Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Materiały konstrukcyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Materiały konstrukcyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Garbiak <Malgorzata.Garbiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Kochmański <Pawel.Kochmanski@zut.edu.pl>, Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,70,38zaliczenie
wykładyW1 30 3,30,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Fizyka na poziomie szkoły średniej
W-2Chemia na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania, przetwórstwa i zastosowaniem materiałów konstrukcyjnych
C-2Przedstawienie wiązań i struktury materiałów metalicznych i polimerowych
C-3Wyjaśnienie korelacji między procesami przetwarzania, mikrostrukturą i właściwościami materiałów konstrukcyjnych
C-4Przedstawienie charakterystyki podstawowych materiałów konstrukcyjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Identyfikacja materiałów polimerowych na podstawie rozpuszczakności i zachowania w płomieniu.3
T-L-2Pomiar gęstości i twardości materiałów polimerowych2
T-L-3Klejenie polimerów i wykonywanie kompozytów polimerowych2
T-L-4Analiza metalograficzna stali niestopowych2
T-L-5Analiza metalograficzna żeliw2
T-L-6Analiza metalograficzna stopów aluminium2
T-L-7Analiza metalograficzna stopów miedzi2
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do polimerowych materiałów konstrukcyjnych - klasyfikacja, właściwości polimerów, otrzymywanie3
T-W-2Metody badań materiałów polimerowych2
T-W-3Kompozycje, kompozyty, mieszanki tworzyw polimerowych3
T-W-4Specjalne polimery konstrukcyjne2
T-W-5Zaawansowane materiały polimerowe dla elektroniki5
T-W-6Zależność między procesem wytwarzania, strukturą i własnościami tworzyw metalicznych1
T-W-7Wiązania między atomami, krystaliczna i amorficzna postać materiałów2
T-W-8Defekty struktury krystalicznej2
T-W-9Wykresy fazowe2
T-W-10Zmiany strukturalne2
T-W-11Metale i ich stopy4
T-W-12Głowne zasady oznaczania tworzyw metalicznych2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-L-2Analiza literatury zwiazanej z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych15
A-L-3Uzupełnienie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-4Udział w konsultacjach2
42
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Analiza literatury związanej z tematyką przedmiotu18
A-W-3Przygotowanie się do kolokwium sprawdzającego - zaliczającego30
A-W-4Udział w konsultacjach4
82

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca - wykład informacyjny, pogadanka
M-2Metoda eksponująca - film edukacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów z części polimerowej na podstawie sprawdzianu końcowego. Aktywność w dyskusji w trakcie wykładów pozwala na podwyższenie oceny z zaliczenia.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie wykładów z tworzyw metalicznych na podstawie pracy pisemnej
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sprawdzianów do każdego ćwiczenia i sprawozdań

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C08_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu materiałów konstrukcyjnych, rozpoznawać i scharakteryzować te materiały. Wymienić cechy charakterystyczne dla tego typu materiałów konstrukcyjnych
ENE_1A_W05, ENE_1A_W07C-1, C-2, C-3, C-4T-W-8, T-W-7, T-W-9, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-6M-1, M-2S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C08_U01
Student potrafi dobierac materiały eksploatacyjne do określonych warunków użytkowania produktu, kierując się ich właściwościami.
ENE_1A_U21, ENE_1A_U06C-1, C-2, C-3, C-4T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-1M-1, M-2S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C08_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie zdolność do nadzorowania procesów remontowych i wytwórczych w zakresie materiałów konstrukcyjnych stosowanych w energetce
ENE_1A_K02, ENE_1A_K07C-1, C-2, C-3, C-4T-W-8, T-W-7, T-W-9, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-6M-1, M-2S-1, S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C08_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu materiałów konstrukcyjnych, rozpoznawać i scharakteryzować te materiały. Wymienić cechy charakterystyczne dla tego typu materiałów konstrukcyjnych
2,0
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu materiałów konstrukcyjnych, potrafi je sklasyfikować, omówić podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne,
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C08_U01
Student potrafi dobierac materiały eksploatacyjne do określonych warunków użytkowania produktu, kierując się ich właściwościami.
2,0
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu materiałów konstrukcyjnych, potrafi je sklasyfikować, omówić podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne,
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C08_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie zdolność do nadzorowania procesów remontowych i wytwórczych w zakresie materiałów konstrukcyjnych stosowanych w energetce
2,0
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu materiałów konstrukcyjnych, potrafi je sklasyfikować, omówić podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne,
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Szlezyngier W., Tworzywa sztuczne tom 1-3, FOSZE, Rzeszow, 1998
  2. Pielichowski J.J., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa, 1994
  3. Ciszewski A., Radomski T., Szummer A., Materiałoznawstawo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009
  4. Prowans S., Metaloznawstwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław, 1988
  5. Dobrzański L. A., Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1995

Literatura dodatkowa

  1. I. Gruin, Materiały polimerowe, WN PWN, Warszawa, 2003
  2. Ashby M., Shercliff H., Cebon D., Inżynieria Materiałowa, Galaktyka, Łódź, 2011, tom 1
  3. Ashby M., Shercliff H., Cebon D., Inżynieria Materiałowa, Galaktyka, Łódź, 2011, Tom 2
  4. Przybyłowicz K., Metaloznawstwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1992

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Identyfikacja materiałów polimerowych na podstawie rozpuszczakności i zachowania w płomieniu.3
T-L-2Pomiar gęstości i twardości materiałów polimerowych2
T-L-3Klejenie polimerów i wykonywanie kompozytów polimerowych2
T-L-4Analiza metalograficzna stali niestopowych2
T-L-5Analiza metalograficzna żeliw2
T-L-6Analiza metalograficzna stopów aluminium2
T-L-7Analiza metalograficzna stopów miedzi2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do polimerowych materiałów konstrukcyjnych - klasyfikacja, właściwości polimerów, otrzymywanie3
T-W-2Metody badań materiałów polimerowych2
T-W-3Kompozycje, kompozyty, mieszanki tworzyw polimerowych3
T-W-4Specjalne polimery konstrukcyjne2
T-W-5Zaawansowane materiały polimerowe dla elektroniki5
T-W-6Zależność między procesem wytwarzania, strukturą i własnościami tworzyw metalicznych1
T-W-7Wiązania między atomami, krystaliczna i amorficzna postać materiałów2
T-W-8Defekty struktury krystalicznej2
T-W-9Wykresy fazowe2
T-W-10Zmiany strukturalne2
T-W-11Metale i ich stopy4
T-W-12Głowne zasady oznaczania tworzyw metalicznych2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-L-2Analiza literatury zwiazanej z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych15
A-L-3Uzupełnienie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-4Udział w konsultacjach2
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Analiza literatury związanej z tematyką przedmiotu18
A-W-3Przygotowanie się do kolokwium sprawdzającego - zaliczającego30
A-W-4Udział w konsultacjach4
82
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C08_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu materiałów konstrukcyjnych, rozpoznawać i scharakteryzować te materiały. Wymienić cechy charakterystyczne dla tego typu materiałów konstrukcyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W05Zna zasady mechaniki, techniki połączeń, metody analizy wytrzymałościowej, metody obliczeń projektowych wybranych podstawowych konstrukcji mechanicznych
ENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania, przetwórstwa i zastosowaniem materiałów konstrukcyjnych
C-2Przedstawienie wiązań i struktury materiałów metalicznych i polimerowych
C-3Wyjaśnienie korelacji między procesami przetwarzania, mikrostrukturą i właściwościami materiałów konstrukcyjnych
C-4Przedstawienie charakterystyki podstawowych materiałów konstrukcyjnych
Treści programoweT-W-8Defekty struktury krystalicznej
T-W-7Wiązania między atomami, krystaliczna i amorficzna postać materiałów
T-W-9Wykresy fazowe
T-W-4Specjalne polimery konstrukcyjne
T-W-5Zaawansowane materiały polimerowe dla elektroniki
T-W-1Wprowadzenie do polimerowych materiałów konstrukcyjnych - klasyfikacja, właściwości polimerów, otrzymywanie
T-W-2Metody badań materiałów polimerowych
T-W-3Kompozycje, kompozyty, mieszanki tworzyw polimerowych
T-W-10Zmiany strukturalne
T-W-11Metale i ich stopy
T-W-12Głowne zasady oznaczania tworzyw metalicznych
T-W-6Zależność między procesem wytwarzania, strukturą i własnościami tworzyw metalicznych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny, pogadanka
M-2Metoda eksponująca - film edukacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów z części polimerowej na podstawie sprawdzianu końcowego. Aktywność w dyskusji w trakcie wykładów pozwala na podwyższenie oceny z zaliczenia.
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sprawdzianów do każdego ćwiczenia i sprawozdań
S-2Ocena formująca: Zaliczenie wykładów z tworzyw metalicznych na podstawie pracy pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu materiałów konstrukcyjnych, potrafi je sklasyfikować, omówić podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne,
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C08_U01Student potrafi dobierac materiały eksploatacyjne do określonych warunków użytkowania produktu, kierując się ich właściwościami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
ENE_1A_U06Umie dobrać materiał konstrukcyjny i eksploatacyjny oraz techniki połączeń do warunków pracy urządzenia, układu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania, przetwórstwa i zastosowaniem materiałów konstrukcyjnych
C-2Przedstawienie wiązań i struktury materiałów metalicznych i polimerowych
C-3Wyjaśnienie korelacji między procesami przetwarzania, mikrostrukturą i właściwościami materiałów konstrukcyjnych
C-4Przedstawienie charakterystyki podstawowych materiałów konstrukcyjnych
Treści programoweT-L-2Pomiar gęstości i twardości materiałów polimerowych
T-L-3Klejenie polimerów i wykonywanie kompozytów polimerowych
T-L-4Analiza metalograficzna stali niestopowych
T-L-5Analiza metalograficzna żeliw
T-L-6Analiza metalograficzna stopów aluminium
T-L-7Analiza metalograficzna stopów miedzi
T-L-1Identyfikacja materiałów polimerowych na podstawie rozpuszczakności i zachowania w płomieniu.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny, pogadanka
M-2Metoda eksponująca - film edukacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów z części polimerowej na podstawie sprawdzianu końcowego. Aktywność w dyskusji w trakcie wykładów pozwala na podwyższenie oceny z zaliczenia.
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sprawdzianów do każdego ćwiczenia i sprawozdań
S-2Ocena formująca: Zaliczenie wykładów z tworzyw metalicznych na podstawie pracy pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu materiałów konstrukcyjnych, potrafi je sklasyfikować, omówić podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne,
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C08_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie zdolność do nadzorowania procesów remontowych i wytwórczych w zakresie materiałów konstrukcyjnych stosowanych w energetce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami otrzymywania, przetwórstwa i zastosowaniem materiałów konstrukcyjnych
C-2Przedstawienie wiązań i struktury materiałów metalicznych i polimerowych
C-3Wyjaśnienie korelacji między procesami przetwarzania, mikrostrukturą i właściwościami materiałów konstrukcyjnych
C-4Przedstawienie charakterystyki podstawowych materiałów konstrukcyjnych
Treści programoweT-W-8Defekty struktury krystalicznej
T-W-7Wiązania między atomami, krystaliczna i amorficzna postać materiałów
T-W-9Wykresy fazowe
T-W-4Specjalne polimery konstrukcyjne
T-W-5Zaawansowane materiały polimerowe dla elektroniki
T-W-1Wprowadzenie do polimerowych materiałów konstrukcyjnych - klasyfikacja, właściwości polimerów, otrzymywanie
T-W-2Metody badań materiałów polimerowych
T-W-3Kompozycje, kompozyty, mieszanki tworzyw polimerowych
T-W-10Zmiany strukturalne
T-W-11Metale i ich stopy
T-W-12Głowne zasady oznaczania tworzyw metalicznych
T-W-6Zależność między procesem wytwarzania, strukturą i własnościami tworzyw metalicznych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny, pogadanka
M-2Metoda eksponująca - film edukacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów z części polimerowej na podstawie sprawdzianu końcowego. Aktywność w dyskusji w trakcie wykładów pozwala na podwyższenie oceny z zaliczenia.
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sprawdzianów do każdego ćwiczenia i sprawozdań
S-2Ocena formująca: Zaliczenie wykładów z tworzyw metalicznych na podstawie pracy pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu materiałów konstrukcyjnych, potrafi je sklasyfikować, omówić podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne,
3,5
4,0
4,5
5,0