Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Eliasz <Jacek.Eliasz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Alexander Balitskii <Aleksander.Balicki@zut.edu.pl>, Małgorzata Mrozik <Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1matematyka, fizyka, zarządzanie energią, prawo w energetyce

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstaw formalno-prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
C-2Poznanie podstaw funkcjonowania systemów zarządzania w przedsiębiorstwach energetycznych
C-3Poznanie podstawowych narzędzi i metod zarządzania elektrowniami
C-4Poznanie podstawowych narzędzi i metod zarządzania elektrociepłowniami
C-5Poznanie podstawowych narzędzi i metod zarządzania ciepłowniami

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Metodyka identyfikacji i oceny wstepnej wymagan prawnych. Metodyka opracowania rejestru wymagań prawnych.3
T-A-2Metodyka opracowania map procesów w obszarze przedsiębiorstw energetycznych.3
T-A-3Metodyka przeprowadzania oceny energetycznej w obszarze przedsiebiorstw energetycznych3
T-A-4Metodyka wyznaczania energii bazowej w obszarze przedsiębiorstw energetycznych.3
T-A-5Metodyka wyznaczania i monitorowania wskaźników wyniku energetycznego i ekonomicznego.3
15
wykłady
T-W-1Podstawy formalno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych3
T-W-2Systemy zarządzania w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych3
T-W-3Praktyczne aspekty zarządzania elektrowniami3
T-W-4Praktyczne aspekty zarządzania ciepłowniami i elektrociepłowniami3
T-W-5Praktyczne aspekty zarządzania spółkami dystrybucyjnymi (przesył i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła), analiza ekonomiczna.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych. Tematyka ćwiczeń jest zapowiadana.5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia5
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do dyskusji do wykładów problemowych. Tematyka wykładów jest zapowiadana.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)
M-2metoda praktyczna (ćwiczenia przedmiotowe) metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne lub pisemne w formie testu: - obejmujące całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ustne lub pisemne w formie testu: - obejmujące całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C37_W01
Poznanie podstaw formalno-prawnych oraz w zakresie systemów zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi w obszarze wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Poznanie praktycznych aspektów tworzenia i analizowania modeli systemów zarządzania elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.
ENE_1A_W18, ENE_1A_W24, ENE_1A_W25, ENE_1A_W27C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C37_U01
Student nabywa umiejętności tworzenia i analizowania modeli systemów zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi oraz analizy i oceny ich działalności zarządczej.
ENE_1A_U16, ENE_1A_U18, ENE_1A_U19, ENE_1A_U21C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-5M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C37_W01
Poznanie podstaw formalno-prawnych oraz w zakresie systemów zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi w obszarze wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Poznanie praktycznych aspektów tworzenia i analizowania modeli systemów zarządzania elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.
2,0poniżej 50% maksymalnej sumy punktów w teście (tj. poniżej 10 punktów)
3,0od 10 do 12 punktów
3,5od 13 do 14 punktów
4,0od 15 do 16 punktów
4,5od 17 do 18 punktów
5,0powyżej 18 punktów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C37_U01
Student nabywa umiejętności tworzenia i analizowania modeli systemów zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi oraz analizy i oceny ich działalności zarządczej.
2,0Student nieobecny na wszystkich wykładach. Nie potrafi odpowiedzieć na pytania testowe.
3,0Student obecny na co najmniej połowie wszystkich wykładów. Umie odpowiedzieć na mniej niż połowę zadanych zagadnień.
3,5Student uczestniczy w więcej niż połowie wszystkich wykładów. Umie odpowiedzieć na co najmniej połowę zadanych pytań.
4,0Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem co najmniej połowy wymaganych umiejetności.
4,5Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem większości wymaganych umiejetności.
5,0Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem wszystkich wymaganych umiejetności.

Literatura podstawowa

  1. Stanisław Góra, Gospodarka elektroenergetyczna w przemyśle, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1982, drugie poprawione
  2. Szargut J., Ziębik A., „Podstawy gospodarki cieplnej”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1998
  3. Kamrat W., Metody oceny efektywności inwestowania w energetyce, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Metodyka identyfikacji i oceny wstepnej wymagan prawnych. Metodyka opracowania rejestru wymagań prawnych.3
T-A-2Metodyka opracowania map procesów w obszarze przedsiębiorstw energetycznych.3
T-A-3Metodyka przeprowadzania oceny energetycznej w obszarze przedsiebiorstw energetycznych3
T-A-4Metodyka wyznaczania energii bazowej w obszarze przedsiębiorstw energetycznych.3
T-A-5Metodyka wyznaczania i monitorowania wskaźników wyniku energetycznego i ekonomicznego.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy formalno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych3
T-W-2Systemy zarządzania w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych3
T-W-3Praktyczne aspekty zarządzania elektrowniami3
T-W-4Praktyczne aspekty zarządzania ciepłowniami i elektrociepłowniami3
T-W-5Praktyczne aspekty zarządzania spółkami dystrybucyjnymi (przesył i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła), analiza ekonomiczna.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych. Tematyka ćwiczeń jest zapowiadana.5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do dyskusji do wykładów problemowych. Tematyka wykładów jest zapowiadana.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C37_W01Poznanie podstaw formalno-prawnych oraz w zakresie systemów zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi w obszarze wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Poznanie praktycznych aspektów tworzenia i analizowania modeli systemów zarządzania elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W18Zna metody doboru podstawowych urządzeń energetyki
ENE_1A_W24Zna zasady działania rynku energii i funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
ENE_1A_W25Zna zasady zarządzania energią i środowiskiem
ENE_1A_W27Zna aktualne kierunki rozwoju energetyki
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw formalno-prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
C-2Poznanie podstaw funkcjonowania systemów zarządzania w przedsiębiorstwach energetycznych
C-3Poznanie podstawowych narzędzi i metod zarządzania elektrowniami
C-4Poznanie podstawowych narzędzi i metod zarządzania elektrociepłowniami
C-5Poznanie podstawowych narzędzi i metod zarządzania ciepłowniami
Treści programoweT-W-5Praktyczne aspekty zarządzania spółkami dystrybucyjnymi (przesył i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła), analiza ekonomiczna.
T-W-1Podstawy formalno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
T-W-2Systemy zarządzania w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
T-W-3Praktyczne aspekty zarządzania elektrowniami
T-W-4Praktyczne aspekty zarządzania ciepłowniami i elektrociepłowniami
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne lub pisemne w formie testu: - obejmujące całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 50% maksymalnej sumy punktów w teście (tj. poniżej 10 punktów)
3,0od 10 do 12 punktów
3,5od 13 do 14 punktów
4,0od 15 do 16 punktów
4,5od 17 do 18 punktów
5,0powyżej 18 punktów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C37_U01Student nabywa umiejętności tworzenia i analizowania modeli systemów zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi oraz analizy i oceny ich działalności zarządczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U16Umie przygotować i przeprowadzić badania pozwalające określić parametry i wskaźniki charakteryzujące proces energetyczny
ENE_1A_U18Umie analizować wpływ wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną
ENE_1A_U19Umie prowadzić analizę ekonomiczną różnych rozwiązań technologicznych z zakresu energetyki
ENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw formalno-prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
C-2Poznanie podstaw funkcjonowania systemów zarządzania w przedsiębiorstwach energetycznych
C-3Poznanie podstawowych narzędzi i metod zarządzania elektrowniami
C-4Poznanie podstawowych narzędzi i metod zarządzania elektrociepłowniami
C-5Poznanie podstawowych narzędzi i metod zarządzania ciepłowniami
Treści programoweT-A-4Metodyka wyznaczania energii bazowej w obszarze przedsiębiorstw energetycznych.
T-A-1Metodyka identyfikacji i oceny wstepnej wymagan prawnych. Metodyka opracowania rejestru wymagań prawnych.
T-A-2Metodyka opracowania map procesów w obszarze przedsiębiorstw energetycznych.
T-A-3Metodyka przeprowadzania oceny energetycznej w obszarze przedsiebiorstw energetycznych
T-A-5Metodyka wyznaczania i monitorowania wskaźników wyniku energetycznego i ekonomicznego.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne lub pisemne w formie testu: - obejmujące całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieobecny na wszystkich wykładach. Nie potrafi odpowiedzieć na pytania testowe.
3,0Student obecny na co najmniej połowie wszystkich wykładów. Umie odpowiedzieć na mniej niż połowę zadanych zagadnień.
3,5Student uczestniczy w więcej niż połowie wszystkich wykładów. Umie odpowiedzieć na co najmniej połowę zadanych pytań.
4,0Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem co najmniej połowy wymaganych umiejetności.
4,5Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem większości wymaganych umiejetności.
5,0Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem wszystkich wymaganych umiejetności.