Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Napędy hydrauliczne i pneumatyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Napędy hydrauliczne i pneumatyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Pawełko <Piotr.Pawelko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,30,50zaliczenie
laboratoriaL4 30 1,70,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień : - mechaniki technicznej, - mechaniki płynów, - podstawy konstrukcji maszyn.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student powinien określić sposoby wykorzystywania napędów hydraulicznych i pneumatycznych.
C-2Student powinien umieć przeprowadzić proces doboru i obliczeń elementów układów hydraulicznych i pneumatycznych.
C-3Student powinien umieć tworzyć i odczytywać schematy funkcjonalne oraz cyklogramy pracy układów pneumatycznych i hydraulicznych.
C-4Student powinien umiec zaprojektować strukture układu pneumatycznego i hydraulicznego o określonym sposobie działania, opisać przeznaczenie i zasadę działania składowych elementów układów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Technika połączeń w układach hydraulicznych i pneumatycznych2
T-L-2Schematy funkcjonalne w hydraulice i pneumatyce2
T-L-3Oprogramowanie komputerowe wspomagające proces projektowania układów pneumatyczych i hydraulicznych2
T-L-4Układy sterowane bezpośrednio2
T-L-5Układy sterowane pośrednio2
T-L-6Układy półautomatyczne i automatyczne2
T-L-7Cyklogramy pracy4
T-L-8Układy z zaworami logicznymi, przekaźnikami czasowymi i zaorami sekwencyjnymi.4
T-L-9Zastosowanie jednostki taktowo-stopniowej2
T-L-10Elektropneumatyka i elektrohydraulika2
T-L-11Sensoryka w układach hydraulicznych i pneumatycznych2
T-L-12Programowanie układów elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika typu PLC4
30
wykłady
T-W-1Zjawiska fizyczne towarzyszące technice napędów pneumatycznych i hydraulicznych.1
T-W-2Własności sprężonego powietrza w układach pneumatycznych i cieczy w układach hydraulicznych.1
T-W-3Zalety i wady układów hydraulicznych i pneumatycznych.1
T-W-4Elementy wykonawcze w układach hydraulicznych i pneumatycznych.2
T-W-5Elementy wytwarzające energię hydrauliczną i pneumatyczną.2
T-W-6Rodzaje sterowań w układach hydraulicznych i pneumatycznych.2
T-W-7Dobór, podstawowe parametry pracy i sposoby obliczeń układów pneumatycznch.1
T-W-8Dobór, podstawowe parametry pracy i sposoby obliczeń układów hydraulicznych.1
T-W-9Metody projektowania schematów funkcjonalnych i cyklogramów pracy układów.2
T-W-10Elektropneumatyka i elektrohydraulika - rodzaje sterowań i ich właściwości.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych4
A-L-2Opracowanie wyników z laboratorium w postaci sprawozdań4
A-L-3Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia laboratorium.4
A-L-4uczestnictwo w zajęciach30
42
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Uzupełnianie wiedzy z wykładów na podstawie podanej literatury.7
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia10
32

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Oceny z przeprowadzonych częściowych zaliczeń pakietów ćwiczeń laboratoryjnych w trakcie całego semestru
S-2Ocena podsumowująca: Oceana analityczna - srednia z ocen z pisemnych zaliczeń wiedzy przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i zdobytej samodzielnie.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia części teoretycznej - wykładu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C12-1_W01
Nazywa, rozpoznaje, potrafi scharakteryzować elemeny wykonawcze i sterowania układów pneumatycznych i hydraulicznych. Identyfikuje, definiuje i stosuje podstawowe prawa mechaniki płynów wykorzytywane w opisie działania układów hydraulicznych i pneumatycznych. Realizuje praktycznie nieskomplikowane układy pneumatyczne.
ENE_1A_W05, ENE_1A_W06C-3T-L-7, T-L-2, T-L-3, T-W-8, T-W-2, T-W-1, T-W-10, T-W-9, T-W-7, T-W-3M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C12-1_U01
Potrafi samodzielnie zaprojektować, zweryfikować zasadę dziłania, zrealizować i uruchomić sterowanie dla prostych układów pneumatycznych Posiada umiejętność prawidłowego doboru podzespołów i elementów pneumatycznych i hydraulicznych na podstawie przeprowadzonych obliczeń układów.
ENE_1A_U04, ENE_1A_U05C-3, C-4T-L-2, T-L-11, T-L-3, T-W-9M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C12-1_K01
Student posiada aktywną postawę w procesie praktycznej realizacji układów pneumatycznych i hydraulicznych, zarówno w procesie projekowania nowych jak i weryfikacji istniejących rozwiązań układów pneumatycnych i hydraulicznych.
ENE_1A_K04, ENE_1A_K05C-3, C-4T-L-7, T-L-9, T-L-2, T-L-11, T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-L-10, T-L-8, T-L-6, T-L-12, T-L-1, T-W-8, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3M-1, M-2S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C12-1_W01
Nazywa, rozpoznaje, potrafi scharakteryzować elemeny wykonawcze i sterowania układów pneumatycznych i hydraulicznych. Identyfikuje, definiuje i stosuje podstawowe prawa mechaniki płynów wykorzytywane w opisie działania układów hydraulicznych i pneumatycznych. Realizuje praktycznie nieskomplikowane układy pneumatyczne.
2,0Nie spełnia kryterimu na ocene dostateczną
3,0Student opanował zakres materiału w sposób ogólny. Jest w stanie wskazać podstawowe zespoły funkcjonalne w układach pneumatycznych i hydraulicznychh. Jest w stanie opisac zasade działania głównego zespołu roboczego.
3,5Student opanował materiał na ocene posrednia miedzy 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował cały zakres materiału. Umie sklasyfikowac i zna zasady działania wszystkich zespołów funkcjonalnych w układach napędowych hydraulicznych i pneumatycznych..
4,5Student opanował materiał na ocene posrednia miedzy 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował cały zakres materiału. Jest w stanie wytłumaczyc znaczenie i wzajemne relacje pomiędzy elementami układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz dokonac ich krytycznej analizy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C12-1_U01
Potrafi samodzielnie zaprojektować, zweryfikować zasadę dziłania, zrealizować i uruchomić sterowanie dla prostych układów pneumatycznych Posiada umiejętność prawidłowego doboru podzespołów i elementów pneumatycznych i hydraulicznych na podstawie przeprowadzonych obliczeń układów.
2,0Student nie wykazuje umiejętności w żadnym z zakresów realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych .
3,0Student wykazuje jedynie odtwórcze umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych.
3,5Student umiejętnie tworzy schematy funkcjolane i cyklogramy pracy projektowanego układu.
4,0Student wykazuje umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Wykazuje umiejętności wykorzystywania narzędzi inżynierskich przy prowadzeniu procesu projektowania.
4,5Student wykazuje pełen zakres umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Czynnie analizuje zdolność funkcjonalną projektowanego układu, świadmie podejmuje decyzje o jego modyfikacjiach.
5,0Student wykazuje pełen zakres umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Czynnie analizuje zdolność funkcjonalną projektowanego układu, świadmie podejmuje decyzje o jego modyfikacjiach ze względu na parametry dostępnych elementów składowych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C12-1_K01
Student posiada aktywną postawę w procesie praktycznej realizacji układów pneumatycznych i hydraulicznych, zarówno w procesie projekowania nowych jak i weryfikacji istniejących rozwiązań układów pneumatycnych i hydraulicznych.
2,0Student nie wykazuje umiejętności w żadnym z zakresów realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych .
3,0Student wykazuje jedynie odtwórcze umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych.
3,5Student umiejętnie tworzy schematy funkcjolane i cyklogramy pracy projektowanego układu.
4,0Student wykazuje umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Wykazuje umiejętności wykorzystywania narzędzi inżynierskich przy prowadzeniu procesu projektowania.
4,5Student wykazuje pełen zakres umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Czynnie analizuje zdolność funkcjonalną projektowanego układu, świadmie podejmuje decyzje o jego modyfikacjiach.
5,0Student wykazuje pełen zakres umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Czynnie analizuje zdolność funkcjonalną projektowanego układu, świadmie podejmuje decyzje o jego modyfikacjiach ze względu na parametry dostępnych elementów składowych

Literatura podstawowa

  1. Szenajch W. i inni:, Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT, Warszawa, 1992
  2. Stryczek S., Napęd hydrostatyczny, WNT, Warszawa, 2005, tom I i II
  3. Lipski J., Napędy i sterowania hydrauliczne, WKŁ, Warszawa, 1981

Literatura dodatkowa

  1. Osiecki Andrzej, Hydrostatyczny napęd maszyn, WNT, Warszawa, 2004
  2. Szydelski W, Pojazdy samochodowe – Napęd i sterowanie hydrauliczne, WKŁ, Warszawa, 2000

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Technika połączeń w układach hydraulicznych i pneumatycznych2
T-L-2Schematy funkcjonalne w hydraulice i pneumatyce2
T-L-3Oprogramowanie komputerowe wspomagające proces projektowania układów pneumatyczych i hydraulicznych2
T-L-4Układy sterowane bezpośrednio2
T-L-5Układy sterowane pośrednio2
T-L-6Układy półautomatyczne i automatyczne2
T-L-7Cyklogramy pracy4
T-L-8Układy z zaworami logicznymi, przekaźnikami czasowymi i zaorami sekwencyjnymi.4
T-L-9Zastosowanie jednostki taktowo-stopniowej2
T-L-10Elektropneumatyka i elektrohydraulika2
T-L-11Sensoryka w układach hydraulicznych i pneumatycznych2
T-L-12Programowanie układów elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika typu PLC4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zjawiska fizyczne towarzyszące technice napędów pneumatycznych i hydraulicznych.1
T-W-2Własności sprężonego powietrza w układach pneumatycznych i cieczy w układach hydraulicznych.1
T-W-3Zalety i wady układów hydraulicznych i pneumatycznych.1
T-W-4Elementy wykonawcze w układach hydraulicznych i pneumatycznych.2
T-W-5Elementy wytwarzające energię hydrauliczną i pneumatyczną.2
T-W-6Rodzaje sterowań w układach hydraulicznych i pneumatycznych.2
T-W-7Dobór, podstawowe parametry pracy i sposoby obliczeń układów pneumatycznch.1
T-W-8Dobór, podstawowe parametry pracy i sposoby obliczeń układów hydraulicznych.1
T-W-9Metody projektowania schematów funkcjonalnych i cyklogramów pracy układów.2
T-W-10Elektropneumatyka i elektrohydraulika - rodzaje sterowań i ich właściwości.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych4
A-L-2Opracowanie wyników z laboratorium w postaci sprawozdań4
A-L-3Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia laboratorium.4
A-L-4uczestnictwo w zajęciach30
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Uzupełnianie wiedzy z wykładów na podstawie podanej literatury.7
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia10
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C12-1_W01Nazywa, rozpoznaje, potrafi scharakteryzować elemeny wykonawcze i sterowania układów pneumatycznych i hydraulicznych. Identyfikuje, definiuje i stosuje podstawowe prawa mechaniki płynów wykorzytywane w opisie działania układów hydraulicznych i pneumatycznych. Realizuje praktycznie nieskomplikowane układy pneumatyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W05Zna zasady mechaniki, techniki połączeń, metody analizy wytrzymałościowej, metody obliczeń projektowych wybranych podstawowych konstrukcji mechanicznych
ENE_1A_W06Zna budowę i zasadę działania podstawowych części maszyn i zespołów mechanicznych oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych
Cel przedmiotuC-3Student powinien umieć tworzyć i odczytywać schematy funkcjonalne oraz cyklogramy pracy układów pneumatycznych i hydraulicznych.
Treści programoweT-L-7Cyklogramy pracy
T-L-2Schematy funkcjonalne w hydraulice i pneumatyce
T-L-3Oprogramowanie komputerowe wspomagające proces projektowania układów pneumatyczych i hydraulicznych
T-W-8Dobór, podstawowe parametry pracy i sposoby obliczeń układów hydraulicznych.
T-W-2Własności sprężonego powietrza w układach pneumatycznych i cieczy w układach hydraulicznych.
T-W-1Zjawiska fizyczne towarzyszące technice napędów pneumatycznych i hydraulicznych.
T-W-10Elektropneumatyka i elektrohydraulika - rodzaje sterowań i ich właściwości.
T-W-9Metody projektowania schematów funkcjonalnych i cyklogramów pracy układów.
T-W-7Dobór, podstawowe parametry pracy i sposoby obliczeń układów pneumatycznch.
T-W-3Zalety i wady układów hydraulicznych i pneumatycznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia części teoretycznej - wykładu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryterimu na ocene dostateczną
3,0Student opanował zakres materiału w sposób ogólny. Jest w stanie wskazać podstawowe zespoły funkcjonalne w układach pneumatycznych i hydraulicznychh. Jest w stanie opisac zasade działania głównego zespołu roboczego.
3,5Student opanował materiał na ocene posrednia miedzy 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował cały zakres materiału. Umie sklasyfikowac i zna zasady działania wszystkich zespołów funkcjonalnych w układach napędowych hydraulicznych i pneumatycznych..
4,5Student opanował materiał na ocene posrednia miedzy 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował cały zakres materiału. Jest w stanie wytłumaczyc znaczenie i wzajemne relacje pomiędzy elementami układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz dokonac ich krytycznej analizy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C12-1_U01Potrafi samodzielnie zaprojektować, zweryfikować zasadę dziłania, zrealizować i uruchomić sterowanie dla prostych układów pneumatycznych Posiada umiejętność prawidłowego doboru podzespołów i elementów pneumatycznych i hydraulicznych na podstawie przeprowadzonych obliczeń układów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U04Umie modelować proste układy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne, prowadząc analizę ich pracy i stosując narzędzia grafiki inżynierskiej
ENE_1A_U05Umie obliczyć i zaprojektować proste elementy i konstrukcje mechaniczne oraz proste instalacje hydrauliczne i pneumatyczne, szczególnie te stosowane w energetyce
Cel przedmiotuC-3Student powinien umieć tworzyć i odczytywać schematy funkcjonalne oraz cyklogramy pracy układów pneumatycznych i hydraulicznych.
C-4Student powinien umiec zaprojektować strukture układu pneumatycznego i hydraulicznego o określonym sposobie działania, opisać przeznaczenie i zasadę działania składowych elementów układów.
Treści programoweT-L-2Schematy funkcjonalne w hydraulice i pneumatyce
T-L-11Sensoryka w układach hydraulicznych i pneumatycznych
T-L-3Oprogramowanie komputerowe wspomagające proces projektowania układów pneumatyczych i hydraulicznych
T-W-9Metody projektowania schematów funkcjonalnych i cyklogramów pracy układów.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Oceana analityczna - srednia z ocen z pisemnych zaliczeń wiedzy przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i zdobytej samodzielnie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje umiejętności w żadnym z zakresów realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych .
3,0Student wykazuje jedynie odtwórcze umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych.
3,5Student umiejętnie tworzy schematy funkcjolane i cyklogramy pracy projektowanego układu.
4,0Student wykazuje umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Wykazuje umiejętności wykorzystywania narzędzi inżynierskich przy prowadzeniu procesu projektowania.
4,5Student wykazuje pełen zakres umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Czynnie analizuje zdolność funkcjonalną projektowanego układu, świadmie podejmuje decyzje o jego modyfikacjiach.
5,0Student wykazuje pełen zakres umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Czynnie analizuje zdolność funkcjonalną projektowanego układu, świadmie podejmuje decyzje o jego modyfikacjiach ze względu na parametry dostępnych elementów składowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C12-1_K01Student posiada aktywną postawę w procesie praktycznej realizacji układów pneumatycznych i hydraulicznych, zarówno w procesie projekowania nowych jak i weryfikacji istniejących rozwiązań układów pneumatycnych i hydraulicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
ENE_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Student powinien umieć tworzyć i odczytywać schematy funkcjonalne oraz cyklogramy pracy układów pneumatycznych i hydraulicznych.
C-4Student powinien umiec zaprojektować strukture układu pneumatycznego i hydraulicznego o określonym sposobie działania, opisać przeznaczenie i zasadę działania składowych elementów układów.
Treści programoweT-L-7Cyklogramy pracy
T-L-9Zastosowanie jednostki taktowo-stopniowej
T-L-2Schematy funkcjonalne w hydraulice i pneumatyce
T-L-11Sensoryka w układach hydraulicznych i pneumatycznych
T-L-4Układy sterowane bezpośrednio
T-L-5Układy sterowane pośrednio
T-L-3Oprogramowanie komputerowe wspomagające proces projektowania układów pneumatyczych i hydraulicznych
T-L-10Elektropneumatyka i elektrohydraulika
T-L-8Układy z zaworami logicznymi, przekaźnikami czasowymi i zaorami sekwencyjnymi.
T-L-6Układy półautomatyczne i automatyczne
T-L-12Programowanie układów elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika typu PLC
T-L-1Technika połączeń w układach hydraulicznych i pneumatycznych
T-W-8Dobór, podstawowe parametry pracy i sposoby obliczeń układów hydraulicznych.
T-W-2Własności sprężonego powietrza w układach pneumatycznych i cieczy w układach hydraulicznych.
T-W-1Zjawiska fizyczne towarzyszące technice napędów pneumatycznych i hydraulicznych.
T-W-4Elementy wykonawcze w układach hydraulicznych i pneumatycznych.
T-W-10Elektropneumatyka i elektrohydraulika - rodzaje sterowań i ich właściwości.
T-W-9Metody projektowania schematów funkcjonalnych i cyklogramów pracy układów.
T-W-5Elementy wytwarzające energię hydrauliczną i pneumatyczną.
T-W-6Rodzaje sterowań w układach hydraulicznych i pneumatycznych.
T-W-7Dobór, podstawowe parametry pracy i sposoby obliczeń układów pneumatycznch.
T-W-3Zalety i wady układów hydraulicznych i pneumatycznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Oceana analityczna - srednia z ocen z pisemnych zaliczeń wiedzy przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i zdobytej samodzielnie.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia części teoretycznej - wykładu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje umiejętności w żadnym z zakresów realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych .
3,0Student wykazuje jedynie odtwórcze umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych.
3,5Student umiejętnie tworzy schematy funkcjolane i cyklogramy pracy projektowanego układu.
4,0Student wykazuje umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Wykazuje umiejętności wykorzystywania narzędzi inżynierskich przy prowadzeniu procesu projektowania.
4,5Student wykazuje pełen zakres umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Czynnie analizuje zdolność funkcjonalną projektowanego układu, świadmie podejmuje decyzje o jego modyfikacjiach.
5,0Student wykazuje pełen zakres umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Czynnie analizuje zdolność funkcjonalną projektowanego układu, świadmie podejmuje decyzje o jego modyfikacjiach ze względu na parametry dostępnych elementów składowych