Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie środowiskiem:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie środowiskiem
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,20,56zaliczenie
projektyP4 30 1,80,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy związanie z ochroną środoiwiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem środowiskowym oraz z podstawowymi systemami tego zarządzania.
C-2Zwiększenie świadomości i wrażliwości ekologicznej studenta

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Realizacja zadania projektowego związanego z tematyka wykładu oraz przygotowanie prezentacji dotyczącej systemów zarządzania środowiskowego.30
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Podstawowe definicje: środowisko, regulacja, kierowanie, zarządzanie, system itp.. Schematy i modele systemu zarządzania środowiskiem. Geneza Systemów Zarządzania Środowiskiem. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Europejski System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Standardy FSC (Forest Stewardship Council), tj. Rady ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej: FM (Forest Menagement - zarządzanie gospodarką leśną) oraz CoC (Chain of Custody - kontrola pochodzenia produktu). Korzyści wynikające z wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.14
T-W-2Kolokwium.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Konsultacje z prowadzącym4
A-P-3Samodzielna praca - zebranie informacji z literatury (i innych źródeł) oraz przygotowanie prezentacji4
A-P-4Samodzielna praca nad zadaniem projektowy.7
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym2
A-W-3Samodzielna praca - uzupełnienie wiedzy z literatury3
A-W-4Samodzielna praca - przygotowanie do zaliczenia (2 kolokwia)10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Projekt

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Dwa jednogodzinne kolokwia - kolokwium nr 1 w połowie semestru, kolokwium nr 2 na koniec semestru
S-2Ocena formująca: Przygotowanie prezentacji związanej z tematyką zarządzania środowiskowego, wykonanie i terminowe złożenie zadania projektowego związanego z tematyką zarzadzania środowiskiem, aktywność na zajęciach projektowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C39-2_W01
Student jest w stanie wymienić i opisać funkcjonujące systemy zarządzania środowiskiem, zna korzyści wynikające z wprowadzenie tych systemów w przedsiębiorstwie.
ENE_1A_W25C-1, C-2T-P-1, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C39-2_U01
Student potrafi scharakteryzować podstawowe systemy zarządzania środowiskowego. Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień zarządzania środowiskowego wykorzystując w tym celu informacje pozyskiwane z różnych źródeł. Potrafi wyciągać wnioski wynikające z przeglądu literatury oraz formułować własne opinie.
ENE_1A_U13, ENE_1A_U21, ENE_1A_U28C-1, C-2T-P-1, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C39-2_K01
Student rozumie negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko.
ENE_1A_K02C-1, C-2T-P-1, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C39-2_W01
Student jest w stanie wymienić i opisać funkcjonujące systemy zarządzania środowiskiem, zna korzyści wynikające z wprowadzenie tych systemów w przedsiębiorstwie.
2,0Student nie zna systemów zarządzania środowiskiem oraz korzyści wynikających z wprowadzenia tych systemów w przedsiębiorstwie.
3,0Student ptrafi wymienić niektóre systemy zarządzania środowiskiem. Słabo opisuje te systemy.
3,5Student ptrafi wymienić systemy zarządzania środowiskiem. Słabo opisuje te systemy. Potrafi wykazać niektóre korzyści wynikające z wprowadzenia tych systemów w przedsiębiorstwie.
4,0Student dobrze zna i opisuje systemy zarządzania środowiskiem. Potrafi wykazać niektóre korzyści wynikające z wprowadzenia tych systemów w przedsiębiorstwie.
4,5Student dobrze zna i opisuje systemy zarządzania środowiskiem. Potrafi wykazać korzyści wynikające z wprowadzenia tych systemów w przedsiębiorstwie.
5,0Student bardzo dobrze zna i opisuje systemy zarządzania środowiskiem. Potrafi wykazać korzyści wynikające z wprowadzenia tych systemów w przedsiębiorstwie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C39-2_U01
Student potrafi scharakteryzować podstawowe systemy zarządzania środowiskowego. Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień zarządzania środowiskowego wykorzystując w tym celu informacje pozyskiwane z różnych źródeł. Potrafi wyciągać wnioski wynikające z przeglądu literatury oraz formułować własne opinie.
2,0Student nie przygotował prezentacji na wskazany temat oraz nie zrealizował zadania projektowego.
3,0Student zrealizował zadanie projektowe, przygotował prezentację na wskazany temat i przedstawił ją w wyznaczonym terminie. Student dostatecznie opracował temat wykorzystując bardzo mało źródeł.
3,5Student zrealizował zadanie projektowe,przygotował prezentację na wskazany temat i przedstawił ją w wyznaczonym terminie. Student dostatecznie opracował temat wykorzystując bardzo mało źródeł. Wyciągnął wnioski z zebranych informacji.
4,0Student dobrze zrealizował zadanie projektowe oraz dobrze przygotował prezentację na wskazany temat (przedstawił ją w wyznaczonym terminie). Student dobrze opracował temat wykorzystując wiele źródeł oraz wyciągnął wnioski z zebranych informacji.
4,5Student dobrze zrealizował zadanie projektowe oraz dobrze przygotował prezentację na wskazany temat (przedstawił ją w wyznaczonym terminie). Student dobrze opracował temat wykorzystując wiele źródeł, wyciągnął wnioski z zebranych informacji oraz sformułował własne opinie.
5,0Student bardzo dobrze zrealizował zadanie projektowe oraz bardzo dobrze przygotował prezentację na wskazany temat (przedstawił ją w wyznaczonym terminie). Student bardzo dobrze opracował temat wykorzystując wiele źródeł, wyciągnął wnioski z zebranych informacji oraz sformułował własne opinie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C39-2_K01
Student rozumie negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko.
2,0Student nie potrafi określić negatywnych skutków oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
3,0Student słabo określa niektóre negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
3,5Student słabo określa negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
4,0Student dobrze potrafi określić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
4,5Student dobrze potrafi określić i ocenić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
5,0Student bardzo dobrze potrafi określić i ocenić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko

Literatura podstawowa

  1. ppod red. Andrzeja Graczyka, Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2008
  2. Ryszard Nowosielski, Monika Spilka, Aneta Kania, Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010
  3. Barbara Fura, System zarządzania środowiskowego ISO 14001 a efektywność przedsiębiorstw : zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2011
  4. Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik, Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007
  5. red. nauk. Bazyli Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. red. nauk. Jerzy Łańcucki, Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2011
  2. pod red. Ewy Katarzyny Czech, Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, Difin, Warszawa, 2006

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Realizacja zadania projektowego związanego z tematyka wykładu oraz przygotowanie prezentacji dotyczącej systemów zarządzania środowiskowego.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Podstawowe definicje: środowisko, regulacja, kierowanie, zarządzanie, system itp.. Schematy i modele systemu zarządzania środowiskiem. Geneza Systemów Zarządzania Środowiskiem. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Europejski System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Standardy FSC (Forest Stewardship Council), tj. Rady ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej: FM (Forest Menagement - zarządzanie gospodarką leśną) oraz CoC (Chain of Custody - kontrola pochodzenia produktu). Korzyści wynikające z wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.14
T-W-2Kolokwium.1
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Konsultacje z prowadzącym4
A-P-3Samodzielna praca - zebranie informacji z literatury (i innych źródeł) oraz przygotowanie prezentacji4
A-P-4Samodzielna praca nad zadaniem projektowy.7
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym2
A-W-3Samodzielna praca - uzupełnienie wiedzy z literatury3
A-W-4Samodzielna praca - przygotowanie do zaliczenia (2 kolokwia)10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C39-2_W01Student jest w stanie wymienić i opisać funkcjonujące systemy zarządzania środowiskiem, zna korzyści wynikające z wprowadzenie tych systemów w przedsiębiorstwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W25Zna zasady zarządzania energią i środowiskiem
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem środowiskowym oraz z podstawowymi systemami tego zarządzania.
C-2Zwiększenie świadomości i wrażliwości ekologicznej studenta
Treści programoweT-P-1Realizacja zadania projektowego związanego z tematyka wykładu oraz przygotowanie prezentacji dotyczącej systemów zarządzania środowiskowego.
T-W-1Wprowadzenie. Podstawowe definicje: środowisko, regulacja, kierowanie, zarządzanie, system itp.. Schematy i modele systemu zarządzania środowiskiem. Geneza Systemów Zarządzania Środowiskiem. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Europejski System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Standardy FSC (Forest Stewardship Council), tj. Rady ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej: FM (Forest Menagement - zarządzanie gospodarką leśną) oraz CoC (Chain of Custody - kontrola pochodzenia produktu). Korzyści wynikające z wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Projekt
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Dwa jednogodzinne kolokwia - kolokwium nr 1 w połowie semestru, kolokwium nr 2 na koniec semestru
S-2Ocena formująca: Przygotowanie prezentacji związanej z tematyką zarządzania środowiskowego, wykonanie i terminowe złożenie zadania projektowego związanego z tematyką zarzadzania środowiskiem, aktywność na zajęciach projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna systemów zarządzania środowiskiem oraz korzyści wynikających z wprowadzenia tych systemów w przedsiębiorstwie.
3,0Student ptrafi wymienić niektóre systemy zarządzania środowiskiem. Słabo opisuje te systemy.
3,5Student ptrafi wymienić systemy zarządzania środowiskiem. Słabo opisuje te systemy. Potrafi wykazać niektóre korzyści wynikające z wprowadzenia tych systemów w przedsiębiorstwie.
4,0Student dobrze zna i opisuje systemy zarządzania środowiskiem. Potrafi wykazać niektóre korzyści wynikające z wprowadzenia tych systemów w przedsiębiorstwie.
4,5Student dobrze zna i opisuje systemy zarządzania środowiskiem. Potrafi wykazać korzyści wynikające z wprowadzenia tych systemów w przedsiębiorstwie.
5,0Student bardzo dobrze zna i opisuje systemy zarządzania środowiskiem. Potrafi wykazać korzyści wynikające z wprowadzenia tych systemów w przedsiębiorstwie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C39-2_U01Student potrafi scharakteryzować podstawowe systemy zarządzania środowiskowego. Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień zarządzania środowiskowego wykorzystując w tym celu informacje pozyskiwane z różnych źródeł. Potrafi wyciągać wnioski wynikające z przeglądu literatury oraz formułować własne opinie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
ENE_1A_U28Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem środowiskowym oraz z podstawowymi systemami tego zarządzania.
C-2Zwiększenie świadomości i wrażliwości ekologicznej studenta
Treści programoweT-P-1Realizacja zadania projektowego związanego z tematyka wykładu oraz przygotowanie prezentacji dotyczącej systemów zarządzania środowiskowego.
T-W-1Wprowadzenie. Podstawowe definicje: środowisko, regulacja, kierowanie, zarządzanie, system itp.. Schematy i modele systemu zarządzania środowiskiem. Geneza Systemów Zarządzania Środowiskiem. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Europejski System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Standardy FSC (Forest Stewardship Council), tj. Rady ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej: FM (Forest Menagement - zarządzanie gospodarką leśną) oraz CoC (Chain of Custody - kontrola pochodzenia produktu). Korzyści wynikające z wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Projekt
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Dwa jednogodzinne kolokwia - kolokwium nr 1 w połowie semestru, kolokwium nr 2 na koniec semestru
S-2Ocena formująca: Przygotowanie prezentacji związanej z tematyką zarządzania środowiskowego, wykonanie i terminowe złożenie zadania projektowego związanego z tematyką zarzadzania środowiskiem, aktywność na zajęciach projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przygotował prezentacji na wskazany temat oraz nie zrealizował zadania projektowego.
3,0Student zrealizował zadanie projektowe, przygotował prezentację na wskazany temat i przedstawił ją w wyznaczonym terminie. Student dostatecznie opracował temat wykorzystując bardzo mało źródeł.
3,5Student zrealizował zadanie projektowe,przygotował prezentację na wskazany temat i przedstawił ją w wyznaczonym terminie. Student dostatecznie opracował temat wykorzystując bardzo mało źródeł. Wyciągnął wnioski z zebranych informacji.
4,0Student dobrze zrealizował zadanie projektowe oraz dobrze przygotował prezentację na wskazany temat (przedstawił ją w wyznaczonym terminie). Student dobrze opracował temat wykorzystując wiele źródeł oraz wyciągnął wnioski z zebranych informacji.
4,5Student dobrze zrealizował zadanie projektowe oraz dobrze przygotował prezentację na wskazany temat (przedstawił ją w wyznaczonym terminie). Student dobrze opracował temat wykorzystując wiele źródeł, wyciągnął wnioski z zebranych informacji oraz sformułował własne opinie.
5,0Student bardzo dobrze zrealizował zadanie projektowe oraz bardzo dobrze przygotował prezentację na wskazany temat (przedstawił ją w wyznaczonym terminie). Student bardzo dobrze opracował temat wykorzystując wiele źródeł, wyciągnął wnioski z zebranych informacji oraz sformułował własne opinie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C39-2_K01Student rozumie negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem środowiskowym oraz z podstawowymi systemami tego zarządzania.
C-2Zwiększenie świadomości i wrażliwości ekologicznej studenta
Treści programoweT-P-1Realizacja zadania projektowego związanego z tematyka wykładu oraz przygotowanie prezentacji dotyczącej systemów zarządzania środowiskowego.
T-W-1Wprowadzenie. Podstawowe definicje: środowisko, regulacja, kierowanie, zarządzanie, system itp.. Schematy i modele systemu zarządzania środowiskiem. Geneza Systemów Zarządzania Środowiskiem. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Europejski System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Standardy FSC (Forest Stewardship Council), tj. Rady ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej: FM (Forest Menagement - zarządzanie gospodarką leśną) oraz CoC (Chain of Custody - kontrola pochodzenia produktu). Korzyści wynikające z wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Projekt
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Dwa jednogodzinne kolokwia - kolokwium nr 1 w połowie semestru, kolokwium nr 2 na koniec semestru
S-2Ocena formująca: Przygotowanie prezentacji związanej z tematyką zarządzania środowiskowego, wykonanie i terminowe złożenie zadania projektowego związanego z tematyką zarzadzania środowiskiem, aktywność na zajęciach projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić negatywnych skutków oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
3,0Student słabo określa niektóre negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
3,5Student słabo określa negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
4,0Student dobrze potrafi określić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
4,5Student dobrze potrafi określić i ocenić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
5,0Student bardzo dobrze potrafi określić i ocenić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko