Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
ENE_1A_W01Zna podstawowe metody i procedury numeryczne oraz zagadnienia programowania i możliwości obliczeń numerycznych
ENE_1A_W02Ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
ENE_1A_W03Ma elementarną wiedzę w zakresie prawa dotyczącego energetyki, ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
ENE_1A_W04Zna zasady i narzędzia grafiki inżynierskiej umożliwiającej rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu energetyki
ENE_1A_W05Zna zasady mechaniki, techniki połączeń, metody analizy wytrzymałościowej, metody obliczeń projektowych wybranych podstawowych konstrukcji mechanicznych
ENE_1A_W06Zna budowę i zasadę działania podstawowych części maszyn i zespołów mechanicznych oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych
ENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W08Zna podstawowe zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i działania maszyn elektrycznych
ENE_1A_W09Zna metody określania podstawowych parametrów cieplnych i elektrycznych
ENE_1A_W10Zna metody statystycznego opracowywania wyników pomiarów i badań
ENE_1A_W11Zna metody analizy liniowych układów dynamicznych i podstawowe struktury układów sterowania
ENE_1A_W12Zna problemy związane z przesyłaniem energii elektrycznej
ENE_1A_W13Ma wiedzę w zakresie opisu fenomenologicznego i matematycznego procesów wymiany pędu, ciepła i masy
ENE_1A_W14Zna podstawowe prawa mechaniki płynów w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W16Zna podstawy projektowania, budowy i eksploatacji siłowni, układów i systemów energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
ENE_1A_W18Zna metody doboru podstawowych urządzeń energetyki
ENE_1A_W19Zna metodykę oceny energetycznej procesów technologicznych
ENE_1A_W20Zna źródła i zasady wykorzystania energii odpadowej
ENE_1A_W21Zna zasady racjonalnego użytkowania podstawowych urządzeń energetycznych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej
ENE_1A_W22Zna podstawowe metody wykorzystania zasobów energii odnawialnej
ENE_1A_W23Zna zasady i stosowane w praktyce technologie ochrony środowiska związane z procesami energetycznymi
ENE_1A_W24Zna zasady działania rynku energii i funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
ENE_1A_W25Zna zasady zarządzania energią i środowiskiem
ENE_1A_W26Ma podstawową wiedzę w dziedzinie energetyki jądrowej
ENE_1A_W27Zna aktualne kierunki rozwoju energetyki
ENE_1A_W28Zna technologie spalania
ENE_1A_W29Ma podstawową wiedzę niezbędną do korzystania z treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne
ENE_1A_W30Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w energetyce
ENE_1A_W31Zna sposoby posługiwania się literaturą fachową oraz sposoby komunikowania się