Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Chłodnictwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chłodnictwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zapałowicz <Zbigniew.Zapalowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Garnysz-Rachtan <agnieszka.garnysz@zut.edu.pl>, Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,40zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,28zaliczenie
projektyP5 15 1,00,32zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki
W-2Podstawy matematyki
W-3Podstawy termodynamiki technicznej
W-4Hydromechanika

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, podziałem, budową, przykładami urządzeń i instalacji chłodniczych stosowanych w przemyśle
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji chłodniczych stosowanych w przemyśle

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów15
15
projekty
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji chłodniczej dla danych założeń15
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. Podział1
T-W-2Obiegi chłodnicze sprężarkowe1
T-W-3Czynniki chłodnicze1
T-W-4Chłodziwa1
T-W-5Urządzenia chłodnicze sprężarkowe jednostopniowe1
T-W-6Urządzenia chłodnicze sprężarkowe dwustopniowe1
T-W-7Urządzenia kaskadowe1
T-W-8Pompy ciepła sprężarkowe w układach chłodniczych1
T-W-9Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe1
T-W-10Urządzenia absorpcyjne, Roztwory. Obiegi urządzeń absorpcyjnych1
T-W-11Absorpcyjne urządzania chłodnicze1
T-W-12Elementy konstrukcji urządzeń chłodniczych1
T-W-13Eksploatacja urządzeń chłodniczych1
T-W-14Przykłady zastosowań2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach13
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń2
25
projekty
A-P-1Uczestnictwo w konsultacjach2
A-P-2Studiowanie wymaganej literatury3
A-P-3Przygotowanie projektu14
A-P-4Przygotowanie prezentacji5
A-P-5Zaliczenie projektu1
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-5Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu. Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury cytowanie wzorów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C42-2_W01
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie chłodziarek, rodzaje czynników roboczych
ENE_1A_W14, ENE_1A_W15, ENE_1A_W17C-1T-P-1, T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-3, M-4S-1
ENE_1A_C42-2_W02
Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę chłodziarek
ENE_1A_W07C-2T-P-1, T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2
ENE_1A_C42-2_W03
Student zna charakterystyki chłodziarek oraz zna sposoby regulacji mocy chłodniczej
ENE_1A_W18C-2, C-1T-P-1, T-A-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-3S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C42-2_U01
Student umie ocenić zalety i wady danej chłodziarki
ENE_1A_U09, ENE_1A_U13, ENE_1A_U20C-2, C-1T-P-1, T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2
ENE_1A_C42-2_U02
Student umie wykonać i zaprezentować projekt prostej instalacji chłodniczej
ENE_1A_U20C-2, C-1T-P-1, T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C42-2_K01
Student ma świadomość, że układy chłodnicze stanowią jeden z elementów srodowiska, w którym odbywają się procesy techniczne
ENE_1A_K07C-1T-P-1, T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C42-2_W01
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie chłodziarek, rodzaje czynników roboczych
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić podstawowe elementy konstrukcyjne i zna podstawy działania chłodziarki oraz podstawowe czynniki chłodnicze.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C42-2_W02
Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę chłodziarek
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna definicje podstawowych parametrów.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C42-2_W03
Student zna charakterystyki chłodziarek oraz zna sposoby regulacji mocy chłodniczej
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe charakterystyki pracy chłodziarek i potrafi wymienić sposoby ich regulacji
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C42-2_U01
Student umie ocenić zalety i wady danej chłodziarki
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić zalety i wady danej chłodziarki.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C42-2_U02
Student umie wykonać i zaprezentować projekt prostej instalacji chłodniczej
2,0Nie zaliczenie projektu. Podstawowe błędy merytoryczne w metodyce i obliczeniach.
3,0Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe. Rażące błędy językowe i stylistyczne. Brak poprawności cytowania literatury i wzorów. Struktura pracy wymagająca zmian
3,5Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe. Poprawny język. Liczne błędy stylistyczne lub duże braki w cytowaniu literatury i wzorów lub wymagająca drobnej korekty struktura pracy
4,0Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe. Błędy stylistyczne
4,5Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe lub drobne błędy stylistyczne lub pojedyncze braki w cytowaniu literatury lub wzorów
5,0Zaliczenie projektu. Projekt wykonany bez zastrzeżeń

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C42-2_K01
Student ma świadomość, że układy chłodnicze stanowią jeden z elementów srodowiska, w którym odbywają się procesy techniczne
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gutowski K.M., Butrymowicz D.J., Chłodnictwo i klimatyzacja, WNT, Warszawa, 2007
  2. Praca zbiorowa pod red. B. Gazińskiego, Technika chłodnicza dla praktyków, Systherm Serwis sp. j., Poznań, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma techniczno-naukowe, Chłodnictwo, Chłodnictwo i Klimatyzacja, Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów15
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji chłodniczej dla danych założeń15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. Podział1
T-W-2Obiegi chłodnicze sprężarkowe1
T-W-3Czynniki chłodnicze1
T-W-4Chłodziwa1
T-W-5Urządzenia chłodnicze sprężarkowe jednostopniowe1
T-W-6Urządzenia chłodnicze sprężarkowe dwustopniowe1
T-W-7Urządzenia kaskadowe1
T-W-8Pompy ciepła sprężarkowe w układach chłodniczych1
T-W-9Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe1
T-W-10Urządzenia absorpcyjne, Roztwory. Obiegi urządzeń absorpcyjnych1
T-W-11Absorpcyjne urządzania chłodnicze1
T-W-12Elementy konstrukcji urządzeń chłodniczych1
T-W-13Eksploatacja urządzeń chłodniczych1
T-W-14Przykłady zastosowań2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach13
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w konsultacjach2
A-P-2Studiowanie wymaganej literatury3
A-P-3Przygotowanie projektu14
A-P-4Przygotowanie prezentacji5
A-P-5Zaliczenie projektu1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-2_W01Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie chłodziarek, rodzaje czynników roboczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W14Zna podstawowe prawa mechaniki płynów w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, podziałem, budową, przykładami urządzeń i instalacji chłodniczych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji chłodniczej dla danych założeń
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-1Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. Podział
T-W-2Obiegi chłodnicze sprężarkowe
T-W-3Czynniki chłodnicze
T-W-4Chłodziwa
T-W-5Urządzenia chłodnicze sprężarkowe jednostopniowe
T-W-6Urządzenia chłodnicze sprężarkowe dwustopniowe
T-W-7Urządzenia kaskadowe
T-W-8Pompy ciepła sprężarkowe w układach chłodniczych
T-W-9Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe
T-W-10Urządzenia absorpcyjne, Roztwory. Obiegi urządzeń absorpcyjnych
T-W-11Absorpcyjne urządzania chłodnicze
T-W-12Elementy konstrukcji urządzeń chłodniczych
T-W-13Eksploatacja urządzeń chłodniczych
T-W-14Przykłady zastosowań
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić podstawowe elementy konstrukcyjne i zna podstawy działania chłodziarki oraz podstawowe czynniki chłodnicze.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-2_W02Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę chłodziarek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji chłodniczych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji chłodniczej dla danych założeń
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-1Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. Podział
T-W-2Obiegi chłodnicze sprężarkowe
T-W-3Czynniki chłodnicze
T-W-4Chłodziwa
T-W-5Urządzenia chłodnicze sprężarkowe jednostopniowe
T-W-6Urządzenia chłodnicze sprężarkowe dwustopniowe
T-W-7Urządzenia kaskadowe
T-W-8Pompy ciepła sprężarkowe w układach chłodniczych
T-W-9Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe
T-W-10Urządzenia absorpcyjne, Roztwory. Obiegi urządzeń absorpcyjnych
T-W-11Absorpcyjne urządzania chłodnicze
T-W-13Eksploatacja urządzeń chłodniczych
T-W-14Przykłady zastosowań
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna definicje podstawowych parametrów.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-2_W03Student zna charakterystyki chłodziarek oraz zna sposoby regulacji mocy chłodniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W18Zna metody doboru podstawowych urządzeń energetyki
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji chłodniczych stosowanych w przemyśle
C-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, podziałem, budową, przykładami urządzeń i instalacji chłodniczych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji chłodniczej dla danych założeń
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-5Urządzenia chłodnicze sprężarkowe jednostopniowe
T-W-6Urządzenia chłodnicze sprężarkowe dwustopniowe
T-W-7Urządzenia kaskadowe
T-W-8Pompy ciepła sprężarkowe w układach chłodniczych
T-W-9Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe
T-W-10Urządzenia absorpcyjne, Roztwory. Obiegi urządzeń absorpcyjnych
T-W-11Absorpcyjne urządzania chłodnicze
T-W-12Elementy konstrukcji urządzeń chłodniczych
T-W-13Eksploatacja urządzeń chłodniczych
T-W-14Przykłady zastosowań
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu. Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury cytowanie wzorów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe charakterystyki pracy chłodziarek i potrafi wymienić sposoby ich regulacji
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-2_U01Student umie ocenić zalety i wady danej chłodziarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
ENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji chłodniczych stosowanych w przemyśle
C-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, podziałem, budową, przykładami urządzeń i instalacji chłodniczych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji chłodniczej dla danych założeń
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-1Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. Podział
T-W-2Obiegi chłodnicze sprężarkowe
T-W-3Czynniki chłodnicze
T-W-4Chłodziwa
T-W-5Urządzenia chłodnicze sprężarkowe jednostopniowe
T-W-6Urządzenia chłodnicze sprężarkowe dwustopniowe
T-W-7Urządzenia kaskadowe
T-W-8Pompy ciepła sprężarkowe w układach chłodniczych
T-W-9Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe
T-W-10Urządzenia absorpcyjne, Roztwory. Obiegi urządzeń absorpcyjnych
T-W-11Absorpcyjne urządzania chłodnicze
T-W-12Elementy konstrukcji urządzeń chłodniczych
T-W-13Eksploatacja urządzeń chłodniczych
T-W-14Przykłady zastosowań
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-5Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić zalety i wady danej chłodziarki.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-2_U02Student umie wykonać i zaprezentować projekt prostej instalacji chłodniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji chłodniczych stosowanych w przemyśle
C-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, podziałem, budową, przykładami urządzeń i instalacji chłodniczych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji chłodniczej dla danych założeń
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-1Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. Podział
T-W-2Obiegi chłodnicze sprężarkowe
T-W-3Czynniki chłodnicze
T-W-4Chłodziwa
T-W-5Urządzenia chłodnicze sprężarkowe jednostopniowe
T-W-6Urządzenia chłodnicze sprężarkowe dwustopniowe
T-W-7Urządzenia kaskadowe
T-W-8Pompy ciepła sprężarkowe w układach chłodniczych
T-W-9Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe
T-W-10Urządzenia absorpcyjne, Roztwory. Obiegi urządzeń absorpcyjnych
T-W-11Absorpcyjne urządzania chłodnicze
T-W-12Elementy konstrukcji urządzeń chłodniczych
T-W-13Eksploatacja urządzeń chłodniczych
T-W-14Przykłady zastosowań
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu. Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury cytowanie wzorów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zaliczenie projektu. Podstawowe błędy merytoryczne w metodyce i obliczeniach.
3,0Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe. Rażące błędy językowe i stylistyczne. Brak poprawności cytowania literatury i wzorów. Struktura pracy wymagająca zmian
3,5Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe. Poprawny język. Liczne błędy stylistyczne lub duże braki w cytowaniu literatury i wzorów lub wymagająca drobnej korekty struktura pracy
4,0Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe. Błędy stylistyczne
4,5Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe lub drobne błędy stylistyczne lub pojedyncze braki w cytowaniu literatury lub wzorów
5,0Zaliczenie projektu. Projekt wykonany bez zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-2_K01Student ma świadomość, że układy chłodnicze stanowią jeden z elementów srodowiska, w którym odbywają się procesy techniczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, podziałem, budową, przykładami urządzeń i instalacji chłodniczych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji chłodniczej dla danych założeń
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-1Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. Podział
T-W-2Obiegi chłodnicze sprężarkowe
T-W-3Czynniki chłodnicze
T-W-4Chłodziwa
T-W-5Urządzenia chłodnicze sprężarkowe jednostopniowe
T-W-6Urządzenia chłodnicze sprężarkowe dwustopniowe
T-W-7Urządzenia kaskadowe
T-W-8Pompy ciepła sprężarkowe w układach chłodniczych
T-W-9Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe
T-W-10Urządzenia absorpcyjne, Roztwory. Obiegi urządzeń absorpcyjnych
T-W-11Absorpcyjne urządzania chłodnicze
T-W-12Elementy konstrukcji urządzeń chłodniczych
T-W-13Eksploatacja urządzeń chłodniczych
T-W-14Przykłady zastosowań
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0