Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Matematyka (zajęcia uzupełniające):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Matematyka (zajęcia uzupełniające)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki Technicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Bodziony <Tomasz.Bodziony@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Gnutek <Pawel.Gnutek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki w zakresie matury na poziomie podstawowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów fizycznych i ekonomicznych.
C-2Uświadomienie potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Funkcje, wielomiany, wykresy, równania, nierówności - liniowe, kwadratowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne.4
T-A-2Elementy geometrii. Twierdzenie Talesa. Trygonometria. Pola i obwody figur płaskich. Pola powierzchni i objętości brył przestrzennych.2
T-A-3Granice i pochodne funkcji. Podstawy rachunku różniczkowego. Definicje, interpretacje, zastosowania w fizyce i zagadnieniach inżynierskich. Rozwinięcia funkcji w szeregi potęgowe (wprowadzenie).6
T-A-4Podstawy rachunku całkowego niezbędne do opisu zjawisk fizycznych i zagadnień inżynierskich. Przykłady użyteczności rachunku całkowego w fizyce i technice.6
T-A-5Podstawy rachunku wektorowego i geometrii analitycznej. Wektory w 2D i w 3D. Operacje na wektorach. Iloczyny wektorów (skalarny, Grassmanna, wektorowy, Clifforda). Zastosowania do opisu zjawisk fizycznych i zagadnień inżynierskich.6
T-A-6Rachunek różniczkowy i całkowy w 3D. Zastosowania w fizyce i zagadnieniach inżynierskich.2
T-A-7Macierze - wprowadzenie nastawione na zastosowania. Macierze w matematyce, w fizyce, w informatyce. Operacje i operatory - macierzowy zapis operacji na wektorach.2
T-A-8Liczby zespolone - wprowadzenie, interpretacja geometryczna, zastosowania w fizyce i technice.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań i analizowanie problemów.28
A-A-3Zaliczenie przedmiotu.2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, metody problemowe z użyciem dostępnego na zajęciach sprzętu i oprogramowania.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdziany zaliczające ćwiczenia audytoryjne oraz poprawy sprawdzianów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B13U_W01
Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach przedmiotu.
ENE_1A_W02C-1T-A-1, T-A-5, T-A-3, T-A-4, T-A-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B13U_U01
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych i inżynierskich.
ENE_1A_U02C-1T-A-1, T-A-5, T-A-3, T-A-4, T-A-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B13U_W01
Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach przedmiotu.
2,0
3,0Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B13U_U01
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych i inżynierskich.
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych i inżynierskich.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. N. Dróbka, K Szymanowski, Zbiór zadań z matematyki dla klasy III i IV liceum ogólnokształcącego., WSiP, Warszawa, 1986
  2. W. Leksiński, B. Macukow, W. Żakowski, Matematyka w zadaniach dla kandydatów na wyższe uczelnie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1987
  3. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Wstęp do analizy i algebry Teoria, przykłady, zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2011, drugie, Matematyka dla studentów politechnik
  4. Robert Całka, Ewa Gałęska, Repetytorium maturzysty matematyka poziom podstawowy poziom rozszerzony, "GREG", Kraków, 2016, nowa matura na 100%

Literatura dodatkowa

  1. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Stanisław Habrat, Matematyka dla wyższych szkół technicznych cz.I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 1995, IV

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Funkcje, wielomiany, wykresy, równania, nierówności - liniowe, kwadratowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne.4
T-A-2Elementy geometrii. Twierdzenie Talesa. Trygonometria. Pola i obwody figur płaskich. Pola powierzchni i objętości brył przestrzennych.2
T-A-3Granice i pochodne funkcji. Podstawy rachunku różniczkowego. Definicje, interpretacje, zastosowania w fizyce i zagadnieniach inżynierskich. Rozwinięcia funkcji w szeregi potęgowe (wprowadzenie).6
T-A-4Podstawy rachunku całkowego niezbędne do opisu zjawisk fizycznych i zagadnień inżynierskich. Przykłady użyteczności rachunku całkowego w fizyce i technice.6
T-A-5Podstawy rachunku wektorowego i geometrii analitycznej. Wektory w 2D i w 3D. Operacje na wektorach. Iloczyny wektorów (skalarny, Grassmanna, wektorowy, Clifforda). Zastosowania do opisu zjawisk fizycznych i zagadnień inżynierskich.6
T-A-6Rachunek różniczkowy i całkowy w 3D. Zastosowania w fizyce i zagadnieniach inżynierskich.2
T-A-7Macierze - wprowadzenie nastawione na zastosowania. Macierze w matematyce, w fizyce, w informatyce. Operacje i operatory - macierzowy zapis operacji na wektorach.2
T-A-8Liczby zespolone - wprowadzenie, interpretacja geometryczna, zastosowania w fizyce i technice.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań i analizowanie problemów.28
A-A-3Zaliczenie przedmiotu.2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B13U_W01Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach przedmiotu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W02Ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów fizycznych i ekonomicznych.
Treści programoweT-A-1Funkcje, wielomiany, wykresy, równania, nierówności - liniowe, kwadratowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne.
T-A-5Podstawy rachunku wektorowego i geometrii analitycznej. Wektory w 2D i w 3D. Operacje na wektorach. Iloczyny wektorów (skalarny, Grassmanna, wektorowy, Clifforda). Zastosowania do opisu zjawisk fizycznych i zagadnień inżynierskich.
T-A-3Granice i pochodne funkcji. Podstawy rachunku różniczkowego. Definicje, interpretacje, zastosowania w fizyce i zagadnieniach inżynierskich. Rozwinięcia funkcji w szeregi potęgowe (wprowadzenie).
T-A-4Podstawy rachunku całkowego niezbędne do opisu zjawisk fizycznych i zagadnień inżynierskich. Przykłady użyteczności rachunku całkowego w fizyce i technice.
T-A-2Elementy geometrii. Twierdzenie Talesa. Trygonometria. Pola i obwody figur płaskich. Pola powierzchni i objętości brył przestrzennych.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, metody problemowe z użyciem dostępnego na zajęciach sprzętu i oprogramowania.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdziany zaliczające ćwiczenia audytoryjne oraz poprawy sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B13U_U01Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych i inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U02Umie rozwiązywać praktyczne zagadnienia inżynierskie, szczególnie energetyczne, opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów fizycznych i ekonomicznych.
Treści programoweT-A-1Funkcje, wielomiany, wykresy, równania, nierówności - liniowe, kwadratowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne.
T-A-5Podstawy rachunku wektorowego i geometrii analitycznej. Wektory w 2D i w 3D. Operacje na wektorach. Iloczyny wektorów (skalarny, Grassmanna, wektorowy, Clifforda). Zastosowania do opisu zjawisk fizycznych i zagadnień inżynierskich.
T-A-3Granice i pochodne funkcji. Podstawy rachunku różniczkowego. Definicje, interpretacje, zastosowania w fizyce i zagadnieniach inżynierskich. Rozwinięcia funkcji w szeregi potęgowe (wprowadzenie).
T-A-4Podstawy rachunku całkowego niezbędne do opisu zjawisk fizycznych i zagadnień inżynierskich. Przykłady użyteczności rachunku całkowego w fizyce i technice.
T-A-2Elementy geometrii. Twierdzenie Talesa. Trygonometria. Pola i obwody figur płaskich. Pola powierzchni i objętości brył przestrzennych.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, metody problemowe z użyciem dostępnego na zajęciach sprzętu i oprogramowania.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdziany zaliczające ćwiczenia audytoryjne oraz poprawy sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych i inżynierskich.
3,5
4,0
4,5
5,0