Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
ENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K03Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
ENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
ENE_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
ENE_1A_K06Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafić przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
ENE_1A_K08Ma nawyki do prowadzenia zdrowego trybu życia
ENE_1A_K09Ma kompetencje w zakresie kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji oraz otwartości i współpracy w środowiskach wielokulturowych