Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Matematyka II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Matematyka II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Matematyki
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Perl <Monika.Perl@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Maciej Zwierzchowski <Maciej.Zwierzchowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 2,50,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,50,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z kursu Matematyka I

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów inżynierskich, fizycznych i ekonomicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Układy równań liniowych4
T-A-2Geometria analityczna4
T-A-3Liczby zespolone4
T-A-4Szeregi liczbowe i potęgowe4
T-A-5Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych4
T-A-6Całka podwójna i jej geometryczne zastosowania4
T-A-7Równania różniczkowe pierwszego rzędu6
30
wykłady
T-W-1Układy równań liniowych4
T-W-2Geometria analityczna4
T-W-3Liczby zespolone4
T-W-4Szeregi liczbowe i potęgowe4
T-W-5Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych4
T-W-6Całka podwójna i jej geometryczne zastosowania4
T-W-7Równania różniczkowe pierwszego rzędu6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych30
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań i analizowanie problemów30
A-A-3Konsultacje2
62
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Samodzielne analizowanie treści wykładów i studiowanie podręczników.30
A-W-3Egzamin2
62

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy ilustrowany szeregiem przykładów
M-2Ćwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe, poszukiwania różnych metod rozwiązywania zadań przy wykorzystaniu treści wykładu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ćwiczenia - student pisze trzy kolokwia w semestrze i uzyskuje zaliczenie jeżeli zdobędzie co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów. Wykład - student przystępuje do egzaminu po uprzednim uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa uzyskana z zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń (współczynnik wagi 0,7) i z egzaminu (współczynnik wagi 1).

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B02_W01
Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane na wykładach
ENE_1A_W02C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B02_U01
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych i inżynierskich.
ENE_1A_U02C-1T-A-6, T-A-7, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-5M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B02_K01
Student zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz systematycznej i uczciwej pracy.
ENE_1A_K01C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-A-6, T-A-7, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-5M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B02_W01
Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane na wykładach
2,0Student nie potrafi wymienić podstawowych definicji i twierdzeń.
3,0Student potrafi wymienić wybrane podstawowe definicje i twierdzenia.
3,5Student potrafi wymienić podstawowe definicje i twierdzenia.
4,0Student potrafi wymienić podstawowe definicje i twierdzenia oraz podać metody dowodzenia wybranych twierdzeń.
4,5Student potrafi wymienić dowolne podstawowe definicje i twierdzenia oraz podać dowody wybranych twierdzeń.
5,0Student potrafi wymienić dowolne podstawowe definicje i twierdzenia, podać dowody wybranych twierdzeń oraz potrafi wyciągać wnioski z posiadanej wiedzy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B02_U01
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych i inżynierskich.
2,0Student nie potrafi rozwiązać wybranych zadań z zakresu treści programowych.
3,0Student potrafi rozwiązać wybrane zadania z zakresu treści programowych.
3,5Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych.
4,0Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych i weryfikować uzyskane wyniki.
4,5Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych, weryfikować i interpretować uzyskane wyniki.
5,0Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych, weryfikować i interpretować uzyskane wyniki. Student potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję problemową.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B02_K01
Student zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz systematycznej i uczciwej pracy.
2,0
3,0Student systematycznie przygotowuje się do zajęć, samodzielnie i uczciwie pracuje na sprawdzianachi na egzaminie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław, 2005, 12
  2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Anzliza matematyczna 2, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław, 2006, 14
  3. M. Gewert, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne, Oficyna wydawnicza GIS, Wrocław, 2000, 5

Literatura dodatkowa

  1. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, tom 1 i 2, PWN, Warszawa, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Układy równań liniowych4
T-A-2Geometria analityczna4
T-A-3Liczby zespolone4
T-A-4Szeregi liczbowe i potęgowe4
T-A-5Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych4
T-A-6Całka podwójna i jej geometryczne zastosowania4
T-A-7Równania różniczkowe pierwszego rzędu6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Układy równań liniowych4
T-W-2Geometria analityczna4
T-W-3Liczby zespolone4
T-W-4Szeregi liczbowe i potęgowe4
T-W-5Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych4
T-W-6Całka podwójna i jej geometryczne zastosowania4
T-W-7Równania różniczkowe pierwszego rzędu6
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych30
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań i analizowanie problemów30
A-A-3Konsultacje2
62
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Samodzielne analizowanie treści wykładów i studiowanie podręczników.30
A-W-3Egzamin2
62
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B02_W01Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane na wykładach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W02Ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów inżynierskich, fizycznych i ekonomicznych.
Treści programoweT-W-3Liczby zespolone
T-W-1Układy równań liniowych
T-W-2Geometria analityczna
T-W-5Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych
T-W-6Całka podwójna i jej geometryczne zastosowania
T-W-7Równania różniczkowe pierwszego rzędu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy ilustrowany szeregiem przykładów
M-2Ćwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe, poszukiwania różnych metod rozwiązywania zadań przy wykorzystaniu treści wykładu.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia - student pisze trzy kolokwia w semestrze i uzyskuje zaliczenie jeżeli zdobędzie co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów. Wykład - student przystępuje do egzaminu po uprzednim uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa uzyskana z zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń (współczynnik wagi 0,7) i z egzaminu (współczynnik wagi 1).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić podstawowych definicji i twierdzeń.
3,0Student potrafi wymienić wybrane podstawowe definicje i twierdzenia.
3,5Student potrafi wymienić podstawowe definicje i twierdzenia.
4,0Student potrafi wymienić podstawowe definicje i twierdzenia oraz podać metody dowodzenia wybranych twierdzeń.
4,5Student potrafi wymienić dowolne podstawowe definicje i twierdzenia oraz podać dowody wybranych twierdzeń.
5,0Student potrafi wymienić dowolne podstawowe definicje i twierdzenia, podać dowody wybranych twierdzeń oraz potrafi wyciągać wnioski z posiadanej wiedzy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B02_U01Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze fakty do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych i inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U02Umie rozwiązywać praktyczne zagadnienia inżynierskie, szczególnie energetyczne, opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów inżynierskich, fizycznych i ekonomicznych.
Treści programoweT-A-6Całka podwójna i jej geometryczne zastosowania
T-A-7Równania różniczkowe pierwszego rzędu
T-A-2Geometria analityczna
T-A-1Układy równań liniowych
T-A-3Liczby zespolone
T-A-5Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe, poszukiwania różnych metod rozwiązywania zadań przy wykorzystaniu treści wykładu.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia - student pisze trzy kolokwia w semestrze i uzyskuje zaliczenie jeżeli zdobędzie co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów. Wykład - student przystępuje do egzaminu po uprzednim uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa uzyskana z zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń (współczynnik wagi 0,7) i z egzaminu (współczynnik wagi 1).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozwiązać wybranych zadań z zakresu treści programowych.
3,0Student potrafi rozwiązać wybrane zadania z zakresu treści programowych.
3,5Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych.
4,0Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych i weryfikować uzyskane wyniki.
4,5Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych, weryfikować i interpretować uzyskane wyniki.
5,0Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych, weryfikować i interpretować uzyskane wyniki. Student potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję problemową.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B02_K01Student zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz systematycznej i uczciwej pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów inżynierskich, fizycznych i ekonomicznych.
Treści programoweT-W-3Liczby zespolone
T-W-1Układy równań liniowych
T-W-2Geometria analityczna
T-W-5Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych
T-W-6Całka podwójna i jej geometryczne zastosowania
T-W-7Równania różniczkowe pierwszego rzędu
T-A-6Całka podwójna i jej geometryczne zastosowania
T-A-7Równania różniczkowe pierwszego rzędu
T-A-2Geometria analityczna
T-A-1Układy równań liniowych
T-A-3Liczby zespolone
T-A-5Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy ilustrowany szeregiem przykładów
M-2Ćwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe, poszukiwania różnych metod rozwiązywania zadań przy wykorzystaniu treści wykładu.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ćwiczenia - student pisze trzy kolokwia w semestrze i uzyskuje zaliczenie jeżeli zdobędzie co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów. Wykład - student przystępuje do egzaminu po uprzednim uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa uzyskana z zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń (współczynnik wagi 0,7) i z egzaminu (współczynnik wagi 1).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student systematycznie przygotowuje się do zajęć, samodzielnie i uczciwie pracuje na sprawdzianachi na egzaminie.
3,5
4,0
4,5
5,0