Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Odnawialne źródła energii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Odnawialne źródła energii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Aleksander Stachel <Aleksander.Stachel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,00,50egzamin
laboratoriaL6 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw fizyki i termodynamiki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z tematyką możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii z tzw. źródeł odnawialnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1W ramach zajęć laboratoryjnych studenci wykonują ćwiczenia będące ilustracją tematyki prezentowanej w trakcie wykładów (badanie: panelu PV, pompy ciepła, kolektora słonecznego, mikrosiłowni wiatrowej, itp).15
15
wykłady
T-W-1- Klasyfikacja i zasoby energii konwencjonalnej i energii odnawialnej (niekonwencjonalnej). - Energia geotermiczna / geotermalna i jej zasoby. Sposoby pozyskiwania i wykorzystania. - Energia promieniowania słonecznego: konwersja fototermiczna, fotowoltaiczna, fotobiochemiczna. - Energia wiatru: sposoby pozyskiwania i przykłady wykorzystania. - Podstawy teoretyczne wykorzystania energii wody: siłownie wodne, elektrownie pompowe. - Energia mórz i oceanów: sposoby wykorzystania, przykładowe instalacje. - Biomasa: technologie i kierunki wykorzystania w energetyce. - Wykorzystanie tzw. energii odpadowej. - Technologie konwersji paliw stałych do paliw gazowych i ciekłych. - Przyszłościowe źródła energii.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Praca własna - opracowanie sprawozdań i przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.35
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Praca własna - przygotowanie do egzaminu.20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin obejmujący tematykę wykładów (pisemny / ustny). Punktowy system oceny wiedzy i umiejętności.
S-2Ocena formująca: Zrealizowanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych planem zajęć. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych ćwiczeń.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C27_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować i omówić pojęcie energii ze źródeł odnawialnych oraz scharakteryzować poszczególne jej rodzaje. Powinien mieć wiedzę pozwalającą przedstawić i omówić podstawowe sposoby wykorzystania OZE oraz możliwości i celowość ich użycia. Powinien być w stanie określić znaczenie odnawialnych źródeł energii w kontekscie problemów energetycznych i środowiskowych. Powinien mieć wiedzę pozwalającą omówić perspektywiczne technologie pozyskiwania energii.
ENE_1A_W20, ENE_1A_W22, ENE_1A_W27C-1T-L-1, T-W-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C27_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykazać potrzebę i celowość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a także umieć ocenić możliwości wykorzystania (w danych warunkach) różnych rodzajów OZE celem zaspokojenia określonych potrzeb energetycznych. Powinien umieć wskazać konkretne rozwiązania przydatne do praktycznego zastosowania oraz określić oddziaływanie środowiskowe OZE.
ENE_1A_U13, ENE_1A_U16, ENE_1A_U18, ENE_1A_U21C-1T-L-1, T-W-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C27_K01
Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz w przyszłej pracy zawodowej.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K02C-1T-L-1, T-W-1M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C27_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować i omówić pojęcie energii ze źródeł odnawialnych oraz scharakteryzować poszczególne jej rodzaje. Powinien mieć wiedzę pozwalającą przedstawić i omówić podstawowe sposoby wykorzystania OZE oraz możliwości i celowość ich użycia. Powinien być w stanie określić znaczenie odnawialnych źródeł energii w kontekscie problemów energetycznych i środowiskowych. Powinien mieć wiedzę pozwalającą omówić perspektywiczne technologie pozyskiwania energii.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C27_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykazać potrzebę i celowość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a także umieć ocenić możliwości wykorzystania (w danych warunkach) różnych rodzajów OZE celem zaspokojenia określonych potrzeb energetycznych. Powinien umieć wskazać konkretne rozwiązania przydatne do praktycznego zastosowania oraz określić oddziaływanie środowiskowe OZE.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C27_K01
Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz w przyszłej pracy zawodowej.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.

Literatura podstawowa

  1. Cieśliński J., Mikielewicz J., Niekonwencjonalne źródła energii, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1996
  2. Mikielewicz J., Cieśiński J., Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii, Ossolineum, Wrocław, 1999
  3. Nowak W., Stachel A., Stan i perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2004
  4. Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007
  5. Nowak W., Stachel A., Borsukiewicz-Gozdur A., Zastosowania odnawialnych źródeł energii, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Nowak W., Sobański R., Kabat M., Kujawa T., Systemy pozyskiwania i wykorzystania energii geotermicznej, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2000
  2. Gronowicz J., Niekonwencjonalne źródła energii, Radom - Poznań, 2008
  3. Praca zbiorowa, Odnawialne źródła energii. Poradnik, Tarbonus sp. z o.o., Kraków - Tarnobrzeg, 2008
  4. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z OZE, Opracowanie własne KTC, 2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1W ramach zajęć laboratoryjnych studenci wykonują ćwiczenia będące ilustracją tematyki prezentowanej w trakcie wykładów (badanie: panelu PV, pompy ciepła, kolektora słonecznego, mikrosiłowni wiatrowej, itp).15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1- Klasyfikacja i zasoby energii konwencjonalnej i energii odnawialnej (niekonwencjonalnej). - Energia geotermiczna / geotermalna i jej zasoby. Sposoby pozyskiwania i wykorzystania. - Energia promieniowania słonecznego: konwersja fototermiczna, fotowoltaiczna, fotobiochemiczna. - Energia wiatru: sposoby pozyskiwania i przykłady wykorzystania. - Podstawy teoretyczne wykorzystania energii wody: siłownie wodne, elektrownie pompowe. - Energia mórz i oceanów: sposoby wykorzystania, przykładowe instalacje. - Biomasa: technologie i kierunki wykorzystania w energetyce. - Wykorzystanie tzw. energii odpadowej. - Technologie konwersji paliw stałych do paliw gazowych i ciekłych. - Przyszłościowe źródła energii.30
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Praca własna - opracowanie sprawozdań i przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.35
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Praca własna - przygotowanie do egzaminu.20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C27_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować i omówić pojęcie energii ze źródeł odnawialnych oraz scharakteryzować poszczególne jej rodzaje. Powinien mieć wiedzę pozwalającą przedstawić i omówić podstawowe sposoby wykorzystania OZE oraz możliwości i celowość ich użycia. Powinien być w stanie określić znaczenie odnawialnych źródeł energii w kontekscie problemów energetycznych i środowiskowych. Powinien mieć wiedzę pozwalającą omówić perspektywiczne technologie pozyskiwania energii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W20Zna źródła i zasady wykorzystania energii odpadowej
ENE_1A_W22Zna podstawowe metody wykorzystania zasobów energii odnawialnej
ENE_1A_W27Zna aktualne kierunki rozwoju energetyki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z tematyką możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii z tzw. źródeł odnawialnych.
Treści programoweT-L-1W ramach zajęć laboratoryjnych studenci wykonują ćwiczenia będące ilustracją tematyki prezentowanej w trakcie wykładów (badanie: panelu PV, pompy ciepła, kolektora słonecznego, mikrosiłowni wiatrowej, itp).
T-W-1- Klasyfikacja i zasoby energii konwencjonalnej i energii odnawialnej (niekonwencjonalnej). - Energia geotermiczna / geotermalna i jej zasoby. Sposoby pozyskiwania i wykorzystania. - Energia promieniowania słonecznego: konwersja fototermiczna, fotowoltaiczna, fotobiochemiczna. - Energia wiatru: sposoby pozyskiwania i przykłady wykorzystania. - Podstawy teoretyczne wykorzystania energii wody: siłownie wodne, elektrownie pompowe. - Energia mórz i oceanów: sposoby wykorzystania, przykładowe instalacje. - Biomasa: technologie i kierunki wykorzystania w energetyce. - Wykorzystanie tzw. energii odpadowej. - Technologie konwersji paliw stałych do paliw gazowych i ciekłych. - Przyszłościowe źródła energii.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne.
M-1Wykład informacyjno-problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin obejmujący tematykę wykładów (pisemny / ustny). Punktowy system oceny wiedzy i umiejętności.
S-2Ocena formująca: Zrealizowanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych planem zajęć. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C27_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykazać potrzebę i celowość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a także umieć ocenić możliwości wykorzystania (w danych warunkach) różnych rodzajów OZE celem zaspokojenia określonych potrzeb energetycznych. Powinien umieć wskazać konkretne rozwiązania przydatne do praktycznego zastosowania oraz określić oddziaływanie środowiskowe OZE.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U16Umie przygotować i przeprowadzić badania pozwalające określić parametry i wskaźniki charakteryzujące proces energetyczny
ENE_1A_U18Umie analizować wpływ wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną
ENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z tematyką możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii z tzw. źródeł odnawialnych.
Treści programoweT-L-1W ramach zajęć laboratoryjnych studenci wykonują ćwiczenia będące ilustracją tematyki prezentowanej w trakcie wykładów (badanie: panelu PV, pompy ciepła, kolektora słonecznego, mikrosiłowni wiatrowej, itp).
T-W-1- Klasyfikacja i zasoby energii konwencjonalnej i energii odnawialnej (niekonwencjonalnej). - Energia geotermiczna / geotermalna i jej zasoby. Sposoby pozyskiwania i wykorzystania. - Energia promieniowania słonecznego: konwersja fototermiczna, fotowoltaiczna, fotobiochemiczna. - Energia wiatru: sposoby pozyskiwania i przykłady wykorzystania. - Podstawy teoretyczne wykorzystania energii wody: siłownie wodne, elektrownie pompowe. - Energia mórz i oceanów: sposoby wykorzystania, przykładowe instalacje. - Biomasa: technologie i kierunki wykorzystania w energetyce. - Wykorzystanie tzw. energii odpadowej. - Technologie konwersji paliw stałych do paliw gazowych i ciekłych. - Przyszłościowe źródła energii.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne.
M-1Wykład informacyjno-problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin obejmujący tematykę wykładów (pisemny / ustny). Punktowy system oceny wiedzy i umiejętności.
S-2Ocena formująca: Zrealizowanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych planem zajęć. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C27_K01Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz w przyszłej pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z tematyką możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii z tzw. źródeł odnawialnych.
Treści programoweT-L-1W ramach zajęć laboratoryjnych studenci wykonują ćwiczenia będące ilustracją tematyki prezentowanej w trakcie wykładów (badanie: panelu PV, pompy ciepła, kolektora słonecznego, mikrosiłowni wiatrowej, itp).
T-W-1- Klasyfikacja i zasoby energii konwencjonalnej i energii odnawialnej (niekonwencjonalnej). - Energia geotermiczna / geotermalna i jej zasoby. Sposoby pozyskiwania i wykorzystania. - Energia promieniowania słonecznego: konwersja fototermiczna, fotowoltaiczna, fotobiochemiczna. - Energia wiatru: sposoby pozyskiwania i przykłady wykorzystania. - Podstawy teoretyczne wykorzystania energii wody: siłownie wodne, elektrownie pompowe. - Energia mórz i oceanów: sposoby wykorzystania, przykładowe instalacje. - Biomasa: technologie i kierunki wykorzystania w energetyce. - Wykorzystanie tzw. energii odpadowej. - Technologie konwersji paliw stałych do paliw gazowych i ciekłych. - Przyszłościowe źródła energii.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne.
M-1Wykład informacyjno-problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin obejmujący tematykę wykładów (pisemny / ustny). Punktowy system oceny wiedzy i umiejętności.
S-2Ocena formująca: Zrealizowanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych planem zajęć. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.