Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Zjawiska korozyjne i podstawy ochrony:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zjawiska korozyjne i podstawy ochrony
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Renata Chylińska <Renata.Chylinska@zut.edu.pl>, Paweł Figiel <Pawel.Figiel@zut.edu.pl>, Agnieszka Kochmańska <Agnieszka.Kochmanska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii, fizyki i matematyki na poziomie średnim - zaliczenie Chemii, Fizyki I oraz Matematyki I.
W-2Wiedza na temat budowy i właściwości materiałów konstrukcyjnych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z korozji o ochrony materiałów i/lub konstrukcji i/lub urządzeń.
C-2Student zdobywa podstawową wiedzę i umiejętność stosowania metod matematycznych do opisu procesów korozyjnych i badan korozyjnych.
C-3Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury.
C-4Student zdobywa umiejętność pracy w zespole.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Pasywność metali. Ogniwa galwaniczne i korozyjne. Korozja wżerowa. Badania korozyjne w mgle solnej. Badanie odporności korozyjnej złącza spawanego. Kinetyka korozji gazowej. Kinetyka korozji elektrochemicznej – krzywe polaryzacji anodowej. Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna. Badanie właściwości korozyjnych podstawowych metalicznych tworzyw konstrukcyjnych to znaczy: stali węglowej, stali stopowej (18/8), aluminium, duraluminium, miedzi, tytanu. Badanie walorów ochronnych powłok antykorozyjnych. Ochrona katodowa i anodowa. Wytwarzanie powłok antykorozyjnych.30
30
wykłady
T-W-1Klasyfikacja zjawisk korozyjnych. Przykłady błędów konstrukcyjnych. Elektrochemiczne i termodynamiczne aspekty procesów korozyjnych. Powinowactwo metali z tlenem. Stan pasywny metali. Osiem form korozji: galwaniczna, naprężeniowa, wżerowa, szczelinowa, międzykrystaliczna, selektywna, korozja-erozja, pękanie wodorowe. Korozja chemiczna. Korozja mikrobiologiczna metali. Kinetyka korozji. Odporność korozyjna niektórych tworzyw konstrukcyjnych. Ochrona przed korozją na etapie projektowania konstrukcji. Metody ochrony metali przed korozją. Ochrona protektorowa, katodowa, anodowa. Inhibitory korozji. Tworzywa odporne na korozję. Powłoki ochronne. Korozja tworzyw sztucznych, ceramiki i betonów. Metody badań korozyjnych. Wpływ korozji na właściwości mechaniczne, elektryczne materiałów. Sposoby monitorowania korozji. Niekonwencjonalne materiały w ochronie przed korozją15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęć na podstawie wskazanej literatury, przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych16
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych i udział w zaliczeniu ćwiczeń.30
A-L-3Udział w konsultacjach4
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i zaliczeniu przedmiotu.15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury8
A-W-3Udział w konsultacjach2
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych, tj. filmy dydaktyczne, prezentacje komputerowe.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne. Wykonywanie ekperymentów w laboratorium.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne. Analiza wyników eksperymentów połączona z dyskusją dydaktyczną (okrągłego stołu). Prezentacje sprawozdań z przeprowadzonej analizy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne : Na podstawie krótkich sprawdzianów wiedzy przygotowanej do ćwiczeń (9 sprawdzianów) student uzyskuje ocenę z ćwiczenia.
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne. Na podstawie wykonanych wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji sprawozdań w formie pisemnej i ustnej student uzyskuje zaliczenie ćwiczenia.
S-3Ocena podsumowująca: Wykład. Po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń laboratoryjnych student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymuję po uzyskaniu co najmiej połowy punktów. Do zaliczenia ustnego przystępują studenci po uzykaniu ok. 50% punktów z zaliczenia pisemnego.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z zaliczenia wykładów (współczynnik wagi 1,0) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (współczynnik wagi 0,6).

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C09-2_W01
Student ma wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozumie, że odporność korozyjna materiału nie jest cechą niezmienną, lecz zależy od jego struktury oraz w bardzo dużej mierze od składu chemicznego i innych parametrów środowiska oraz, że niszczenie materiałów może wynikać nie tylko z elektro- lub chemicznego oddziaływania środowiska lecz również z oddziaływań mechanicznych, elektrycznych i że często te czynniki działają synergetycznie. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji spowodowane prądami błądzącymi. Wskazuje zagrożenia wynikające z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Ma wiedzę o sposobach zapobiegania elektrokorozji.
ENE_1A_W07, ENE_1A_W12, ENE_1A_W21C-1, C-3, C-4, C-2T-L-1, T-W-1M-1, M-3, M-2S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C09-2_U01
Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny.
ENE_1A_U01, ENE_1A_U14, ENE_1A_U21, ENE_1A_U06C-1, C-3, C-4, C-2T-L-1, T-W-1M-1, M-3, M-2S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C09-2_K01
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
ENE_1A_K03, ENE_1A_K04C-1, C-3, C-4, C-2T-L-1, T-W-1M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C09-2_W01
Student ma wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozumie, że odporność korozyjna materiału nie jest cechą niezmienną, lecz zależy od jego struktury oraz w bardzo dużej mierze od składu chemicznego i innych parametrów środowiska oraz, że niszczenie materiałów może wynikać nie tylko z elektro- lub chemicznego oddziaływania środowiska lecz również z oddziaływań mechanicznych, elektrycznych i że często te czynniki działają synergetycznie. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji spowodowane prądami błądzącymi. Wskazuje zagrożenia wynikające z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Ma wiedzę o sposobach zapobiegania elektrokorozji.
2,0Student nie posiada wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student nie rozpoznaje zjawisk elektrokorozji i nie wie o zagrożeniach wynikających z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń.
3,0Student posiada wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji i wie o zagrożeniach wynikających z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Zna sposoby zapobiegania korozji.
3,5Student posiada szerszą wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji i wie o zagrożeniach wynikających z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Zna sposoby zapobiegania korozji.
4,0Student posiada zaawansowaną wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji i wie o zagrożeniach wynikających z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Zna sposoby zapobiegania korozji.
4,5Student posiada zaawansowaną wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji i wie o zagrożeniach wynikających z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Posiada szeroką wiedzę o sposobach zapobiegania korozji.
5,0Student posiada zaawansowaną wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji i wie o zagrożeniach wynikających z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Posiada szeroką wiedzę o sposobach zapobiegania korozji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C09-2_U01
Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny.
2,0Student nie potrafi określić zagrożeń korozyjnych urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikających z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposobów ochrony i/lub doboru odpornego materiału, nie potrafi interpretować objawów zniszczeń korozyjnych materiałów i wskazać prawdopodobnych jego przyczyn.
3,0Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny.
3,5Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny. Potrafi wskazać sposoby monitorowania korozji.
4,0Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny. Potrafi wskazać sposoby monitorowania korozji. Potarfi wykonać obliczenia zużycia i szybości korozji materiałów konstrukcyjnych oraz wykonać podstawowe pomiary parametrów elektrochemicznych materiału.
4,5Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny. Rozumie zjawiska zniszczenia synergicznego na skutek nakładania się efektów wynikających z warunków eksploatacji konstrukcji. Potrafi wskazać sposoby monitorowania korozji. Potarfi wykonać obliczenia zużycia i szybości korozji materiałów konstrukcyjnych oraz wykonać podstawowe pomiary parametrów elektrochemicznych materiału oraz metodę ochrony przed korozją.
5,0Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny. Rozumie zjawiska zniszczenia synergicznego na skutek nakładania się efektów wynikających z warunków eksploatacji konstrukcji. Potrafi wskazać sposoby monitorowania korozji. Potarfi wykonać obliczenia zużycia i szybości korozji materiałów konstrukcyjnych oraz wykonać podstawowe pomiary parametrów elektrochemicznych materiału. Potrafi przeprowadzić podstawowe badanie odporności materiału na korozję.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C09-2_K01
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
2,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
3,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Zdaje pozytywnie egzamin, opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
3,5Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Zdaje pozytywnie egzamin, opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
4,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Zdaje pozytywnie egzamin, opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
4,5Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Zdaje pozytywnie egzamin, opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
5,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Zdaje pozytywnie egzamin, opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.

Literatura podstawowa

  1. J.Baszkiewicz, M.Kamiński, Podstawy korozji materiałów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2006, II
  2. Burakowski T., Wierzchoń T., Inżynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa, 1995, I
  3. H.H. Uhlig, Korozja i jej zapobieganie, WNT, Warszawa, 1996
  4. T. Hryniewicz, Technologia powierzchni i powłok, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 1999, I
  5. M. Pourbaix, Wykłady z korozji elektrochemicznej, PWN, Warszawa, 1978
  6. Baranowska j., Biedunkiewicz A., Chylińska R., Drotlew A., Fryska S., Garbiak M., Jasiński W., Jedrzejewski R., Kochmańska A., Kochmański P., Lenart S., Piekarski B., Ćwiczenia laboratoryjne z materiałów metalicznych., ZUT, Szczecin, 2013, I, Red.Piekarski B.

Literatura dodatkowa

  1. Groysman A., Corrosion for everybody, Springer Science + Business Media B.V., London, New York, Heidelberg, Dordrecht, 2010, ISBN 978-90-481-3476-2
  2. Ohring M., The Materials Science of Thin Solid Films, Academic Press, Inc., Boston, 1992, I

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pasywność metali. Ogniwa galwaniczne i korozyjne. Korozja wżerowa. Badania korozyjne w mgle solnej. Badanie odporności korozyjnej złącza spawanego. Kinetyka korozji gazowej. Kinetyka korozji elektrochemicznej – krzywe polaryzacji anodowej. Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna. Badanie właściwości korozyjnych podstawowych metalicznych tworzyw konstrukcyjnych to znaczy: stali węglowej, stali stopowej (18/8), aluminium, duraluminium, miedzi, tytanu. Badanie walorów ochronnych powłok antykorozyjnych. Ochrona katodowa i anodowa. Wytwarzanie powłok antykorozyjnych.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja zjawisk korozyjnych. Przykłady błędów konstrukcyjnych. Elektrochemiczne i termodynamiczne aspekty procesów korozyjnych. Powinowactwo metali z tlenem. Stan pasywny metali. Osiem form korozji: galwaniczna, naprężeniowa, wżerowa, szczelinowa, międzykrystaliczna, selektywna, korozja-erozja, pękanie wodorowe. Korozja chemiczna. Korozja mikrobiologiczna metali. Kinetyka korozji. Odporność korozyjna niektórych tworzyw konstrukcyjnych. Ochrona przed korozją na etapie projektowania konstrukcji. Metody ochrony metali przed korozją. Ochrona protektorowa, katodowa, anodowa. Inhibitory korozji. Tworzywa odporne na korozję. Powłoki ochronne. Korozja tworzyw sztucznych, ceramiki i betonów. Metody badań korozyjnych. Wpływ korozji na właściwości mechaniczne, elektryczne materiałów. Sposoby monitorowania korozji. Niekonwencjonalne materiały w ochronie przed korozją15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęć na podstawie wskazanej literatury, przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych16
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych i udział w zaliczeniu ćwiczeń.30
A-L-3Udział w konsultacjach4
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i zaliczeniu przedmiotu.15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury8
A-W-3Udział w konsultacjach2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C09-2_W01Student ma wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozumie, że odporność korozyjna materiału nie jest cechą niezmienną, lecz zależy od jego struktury oraz w bardzo dużej mierze od składu chemicznego i innych parametrów środowiska oraz, że niszczenie materiałów może wynikać nie tylko z elektro- lub chemicznego oddziaływania środowiska lecz również z oddziaływań mechanicznych, elektrycznych i że często te czynniki działają synergetycznie. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji spowodowane prądami błądzącymi. Wskazuje zagrożenia wynikające z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Ma wiedzę o sposobach zapobiegania elektrokorozji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W12Zna problemy związane z przesyłaniem energii elektrycznej
ENE_1A_W21Zna zasady racjonalnego użytkowania podstawowych urządzeń energetycznych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z korozji o ochrony materiałów i/lub konstrukcji i/lub urządzeń.
C-3Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury.
C-4Student zdobywa umiejętność pracy w zespole.
C-2Student zdobywa podstawową wiedzę i umiejętność stosowania metod matematycznych do opisu procesów korozyjnych i badan korozyjnych.
Treści programoweT-L-1Pasywność metali. Ogniwa galwaniczne i korozyjne. Korozja wżerowa. Badania korozyjne w mgle solnej. Badanie odporności korozyjnej złącza spawanego. Kinetyka korozji gazowej. Kinetyka korozji elektrochemicznej – krzywe polaryzacji anodowej. Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna. Badanie właściwości korozyjnych podstawowych metalicznych tworzyw konstrukcyjnych to znaczy: stali węglowej, stali stopowej (18/8), aluminium, duraluminium, miedzi, tytanu. Badanie walorów ochronnych powłok antykorozyjnych. Ochrona katodowa i anodowa. Wytwarzanie powłok antykorozyjnych.
T-W-1Klasyfikacja zjawisk korozyjnych. Przykłady błędów konstrukcyjnych. Elektrochemiczne i termodynamiczne aspekty procesów korozyjnych. Powinowactwo metali z tlenem. Stan pasywny metali. Osiem form korozji: galwaniczna, naprężeniowa, wżerowa, szczelinowa, międzykrystaliczna, selektywna, korozja-erozja, pękanie wodorowe. Korozja chemiczna. Korozja mikrobiologiczna metali. Kinetyka korozji. Odporność korozyjna niektórych tworzyw konstrukcyjnych. Ochrona przed korozją na etapie projektowania konstrukcji. Metody ochrony metali przed korozją. Ochrona protektorowa, katodowa, anodowa. Inhibitory korozji. Tworzywa odporne na korozję. Powłoki ochronne. Korozja tworzyw sztucznych, ceramiki i betonów. Metody badań korozyjnych. Wpływ korozji na właściwości mechaniczne, elektryczne materiałów. Sposoby monitorowania korozji. Niekonwencjonalne materiały w ochronie przed korozją
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych, tj. filmy dydaktyczne, prezentacje komputerowe.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne. Analiza wyników eksperymentów połączona z dyskusją dydaktyczną (okrągłego stołu). Prezentacje sprawozdań z przeprowadzonej analizy.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne. Wykonywanie ekperymentów w laboratorium.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne : Na podstawie krótkich sprawdzianów wiedzy przygotowanej do ćwiczeń (9 sprawdzianów) student uzyskuje ocenę z ćwiczenia.
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne. Na podstawie wykonanych wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji sprawozdań w formie pisemnej i ustnej student uzyskuje zaliczenie ćwiczenia.
S-3Ocena podsumowująca: Wykład. Po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń laboratoryjnych student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymuję po uzyskaniu co najmiej połowy punktów. Do zaliczenia ustnego przystępują studenci po uzykaniu ok. 50% punktów z zaliczenia pisemnego.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z zaliczenia wykładów (współczynnik wagi 1,0) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (współczynnik wagi 0,6).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student nie rozpoznaje zjawisk elektrokorozji i nie wie o zagrożeniach wynikających z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń.
3,0Student posiada wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji i wie o zagrożeniach wynikających z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Zna sposoby zapobiegania korozji.
3,5Student posiada szerszą wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji i wie o zagrożeniach wynikających z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Zna sposoby zapobiegania korozji.
4,0Student posiada zaawansowaną wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji i wie o zagrożeniach wynikających z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Zna sposoby zapobiegania korozji.
4,5Student posiada zaawansowaną wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji i wie o zagrożeniach wynikających z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Posiada szeroką wiedzę o sposobach zapobiegania korozji.
5,0Student posiada zaawansowaną wiedzę o zjawiskach zachodzących podczas korozyjnego niszczenia materiałów prowadzącą do zrozumienia głównych przyczyn ataku korozyjnego elementów konstrukcji i świadomego stosowania metod ochrony materiałów przed niszczącym działaniem środowiska oraz kontroli, które można zastosować na etapach projektowania, doboru materiałów i produkcji. Student rozpoznaje zjawiska elektrokorozji i wie o zagrożeniach wynikających z błędów konstrukcyjnych i niewłaściwych zabezpieczeń. Posiada szeroką wiedzę o sposobach zapobiegania korozji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C09-2_U01Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U01Umie wykorzystać prawa teoretyczne i metody eksperymentalne w analizie różnych procesów fizycznych i chemicznych
ENE_1A_U14Umie dobrać przyrządy, aparaturę kontrolno-pomiarową i metodę pomiaru charakterystycznych parametrów pracy urządzania i systemu energetycznego
ENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
ENE_1A_U06Umie dobrać materiał konstrukcyjny i eksploatacyjny oraz techniki połączeń do warunków pracy urządzenia, układu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z korozji o ochrony materiałów i/lub konstrukcji i/lub urządzeń.
C-3Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury.
C-4Student zdobywa umiejętność pracy w zespole.
C-2Student zdobywa podstawową wiedzę i umiejętność stosowania metod matematycznych do opisu procesów korozyjnych i badan korozyjnych.
Treści programoweT-L-1Pasywność metali. Ogniwa galwaniczne i korozyjne. Korozja wżerowa. Badania korozyjne w mgle solnej. Badanie odporności korozyjnej złącza spawanego. Kinetyka korozji gazowej. Kinetyka korozji elektrochemicznej – krzywe polaryzacji anodowej. Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna. Badanie właściwości korozyjnych podstawowych metalicznych tworzyw konstrukcyjnych to znaczy: stali węglowej, stali stopowej (18/8), aluminium, duraluminium, miedzi, tytanu. Badanie walorów ochronnych powłok antykorozyjnych. Ochrona katodowa i anodowa. Wytwarzanie powłok antykorozyjnych.
T-W-1Klasyfikacja zjawisk korozyjnych. Przykłady błędów konstrukcyjnych. Elektrochemiczne i termodynamiczne aspekty procesów korozyjnych. Powinowactwo metali z tlenem. Stan pasywny metali. Osiem form korozji: galwaniczna, naprężeniowa, wżerowa, szczelinowa, międzykrystaliczna, selektywna, korozja-erozja, pękanie wodorowe. Korozja chemiczna. Korozja mikrobiologiczna metali. Kinetyka korozji. Odporność korozyjna niektórych tworzyw konstrukcyjnych. Ochrona przed korozją na etapie projektowania konstrukcji. Metody ochrony metali przed korozją. Ochrona protektorowa, katodowa, anodowa. Inhibitory korozji. Tworzywa odporne na korozję. Powłoki ochronne. Korozja tworzyw sztucznych, ceramiki i betonów. Metody badań korozyjnych. Wpływ korozji na właściwości mechaniczne, elektryczne materiałów. Sposoby monitorowania korozji. Niekonwencjonalne materiały w ochronie przed korozją
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych, tj. filmy dydaktyczne, prezentacje komputerowe.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne. Analiza wyników eksperymentów połączona z dyskusją dydaktyczną (okrągłego stołu). Prezentacje sprawozdań z przeprowadzonej analizy.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne. Wykonywanie ekperymentów w laboratorium.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne : Na podstawie krótkich sprawdzianów wiedzy przygotowanej do ćwiczeń (9 sprawdzianów) student uzyskuje ocenę z ćwiczenia.
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne. Na podstawie wykonanych wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji sprawozdań w formie pisemnej i ustnej student uzyskuje zaliczenie ćwiczenia.
S-3Ocena podsumowująca: Wykład. Po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń laboratoryjnych student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymuję po uzyskaniu co najmiej połowy punktów. Do zaliczenia ustnego przystępują studenci po uzykaniu ok. 50% punktów z zaliczenia pisemnego.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z zaliczenia wykładów (współczynnik wagi 1,0) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (współczynnik wagi 0,6).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić zagrożeń korozyjnych urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikających z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposobów ochrony i/lub doboru odpornego materiału, nie potrafi interpretować objawów zniszczeń korozyjnych materiałów i wskazać prawdopodobnych jego przyczyn.
3,0Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny.
3,5Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny. Potrafi wskazać sposoby monitorowania korozji.
4,0Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny. Potrafi wskazać sposoby monitorowania korozji. Potarfi wykonać obliczenia zużycia i szybości korozji materiałów konstrukcyjnych oraz wykonać podstawowe pomiary parametrów elektrochemicznych materiału.
4,5Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny. Rozumie zjawiska zniszczenia synergicznego na skutek nakładania się efektów wynikających z warunków eksploatacji konstrukcji. Potrafi wskazać sposoby monitorowania korozji. Potarfi wykonać obliczenia zużycia i szybości korozji materiałów konstrukcyjnych oraz wykonać podstawowe pomiary parametrów elektrochemicznych materiału oraz metodę ochrony przed korozją.
5,0Student potrafi określić zagrożenia korozyjne urządzeń i konstrukcji energetycznych wynikające z warunków ich eksplatacji oraz wskazać sposoby ochrony i/lub dobrać odporny materiał, potrafi interpretować objawy zniszczenia korozyjnego materiałów i wskazać prawdopodobne jego przyczyny. Rozumie zjawiska zniszczenia synergicznego na skutek nakładania się efektów wynikających z warunków eksploatacji konstrukcji. Potrafi wskazać sposoby monitorowania korozji. Potarfi wykonać obliczenia zużycia i szybości korozji materiałów konstrukcyjnych oraz wykonać podstawowe pomiary parametrów elektrochemicznych materiału. Potrafi przeprowadzić podstawowe badanie odporności materiału na korozję.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C09-2_K01Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K03Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
ENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z korozji o ochrony materiałów i/lub konstrukcji i/lub urządzeń.
C-3Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury.
C-4Student zdobywa umiejętność pracy w zespole.
C-2Student zdobywa podstawową wiedzę i umiejętność stosowania metod matematycznych do opisu procesów korozyjnych i badan korozyjnych.
Treści programoweT-L-1Pasywność metali. Ogniwa galwaniczne i korozyjne. Korozja wżerowa. Badania korozyjne w mgle solnej. Badanie odporności korozyjnej złącza spawanego. Kinetyka korozji gazowej. Kinetyka korozji elektrochemicznej – krzywe polaryzacji anodowej. Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna. Badanie właściwości korozyjnych podstawowych metalicznych tworzyw konstrukcyjnych to znaczy: stali węglowej, stali stopowej (18/8), aluminium, duraluminium, miedzi, tytanu. Badanie walorów ochronnych powłok antykorozyjnych. Ochrona katodowa i anodowa. Wytwarzanie powłok antykorozyjnych.
T-W-1Klasyfikacja zjawisk korozyjnych. Przykłady błędów konstrukcyjnych. Elektrochemiczne i termodynamiczne aspekty procesów korozyjnych. Powinowactwo metali z tlenem. Stan pasywny metali. Osiem form korozji: galwaniczna, naprężeniowa, wżerowa, szczelinowa, międzykrystaliczna, selektywna, korozja-erozja, pękanie wodorowe. Korozja chemiczna. Korozja mikrobiologiczna metali. Kinetyka korozji. Odporność korozyjna niektórych tworzyw konstrukcyjnych. Ochrona przed korozją na etapie projektowania konstrukcji. Metody ochrony metali przed korozją. Ochrona protektorowa, katodowa, anodowa. Inhibitory korozji. Tworzywa odporne na korozję. Powłoki ochronne. Korozja tworzyw sztucznych, ceramiki i betonów. Metody badań korozyjnych. Wpływ korozji na właściwości mechaniczne, elektryczne materiałów. Sposoby monitorowania korozji. Niekonwencjonalne materiały w ochronie przed korozją
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych, tj. filmy dydaktyczne, prezentacje komputerowe.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne. Analiza wyników eksperymentów połączona z dyskusją dydaktyczną (okrągłego stołu). Prezentacje sprawozdań z przeprowadzonej analizy.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne. Wykonywanie ekperymentów w laboratorium.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne : Na podstawie krótkich sprawdzianów wiedzy przygotowanej do ćwiczeń (9 sprawdzianów) student uzyskuje ocenę z ćwiczenia.
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne. Na podstawie wykonanych wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji sprawozdań w formie pisemnej i ustnej student uzyskuje zaliczenie ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
3,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Zdaje pozytywnie egzamin, opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
3,5Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Zdaje pozytywnie egzamin, opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
4,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Zdaje pozytywnie egzamin, opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
4,5Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Zdaje pozytywnie egzamin, opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
5,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Zdaje pozytywnie egzamin, opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.