Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Wentylatory:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wentylatory
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zapałowicz <Zbigniew.Zapalowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Garnysz-Rachtan <agnieszka.garnysz@zut.edu.pl>, Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,44zaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,26zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki
W-2Podstawy matematyki
W-3Podstawy termodynamiki technicznej
W-4Hydromechanika

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności wentylatorów
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru wentylatorów
C-3Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę wentylatorów oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów15
15
laboratoria
T-L-1Badanie: charakterystyk wentylatora osiowego, charakterystyk wentylatora promieniowego, charakterystyki muszlowej wentylatora, układu połączeń wentylatorów, współczynnika oporów kanału wentylacyjnego15
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Charakterystyka kanału wentylacyjnego1
T-W-2Podział wentylatorów. Ogólna budowa wentylatora. Zasada działania wentylatora1
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę wentylatora1
T-W-4Równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych. Równanie Eulera dla wentylatorów1
T-W-5Wentylatory osiowe1
T-W-6Wentylatory promieniowe1
T-W-7Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla wentylatorów. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji wentylacyjnej1
T-W-8Sposoby regulacji wydajności wentylatorów1
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla wentylatorów. Pozostałe typy wentylatorów1
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane wentylatorów1
T-W-11Elementy konstrukcyjne2
T-W-12Dobór wentylatorów według katalogów. Kryteria wyboru.1
T-W-13Dobór wentylatorów z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach13
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń2
25
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-L-3Studiowanie wymaganej literatury2
A-L-4Przygotowanie się do „wejściówek”1
A-L-5Przygotowanie sprawozdania3
A-L-6Przygotowanie się do zaliczeń2
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwizcenia przedmiotowe
M-5Ćwizcenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C40-1_W01
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie wentylatora
ENE_1A_W06, ENE_1A_W14, ENE_1A_W17C-1T-L-1, T-A-1, T-W-10, T-W-11, T-W-2, T-W-5, T-W-6M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3
ENE_1A_C40-1_W02
Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę wentylatorów
ENE_1A_W07C-1, C-2, C-3T-L-1, T-A-1, T-W-10, T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-9, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3
ENE_1A_C40-1_W03
Student zna charakterystyki wentylatorów oraz zna sposoby regulacji wydatku
ENE_1A_W07, ENE_1A_W17, ENE_1A_W18C-1, C-2, C-3T-L-1, T-A-1, T-W-10, T-W-11, T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-9, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C40-1_U01
Student umie ocenić zalety i wady danego wentylatora oraz efektywnie go eksploatować
ENE_1A_U13, ENE_1A_U20C-1, C-2, C-3T-L-1, T-A-1, T-W-10, T-W-11, T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-9, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3
ENE_1A_C40-1_U02
Student potrafi dobrać wentylator do założeń projektowych
ENE_1A_U10, ENE_1A_U06C-1, C-2, C-3T-L-1, T-A-1, T-W-10, T-W-11, T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-9, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-4S-2
ENE_1A_C40-1_U03
Student umie wykonać pomiary istotnych parametrów i sporządzić charakterystyki wentylatora
ENE_1A_U03, ENE_1A_U14C-1, C-2, C-3T-L-1, T-A-1, T-W-10, T-W-11, T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-9, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-5S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C40-1_K01
Student ma świadomość konieczności permanetnego dokształcania się w zakresie konstukcji, działania i eksploatacji wentylatorów
ENE_1A_K01C-1T-W-12M-1S-1
ENE_1A_C40-1_K02
Student ma świadomośc korzyści technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikającaych z efektywnego użytkowania wentylatorów
ENE_1A_K05C-1T-W-12M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C40-1_W01
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie wentylatora
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia.
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie wyntylatora.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C40-1_W02
Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę wentylatorów
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna definicje podstawowych parametrów.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C40-1_W03
Student zna charakterystyki wentylatorów oraz zna sposoby regulacji wydatku
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe charakterystyki i potrafi wymienić sposoby regulacji wydatku.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C40-1_U01
Student umie ocenić zalety i wady danego wentylatora oraz efektywnie go eksploatować
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić zalety i wady danego wentylatora.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C40-1_U02
Student potrafi dobrać wentylator do założeń projektowych
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0
ENE_1A_C40-1_U03
Student umie wykonać pomiary istotnych parametrów i sporządzić charakterystyki wentylatora
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie sporządzić charakterystykę wentylatora na podstawie pomiarów.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C40-1_K01
Student ma świadomość konieczności permanetnego dokształcania się w zakresie konstukcji, działania i eksploatacji wentylatorów
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0
ENE_1A_C40-1_K02
Student ma świadomośc korzyści technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikającaych z efektywnego użytkowania wentylatorów
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Fortuna S., Wentylatory, Techwent, Kraków, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Jankowski F., Pompy i wentylatory w inżynierii sanitarnej, Arkady, Warszawa, 1975
  2. Tarnowska-Tierling A., Urządzenia cieplne siłowni, cz. II Pompy i wentylatory. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1978

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów15
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badanie: charakterystyk wentylatora osiowego, charakterystyk wentylatora promieniowego, charakterystyki muszlowej wentylatora, układu połączeń wentylatorów, współczynnika oporów kanału wentylacyjnego15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Charakterystyka kanału wentylacyjnego1
T-W-2Podział wentylatorów. Ogólna budowa wentylatora. Zasada działania wentylatora1
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę wentylatora1
T-W-4Równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych. Równanie Eulera dla wentylatorów1
T-W-5Wentylatory osiowe1
T-W-6Wentylatory promieniowe1
T-W-7Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla wentylatorów. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji wentylacyjnej1
T-W-8Sposoby regulacji wydajności wentylatorów1
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla wentylatorów. Pozostałe typy wentylatorów1
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane wentylatorów1
T-W-11Elementy konstrukcyjne2
T-W-12Dobór wentylatorów według katalogów. Kryteria wyboru.1
T-W-13Dobór wentylatorów z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach13
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-L-3Studiowanie wymaganej literatury2
A-L-4Przygotowanie się do „wejściówek”1
A-L-5Przygotowanie sprawozdania3
A-L-6Przygotowanie się do zaliczeń2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-1_W01Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie wentylatora
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W06Zna budowę i zasadę działania podstawowych części maszyn i zespołów mechanicznych oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych
ENE_1A_W14Zna podstawowe prawa mechaniki płynów w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności wentylatorów
Treści programoweT-L-1Badanie: charakterystyk wentylatora osiowego, charakterystyk wentylatora promieniowego, charakterystyki muszlowej wentylatora, układu połączeń wentylatorów, współczynnika oporów kanału wentylacyjnego
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane wentylatorów
T-W-11Elementy konstrukcyjne
T-W-2Podział wentylatorów. Ogólna budowa wentylatora. Zasada działania wentylatora
T-W-5Wentylatory osiowe
T-W-6Wentylatory promieniowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwizcenia przedmiotowe
M-5Ćwizcenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia.
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie wyntylatora.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-1_W02Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę wentylatorów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności wentylatorów
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru wentylatorów
C-3Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę wentylatorów oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badanie: charakterystyk wentylatora osiowego, charakterystyk wentylatora promieniowego, charakterystyki muszlowej wentylatora, układu połączeń wentylatorów, współczynnika oporów kanału wentylacyjnego
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane wentylatorów
T-W-1Wprowadzenie. Charakterystyka kanału wentylacyjnego
T-W-12Dobór wentylatorów według katalogów. Kryteria wyboru.
T-W-13Dobór wentylatorów z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla wentylatorów. Pozostałe typy wentylatorów
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę wentylatora
T-W-5Wentylatory osiowe
T-W-6Wentylatory promieniowe
T-W-7Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla wentylatorów. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji wentylacyjnej
T-W-8Sposoby regulacji wydajności wentylatorów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwizcenia przedmiotowe
M-5Ćwizcenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna definicje podstawowych parametrów.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-1_W03Student zna charakterystyki wentylatorów oraz zna sposoby regulacji wydatku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
ENE_1A_W18Zna metody doboru podstawowych urządzeń energetyki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności wentylatorów
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru wentylatorów
C-3Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę wentylatorów oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badanie: charakterystyk wentylatora osiowego, charakterystyk wentylatora promieniowego, charakterystyki muszlowej wentylatora, układu połączeń wentylatorów, współczynnika oporów kanału wentylacyjnego
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane wentylatorów
T-W-11Elementy konstrukcyjne
T-W-1Wprowadzenie. Charakterystyka kanału wentylacyjnego
T-W-12Dobór wentylatorów według katalogów. Kryteria wyboru.
T-W-13Dobór wentylatorów z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla wentylatorów. Pozostałe typy wentylatorów
T-W-2Podział wentylatorów. Ogólna budowa wentylatora. Zasada działania wentylatora
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę wentylatora
T-W-4Równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych. Równanie Eulera dla wentylatorów
T-W-5Wentylatory osiowe
T-W-6Wentylatory promieniowe
T-W-7Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla wentylatorów. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji wentylacyjnej
T-W-8Sposoby regulacji wydajności wentylatorów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwizcenia przedmiotowe
M-5Ćwizcenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe charakterystyki i potrafi wymienić sposoby regulacji wydatku.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-1_U01Student umie ocenić zalety i wady danego wentylatora oraz efektywnie go eksploatować
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności wentylatorów
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru wentylatorów
C-3Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę wentylatorów oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badanie: charakterystyk wentylatora osiowego, charakterystyk wentylatora promieniowego, charakterystyki muszlowej wentylatora, układu połączeń wentylatorów, współczynnika oporów kanału wentylacyjnego
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane wentylatorów
T-W-11Elementy konstrukcyjne
T-W-1Wprowadzenie. Charakterystyka kanału wentylacyjnego
T-W-12Dobór wentylatorów według katalogów. Kryteria wyboru.
T-W-13Dobór wentylatorów z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla wentylatorów. Pozostałe typy wentylatorów
T-W-2Podział wentylatorów. Ogólna budowa wentylatora. Zasada działania wentylatora
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę wentylatora
T-W-4Równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych. Równanie Eulera dla wentylatorów
T-W-5Wentylatory osiowe
T-W-6Wentylatory promieniowe
T-W-7Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla wentylatorów. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji wentylacyjnej
T-W-8Sposoby regulacji wydajności wentylatorów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwizcenia przedmiotowe
M-5Ćwizcenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić zalety i wady danego wentylatora.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-1_U02Student potrafi dobrać wentylator do założeń projektowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U10Umie dobrać w procesie projektowania urządzenia energetyczne stosowane w przemyśle
ENE_1A_U06Umie dobrać materiał konstrukcyjny i eksploatacyjny oraz techniki połączeń do warunków pracy urządzenia, układu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności wentylatorów
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru wentylatorów
C-3Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę wentylatorów oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badanie: charakterystyk wentylatora osiowego, charakterystyk wentylatora promieniowego, charakterystyki muszlowej wentylatora, układu połączeń wentylatorów, współczynnika oporów kanału wentylacyjnego
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane wentylatorów
T-W-11Elementy konstrukcyjne
T-W-1Wprowadzenie. Charakterystyka kanału wentylacyjnego
T-W-12Dobór wentylatorów według katalogów. Kryteria wyboru.
T-W-13Dobór wentylatorów z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla wentylatorów. Pozostałe typy wentylatorów
T-W-2Podział wentylatorów. Ogólna budowa wentylatora. Zasada działania wentylatora
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę wentylatora
T-W-4Równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych. Równanie Eulera dla wentylatorów
T-W-5Wentylatory osiowe
T-W-6Wentylatory promieniowe
T-W-7Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla wentylatorów. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji wentylacyjnej
T-W-8Sposoby regulacji wydajności wentylatorów
Metody nauczaniaM-4Ćwizcenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-1_U03Student umie wykonać pomiary istotnych parametrów i sporządzić charakterystyki wentylatora
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U03Umie zastosować aparat matematyki statystycznej do oceny dokładności pomiarów i badań
ENE_1A_U14Umie dobrać przyrządy, aparaturę kontrolno-pomiarową i metodę pomiaru charakterystycznych parametrów pracy urządzania i systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności wentylatorów
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru wentylatorów
C-3Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę wentylatorów oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badanie: charakterystyk wentylatora osiowego, charakterystyk wentylatora promieniowego, charakterystyki muszlowej wentylatora, układu połączeń wentylatorów, współczynnika oporów kanału wentylacyjnego
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane wentylatorów
T-W-11Elementy konstrukcyjne
T-W-1Wprowadzenie. Charakterystyka kanału wentylacyjnego
T-W-12Dobór wentylatorów według katalogów. Kryteria wyboru.
T-W-13Dobór wentylatorów z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla wentylatorów. Pozostałe typy wentylatorów
T-W-2Podział wentylatorów. Ogólna budowa wentylatora. Zasada działania wentylatora
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę wentylatora
T-W-4Równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych. Równanie Eulera dla wentylatorów
T-W-5Wentylatory osiowe
T-W-6Wentylatory promieniowe
T-W-7Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla wentylatorów. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji wentylacyjnej
T-W-8Sposoby regulacji wydajności wentylatorów
Metody nauczaniaM-5Ćwizcenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie sporządzić charakterystykę wentylatora na podstawie pomiarów.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-1_K01Student ma świadomość konieczności permanetnego dokształcania się w zakresie konstukcji, działania i eksploatacji wentylatorów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności wentylatorów
Treści programoweT-W-12Dobór wentylatorów według katalogów. Kryteria wyboru.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-1_K02Student ma świadomośc korzyści technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikającaych z efektywnego użytkowania wentylatorów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności wentylatorów
Treści programoweT-W-12Dobór wentylatorów według katalogów. Kryteria wyboru.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0