Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu BHP i ergonomia w przemyśle:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot BHP i ergonomia w przemyśle
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Inspektorat BHP
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Jabłońska <Ewa.Urszula.Jablonska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami bhp
C-2Zapoznanie studentów z wymaganiami dotyczącymi prawidłowej organizacji stanowisk pracy - w pracy zawodowej - uwzględniającej wymagania bhp oraz ergonomii
C-3Zapoznanie studentów z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w pracy zawodowej oraz metodami likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-11. Podstawowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Ergonomia - podstawowe pojęcia 3. Ergonomia jako element sztuki inżynierskiej 4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy 5. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy oraz stosowane środki profilaktyczne 6. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 8. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-11. Uczestnictwo w wykładach 2. Udział w dyskusji w trakcie wykładu 3. Zgłaszanie wątpliwosci dotyczących pzekazanych na wykładzie informacji 3. Przedstawianie propozycji prawidłowych rozwiązań w trakcie wykładu dotyczących omawianego tematu15
A-W-2Praca własna. Czytanie wskazanej literatury3
A-W-3Praca własna. Przygotowanie referatu dotyczącego wymogów bhp związanego z tematem pracy dyplomowej3
A-W-4Praca własna. Przygotowanie się do kolokwium4
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie zgłoszonych przez studentów problemów i wątpliwości
M-4Prezentacje

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena słowna prowadzona w trakcie zajęć odnosząca się do odpowiedzi na stawiane pytania wskazująca na występujące braki lub nieprawidłowe rozwiązania problemów bhp. Ukierunkowuje nauczanie oraz pomaga studentowi w uczeniu się. Przy ocenie słownej używane są określenia: prawidłowo; nieprawidłowo; dobrze ale należy uwzględnić ......; prawie dobrze ale należy poprawić....
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca przygotowany referat ze wskazaniem braków w opracowaniu. Ocena podsumowująca efeky uczenia w oparciu o wynik kolokwium.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_A09_W01
Student powinien być w stanie wybrać i zinterpretować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
ENE_1A_W03C-1T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2
ENE_1A_A09_W02
Student powinien być w stanie rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy;
ENE_1A_W03C-1, C-3, C-2T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2
ENE_1A_A09_W03
Student powinien być w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy;
ENE_1A_W03C-3T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_A09_U01
Student powinien umieć wykorzystać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
ENE_1A_U22C-1T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2
ENE_1A_A09_U02
Student powinien umieć rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy;
ENE_1A_U22C-2T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2
ENE_1A_A09_U03
Student powinien umieć zaproponować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy;
ENE_1A_U22C-3T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_A09_K01
Student powinien wykazać dbałość w stosowaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
ENE_1A_K02, ENE_1A_K03, ENE_1A_K08C-1T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2
ENE_1A_A09_K02
Student powinien mieć wrażliwość na zagrożenia występujące w środowisku pracy;
ENE_1A_K02C-2T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2
ENE_1A_A09_K03
Student powinien wykazać kreatywność w proponowaniu odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy;
ENE_1A_K02C-3T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_A09_W01
Student powinien być w stanie wybrać i zinterpretować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
2,0student nie potrafi wybrać i zinterpretować podstawowych przepisów podanych w trakcie zajęć
3,0potrafi wybrać zaledwie kilka przepisów podanych w trakcie zajęć, nie potrafi ich zinterpretować
3,5potrafi wybrać podstawowe przepisy podane w trakcie zajęć i sucho je zinterpretować
4,0potrafi wybrać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć i zinterpretować oraz porównać
4,5potrafi wybrać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć oraz zinterpretować w analityczny sposób
5,0potrafi wybrać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć oraz samodzielnie proponować ich stosowanie z uzasadnieniem wyboru
ENE_1A_A09_W02
Student powinien być w stanie rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy;
2,0student nie potrafi rozpoznać i zidentyfikować zagrożeń występujących w środowisku pracy podanych w trakcie zajęć
3,0student potrafi rozpoznać zaledwie kilka zagrożeń występujących w środowisku pracy podanych w trakcie zajęć ale nie potrafi ich zidentyfikować
3,5student potrafi rozpoznać i zidentyfikować podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz sucho je zinterpretować
4,0student potrafi rozpoznać i zidentyfikować podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy podane w trakcie zajęć i zinterpretować je w analityczny sposób
4,5student potrafi rozpoznać i zidentyfikować wszystkie zagrożenia występujące w środowisku pracy i zinterpretować je w analityczny sposób
5,0student potrafi rozpoznać i zidentyfikować wszystkie zagrożenia występujące w środowisku pracy, potrafi je porównać w analityczny sposób oraz samodzielnie proponować identyfikowanie zagrożeń z podaniem uzasadnienia wyboru
ENE_1A_A09_W03
Student powinien być w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy;
2,0student nie jest w stanie zaproponować żadnego rozwiązania techniczno-organizacyjnego przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy podanego w trakcie zajęć
3,0student jest w stanie zaproponować podstawowe rozwiązanie techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy podane w trakcie zajęć,
3,5student jest w stanie zaproponować podstawowe rozwiązanie techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy podane w trakcie zajęć i sucho je zinterpretować
4,0student jest w stanie zaproponować podstawowe rozwiązanie techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy podane w trakcie zajęć i zinterpretować je w analityczny sposób
4,5student jest w stanie zaproponować wszystkie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy oraz porównać je w analityczny sposób
5,0student jest w stanie zaproponować wszystkie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy , porównać je w analityczny sposób oraz samodzielnie zaproponować swoje rozwiązanie techniczno-organizacyjne z podaniem uzasadnienia propozycji

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_A09_U01
Student powinien umieć wykorzystać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
2,0student nie umie wykorzystać żadnego przepisu podanego w trakcie zajęć
3,0student umie wykorzystać podstawowe przepisy podane w trakcie zajęć
3,5student umie wykorzystać podstawowe przepisy podane w trakcie zajęć i krótko uzasadnić ich zastosowanie
4,0student umie wykorzystać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć i krótko uzasadnić ich zastosowanie
4,5student umie wykorzystać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć i wyczerpująco uzasadnić ich zastosowanie
5,0student umie wykorzystać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć, merytorycznie uzasadnić ich zastosowanie oraz samodzielnie je zanalizować pod kątem ewentualnych nieścisłości w przepisach
ENE_1A_A09_U02
Student powinien umieć rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy;
2,0student nie umie rozpoznać żadnego zagrożenia występującego w środowisku pracy
3,0student umie rozpoznać podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy, nie umie ich zidentyfikować
3,5student umie rozpoznać podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy i umie podać metody identyfikacji
4,0student umie rozpoznać większość zagrożeń występujących w środowisku pracy i umie podać metody ich identyfikacji oraz skutki działania
4,5student umie rozpoznać większość zagrożeń występujących w środowisku pracy i umie podać metody ich identyfikacji oraz skutki działania w tym również skutki extremalne
5,0student umie rozpoznać większość zagrożeń występujących w środowisku pracy i umie podać metody ich identyfikacji oraz skutki działania w tym również skutki extremalne
ENE_1A_A09_U03
Student powinien umieć zaproponować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy;
2,0nie umie zaproponować żadnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych z podanych na zajęciach
3,0umie zaproponować zaledwie jedno rozwiązanie techniczne lub organizacyjne
3,5umie zaproponować jedno techniczne i jedno organizacyjne rozwiązanie z podanych na wykładzie
4,0umie zaproponować kilka techniczno-organizacyjnych rozwiązań z podanych na wykładzie
4,5umie zaproponować kilka techniczno-organizacyjnych rozwiązań z podanych na wykładzie oraz uzasadnić wybór
5,0umie zaproponować w sposób wyczerpujący rozwiązania techniczno-organizacyjne z podanych na wykładzie oraz umie zaproponować swoje własne rozwiązania

Literatura podstawowa

  1. pod redakcją Danuty Koradeckej, Nauka o pracy-bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Kancelaria Sejmu RP, http://isap.sejm.gov.pl, 2012, internetowy system aktów prawnych
  2. Centralny Instytut Ochrony Pracy, www.ciop.pl, Warszawa, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11. Podstawowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Ergonomia - podstawowe pojęcia 3. Ergonomia jako element sztuki inżynierskiej 4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy 5. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy oraz stosowane środki profilaktyczne 6. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 8. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-11. Uczestnictwo w wykładach 2. Udział w dyskusji w trakcie wykładu 3. Zgłaszanie wątpliwosci dotyczących pzekazanych na wykładzie informacji 3. Przedstawianie propozycji prawidłowych rozwiązań w trakcie wykładu dotyczących omawianego tematu15
A-W-2Praca własna. Czytanie wskazanej literatury3
A-W-3Praca własna. Przygotowanie referatu dotyczącego wymogów bhp związanego z tematem pracy dyplomowej3
A-W-4Praca własna. Przygotowanie się do kolokwium4
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A09_W01Student powinien być w stanie wybrać i zinterpretować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W03Ma elementarną wiedzę w zakresie prawa dotyczącego energetyki, ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami bhp
Treści programoweT-W-11. Podstawowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Ergonomia - podstawowe pojęcia 3. Ergonomia jako element sztuki inżynierskiej 4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy 5. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy oraz stosowane środki profilaktyczne 6. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 8. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie zgłoszonych przez studentów problemów i wątpliwości
M-4Prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena słowna prowadzona w trakcie zajęć odnosząca się do odpowiedzi na stawiane pytania wskazująca na występujące braki lub nieprawidłowe rozwiązania problemów bhp. Ukierunkowuje nauczanie oraz pomaga studentowi w uczeniu się. Przy ocenie słownej używane są określenia: prawidłowo; nieprawidłowo; dobrze ale należy uwzględnić ......; prawie dobrze ale należy poprawić....
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca przygotowany referat ze wskazaniem braków w opracowaniu. Ocena podsumowująca efeky uczenia w oparciu o wynik kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi wybrać i zinterpretować podstawowych przepisów podanych w trakcie zajęć
3,0potrafi wybrać zaledwie kilka przepisów podanych w trakcie zajęć, nie potrafi ich zinterpretować
3,5potrafi wybrać podstawowe przepisy podane w trakcie zajęć i sucho je zinterpretować
4,0potrafi wybrać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć i zinterpretować oraz porównać
4,5potrafi wybrać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć oraz zinterpretować w analityczny sposób
5,0potrafi wybrać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć oraz samodzielnie proponować ich stosowanie z uzasadnieniem wyboru
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A09_W02Student powinien być w stanie rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W03Ma elementarną wiedzę w zakresie prawa dotyczącego energetyki, ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami bhp
C-3Zapoznanie studentów z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w pracy zawodowej oraz metodami likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy
C-2Zapoznanie studentów z wymaganiami dotyczącymi prawidłowej organizacji stanowisk pracy - w pracy zawodowej - uwzględniającej wymagania bhp oraz ergonomii
Treści programoweT-W-11. Podstawowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Ergonomia - podstawowe pojęcia 3. Ergonomia jako element sztuki inżynierskiej 4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy 5. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy oraz stosowane środki profilaktyczne 6. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 8. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie zgłoszonych przez studentów problemów i wątpliwości
M-4Prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena słowna prowadzona w trakcie zajęć odnosząca się do odpowiedzi na stawiane pytania wskazująca na występujące braki lub nieprawidłowe rozwiązania problemów bhp. Ukierunkowuje nauczanie oraz pomaga studentowi w uczeniu się. Przy ocenie słownej używane są określenia: prawidłowo; nieprawidłowo; dobrze ale należy uwzględnić ......; prawie dobrze ale należy poprawić....
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca przygotowany referat ze wskazaniem braków w opracowaniu. Ocena podsumowująca efeky uczenia w oparciu o wynik kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi rozpoznać i zidentyfikować zagrożeń występujących w środowisku pracy podanych w trakcie zajęć
3,0student potrafi rozpoznać zaledwie kilka zagrożeń występujących w środowisku pracy podanych w trakcie zajęć ale nie potrafi ich zidentyfikować
3,5student potrafi rozpoznać i zidentyfikować podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz sucho je zinterpretować
4,0student potrafi rozpoznać i zidentyfikować podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy podane w trakcie zajęć i zinterpretować je w analityczny sposób
4,5student potrafi rozpoznać i zidentyfikować wszystkie zagrożenia występujące w środowisku pracy i zinterpretować je w analityczny sposób
5,0student potrafi rozpoznać i zidentyfikować wszystkie zagrożenia występujące w środowisku pracy, potrafi je porównać w analityczny sposób oraz samodzielnie proponować identyfikowanie zagrożeń z podaniem uzasadnienia wyboru
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A09_W03Student powinien być w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W03Ma elementarną wiedzę w zakresie prawa dotyczącego energetyki, ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w pracy zawodowej oraz metodami likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy
Treści programoweT-W-11. Podstawowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Ergonomia - podstawowe pojęcia 3. Ergonomia jako element sztuki inżynierskiej 4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy 5. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy oraz stosowane środki profilaktyczne 6. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 8. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie zgłoszonych przez studentów problemów i wątpliwości
M-4Prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena słowna prowadzona w trakcie zajęć odnosząca się do odpowiedzi na stawiane pytania wskazująca na występujące braki lub nieprawidłowe rozwiązania problemów bhp. Ukierunkowuje nauczanie oraz pomaga studentowi w uczeniu się. Przy ocenie słownej używane są określenia: prawidłowo; nieprawidłowo; dobrze ale należy uwzględnić ......; prawie dobrze ale należy poprawić....
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca przygotowany referat ze wskazaniem braków w opracowaniu. Ocena podsumowująca efeky uczenia w oparciu o wynik kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie jest w stanie zaproponować żadnego rozwiązania techniczno-organizacyjnego przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy podanego w trakcie zajęć
3,0student jest w stanie zaproponować podstawowe rozwiązanie techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy podane w trakcie zajęć,
3,5student jest w stanie zaproponować podstawowe rozwiązanie techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy podane w trakcie zajęć i sucho je zinterpretować
4,0student jest w stanie zaproponować podstawowe rozwiązanie techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy podane w trakcie zajęć i zinterpretować je w analityczny sposób
4,5student jest w stanie zaproponować wszystkie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy oraz porównać je w analityczny sposób
5,0student jest w stanie zaproponować wszystkie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy , porównać je w analityczny sposób oraz samodzielnie zaproponować swoje rozwiązanie techniczno-organizacyjne z podaniem uzasadnienia propozycji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A09_U01Student powinien umieć wykorzystać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U22Potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami bhp
Treści programoweT-W-11. Podstawowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Ergonomia - podstawowe pojęcia 3. Ergonomia jako element sztuki inżynierskiej 4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy 5. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy oraz stosowane środki profilaktyczne 6. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 8. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie zgłoszonych przez studentów problemów i wątpliwości
M-4Prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena słowna prowadzona w trakcie zajęć odnosząca się do odpowiedzi na stawiane pytania wskazująca na występujące braki lub nieprawidłowe rozwiązania problemów bhp. Ukierunkowuje nauczanie oraz pomaga studentowi w uczeniu się. Przy ocenie słownej używane są określenia: prawidłowo; nieprawidłowo; dobrze ale należy uwzględnić ......; prawie dobrze ale należy poprawić....
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca przygotowany referat ze wskazaniem braków w opracowaniu. Ocena podsumowująca efeky uczenia w oparciu o wynik kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie umie wykorzystać żadnego przepisu podanego w trakcie zajęć
3,0student umie wykorzystać podstawowe przepisy podane w trakcie zajęć
3,5student umie wykorzystać podstawowe przepisy podane w trakcie zajęć i krótko uzasadnić ich zastosowanie
4,0student umie wykorzystać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć i krótko uzasadnić ich zastosowanie
4,5student umie wykorzystać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć i wyczerpująco uzasadnić ich zastosowanie
5,0student umie wykorzystać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć, merytorycznie uzasadnić ich zastosowanie oraz samodzielnie je zanalizować pod kątem ewentualnych nieścisłości w przepisach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A09_U02Student powinien umieć rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U22Potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z wymaganiami dotyczącymi prawidłowej organizacji stanowisk pracy - w pracy zawodowej - uwzględniającej wymagania bhp oraz ergonomii
Treści programoweT-W-11. Podstawowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Ergonomia - podstawowe pojęcia 3. Ergonomia jako element sztuki inżynierskiej 4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy 5. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy oraz stosowane środki profilaktyczne 6. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 8. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie zgłoszonych przez studentów problemów i wątpliwości
M-4Prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena słowna prowadzona w trakcie zajęć odnosząca się do odpowiedzi na stawiane pytania wskazująca na występujące braki lub nieprawidłowe rozwiązania problemów bhp. Ukierunkowuje nauczanie oraz pomaga studentowi w uczeniu się. Przy ocenie słownej używane są określenia: prawidłowo; nieprawidłowo; dobrze ale należy uwzględnić ......; prawie dobrze ale należy poprawić....
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca przygotowany referat ze wskazaniem braków w opracowaniu. Ocena podsumowująca efeky uczenia w oparciu o wynik kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie umie rozpoznać żadnego zagrożenia występującego w środowisku pracy
3,0student umie rozpoznać podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy, nie umie ich zidentyfikować
3,5student umie rozpoznać podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy i umie podać metody identyfikacji
4,0student umie rozpoznać większość zagrożeń występujących w środowisku pracy i umie podać metody ich identyfikacji oraz skutki działania
4,5student umie rozpoznać większość zagrożeń występujących w środowisku pracy i umie podać metody ich identyfikacji oraz skutki działania w tym również skutki extremalne
5,0student umie rozpoznać większość zagrożeń występujących w środowisku pracy i umie podać metody ich identyfikacji oraz skutki działania w tym również skutki extremalne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A09_U03Student powinien umieć zaproponować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U22Potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w pracy zawodowej oraz metodami likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy
Treści programoweT-W-11. Podstawowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Ergonomia - podstawowe pojęcia 3. Ergonomia jako element sztuki inżynierskiej 4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy 5. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy oraz stosowane środki profilaktyczne 6. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 8. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie zgłoszonych przez studentów problemów i wątpliwości
M-4Prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena słowna prowadzona w trakcie zajęć odnosząca się do odpowiedzi na stawiane pytania wskazująca na występujące braki lub nieprawidłowe rozwiązania problemów bhp. Ukierunkowuje nauczanie oraz pomaga studentowi w uczeniu się. Przy ocenie słownej używane są określenia: prawidłowo; nieprawidłowo; dobrze ale należy uwzględnić ......; prawie dobrze ale należy poprawić....
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca przygotowany referat ze wskazaniem braków w opracowaniu. Ocena podsumowująca efeky uczenia w oparciu o wynik kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie umie zaproponować żadnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych z podanych na zajęciach
3,0umie zaproponować zaledwie jedno rozwiązanie techniczne lub organizacyjne
3,5umie zaproponować jedno techniczne i jedno organizacyjne rozwiązanie z podanych na wykładzie
4,0umie zaproponować kilka techniczno-organizacyjnych rozwiązań z podanych na wykładzie
4,5umie zaproponować kilka techniczno-organizacyjnych rozwiązań z podanych na wykładzie oraz uzasadnić wybór
5,0umie zaproponować w sposób wyczerpujący rozwiązania techniczno-organizacyjne z podanych na wykładzie oraz umie zaproponować swoje własne rozwiązania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A09_K01Student powinien wykazać dbałość w stosowaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K03Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
ENE_1A_K08Ma nawyki do prowadzenia zdrowego trybu życia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami bhp
Treści programoweT-W-11. Podstawowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Ergonomia - podstawowe pojęcia 3. Ergonomia jako element sztuki inżynierskiej 4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy 5. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy oraz stosowane środki profilaktyczne 6. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 8. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie zgłoszonych przez studentów problemów i wątpliwości
M-4Prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena słowna prowadzona w trakcie zajęć odnosząca się do odpowiedzi na stawiane pytania wskazująca na występujące braki lub nieprawidłowe rozwiązania problemów bhp. Ukierunkowuje nauczanie oraz pomaga studentowi w uczeniu się. Przy ocenie słownej używane są określenia: prawidłowo; nieprawidłowo; dobrze ale należy uwzględnić ......; prawie dobrze ale należy poprawić....
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca przygotowany referat ze wskazaniem braków w opracowaniu. Ocena podsumowująca efeky uczenia w oparciu o wynik kolokwium.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A09_K02Student powinien mieć wrażliwość na zagrożenia występujące w środowisku pracy;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z wymaganiami dotyczącymi prawidłowej organizacji stanowisk pracy - w pracy zawodowej - uwzględniającej wymagania bhp oraz ergonomii
Treści programoweT-W-11. Podstawowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Ergonomia - podstawowe pojęcia 3. Ergonomia jako element sztuki inżynierskiej 4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy 5. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy oraz stosowane środki profilaktyczne 6. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 8. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie zgłoszonych przez studentów problemów i wątpliwości
M-4Prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena słowna prowadzona w trakcie zajęć odnosząca się do odpowiedzi na stawiane pytania wskazująca na występujące braki lub nieprawidłowe rozwiązania problemów bhp. Ukierunkowuje nauczanie oraz pomaga studentowi w uczeniu się. Przy ocenie słownej używane są określenia: prawidłowo; nieprawidłowo; dobrze ale należy uwzględnić ......; prawie dobrze ale należy poprawić....
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca przygotowany referat ze wskazaniem braków w opracowaniu. Ocena podsumowująca efeky uczenia w oparciu o wynik kolokwium.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A09_K03Student powinien wykazać kreatywność w proponowaniu odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w pracy zawodowej oraz metodami likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy
Treści programoweT-W-11. Podstawowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Ergonomia - podstawowe pojęcia 3. Ergonomia jako element sztuki inżynierskiej 4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy 5. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy oraz stosowane środki profilaktyczne 6. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 8. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie zgłoszonych przez studentów problemów i wątpliwości
M-4Prezentacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena słowna prowadzona w trakcie zajęć odnosząca się do odpowiedzi na stawiane pytania wskazująca na występujące braki lub nieprawidłowe rozwiązania problemów bhp. Ukierunkowuje nauczanie oraz pomaga studentowi w uczeniu się. Przy ocenie słownej używane są określenia: prawidłowo; nieprawidłowo; dobrze ale należy uwzględnić ......; prawie dobrze ale należy poprawić....
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca przygotowany referat ze wskazaniem braków w opracowaniu. Ocena podsumowująca efeky uczenia w oparciu o wynik kolokwium.