Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Audyting energetyczny:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Audyting energetyczny
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
projektyP6 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1matematyka, fizyka, podstawy termodynamiki technicznej, wymiana ciepła, ogrzewnictwo i ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, zarządzanie energią

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, przepisami, aktami prawnymi i wykonawczymi z zakresu audytu energetycznego; podanie wytycznych sporządzania audytu energetycznego
C-2Zapoznanie studentów z zasadami wykonania audytu energetycznego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wykonanie audytu energetycznego budynku/obiektu przemysłowego30
30
wykłady
T-W-1Przedsięwzięcia modernizacyjne i program efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach; auditing energetyczny obiektu przemysłowego: cel, zasady wykonywania, miejsce w programie efektywnego wykorzystania energii; nakłady i efekty w przedsięwzięciach usprawniających użytkowanie energii; ustawa termomodernizacyjna i auditing energetyczny budynków; analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych; zużycie energii w budynkach i możliwości jego zmniejszenia; termowizja w audytingu. Zaliczenie wykładu.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Studiowanie literatury5
A-P-3Praca własna11
A-P-4Konsultacje4
50
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach14
A-W-2Studiowanie wymaganej literatury3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
A-W-4Zaliczenie wykładu1
A-W-5konsultacje2
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: poprawne wykonanie audytu energetycznego wybranego budynku

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C45-1_W01
W wyniku zrealizowanych zajęć student będzie dysponował wiedzą na temat audytingu energetycznego.
ENE_1A_W19, ENE_1A_W23, ENE_1A_W25C-1, C-2T-P-1, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C45-1_U01
Student zna podstawy prawne i przepisy dotyczące audytu energetycznego; potrafi ocenić: stan ochrony cieplnej budynku, system ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, system oświetlenia w budynku, system wentylacji i klimatyzacji; umie podjąć przedsięwzięcie modernizacyjne i program efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach; umie ocenić nakłady i efekty w przedsięwzięciach usprawniających użytkowanie energii; umiejętnie wykorzystuje ustawe termomodernizacyjną; potrafi przeanalizować opłacalność ekonomiczną przedsięwzięć modernizacyjnych oraz zużycie energii w budynkach i możliwości jego zmniejszenia
ENE_1A_U13, ENE_1A_U18, ENE_1A_U26, ENE_1A_U27C-1, C-2T-P-1, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C45-1_W01
W wyniku zrealizowanych zajęć student będzie dysponował wiedzą na temat audytingu energetycznego.
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C45-1_U01
Student zna podstawy prawne i przepisy dotyczące audytu energetycznego; potrafi ocenić: stan ochrony cieplnej budynku, system ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, system oświetlenia w budynku, system wentylacji i klimatyzacji; umie podjąć przedsięwzięcie modernizacyjne i program efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach; umie ocenić nakłady i efekty w przedsięwzięciach usprawniających użytkowanie energii; umiejętnie wykorzystuje ustawe termomodernizacyjną; potrafi przeanalizować opłacalność ekonomiczną przedsięwzięć modernizacyjnych oraz zużycie energii w budynkach i możliwości jego zmniejszenia
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%

Literatura podstawowa

 1. Górzyński J., Audyting energetyczny, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, 2001
 2. Cyran M., Kraczkowski J., Kubalska-Białek D., Audyt energetyczny, IDM, 2008, zeszyt 1, zeszyt 2
 3. Berdychowski W., Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości, Verlag Dashofer Sp. z o.o., Warszawa, 2011
 4. Gawin D., Kurtz K., Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Wrocław, 2009
 5. Dydenko J., Nowak K., Charakterystka energetyczna i audyt budynków, Wolters Kluwer, 2009
 6. Zbijowski K., Świadectwo charakterystyki energetycznej. Metodyka "krok po kroku" Część 1 Budynek mieszkalny, STO, Bielsko-Biała, 2009
 7. praca zbiorowa pod red. Gawin D., Sabiniak H., Świadectwa charakterystyki energetycznej - praktyczny poradnik, ArCADiasoft Chudzik sp. j., Łódź, 2009
 8. Recknagel, Sprenger, Hönmann, Schramek, Kompendium wiedzy Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo 08/09, Omni-Scala, Wrocław, 2008
 9. Ulbrich R., Audyt energetyczny a dom energooszczędnych, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole, 2001

Literatura dodatkowa

 1. praca zbiorowa, ABC certyfikatów energetycznych budynków, Polcen, Warszawa, 2009
 2. Praca zbiorowa (red. Koczyk H.), Ogrzewnictwo praktyczne II wydanie uzupełnione. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja, Systherm, Poznań, 2009, II wydanie uzupełnione
 3. praca zbiorowa, Świadectwa energetyczne w budownictwie, STO, Bielsko-Biała, 2009

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie audytu energetycznego budynku/obiektu przemysłowego30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedsięwzięcia modernizacyjne i program efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach; auditing energetyczny obiektu przemysłowego: cel, zasady wykonywania, miejsce w programie efektywnego wykorzystania energii; nakłady i efekty w przedsięwzięciach usprawniających użytkowanie energii; ustawa termomodernizacyjna i auditing energetyczny budynków; analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych; zużycie energii w budynkach i możliwości jego zmniejszenia; termowizja w audytingu. Zaliczenie wykładu.15
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Studiowanie literatury5
A-P-3Praca własna11
A-P-4Konsultacje4
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach14
A-W-2Studiowanie wymaganej literatury3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
A-W-4Zaliczenie wykładu1
A-W-5konsultacje2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C45-1_W01W wyniku zrealizowanych zajęć student będzie dysponował wiedzą na temat audytingu energetycznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W19Zna metodykę oceny energetycznej procesów technologicznych
ENE_1A_W23Zna zasady i stosowane w praktyce technologie ochrony środowiska związane z procesami energetycznymi
ENE_1A_W25Zna zasady zarządzania energią i środowiskiem
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, przepisami, aktami prawnymi i wykonawczymi z zakresu audytu energetycznego; podanie wytycznych sporządzania audytu energetycznego
C-2Zapoznanie studentów z zasadami wykonania audytu energetycznego
Treści programoweT-P-1Wykonanie audytu energetycznego budynku/obiektu przemysłowego
T-W-1Przedsięwzięcia modernizacyjne i program efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach; auditing energetyczny obiektu przemysłowego: cel, zasady wykonywania, miejsce w programie efektywnego wykorzystania energii; nakłady i efekty w przedsięwzięciach usprawniających użytkowanie energii; ustawa termomodernizacyjna i auditing energetyczny budynków; analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych; zużycie energii w budynkach i możliwości jego zmniejszenia; termowizja w audytingu. Zaliczenie wykładu.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Projekt: poprawne wykonanie audytu energetycznego wybranego budynku
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C45-1_U01Student zna podstawy prawne i przepisy dotyczące audytu energetycznego; potrafi ocenić: stan ochrony cieplnej budynku, system ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, system oświetlenia w budynku, system wentylacji i klimatyzacji; umie podjąć przedsięwzięcie modernizacyjne i program efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach; umie ocenić nakłady i efekty w przedsięwzięciach usprawniających użytkowanie energii; umiejętnie wykorzystuje ustawe termomodernizacyjną; potrafi przeanalizować opłacalność ekonomiczną przedsięwzięć modernizacyjnych oraz zużycie energii w budynkach i możliwości jego zmniejszenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U18Umie analizować wpływ wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną
ENE_1A_U26Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w energetyce, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
ENE_1A_U27Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w energetyce i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, przepisami, aktami prawnymi i wykonawczymi z zakresu audytu energetycznego; podanie wytycznych sporządzania audytu energetycznego
C-2Zapoznanie studentów z zasadami wykonania audytu energetycznego
Treści programoweT-P-1Wykonanie audytu energetycznego budynku/obiektu przemysłowego
T-W-1Przedsięwzięcia modernizacyjne i program efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach; auditing energetyczny obiektu przemysłowego: cel, zasady wykonywania, miejsce w programie efektywnego wykorzystania energii; nakłady i efekty w przedsięwzięciach usprawniających użytkowanie energii; ustawa termomodernizacyjna i auditing energetyczny budynków; analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych; zużycie energii w budynkach i możliwości jego zmniejszenia; termowizja w audytingu. Zaliczenie wykładu.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Projekt: poprawne wykonanie audytu energetycznego wybranego budynku
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%