Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Chemia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Figiel <Pawel.Figiel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 2,00,40zaliczenie
wykładyW1 15 2,00,60zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii, fizyki i matematyki na poziomie absolwenta szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z chemii i wybranych zagadnień fizykochemii.
C-2Student zdobywa wiedzę i umiejętność stosowania metod matematycznych do opisu procesów chemicznych i wybranych fizykochemicznych.
C-3Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury, baz danych fizykochemicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Równania reakcji chemicznych.Obliczenia stechiometryczne.Obliczenia stężeń roztworów. Obliczenia zwiazane ze stanem równowagi chemicznej. Reakcje dysocjacji kwasów i zasad. Obliczenia pH roztworów. Reakcje utleniania i redukcji. Prawa stanu gazowego - obliczenia. Ogniwa galwaniczne.15
15
wykłady
T-W-1Konfiguracja elektronowa atomów. Wiązania międzyatomowe. Wiązania międzycząsteczkowe. Hierarchiczny model struktury materiału: konfiguracja elektronowa atomów, charakter wiązania, struktura, defekty struktury krystalicznej. Właściwości chemiczne i fizyczne materiałów. Podział i charakterystyka podstawowych grup materiałów i ich znaczenie w technice. Stany skupienia materii: gazy, ciecze, ciała stałe. Prawa stanu gazowego. Chemia roztworów wodnych. Klasyfikacja prostych i złożonych substancji oraz reakcji chemicznych. Równowaga chemiczna. Elementy termodynamiki chemicznej. Kinetyka chemiczna. Elektrolity. Procesy utleniania i redukcji. Podstawy elektrochemii: potencjał elektrodowy, równowagowy, stacjonarny. Zjawisko polaryzacji i przyczyny. Ogniwa galwaniczne. Zjawisko elektrolizy. Prawa Faradaya.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.13
A-A-2Udział w konsultacjach.10
A-A-3Udział w zaliczeniu.2
A-A-4Samodzielne rozwiązywanie zadań.15
A-A-5Przygotowanie do zaliczenia - samodzielna praca oparta na rozwiązywaniu zadań tematycznych i rachunkowych z możliwością samooceny.10
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielne analizowanie treści wykładu w opraciu o wskazaną literaturę.15
A-W-3Uczestnictwo w konsultacjach10
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia - samodzielna praca oparta na rozwiązywaniu zadań tematycznych i testów z możliwością samooceny.10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych, tj. filmy dydaktyczne, prezentacje komputerowe.
M-2Ćwiczenia audytoryjneRozwiazywanie zadań problemowych i rachunkowych, analiza zjawisk chemicznych w procesach inzynierskich.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład. Student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymują po uzyskaniu co najmiej połowy punktów. Do zaliczenia ustnego przystępują studenci, którzy uzyskali uzyskali ok od 30 do 50% punktów z pracy pisemnej.
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia audytoryjne. Student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymują po uzyskaniu powyżej 60% punktów z pracy pisemnej.
S-3Ocena formująca: Aktywność na wykładzie i podczas konsulatacji.
S-4Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B06_W01
Student ma wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.
ENE_1A_W08, ENE_1A_W12, ENE_1A_W15C-1, C-2, C-3T-W-1M-1, M-2S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B06_U01
Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu.
ENE_1A_U01, ENE_1A_U08, ENE_1A_U15C-1, C-2, C-3T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-3, S-1, S-4, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B06_W01
Student ma wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.
2,0Student nie ma wiedzy w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student nie wyjaśni procesów chemicznych i fizycznych niezbędnych do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.
3,0Student ma podstawową wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.
3,5Student ma wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.Student zna przykłady materiałów, na przykładzie których potrafi skorelować budowę chemiczną z właściwościami.
4,0Student ma wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.Student zna przykłady materiałów, na przykładzie których potrafi skorelować budowę chemiczną z właściwościami, potrafi wyróżnić zjawiska chemiczne i fizyczne w złożonych procesach wytwarzania energii.
4,5Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.Student zna przykłady materiałów, na przykładzie których potrafi skorelować budowę chemiczną z właściwościami, potrafi wyróżnić zjawiska chemiczne i fizyczne w złożonych procesach wytwarzania energii.
5,0Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.Student zna przykłady materiałów, na przykładzie których potrafi skorelować budowę chemiczną z właściwościami, potrafi wyróżnić zjawiska chemiczne i fizyczne w złożonych procesach wytwarzania energii. Zna podstawy obliczeń chemicznych i fizykochemicznych potrzebne do opisu ilościowego.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B06_U01
Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu.
2,0Student nie potrafi interpretować i klasyfikować zjawisk chemicznych, fizykochemicznych, analizować podstawowych przemian fizykochemicznych dobierać sposobu ich jakościowego i ilościowego opisu.
3,0Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu.
3,5Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu oraz wykonać proste obliczenia bilansowe.
4,0Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu oraz wykonać obliczenia bilansowe.
4,5Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu oraz wykonać złożone obliczenia bilansowe.
5,0Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu oraz wykonać złożone obliczenia bilansowe. Student potrafi korelować wiedzę o budowie i strukturze materii z ich właściwościami fizykochemicznymi.

Literatura podstawowa

  1. M.J.Sienko, R. A. Plane, Chemia - podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa, 1999, V, (wyd.zawiera aktualną nomenklaturę)
  2. L.Jones, P.Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 2009, I, tom 1 i 2
  3. Z.Jabłoński, L.Iwanowska, Obliczenia chemiczne dla studentów wydziałów mechanicznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1987
  4. Red. A.Śliwa, Obliczenia chemiczne, PWN, Warszawa, 1973, III

Literatura dodatkowa

  1. W.Ufnalski, Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi, WNT, Warszawa, 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Równania reakcji chemicznych.Obliczenia stechiometryczne.Obliczenia stężeń roztworów. Obliczenia zwiazane ze stanem równowagi chemicznej. Reakcje dysocjacji kwasów i zasad. Obliczenia pH roztworów. Reakcje utleniania i redukcji. Prawa stanu gazowego - obliczenia. Ogniwa galwaniczne.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Konfiguracja elektronowa atomów. Wiązania międzyatomowe. Wiązania międzycząsteczkowe. Hierarchiczny model struktury materiału: konfiguracja elektronowa atomów, charakter wiązania, struktura, defekty struktury krystalicznej. Właściwości chemiczne i fizyczne materiałów. Podział i charakterystyka podstawowych grup materiałów i ich znaczenie w technice. Stany skupienia materii: gazy, ciecze, ciała stałe. Prawa stanu gazowego. Chemia roztworów wodnych. Klasyfikacja prostych i złożonych substancji oraz reakcji chemicznych. Równowaga chemiczna. Elementy termodynamiki chemicznej. Kinetyka chemiczna. Elektrolity. Procesy utleniania i redukcji. Podstawy elektrochemii: potencjał elektrodowy, równowagowy, stacjonarny. Zjawisko polaryzacji i przyczyny. Ogniwa galwaniczne. Zjawisko elektrolizy. Prawa Faradaya.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.13
A-A-2Udział w konsultacjach.10
A-A-3Udział w zaliczeniu.2
A-A-4Samodzielne rozwiązywanie zadań.15
A-A-5Przygotowanie do zaliczenia - samodzielna praca oparta na rozwiązywaniu zadań tematycznych i rachunkowych z możliwością samooceny.10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielne analizowanie treści wykładu w opraciu o wskazaną literaturę.15
A-W-3Uczestnictwo w konsultacjach10
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia - samodzielna praca oparta na rozwiązywaniu zadań tematycznych i testów z możliwością samooceny.10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B06_W01Student ma wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W08Zna podstawowe zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i działania maszyn elektrycznych
ENE_1A_W12Zna problemy związane z przesyłaniem energii elektrycznej
ENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z chemii i wybranych zagadnień fizykochemii.
C-2Student zdobywa wiedzę i umiejętność stosowania metod matematycznych do opisu procesów chemicznych i wybranych fizykochemicznych.
C-3Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury, baz danych fizykochemicznych.
Treści programoweT-W-1Konfiguracja elektronowa atomów. Wiązania międzyatomowe. Wiązania międzycząsteczkowe. Hierarchiczny model struktury materiału: konfiguracja elektronowa atomów, charakter wiązania, struktura, defekty struktury krystalicznej. Właściwości chemiczne i fizyczne materiałów. Podział i charakterystyka podstawowych grup materiałów i ich znaczenie w technice. Stany skupienia materii: gazy, ciecze, ciała stałe. Prawa stanu gazowego. Chemia roztworów wodnych. Klasyfikacja prostych i złożonych substancji oraz reakcji chemicznych. Równowaga chemiczna. Elementy termodynamiki chemicznej. Kinetyka chemiczna. Elektrolity. Procesy utleniania i redukcji. Podstawy elektrochemii: potencjał elektrodowy, równowagowy, stacjonarny. Zjawisko polaryzacji i przyczyny. Ogniwa galwaniczne. Zjawisko elektrolizy. Prawa Faradaya.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych, tj. filmy dydaktyczne, prezentacje komputerowe.
M-2Ćwiczenia audytoryjneRozwiazywanie zadań problemowych i rachunkowych, analiza zjawisk chemicznych w procesach inzynierskich.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Aktywność na wykładzie i podczas konsulatacji.
S-1Ocena podsumowująca: Wykład. Student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymują po uzyskaniu co najmiej połowy punktów. Do zaliczenia ustnego przystępują studenci, którzy uzyskali uzyskali ok od 30 do 50% punktów z pracy pisemnej.
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia audytoryjne. Student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymują po uzyskaniu powyżej 60% punktów z pracy pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student nie wyjaśni procesów chemicznych i fizycznych niezbędnych do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.
3,0Student ma podstawową wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.
3,5Student ma wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.Student zna przykłady materiałów, na przykładzie których potrafi skorelować budowę chemiczną z właściwościami.
4,0Student ma wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.Student zna przykłady materiałów, na przykładzie których potrafi skorelować budowę chemiczną z właściwościami, potrafi wyróżnić zjawiska chemiczne i fizyczne w złożonych procesach wytwarzania energii.
4,5Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.Student zna przykłady materiałów, na przykładzie których potrafi skorelować budowę chemiczną z właściwościami, potrafi wyróżnić zjawiska chemiczne i fizyczne w złożonych procesach wytwarzania energii.
5,0Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zależności pomiędzy budową chemiczną, strukturą, defektami struktury a właściwosciami elektrycznymi, mechanicznymi i fizykochemicznymi materiałów stanowiacych podstawę wiedzy o materiałach, w tym materiałach konstrukcyjnych. Student objaśnia procesy chemiczne i fizyczne niezbędne do zrozumienia podstaw procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i fotoelektrycznej.Student zna przykłady materiałów, na przykładzie których potrafi skorelować budowę chemiczną z właściwościami, potrafi wyróżnić zjawiska chemiczne i fizyczne w złożonych procesach wytwarzania energii. Zna podstawy obliczeń chemicznych i fizykochemicznych potrzebne do opisu ilościowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B06_U01Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U01Umie wykorzystać prawa teoretyczne i metody eksperymentalne w analizie różnych procesów fizycznych i chemicznych
ENE_1A_U08Umie praktycznie wykorzystać prawa termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów do opisu procesów przemysłowych
ENE_1A_U15Umie obliczać emisję substancji wytwarzanych w procesach energetycznych
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z chemii i wybranych zagadnień fizykochemii.
C-2Student zdobywa wiedzę i umiejętność stosowania metod matematycznych do opisu procesów chemicznych i wybranych fizykochemicznych.
C-3Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury, baz danych fizykochemicznych.
Treści programoweT-W-1Konfiguracja elektronowa atomów. Wiązania międzyatomowe. Wiązania międzycząsteczkowe. Hierarchiczny model struktury materiału: konfiguracja elektronowa atomów, charakter wiązania, struktura, defekty struktury krystalicznej. Właściwości chemiczne i fizyczne materiałów. Podział i charakterystyka podstawowych grup materiałów i ich znaczenie w technice. Stany skupienia materii: gazy, ciecze, ciała stałe. Prawa stanu gazowego. Chemia roztworów wodnych. Klasyfikacja prostych i złożonych substancji oraz reakcji chemicznych. Równowaga chemiczna. Elementy termodynamiki chemicznej. Kinetyka chemiczna. Elektrolity. Procesy utleniania i redukcji. Podstawy elektrochemii: potencjał elektrodowy, równowagowy, stacjonarny. Zjawisko polaryzacji i przyczyny. Ogniwa galwaniczne. Zjawisko elektrolizy. Prawa Faradaya.
T-A-1Równania reakcji chemicznych.Obliczenia stechiometryczne.Obliczenia stężeń roztworów. Obliczenia zwiazane ze stanem równowagi chemicznej. Reakcje dysocjacji kwasów i zasad. Obliczenia pH roztworów. Reakcje utleniania i redukcji. Prawa stanu gazowego - obliczenia. Ogniwa galwaniczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych, tj. filmy dydaktyczne, prezentacje komputerowe.
M-2Ćwiczenia audytoryjneRozwiazywanie zadań problemowych i rachunkowych, analiza zjawisk chemicznych w procesach inzynierskich.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Aktywność na wykładzie i podczas konsulatacji.
S-1Ocena podsumowująca: Wykład. Student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymują po uzyskaniu co najmiej połowy punktów. Do zaliczenia ustnego przystępują studenci, którzy uzyskali uzyskali ok od 30 do 50% punktów z pracy pisemnej.
S-4Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia audytoryjne. Student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymują po uzyskaniu powyżej 60% punktów z pracy pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi interpretować i klasyfikować zjawisk chemicznych, fizykochemicznych, analizować podstawowych przemian fizykochemicznych dobierać sposobu ich jakościowego i ilościowego opisu.
3,0Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu.
3,5Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu oraz wykonać proste obliczenia bilansowe.
4,0Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu oraz wykonać obliczenia bilansowe.
4,5Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu oraz wykonać złożone obliczenia bilansowe.
5,0Student potrafi interpretować i klasyfikować zjawiska chemiczne, fizykochemiczne, analizować podstawowe przemiany fizykochemiczne dobierać sposoby ich jakościowego i ilościowego opisu oraz wykonać złożone obliczenia bilansowe. Student potrafi korelować wiedzę o budowie i strukturze materii z ich właściwościami fizykochemicznymi.