Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie energią:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie energią
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie
projektyP4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1matematyka, fizyka, podstawy termodynamiki technicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, przepisami, aktami prawnymi i wykonawczymi z zakresu zarządzania energią w energetyce, w przemyśle, w sektorze użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych. Prognozowanie zapotrzebowania na energię. Zapoznanie: z kosztami wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej; z metodami analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w sektorze paliw i energii; z metodami obniżania zużycia energii
C-2Zapoznanie studentów z zasadami wykonania projektu mającego na celu określenie rzeczywistego zużycia energii dla wybranego obiektu (inwentaryzacja energetyczna) oraz podanie sposobów obniżenia zużycia tej energii

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wykonanie projektu mającego na celu określenie rzeczywistego zużycia energii wybranego obiektu technicznego (domu jednorodzinnego/wielorodzinnego, zakładu przemysłowego, budynku biurowego) z podaniem możliwości obniżenia zużycia tej energii30
30
wykłady
T-W-1Wybrane problemy związane z zarządzaniem energią w energetyce, w przemyśle, w sektorze użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych. Prognozowanie zapotrzebowania na energię. Koszty wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej. Metody analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w sektorze paliw i energii. Metody obniżania zużycia energii. Wpływ na środowisko. Zaliczenie wykładu.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Studiowanie literatury3
A-P-3Praca własna13
A-P-4Konsultacje4
50
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach14
A-W-2Studiowanie wymaganej literatury3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia7
A-W-4Zaliczenie wykładu1
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury, cytowanie wzorów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C39-1_W01
W wyniku zrealizowanych zajęć student będzie dysponował wiedzą na temat zarządzania energią
ENE_1A_W25C-2, C-1T-P-1, T-W-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C39-1_U01
Student zna wybrane problemy związane z zarządzaniem energią w energetyce, w przemyśle, w sektorze użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych; zna zasady prognozowania zapotrzebowania na energię; potrafi określić koszty wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej; zna metody analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w sektorze paliw i energii; zna metody obniżania zużycia energii
ENE_1A_U13, ENE_1A_U21, ENE_1A_U28C-2, C-1T-P-1, T-W-1M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C39-1_W01
W wyniku zrealizowanych zajęć student będzie dysponował wiedzą na temat zarządzania energią
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C39-1_U01
Student zna wybrane problemy związane z zarządzaniem energią w energetyce, w przemyśle, w sektorze użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych; zna zasady prognozowania zapotrzebowania na energię; potrafi określić koszty wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej; zna metody analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w sektorze paliw i energii; zna metody obniżania zużycia energii
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%

Literatura podstawowa

  1. red. naukowi: Chochowski A., Krawiec F., Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, Difin, Warszawa, 2008
  2. Bogacki M. i inni, Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice, 2004
  3. Paska J., Ekonomika w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007
  4. Górzyński J., Audyting energetyczny, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, 2001
  5. Ulbrich R., Audyt energetyczny a dom energooszczędnych, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole, 2001

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie projektu mającego na celu określenie rzeczywistego zużycia energii wybranego obiektu technicznego (domu jednorodzinnego/wielorodzinnego, zakładu przemysłowego, budynku biurowego) z podaniem możliwości obniżenia zużycia tej energii30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wybrane problemy związane z zarządzaniem energią w energetyce, w przemyśle, w sektorze użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych. Prognozowanie zapotrzebowania na energię. Koszty wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej. Metody analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w sektorze paliw i energii. Metody obniżania zużycia energii. Wpływ na środowisko. Zaliczenie wykładu.15
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Studiowanie literatury3
A-P-3Praca własna13
A-P-4Konsultacje4
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach14
A-W-2Studiowanie wymaganej literatury3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia7
A-W-4Zaliczenie wykładu1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C39-1_W01W wyniku zrealizowanych zajęć student będzie dysponował wiedzą na temat zarządzania energią
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W25Zna zasady zarządzania energią i środowiskiem
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z zasadami wykonania projektu mającego na celu określenie rzeczywistego zużycia energii dla wybranego obiektu (inwentaryzacja energetyczna) oraz podanie sposobów obniżenia zużycia tej energii
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, przepisami, aktami prawnymi i wykonawczymi z zakresu zarządzania energią w energetyce, w przemyśle, w sektorze użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych. Prognozowanie zapotrzebowania na energię. Zapoznanie: z kosztami wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej; z metodami analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w sektorze paliw i energii; z metodami obniżania zużycia energii
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu mającego na celu określenie rzeczywistego zużycia energii wybranego obiektu technicznego (domu jednorodzinnego/wielorodzinnego, zakładu przemysłowego, budynku biurowego) z podaniem możliwości obniżenia zużycia tej energii
T-W-1Wybrane problemy związane z zarządzaniem energią w energetyce, w przemyśle, w sektorze użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych. Prognozowanie zapotrzebowania na energię. Koszty wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej. Metody analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w sektorze paliw i energii. Metody obniżania zużycia energii. Wpływ na środowisko. Zaliczenie wykładu.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
M-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury, cytowanie wzorów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C39-1_U01Student zna wybrane problemy związane z zarządzaniem energią w energetyce, w przemyśle, w sektorze użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych; zna zasady prognozowania zapotrzebowania na energię; potrafi określić koszty wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej; zna metody analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w sektorze paliw i energii; zna metody obniżania zużycia energii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
ENE_1A_U28Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z zasadami wykonania projektu mającego na celu określenie rzeczywistego zużycia energii dla wybranego obiektu (inwentaryzacja energetyczna) oraz podanie sposobów obniżenia zużycia tej energii
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, przepisami, aktami prawnymi i wykonawczymi z zakresu zarządzania energią w energetyce, w przemyśle, w sektorze użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych. Prognozowanie zapotrzebowania na energię. Zapoznanie: z kosztami wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej; z metodami analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w sektorze paliw i energii; z metodami obniżania zużycia energii
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu mającego na celu określenie rzeczywistego zużycia energii wybranego obiektu technicznego (domu jednorodzinnego/wielorodzinnego, zakładu przemysłowego, budynku biurowego) z podaniem możliwości obniżenia zużycia tej energii
T-W-1Wybrane problemy związane z zarządzaniem energią w energetyce, w przemyśle, w sektorze użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych. Prognozowanie zapotrzebowania na energię. Koszty wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej. Metody analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w sektorze paliw i energii. Metody obniżania zużycia energii. Wpływ na środowisko. Zaliczenie wykładu.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
M-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury, cytowanie wzorów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%