie 60 % punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B10-1_K01Student ma świadomość relacji między prawem a codziennością, ma zdolność określenia podstawowych instytucji prawa w zakresie przedmiotu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami nauk prawnych, opanowanie umiejętności rozróżniania płaszczyzn prawnych ze szczególnym akcentem na prawo cwywilne i prawo pracy, opanowanie podstawowych instytucji pozwalających się na poruszanie się w prawie.
Treści programoweT-W-4pojęcie i rodzaje czyności prawnych, wady oświadczenia woli
T-W-3pojęcie osoby fizycznej i prawnej, w tym rodzaje osób prawnych, zagadnienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych
T-W-12sposoby rozwiązania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem za i bez wypowiedzenia, konstrukcje prawne, roszczenia pracownize
T-W-2zagadnienia stanowienia, przestrzegania i stosowania prawa (model sądowy i administracyjny) w tym omówienie podstawowych cech kodeksu postępowania administracyjnego w relacji organ - obywatel
T-W-5sposoby zawarcia umowy - oferta, negocjacje, aukcja i przetarg; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury
T-W-15pracownik a przedsiębiorstwa; formy prowadzenia działalności gospodarczej - ogólnie
T-W-14wynagrodzenie, urlop i odpowiedzialność pracowników: podstawowe uregulowania prawne
T-W-11nowe formy zatrudnienia, pojęcie i elementy fakultatywne i obligatoryjne umów o pracę
T-W-6Dawność i przedawnienie; pojęcie, strony i przedmiot stosunku obligacyjnego, cechy charakterystyczne
T-W-7powstanie zobowiązania, zdarzenia go kreujące (czynność prawna, konstytutywne orzeczenie sądu, akty administrac yjne, inne, w tym: bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, cechy charakterystyczne
T-W-8wykonianie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania; zasady ogólne i skutki dla stron
T-W-13obowiązki stron stosunku pracy; grupy szczególnie chronione w KP ze szczególnym uwzględnieniem statusu kobiety pracownika
T-W-10umowa zlecenia, umowa o pracę, pojęcie, cechy, strony i podstawy nawiązania stosunku pracy
T-W-9wybrane przykłady umów o przeniesienie praw, w tym sprzedaż, pożyczka, zamiana, darowizna, o korzystanie z cudzych praw i rzeczy: najem, dzierżawa
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w RP, struktura aktu prawnego
Metody nauczaniaM-1Wykład o charakterze informacyjnym, pogadanka, wyjaśnienia i objaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca weryfikująca wiedzę studenta materiału wykładowego w postaci kolokwium egzaminacyjnego: trzy zagadnienia opisowe