Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Wychowanie fizyczne II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wychowanie fizyczne II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Pawlak <Zbigniew.Pawlak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Józef Lemke <Jozef.Lemke@zut.edu.pl>, Tamara Olszewska <Tamara.Olszewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 30 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych
W-2Studenci całkowicie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń fizycznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1C1-Nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej C2-Rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie ćwiczeń fizycznych jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów ruchowego,oddechowego.krwionośnego,nerwowego i innych. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. C3-Podnoszenie cech motorycznych: siły szybkości wytrzymałości zwinności zręczności, mocy. C4-Wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych. Przekazanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej ,organizacji imprez sportowych,turystycznych oraz przepisów podstawowch dyscyplin sportowych. C5-Przeciwstawienie się patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania, nikotynizm) poprzez propozycję uczestnictw a w szeroko pojętej aktywności fizycznej
C-2Rozbudzenie dbalości o wlasne zdrowie poprzez stosowanie cwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów : ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. Zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie wiedzy o organizacji imprez sportowych,rekreacyjnych i turystycznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1T1)Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. -studen wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych. T-2) Wykłady dla studentów ze zwolnieniami semestralnymi i rocznymi -Zdrowtne efekty aktywności fizycznej -Aktywność fizyczna a uzależnienia -Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujacych zdrowie -Wpływ aktywności fizycznej na stan fizjologiczny organizmu (tętno,ciśnienie, rytm oddechu, wady postawy ciała,odporność) -Kontrola masy ciała -Historia igrzysk olimpijskich -Ruch fizyczny jako forma walki ze stresem30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-11) Ćwiczenia w grupach,treningi sportowe,uczestnictwo w imprezach turystycznych i obozach sportowych 2) Uczestnictwo w zajęciach dla studentów ze zwolnieniem lekarskim semestralnymi i całorocznymi.30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody nauczania zadań ruchowych:syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa metoda praktyczna-pokaz metoda aktywizujaca- dyskusja dydaktyczna,zadaniowa,bezpośredniej celowości ruchu metoda odtwórcza: zadaniowo ścisła metoda obwodowo stacyjna metoda treningowa
M-2Wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena studenta na podstawie jego postępów ,zangażowania ,systematycznego uczestnictw i aktywności na zajęciacha także umiejetności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sprawdziany ,testy)
S-2Ocena formująca: Kolokwium,test z wiedzy o kulturze fizycznej.

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_A06_U01
posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej - potrafi poprawnie wykonywać elementy techniczne z wybranych dyscyplin sportowych.
C-1T-A-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_A06_K01
Posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl życia. Zna zależność między aktywnością ruchową a zdrowiem . Potrafi dobrać aktywność fizyczną do stanu zdrowia ,wieku, płci i ją promować.
C-2, C-1T-A-1M-2, M-1S-1, S-2
ENE_1A_A06_K02
Nabyte umiejętności ruchowe ,techniczne i taktyczne potrafi zastosować w poszczegónych dyscyplinach sportowch i dzialalności turystyczno -rekreacyjnej.Potrafi pracować i wspódziałać w grupie według zasad " fair -play"zarówno na boisku jak i w życiu codziennym.
C-2, C-1T-A-1M-2, M-1S-1, S-2
ENE_1A_A06_K03
Posiadając wiedzę w zakresie kultury fizycznej ,historii sportu, przepisów dyscyplin sportowych.Potrafi zorganizowac i współorganizowac imprezy sportowo-rekreacj i turystyczne . Jest czynnym uczestnikiem życia sportowego na Uczelni oraz w swoim środowisku Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu.Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.
C-2, C-1T-A-1M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_A06_U01
posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej - potrafi poprawnie wykonywać elementy techniczne z wybranych dyscyplin sportowych.
2,0- nie uczęszcza na zajęcia
3,0- przejawia braki w zakresie postawy społecznej - ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami, wykazuje małe postępy w opanowaniu elementów technicznych
3,5- przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i nie zawsze potrafi zintegrować się z grupą - zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące dyscyplin sportowych i różnych form aktywności
4,0- potrafi współdziałać w grupie stosując zasadę fair play - posiada dobrą sprawność fizyczną - z małymi błędami opanował przepisy gier sportowych
4,5- posiada wysoką sprawność fizyczną - potrafi wybrać odpowiednią aktywność ruchową w zależności od potrzeb - dobrze opanował technikę i założenia taktyczne oraz przepisy wybranych dyscyplin sportowych
5,0- potrafi pracować, współdziałać i rywalizować w grupie stosując zasadę fair play - indywidualnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe - posiada bardzo wysoką sparwność motoryczną - bardzo dobrze opanował technikę, zna założenia taktyczne oraz przepisy dyscyplin sportowych - posiada praktyczną umiejętnosć sędziowania wybranych dyscyplin sportowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_A06_K01
Posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl życia. Zna zależność między aktywnością ruchową a zdrowiem . Potrafi dobrać aktywność fizyczną do stanu zdrowia ,wieku, płci i ją promować.
2,0Student nie uczęszcza na zajęcia
3,0-Zna bardzo ogólnie podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia -Nie potrafi swoich umiejętności zastosować w praktyce
3,5zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia
4,0-potrafi właczyć się w prozdrowotny styl życia -potrafi aktywność fizyczną dobrać do stanu zdrowia
4,5- Aktywność ruchową potrafi zastosować odpowiednio do stanu zdrowia i wieku -Włącza się w propagowanie zdrowego stylu życia, -Mobilizuje innych do postaw prozdrowotnych
5,0- potrafi zastosować odpowiedni rodzaj aktywności ruchowej w zależności od potrzeb,wieku ,płci i stanu zdrowia -indywidualnie rozwija swoje uzdolnienienia -mobilizuje siebie i innych do działań prozdrowotnych
ENE_1A_A06_K02
Nabyte umiejętności ruchowe ,techniczne i taktyczne potrafi zastosować w poszczegónych dyscyplinach sportowch i dzialalności turystyczno -rekreacyjnej.Potrafi pracować i wspódziałać w grupie według zasad " fair -play"zarówno na boisku jak i w życiu codziennym.
2,0Student nie uczęszcza na zajęcia
3,0-Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej -Ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi,wykazuje małe postępy w opanowaniu prostych elementów technicznych
3,5-Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i nie potrafi integrować się z grupą -Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wybranych dyscyplin sportowych i różnych form aktywności fizycznej
4,0Potrafi wspódziałać w grupie stosujac zasadę "fair play" -Posiada wysoką sprawność fizyczną, małymi błędami opanował przepisy gier
4,5-Potrafi pracowac ,wspódziałać i rywalizowac w grupie stosując zasadę "fair play" -Indywidualnie rozwija swoje zainteresowania -Posiada wysoką sprawność fizyczną -Potrafi wybrać odpowiednią aktywność ruchowa w zależności od potrzeb -Dobrze opanował technikę i założenia taktyczne oraz przepisy wybranych dyscypli sportowych
5,0-Potrafi wspódziałać i rywalizować w grupie stosujac zasadę "fair play" -Indywidualnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe -Posiada bardzo wysoką sprawność motoryczną -Brdzo dobrze opanował technikę , zna założenia taktyczna oraz przepisy dyscyplin sportowych -Posiada praktyczną umiejętność sędziowania wybranych dyscyplin sportowych.
ENE_1A_A06_K03
Posiadając wiedzę w zakresie kultury fizycznej ,historii sportu, przepisów dyscyplin sportowych.Potrafi zorganizowac i współorganizowac imprezy sportowo-rekreacj i turystyczne . Jest czynnym uczestnikiem życia sportowego na Uczelni oraz w swoim środowisku Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu.Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.
2,0Student nie uczęszcza na zajęcia -ma lekceważący stosunek do przedmiotu -nie posiada wiedzy o kulturze fizycznej
3,0-nie włącza się w życie sportowe Uczelni -nie przejawia zainteresowania różnymi formamiu aktywność fizycznej -posiada minimalny zasób pojęć i wiadomości z zakresu kultury fizycznej
3,5-Przejawia braki w postawie społecznej ,stosunek do zajęć jest obojętny - nie bierze udziału w życiu sportowym uczelni, nie włącza sie i nie pomaga w organizacji imprez -nie potrafi samodzielnie i praktycznie zastosować wiadomości dotyczących kultury fizycznej
4,0- sporadycznie bierze udział w życiu sportowym uczelni -pomaga w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych -posiadane wiadomości z kultury fizycznej potrafi (przy pomocy nauczyciela) ,zastosować w praktyce.
4,5-włącza się w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych -jest aktywnym uczestnikiem życia sportowego Uczelni -prowadzi higieniczny i zdrowy tryb życia -rozwija swoje zainteresowania sportowe poza zajęciami programowymi -Zdobytą wiedzę z zakresu kultury fizycznej stosuje w praktycznym działaniu
5,0-Potrafi podejmować różnorodne działania sportowo-rekreacyjne na rzecz społeczności akademickiej -Indywidualnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia sportowe -propaguje i prowadzi sportowy, zdrowy tryb życia -posiada dużą wiedzę o kulturze fizycznej i umiejętnie stosuje ją w praktycznym działaniu

Literatura dodatkowa

 1. R.Karpiński, Nauczanie pływania, AWF Katowice, Katowice, 1995, II
 2. S.Owczarek, Atklas ćwiczeń korekcyjnych, WSiP, Warszawa, 2005
 3. R.Trzśniowski, Gry i zabawy ruchowe, WSiP, Warszawa, 2005
 4. J. Sobotta, Atlas anatomi człowieka, Urban i partner, Wrocław, 1994
 5. G.Gracz, Emocje przedstartowe oraz ich zwiazek z aspiracjami sportowców, AWF Poznań, Poznań, 1998
 6. Z.Stawczyk, Gry i zabawy lekkoatletyczne, AWF Poznań, 1998
 7. J.Grabowski,J.Szpa(przekład), Europejski test sprawności, AWF Kraków, Kraków, 1989
 8. K.Zuchora, Podstawowy test sprawności fizycznej, 2010
 9. J.Mazurek, Podstawowy test sprawności fizycznej, WSiT, Warszawawa, 1980
 10. J.Talaga, A-Z sprawności fizycznej, Warszawa, 1995
 11. J.Bahrynowicz-Fic, Własciwości ćwiczeń fizycznych ,ich systematyka i metodyka, PZWL, Warszawa, 1995
 12. J.Talaga, Sprowność fizyczna ogólna, testy, Zysk i S-ka, Poznań, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1T1)Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. -studen wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych. T-2) Wykłady dla studentów ze zwolnieniami semestralnymi i rocznymi -Zdrowtne efekty aktywności fizycznej -Aktywność fizyczna a uzależnienia -Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujacych zdrowie -Wpływ aktywności fizycznej na stan fizjologiczny organizmu (tętno,ciśnienie, rytm oddechu, wady postawy ciała,odporność) -Kontrola masy ciała -Historia igrzysk olimpijskich -Ruch fizyczny jako forma walki ze stresem30
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-11) Ćwiczenia w grupach,treningi sportowe,uczestnictwo w imprezach turystycznych i obozach sportowych 2) Uczestnictwo w zajęciach dla studentów ze zwolnieniem lekarskim semestralnymi i całorocznymi.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A06_U01posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej - potrafi poprawnie wykonywać elementy techniczne z wybranych dyscyplin sportowych.
Cel przedmiotuC-1C1-Nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej C2-Rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie ćwiczeń fizycznych jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów ruchowego,oddechowego.krwionośnego,nerwowego i innych. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. C3-Podnoszenie cech motorycznych: siły szybkości wytrzymałości zwinności zręczności, mocy. C4-Wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych. Przekazanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej ,organizacji imprez sportowych,turystycznych oraz przepisów podstawowch dyscyplin sportowych. C5-Przeciwstawienie się patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania, nikotynizm) poprzez propozycję uczestnictw a w szeroko pojętej aktywności fizycznej
Treści programoweT-A-1T1)Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. -studen wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych. T-2) Wykłady dla studentów ze zwolnieniami semestralnymi i rocznymi -Zdrowtne efekty aktywności fizycznej -Aktywność fizyczna a uzależnienia -Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujacych zdrowie -Wpływ aktywności fizycznej na stan fizjologiczny organizmu (tętno,ciśnienie, rytm oddechu, wady postawy ciała,odporność) -Kontrola masy ciała -Historia igrzysk olimpijskich -Ruch fizyczny jako forma walki ze stresem
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna
M-1metody nauczania zadań ruchowych:syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa metoda praktyczna-pokaz metoda aktywizujaca- dyskusja dydaktyczna,zadaniowa,bezpośredniej celowości ruchu metoda odtwórcza: zadaniowo ścisła metoda obwodowo stacyjna metoda treningowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena studenta na podstawie jego postępów ,zangażowania ,systematycznego uczestnictw i aktywności na zajęciacha także umiejetności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sprawdziany ,testy)
S-2Ocena formująca: Kolokwium,test z wiedzy o kulturze fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0- nie uczęszcza na zajęcia
3,0- przejawia braki w zakresie postawy społecznej - ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami, wykazuje małe postępy w opanowaniu elementów technicznych
3,5- przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i nie zawsze potrafi zintegrować się z grupą - zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące dyscyplin sportowych i różnych form aktywności
4,0- potrafi współdziałać w grupie stosując zasadę fair play - posiada dobrą sprawność fizyczną - z małymi błędami opanował przepisy gier sportowych
4,5- posiada wysoką sprawność fizyczną - potrafi wybrać odpowiednią aktywność ruchową w zależności od potrzeb - dobrze opanował technikę i założenia taktyczne oraz przepisy wybranych dyscyplin sportowych
5,0- potrafi pracować, współdziałać i rywalizować w grupie stosując zasadę fair play - indywidualnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe - posiada bardzo wysoką sparwność motoryczną - bardzo dobrze opanował technikę, zna założenia taktyczne oraz przepisy dyscyplin sportowych - posiada praktyczną umiejętnosć sędziowania wybranych dyscyplin sportowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A06_K01Posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl życia. Zna zależność między aktywnością ruchową a zdrowiem . Potrafi dobrać aktywność fizyczną do stanu zdrowia ,wieku, płci i ją promować.
Cel przedmiotuC-2Rozbudzenie dbalości o wlasne zdrowie poprzez stosowanie cwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów : ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. Zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie wiedzy o organizacji imprez sportowych,rekreacyjnych i turystycznych
C-1C1-Nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej C2-Rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie ćwiczeń fizycznych jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów ruchowego,oddechowego.krwionośnego,nerwowego i innych. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. C3-Podnoszenie cech motorycznych: siły szybkości wytrzymałości zwinności zręczności, mocy. C4-Wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych. Przekazanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej ,organizacji imprez sportowych,turystycznych oraz przepisów podstawowch dyscyplin sportowych. C5-Przeciwstawienie się patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania, nikotynizm) poprzez propozycję uczestnictw a w szeroko pojętej aktywności fizycznej
Treści programoweT-A-1T1)Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. -studen wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych. T-2) Wykłady dla studentów ze zwolnieniami semestralnymi i rocznymi -Zdrowtne efekty aktywności fizycznej -Aktywność fizyczna a uzależnienia -Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujacych zdrowie -Wpływ aktywności fizycznej na stan fizjologiczny organizmu (tętno,ciśnienie, rytm oddechu, wady postawy ciała,odporność) -Kontrola masy ciała -Historia igrzysk olimpijskich -Ruch fizyczny jako forma walki ze stresem
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna
M-1metody nauczania zadań ruchowych:syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa metoda praktyczna-pokaz metoda aktywizujaca- dyskusja dydaktyczna,zadaniowa,bezpośredniej celowości ruchu metoda odtwórcza: zadaniowo ścisła metoda obwodowo stacyjna metoda treningowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena studenta na podstawie jego postępów ,zangażowania ,systematycznego uczestnictw i aktywności na zajęciacha także umiejetności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sprawdziany ,testy)
S-2Ocena formująca: Kolokwium,test z wiedzy o kulturze fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczęszcza na zajęcia
3,0-Zna bardzo ogólnie podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia -Nie potrafi swoich umiejętności zastosować w praktyce
3,5zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia
4,0-potrafi właczyć się w prozdrowotny styl życia -potrafi aktywność fizyczną dobrać do stanu zdrowia
4,5- Aktywność ruchową potrafi zastosować odpowiednio do stanu zdrowia i wieku -Włącza się w propagowanie zdrowego stylu życia, -Mobilizuje innych do postaw prozdrowotnych
5,0- potrafi zastosować odpowiedni rodzaj aktywności ruchowej w zależności od potrzeb,wieku ,płci i stanu zdrowia -indywidualnie rozwija swoje uzdolnienienia -mobilizuje siebie i innych do działań prozdrowotnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A06_K02Nabyte umiejętności ruchowe ,techniczne i taktyczne potrafi zastosować w poszczegónych dyscyplinach sportowch i dzialalności turystyczno -rekreacyjnej.Potrafi pracować i wspódziałać w grupie według zasad " fair -play"zarówno na boisku jak i w życiu codziennym.
Cel przedmiotuC-2Rozbudzenie dbalości o wlasne zdrowie poprzez stosowanie cwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów : ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. Zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie wiedzy o organizacji imprez sportowych,rekreacyjnych i turystycznych
C-1C1-Nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej C2-Rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie ćwiczeń fizycznych jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów ruchowego,oddechowego.krwionośnego,nerwowego i innych. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. C3-Podnoszenie cech motorycznych: siły szybkości wytrzymałości zwinności zręczności, mocy. C4-Wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych. Przekazanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej ,organizacji imprez sportowych,turystycznych oraz przepisów podstawowch dyscyplin sportowych. C5-Przeciwstawienie się patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania, nikotynizm) poprzez propozycję uczestnictw a w szeroko pojętej aktywności fizycznej
Treści programoweT-A-1T1)Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. -studen wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych. T-2) Wykłady dla studentów ze zwolnieniami semestralnymi i rocznymi -Zdrowtne efekty aktywności fizycznej -Aktywność fizyczna a uzależnienia -Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujacych zdrowie -Wpływ aktywności fizycznej na stan fizjologiczny organizmu (tętno,ciśnienie, rytm oddechu, wady postawy ciała,odporność) -Kontrola masy ciała -Historia igrzysk olimpijskich -Ruch fizyczny jako forma walki ze stresem
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna
M-1metody nauczania zadań ruchowych:syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa metoda praktyczna-pokaz metoda aktywizujaca- dyskusja dydaktyczna,zadaniowa,bezpośredniej celowości ruchu metoda odtwórcza: zadaniowo ścisła metoda obwodowo stacyjna metoda treningowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena studenta na podstawie jego postępów ,zangażowania ,systematycznego uczestnictw i aktywności na zajęciacha także umiejetności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sprawdziany ,testy)
S-2Ocena formująca: Kolokwium,test z wiedzy o kulturze fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczęszcza na zajęcia
3,0-Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej -Ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi,wykazuje małe postępy w opanowaniu prostych elementów technicznych
3,5-Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i nie potrafi integrować się z grupą -Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wybranych dyscyplin sportowych i różnych form aktywności fizycznej
4,0Potrafi wspódziałać w grupie stosujac zasadę "fair play" -Posiada wysoką sprawność fizyczną, małymi błędami opanował przepisy gier
4,5-Potrafi pracowac ,wspódziałać i rywalizowac w grupie stosując zasadę "fair play" -Indywidualnie rozwija swoje zainteresowania -Posiada wysoką sprawność fizyczną -Potrafi wybrać odpowiednią aktywność ruchowa w zależności od potrzeb -Dobrze opanował technikę i założenia taktyczne oraz przepisy wybranych dyscypli sportowych
5,0-Potrafi wspódziałać i rywalizować w grupie stosujac zasadę "fair play" -Indywidualnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe -Posiada bardzo wysoką sprawność motoryczną -Brdzo dobrze opanował technikę , zna założenia taktyczna oraz przepisy dyscyplin sportowych -Posiada praktyczną umiejętność sędziowania wybranych dyscyplin sportowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A06_K03Posiadając wiedzę w zakresie kultury fizycznej ,historii sportu, przepisów dyscyplin sportowych.Potrafi zorganizowac i współorganizowac imprezy sportowo-rekreacj i turystyczne . Jest czynnym uczestnikiem życia sportowego na Uczelni oraz w swoim środowisku Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu.Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.
Cel przedmiotuC-2Rozbudzenie dbalości o wlasne zdrowie poprzez stosowanie cwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów : ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. Zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie wiedzy o organizacji imprez sportowych,rekreacyjnych i turystycznych
C-1C1-Nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej C2-Rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie ćwiczeń fizycznych jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów ruchowego,oddechowego.krwionośnego,nerwowego i innych. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. C3-Podnoszenie cech motorycznych: siły szybkości wytrzymałości zwinności zręczności, mocy. C4-Wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych. Przekazanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej ,organizacji imprez sportowych,turystycznych oraz przepisów podstawowch dyscyplin sportowych. C5-Przeciwstawienie się patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania, nikotynizm) poprzez propozycję uczestnictw a w szeroko pojętej aktywności fizycznej
Treści programoweT-A-1T1)Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. -studen wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych. T-2) Wykłady dla studentów ze zwolnieniami semestralnymi i rocznymi -Zdrowtne efekty aktywności fizycznej -Aktywność fizyczna a uzależnienia -Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujacych zdrowie -Wpływ aktywności fizycznej na stan fizjologiczny organizmu (tętno,ciśnienie, rytm oddechu, wady postawy ciała,odporność) -Kontrola masy ciała -Historia igrzysk olimpijskich -Ruch fizyczny jako forma walki ze stresem
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna
M-1metody nauczania zadań ruchowych:syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa metoda praktyczna-pokaz metoda aktywizujaca- dyskusja dydaktyczna,zadaniowa,bezpośredniej celowości ruchu metoda odtwórcza: zadaniowo ścisła metoda obwodowo stacyjna metoda treningowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena studenta na podstawie jego postępów ,zangażowania ,systematycznego uczestnictw i aktywności na zajęciacha także umiejetności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sprawdziany ,testy)
S-2Ocena formująca: Kolokwium,test z wiedzy o kulturze fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczęszcza na zajęcia -ma lekceważący stosunek do przedmiotu -nie posiada wiedzy o kulturze fizycznej
3,0-nie włącza się w życie sportowe Uczelni -nie przejawia zainteresowania różnymi formamiu aktywność fizycznej -posiada minimalny zasób pojęć i wiadomości z zakresu kultury fizycznej
3,5-Przejawia braki w postawie społecznej ,stosunek do zajęć jest obojętny - nie bierze udziału w życiu sportowym uczelni, nie włącza sie i nie pomaga w organizacji imprez -nie potrafi samodzielnie i praktycznie zastosować wiadomości dotyczących kultury fizycznej
4,0- sporadycznie bierze udział w życiu sportowym uczelni -pomaga w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych -posiadane wiadomości z kultury fizycznej potrafi (przy pomocy nauczyciela) ,zastosować w praktyce.
4,5-włącza się w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych -jest aktywnym uczestnikiem życia sportowego Uczelni -prowadzi higieniczny i zdrowy tryb życia -rozwija swoje zainteresowania sportowe poza zajęciami programowymi -Zdobytą wiedzę z zakresu kultury fizycznej stosuje w praktycznym działaniu
5,0-Potrafi podejmować różnorodne działania sportowo-rekreacyjne na rzecz społeczności akademickiej -Indywidualnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia sportowe -propaguje i prowadzi sportowy, zdrowy tryb życia -posiada dużą wiedzę o kulturze fizycznej i umiejętnie stosuje ją w praktycznym działaniu