Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Materiały eksploatacyjne w energetyce:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Materiały eksploatacyjne w energetyce
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Majchrzycka <Anna.Majchrzycka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,00,62zaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chemii
W-2Podstawy fizyki
W-3Podstawy termodynamiki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem wykładów jest zapoznanie studenta z podstawowymi materiałami eksploatacyjnymi stosowanymi w energetyce i ich właściwościami oraz zasadami doboru materiałow eksploatacyjnych w zależnosci od rodzaju urządzeń energetycznych i warunków eksploatacyjnych.
C-2Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studenta z podstawowymi metodami badania niektórych właściwości użytkowych materiałów eksploatacyjnych, stosowanych w energetyce.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Uproszczone badania materiałow eksploatacyjnych, oznaczanie składu frakcyjnego oraz indeksu cetanowego oleju napędowego, pomiar gęstosci paliw, sporządzanie charakterystyki lepkości oleju smarowego,wyznaczenie wskaźnika lepkości oleju, oznaczanie penetracji smarów stałych, oznaczanie liczby oktanowej metoda badawczą, oznaczanie liczby cetanowej.15
15
wykłady
T-W-1Ropa naftowa i metody jej przeróbki. Benzyny samochodowe i ich właściwości użytkowe Paliwa do silników wysokoprężnych oraz ich właściwości użytkowe. Oleje silnikowe oraz ich właściwości użytkowe. Klasyfikacja jakościowa , lepkościowa olejów silnikowych, kryteria doboru i wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości użytkowe, kryteria klasyfikacji i doboru olejów przekładniowych. Oleje turbinowe oraz ich właściowsci użytkowe Smary stałe oraz ich właściwości użytkowe, kryteria doboru smarów do warunków pracy. Wymagania, skład chemiczny oraz własciwosci użytkowe pomocniczych płynów eksploatacyjnych. Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie różnych materiałow eksploatacyjnych na środowisko.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestniczenie w zajeciach laboratoryjnych15
A-L-2Praca własna studenta, związana z przygotowaniem sprawozdań, zaliczaniem laboratorium.10
25
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w wykładach30
A-W-2Praca własna studenta polegajaca na przygotowywaniu sie do zaliczenia kursu20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca- wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie materiału, obejmującego wykłady z danego kursu.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń, wykonywanych w laboratorium, zaliczenie laboratorium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C10_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien miec wiedzę na temat materiałow eksploatacyjnych stosowanych w energetyce oraz ich właściwości użytkowych,zasad właściwego doboru materiałow eksploatacyjnych w zależności od rodzaju urządzeń i warunków eksploatacyjnych.
ENE_1A_W07, ENE_1A_W14, ENE_1A_W15C-2T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęc student powienien umiec scharakteryzować oraz odpowiednio dobrać materiały eksploatacyjnme w zależnosci od rodzaju urządzenia oraz warunków eksploatacyjnych.
ENE_1A_U01, ENE_1A_U06C-1, C-2T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C10_K01
W efekcie przeprowadzonych zajęć student powinien wykazać się umiejętnością wykorzystania w praktyce swoich zdolności osobistych i społecznych a także zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności z zakresu materiłó eksploatacyjnych.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K02, ENE_1A_K03C-1, C-2T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C10_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien miec wiedzę na temat materiałow eksploatacyjnych stosowanych w energetyce oraz ich właściwości użytkowych,zasad właściwego doboru materiałow eksploatacyjnych w zależności od rodzaju urządzeń i warunków eksploatacyjnych.
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,085 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęc student powienien umiec scharakteryzować oraz odpowiednio dobrać materiały eksploatacyjnme w zależnosci od rodzaju urządzenia oraz warunków eksploatacyjnych.
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C10_K01
W efekcie przeprowadzonych zajęć student powinien wykazać się umiejętnością wykorzystania w praktyce swoich zdolności osobistych i społecznych a także zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności z zakresu materiłó eksploatacyjnych.
2,0
3,0minimum 60% maksymalnej liczby punktów
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Baczewski K., Biernat K., Machel M., Leksykon paliwa, oleje i smary, WKŁ, Warszawa, 1993
  2. Baczewski K., Kałdoński T., Paliwa do silników z zapłonem iskrowym, WKŁ, 2004
  3. Baczewski K.,Kałdoński T., Paliwa do silników z zapłonem samoczynnym, WKŁ, Warszawa, 2004
  4. Kabat M. , Kozak T., Wybrane zagadnienia z paliw silnikowych i środków smarowych - ćwiczenia laboratoryjne, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2007
  5. Zwierzycki Z., Oleje , paliwa i smary dla motoryzacji i przemysłu, Rafineria nafty ,, Glimar", S.A. Gorlice, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Dudek A., Oleje smarowe Rafinerii Gdańskiej, MET-PRES, Gdańsk, 1997
  2. czasopisma, Autoekspert, Auttotechnika motoryzacyjna, Autoservice, 2011
  3. Elektroniczne bazy danych prenumerowane przez uczelnię, np.Knovel bookds, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Uproszczone badania materiałow eksploatacyjnych, oznaczanie składu frakcyjnego oraz indeksu cetanowego oleju napędowego, pomiar gęstosci paliw, sporządzanie charakterystyki lepkości oleju smarowego,wyznaczenie wskaźnika lepkości oleju, oznaczanie penetracji smarów stałych, oznaczanie liczby oktanowej metoda badawczą, oznaczanie liczby cetanowej.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ropa naftowa i metody jej przeróbki. Benzyny samochodowe i ich właściwości użytkowe Paliwa do silników wysokoprężnych oraz ich właściwości użytkowe. Oleje silnikowe oraz ich właściwości użytkowe. Klasyfikacja jakościowa , lepkościowa olejów silnikowych, kryteria doboru i wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości użytkowe, kryteria klasyfikacji i doboru olejów przekładniowych. Oleje turbinowe oraz ich właściowsci użytkowe Smary stałe oraz ich właściwości użytkowe, kryteria doboru smarów do warunków pracy. Wymagania, skład chemiczny oraz własciwosci użytkowe pomocniczych płynów eksploatacyjnych. Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie różnych materiałow eksploatacyjnych na środowisko.30
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestniczenie w zajeciach laboratoryjnych15
A-L-2Praca własna studenta, związana z przygotowaniem sprawozdań, zaliczaniem laboratorium.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w wykładach30
A-W-2Praca własna studenta polegajaca na przygotowywaniu sie do zaliczenia kursu20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C10_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien miec wiedzę na temat materiałow eksploatacyjnych stosowanych w energetyce oraz ich właściwości użytkowych,zasad właściwego doboru materiałow eksploatacyjnych w zależności od rodzaju urządzeń i warunków eksploatacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W14Zna podstawowe prawa mechaniki płynów w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studenta z podstawowymi metodami badania niektórych właściwości użytkowych materiałów eksploatacyjnych, stosowanych w energetyce.
Treści programoweT-W-1Ropa naftowa i metody jej przeróbki. Benzyny samochodowe i ich właściwości użytkowe Paliwa do silników wysokoprężnych oraz ich właściwości użytkowe. Oleje silnikowe oraz ich właściwości użytkowe. Klasyfikacja jakościowa , lepkościowa olejów silnikowych, kryteria doboru i wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości użytkowe, kryteria klasyfikacji i doboru olejów przekładniowych. Oleje turbinowe oraz ich właściowsci użytkowe Smary stałe oraz ich właściwości użytkowe, kryteria doboru smarów do warunków pracy. Wymagania, skład chemiczny oraz własciwosci użytkowe pomocniczych płynów eksploatacyjnych. Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie różnych materiałow eksploatacyjnych na środowisko.
T-L-1Uproszczone badania materiałow eksploatacyjnych, oznaczanie składu frakcyjnego oraz indeksu cetanowego oleju napędowego, pomiar gęstosci paliw, sporządzanie charakterystyki lepkości oleju smarowego,wyznaczenie wskaźnika lepkości oleju, oznaczanie penetracji smarów stałych, oznaczanie liczby oktanowej metoda badawczą, oznaczanie liczby cetanowej.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca- wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń, wykonywanych w laboratorium, zaliczenie laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,085 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C10_U01W wyniku przeprowadzonych zajęc student powienien umiec scharakteryzować oraz odpowiednio dobrać materiały eksploatacyjnme w zależnosci od rodzaju urządzenia oraz warunków eksploatacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U01Umie wykorzystać prawa teoretyczne i metody eksperymentalne w analizie różnych procesów fizycznych i chemicznych
ENE_1A_U06Umie dobrać materiał konstrukcyjny i eksploatacyjny oraz techniki połączeń do warunków pracy urządzenia, układu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest zapoznanie studenta z podstawowymi materiałami eksploatacyjnymi stosowanymi w energetyce i ich właściwościami oraz zasadami doboru materiałow eksploatacyjnych w zależnosci od rodzaju urządzeń energetycznych i warunków eksploatacyjnych.
C-2Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studenta z podstawowymi metodami badania niektórych właściwości użytkowych materiałów eksploatacyjnych, stosowanych w energetyce.
Treści programoweT-W-1Ropa naftowa i metody jej przeróbki. Benzyny samochodowe i ich właściwości użytkowe Paliwa do silników wysokoprężnych oraz ich właściwości użytkowe. Oleje silnikowe oraz ich właściwości użytkowe. Klasyfikacja jakościowa , lepkościowa olejów silnikowych, kryteria doboru i wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości użytkowe, kryteria klasyfikacji i doboru olejów przekładniowych. Oleje turbinowe oraz ich właściowsci użytkowe Smary stałe oraz ich właściwości użytkowe, kryteria doboru smarów do warunków pracy. Wymagania, skład chemiczny oraz własciwosci użytkowe pomocniczych płynów eksploatacyjnych. Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie różnych materiałow eksploatacyjnych na środowisko.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca- wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie materiału, obejmującego wykłady z danego kursu.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń, wykonywanych w laboratorium, zaliczenie laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C10_K01W efekcie przeprowadzonych zajęć student powinien wykazać się umiejętnością wykorzystania w praktyce swoich zdolności osobistych i społecznych a także zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności z zakresu materiłó eksploatacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K03Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest zapoznanie studenta z podstawowymi materiałami eksploatacyjnymi stosowanymi w energetyce i ich właściwościami oraz zasadami doboru materiałow eksploatacyjnych w zależnosci od rodzaju urządzeń energetycznych i warunków eksploatacyjnych.
C-2Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studenta z podstawowymi metodami badania niektórych właściwości użytkowych materiałów eksploatacyjnych, stosowanych w energetyce.
Treści programoweT-W-1Ropa naftowa i metody jej przeróbki. Benzyny samochodowe i ich właściwości użytkowe Paliwa do silników wysokoprężnych oraz ich właściwości użytkowe. Oleje silnikowe oraz ich właściwości użytkowe. Klasyfikacja jakościowa , lepkościowa olejów silnikowych, kryteria doboru i wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości użytkowe, kryteria klasyfikacji i doboru olejów przekładniowych. Oleje turbinowe oraz ich właściowsci użytkowe Smary stałe oraz ich właściwości użytkowe, kryteria doboru smarów do warunków pracy. Wymagania, skład chemiczny oraz własciwosci użytkowe pomocniczych płynów eksploatacyjnych. Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie różnych materiałow eksploatacyjnych na środowisko.
T-L-1Uproszczone badania materiałow eksploatacyjnych, oznaczanie składu frakcyjnego oraz indeksu cetanowego oleju napędowego, pomiar gęstosci paliw, sporządzanie charakterystyki lepkości oleju smarowego,wyznaczenie wskaźnika lepkości oleju, oznaczanie penetracji smarów stałych, oznaczanie liczby oktanowej metoda badawczą, oznaczanie liczby cetanowej.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca- wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie materiału, obejmującego wykłady z danego kursu.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń, wykonywanych w laboratorium, zaliczenie laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0minimum 60% maksymalnej liczby punktów
3,5
4,0
4,5
5,0