Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Miernictwo cieplne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Miernictwo cieplne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Garnysz-Rachtan <agnieszka.garnysz@zut.edu.pl>, Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>, Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,50,50egzamin
laboratoriaL3 30 2,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1matematyka, fizyka, podstawy termodynamiki technicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi przyrządami pomiarowymi w miernictwie cieplnym, ich budową, zasadą działania, metodologią pomiarów i opracowaniem wyników pomiarów
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu opracowania sprawozdawczości z wykonanych pomiarów cieplnych, analizą wyników pomiarów, umiejętnością formułowania wniosków.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu: pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych, techniczna analiza spalin, pomiary temperatur, pomiary ciśnień, pomiary natężenia przepływu, pomiary wilgotności powietrza.30
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do miernictwa cieplnego. Podstawy pomiarów cieplnych oraz praktyczne sposoby pomiarów: masy, objętości, gęstości i strumienia przepływającej substancji, pomiary temperatury, pomiary ciśnienia, pomiary wilgotności powietrza, badanie kaloryczności paliw, pomiary spalin. Przyrządy i metody pomiarowe stosowane w wymienionych obszarach.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach i konsultacjach25
A-L-2Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych9
A-L-3Wykonanie sprawozdania16
A-L-4Studiowanie wymaganej literatury4
A-L-5Przygotowanie do 'wejściówek'4
A-L-6Przygotowanie do zaliczenia4
62
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie wymaganej literatury10
A-W-3Przygotowanie do egzaminu10
A-W-4Zaliczenie wykładu (egzamin)2
37

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny/ustny. System punktowy oceny sprawdzianów: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na zajęciach, zaliczenie i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C18_W01
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie przyrządów pomiarowych w miernictwie cieplnym (omawiane na zajęciach). Zna metody pomiarowe wielkości fizycznych omawianych na zajęciach.
ENE_1A_W09, ENE_1A_W10, ENE_1A_W14, ENE_1A_W15C-1, C-2T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C18_U01
Student umie ocenić zalety i wady danego urządzenia pomiarowego, danej metody pomiarowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umiejętnie dobrać miernik do zmierzenia danej wielkości fizycznej i dobrać odpowiednią metodykę pomiarów. Ponadto powinien umieć korzystać z literatury naukowej i technicznej w zakresie przyrządów i metod pomiarowych. Student powinien umieć dokonać pomiarów, obliczeń, błędów pomiarów;w sposób jasny i czytelny powinien przedstawiać sprawozdawczość z wykonanych pomiarów, analizować uzyskane wyniki pomiarów i odpowiednio je interpretować.
ENE_1A_U01, ENE_1A_U03, ENE_1A_U14, ENE_1A_U22, ENE_1A_U26, ENE_1A_U27C-1, C-2T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C18_W01
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie przyrządów pomiarowych w miernictwie cieplnym (omawiane na zajęciach). Zna metody pomiarowe wielkości fizycznych omawianych na zajęciach.
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C18_U01
Student umie ocenić zalety i wady danego urządzenia pomiarowego, danej metody pomiarowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umiejętnie dobrać miernik do zmierzenia danej wielkości fizycznej i dobrać odpowiednią metodykę pomiarów. Ponadto powinien umieć korzystać z literatury naukowej i technicznej w zakresie przyrządów i metod pomiarowych. Student powinien umieć dokonać pomiarów, obliczeń, błędów pomiarów;w sposób jasny i czytelny powinien przedstawiać sprawozdawczość z wykonanych pomiarów, analizować uzyskane wyniki pomiarów i odpowiednio je interpretować.
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa (red. Fodemski T.R.), Pomiary cieplne, WNT, Warszawa, 2001
  2. Praca zbiorowa (red. Pudlik W.), Termodynamika-Laboratorium Miernictwa Cieplnego, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1993
  3. Kołodziejczyk L., Pomiary w inżynierii sanitarnej, Arkady, Warszawa, 1980

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa (red. Mieszkowski M.), Pomiary cieplne i energetyczne, WNT, Warszawa, 1985
  2. Kotlewski F., Pomiary w technice cieplnej, WNT, Warszawa, 1972

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu: pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych, techniczna analiza spalin, pomiary temperatur, pomiary ciśnień, pomiary natężenia przepływu, pomiary wilgotności powietrza.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do miernictwa cieplnego. Podstawy pomiarów cieplnych oraz praktyczne sposoby pomiarów: masy, objętości, gęstości i strumienia przepływającej substancji, pomiary temperatury, pomiary ciśnienia, pomiary wilgotności powietrza, badanie kaloryczności paliw, pomiary spalin. Przyrządy i metody pomiarowe stosowane w wymienionych obszarach.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach i konsultacjach25
A-L-2Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych9
A-L-3Wykonanie sprawozdania16
A-L-4Studiowanie wymaganej literatury4
A-L-5Przygotowanie do 'wejściówek'4
A-L-6Przygotowanie do zaliczenia4
62
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie wymaganej literatury10
A-W-3Przygotowanie do egzaminu10
A-W-4Zaliczenie wykładu (egzamin)2
37
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C18_W01Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie przyrządów pomiarowych w miernictwie cieplnym (omawiane na zajęciach). Zna metody pomiarowe wielkości fizycznych omawianych na zajęciach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W09Zna metody określania podstawowych parametrów cieplnych i elektrycznych
ENE_1A_W10Zna metody statystycznego opracowywania wyników pomiarów i badań
ENE_1A_W14Zna podstawowe prawa mechaniki płynów w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi przyrządami pomiarowymi w miernictwie cieplnym, ich budową, zasadą działania, metodologią pomiarów i opracowaniem wyników pomiarów
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu opracowania sprawozdawczości z wykonanych pomiarów cieplnych, analizą wyników pomiarów, umiejętnością formułowania wniosków.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do miernictwa cieplnego. Podstawy pomiarów cieplnych oraz praktyczne sposoby pomiarów: masy, objętości, gęstości i strumienia przepływającej substancji, pomiary temperatury, pomiary ciśnienia, pomiary wilgotności powietrza, badanie kaloryczności paliw, pomiary spalin. Przyrządy i metody pomiarowe stosowane w wymienionych obszarach.
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu: pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych, techniczna analiza spalin, pomiary temperatur, pomiary ciśnień, pomiary natężenia przepływu, pomiary wilgotności powietrza.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na zajęciach, zaliczenie i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C18_U01Student umie ocenić zalety i wady danego urządzenia pomiarowego, danej metody pomiarowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umiejętnie dobrać miernik do zmierzenia danej wielkości fizycznej i dobrać odpowiednią metodykę pomiarów. Ponadto powinien umieć korzystać z literatury naukowej i technicznej w zakresie przyrządów i metod pomiarowych. Student powinien umieć dokonać pomiarów, obliczeń, błędów pomiarów;w sposób jasny i czytelny powinien przedstawiać sprawozdawczość z wykonanych pomiarów, analizować uzyskane wyniki pomiarów i odpowiednio je interpretować.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U01Umie wykorzystać prawa teoretyczne i metody eksperymentalne w analizie różnych procesów fizycznych i chemicznych
ENE_1A_U03Umie zastosować aparat matematyki statystycznej do oceny dokładności pomiarów i badań
ENE_1A_U14Umie dobrać przyrządy, aparaturę kontrolno-pomiarową i metodę pomiaru charakterystycznych parametrów pracy urządzania i systemu energetycznego
ENE_1A_U22Potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
ENE_1A_U26Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w energetyce, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
ENE_1A_U27Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w energetyce i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi przyrządami pomiarowymi w miernictwie cieplnym, ich budową, zasadą działania, metodologią pomiarów i opracowaniem wyników pomiarów
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu opracowania sprawozdawczości z wykonanych pomiarów cieplnych, analizą wyników pomiarów, umiejętnością formułowania wniosków.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do miernictwa cieplnego. Podstawy pomiarów cieplnych oraz praktyczne sposoby pomiarów: masy, objętości, gęstości i strumienia przepływającej substancji, pomiary temperatury, pomiary ciśnienia, pomiary wilgotności powietrza, badanie kaloryczności paliw, pomiary spalin. Przyrządy i metody pomiarowe stosowane w wymienionych obszarach.
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu: pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych, techniczna analiza spalin, pomiary temperatur, pomiary ciśnień, pomiary natężenia przepływu, pomiary wilgotności powietrza.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny/ustny. System punktowy oceny sprawdzianów: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na zajęciach, zaliczenie i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%