Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Wentylacja i klimatyzacja:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wentylacja i klimatyzacja
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zapałowicz <Zbigniew.Zapalowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Garnysz-Rachtan <agnieszka.garnysz@zut.edu.pl>, Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,40zaliczenie
projektyP5 15 1,00,32zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,28zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki
W-2Podstawy matematyki
W-3Podstawy termodynamiki technicznej
W-4Hydromechanika

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, parametrami, podziałem, budową, przykładami instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów15
15
projekty
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej dla danych założeń15
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Akty prawne i konieczność wentylowania i klimatyzowania obiektów. Cele wentylacji i klimatyzacji. Pojęcia podstawowe. Podział wentylacji. Rodzaje wentylacji ogólnej. Rodzaje wentylacji naturalnej. Rodzaje wentylacji mechanicznej. Klimatyzacja komfortu. Klimatyzacja przemysłowa1
T-W-2Komfort cieplny. Wskaźniki PMV i PPD. Parametry komfortu cieplnego. Strefa przebywania ludzi. Parametry powietrza zewnętrznego i ich wpływ na komfort cieplny. Dane meteorologiczne i dane klimatyczne1
T-W-3Wentylacja naturalna. Infiltracja. Nawiewniki. Rodzaje nawiewników. Przewietrzanie. Wentylacja grawitacyjna kanałowa. Wentylacja bezkanałowa. Aeracja. Wywietrzniki dachowe (deflektory)1
T-W-4Wentylacja mechaniczna nawiewna. Wentylacja mechaniczna wywiewna. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Wentylacja hybrydowa. Sposoby realizacji wentylacji hybrydowej1
T-W-5Układy klimatyzacji. Centrale klimatyzacyjne. Budowa centrali klimatyzacyjnej. Rodzaje central klimatyzacyjnych. Rodzaje klimatyzacji. Układy klimatyzacyjne o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza. Klimakonwektory. Urządzenia do końcowej obróbki powietrza. Klimatyzatory. Rodzaje klimatyzatorów1
T-W-6Sufity chłodzące. Rodzaje sufitów chłodzących1
T-W-7Określenie ilości powietrza wentylacyjnego. Metody normowe obliczania strumienia powietrza wentylacyjnego. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie obciążenia cieplnego pomieszczenia. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków pary. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zanieczyszczeń gazowych. Metody wskaźnikowe1
T-W-8Zyski i straty ciepła w pomieszczeniu. Wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła. Akumulacja ciepła w przegrodach. Wytyczne do zmniejszenia zapotrzebowania powietrza do celów wentylacji w przemyśle1
T-W-9Rozdział powietrza, Rodzaje przepływu powietrza w pomieszczaniu. Umiejscowienie nawiewu. Zasady wentylacji hal przemysłowych. Nawiewniki1
T-W-10Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Regeneracyjne wymienniki ciepła. Rekuperacyjne wymienniki ciepła. Gruntowe wymienniki ciepła1
T-W-11Elementy instalacji wentylacyjnej: czerpnie i wyrzutnie powietrza, Przewody wentylacyjne, Filtry powietrza. Tłumiki. Komory mieszania. Chłodnice. Komory zraszania. Lance parowe1
T-W-12Wentylatory. Definicja. Charakterystyczne parametry. Budowa i zasada działania. Podział wentylatorów. Instalacje wentylacyjne. Rozkłady ciśnień1
T-W-13Pompy ciepła w układach klimatyzacji. Chłodzenie bezpośrednie i pośrednie w układach wentylacji i klimatyzacji. Hałas. Metody ograniczania hałasu1
T-W-14Instalacje pożarowe. Przykłady instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach13
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń2
25
projekty
A-P-1Uczestnictwo w konsultacjach2
A-P-2Studiowanie wymaganej literatury3
A-P-3Przygotowanie projektu15
A-P-4Przygotowanie prezentacji i zaliczenie projektu5
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-5dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
S-3Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury cytowanie wzorów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C42-1_W01
Student zna podstawowe elementy w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i ich funkcje
ENE_1A_W14, ENE_1A_W15, ENE_1A_W17C-1T-W-14, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-P-1, T-A-1M-4, M-1, M-2, M-3S-1
ENE_1A_C42-1_W02
Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
ENE_1A_W07C-2, C-1T-W-7, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-12, T-W-13, T-P-1, T-A-1M-4, M-1, M-2, M-3S-3, S-1, S-2
ENE_1A_C42-1_W03
Student zna zasady wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, hal i obiektów
ENE_1A_W17, ENE_1A_W18C-2, C-1T-W-14, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-P-1, T-A-1M-4, M-1, M-2, M-3S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C42-1_U01
Student umie ocenić zalety i wady danej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
ENE_1A_U09, ENE_1A_U13, ENE_1A_U20C-1T-W-14, T-W-7, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-P-1, T-A-1M-4, M-1, M-2, M-3S-3, S-1
ENE_1A_C42-1_U02
Student potrafi dobrać parametry i elementy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej do założeń projektowych
ENE_1A_U10C-2, C-1T-W-14, T-W-7, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-P-1, T-A-1M-4, M-1, M-2, M-3S-3, S-1, S-2
ENE_1A_C42-1_U03
Student umie wykonać i zaprezentować projekt prostej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej
ENE_1A_U20C-1T-W-14, T-W-7, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-P-1, T-A-1M-5, M-1, M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C42-1_K01
Student ma swiadomość, że układy wentyalcji i klimatyzacji stanowią jeden z elementów środowiska, w którym odbywają się procesy techniczne
ENE_1A_K06, ENE_1A_K07C-2, C-1T-P-1M-5, M-1S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C42-1_W01
Student zna podstawowe elementy w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i ich funkcje
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawoe elemenry instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C42-1_W02
Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna definicje podstawowych parametrów
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C42-1_W03
Student zna zasady wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, hal i obiektów
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna zasady wenrtylacji wybranego obiektu
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C42-1_U01
Student umie ocenić zalety i wady danej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić zalety i wady wybranej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C42-1_U02
Student potrafi dobrać parametry i elementy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej do założeń projektowych
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student potrafi dobrać prawodlowo elementy dla wybranej instalacji.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C42-1_U03
Student umie wykonać i zaprezentować projekt prostej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej
2,0Nie zaliczenie projektu. Podstawowe błędy merytoryczne w metodyce i obliczeniach
3,0Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe. Rażące błędy językowe i stylistyczne. Brak poprawności cytowania literatury i wzorów. Struktura pracy wymagająca zmian
3,5Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe. Poprawny język. Liczne błędy stylistyczne lub duże braki w cytowaniu literatury i wzorów lub wymagająca drobnej korekty struktura pracy
4,0Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe. Błędy stylistyczne
4,5Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe lub drobne błędy stylistyczne lub pojedyncze braki w cytowaniu literatury lub wzorów
5,0Zaliczenie projektu. Projekt wykonany bez zastrzeżeń

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C42-1_K01
Student ma swiadomość, że układy wentyalcji i klimatyzacji stanowią jeden z elementów środowiska, w którym odbywają się procesy techniczne
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja. Poradnik, Politechnika Wrocławska, 2008
  2. Praca zbiorowa pod red. B. Gazińskiego, Technika Klimatyzacyjna, Danfoss Sp. z.o.o., Poznań, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Fodemski T. i in., Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie, Verlag Dashöfer Sp. z o.o., 2012, Segregator z aktualizacją 4 razy w ciągu roku
  2. Recknagel, Sprenger, Hönmann, Schramek, Kompendium wiedzy Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo, Omni-Scala, 2008
  3. Malicki M., Wentylacja i Klimatyzacja, PWN, Waraszawa, 1980
  4. Czasopisma techniczno-naukowe, Pompy Pompownie, Instal, Rynek Instalacyjny. Polski Instalator, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów15
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej dla danych założeń15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Akty prawne i konieczność wentylowania i klimatyzowania obiektów. Cele wentylacji i klimatyzacji. Pojęcia podstawowe. Podział wentylacji. Rodzaje wentylacji ogólnej. Rodzaje wentylacji naturalnej. Rodzaje wentylacji mechanicznej. Klimatyzacja komfortu. Klimatyzacja przemysłowa1
T-W-2Komfort cieplny. Wskaźniki PMV i PPD. Parametry komfortu cieplnego. Strefa przebywania ludzi. Parametry powietrza zewnętrznego i ich wpływ na komfort cieplny. Dane meteorologiczne i dane klimatyczne1
T-W-3Wentylacja naturalna. Infiltracja. Nawiewniki. Rodzaje nawiewników. Przewietrzanie. Wentylacja grawitacyjna kanałowa. Wentylacja bezkanałowa. Aeracja. Wywietrzniki dachowe (deflektory)1
T-W-4Wentylacja mechaniczna nawiewna. Wentylacja mechaniczna wywiewna. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Wentylacja hybrydowa. Sposoby realizacji wentylacji hybrydowej1
T-W-5Układy klimatyzacji. Centrale klimatyzacyjne. Budowa centrali klimatyzacyjnej. Rodzaje central klimatyzacyjnych. Rodzaje klimatyzacji. Układy klimatyzacyjne o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza. Klimakonwektory. Urządzenia do końcowej obróbki powietrza. Klimatyzatory. Rodzaje klimatyzatorów1
T-W-6Sufity chłodzące. Rodzaje sufitów chłodzących1
T-W-7Określenie ilości powietrza wentylacyjnego. Metody normowe obliczania strumienia powietrza wentylacyjnego. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie obciążenia cieplnego pomieszczenia. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków pary. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zanieczyszczeń gazowych. Metody wskaźnikowe1
T-W-8Zyski i straty ciepła w pomieszczeniu. Wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła. Akumulacja ciepła w przegrodach. Wytyczne do zmniejszenia zapotrzebowania powietrza do celów wentylacji w przemyśle1
T-W-9Rozdział powietrza, Rodzaje przepływu powietrza w pomieszczaniu. Umiejscowienie nawiewu. Zasady wentylacji hal przemysłowych. Nawiewniki1
T-W-10Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Regeneracyjne wymienniki ciepła. Rekuperacyjne wymienniki ciepła. Gruntowe wymienniki ciepła1
T-W-11Elementy instalacji wentylacyjnej: czerpnie i wyrzutnie powietrza, Przewody wentylacyjne, Filtry powietrza. Tłumiki. Komory mieszania. Chłodnice. Komory zraszania. Lance parowe1
T-W-12Wentylatory. Definicja. Charakterystyczne parametry. Budowa i zasada działania. Podział wentylatorów. Instalacje wentylacyjne. Rozkłady ciśnień1
T-W-13Pompy ciepła w układach klimatyzacji. Chłodzenie bezpośrednie i pośrednie w układach wentylacji i klimatyzacji. Hałas. Metody ograniczania hałasu1
T-W-14Instalacje pożarowe. Przykłady instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach13
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w konsultacjach2
A-P-2Studiowanie wymaganej literatury3
A-P-3Przygotowanie projektu15
A-P-4Przygotowanie prezentacji i zaliczenie projektu5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-1_W01Student zna podstawowe elementy w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i ich funkcje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W14Zna podstawowe prawa mechaniki płynów w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, parametrami, podziałem, budową, przykładami instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-W-14Instalacje pożarowe. Przykłady instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
T-W-3Wentylacja naturalna. Infiltracja. Nawiewniki. Rodzaje nawiewników. Przewietrzanie. Wentylacja grawitacyjna kanałowa. Wentylacja bezkanałowa. Aeracja. Wywietrzniki dachowe (deflektory)
T-W-4Wentylacja mechaniczna nawiewna. Wentylacja mechaniczna wywiewna. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Wentylacja hybrydowa. Sposoby realizacji wentylacji hybrydowej
T-W-5Układy klimatyzacji. Centrale klimatyzacyjne. Budowa centrali klimatyzacyjnej. Rodzaje central klimatyzacyjnych. Rodzaje klimatyzacji. Układy klimatyzacyjne o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza. Klimakonwektory. Urządzenia do końcowej obróbki powietrza. Klimatyzatory. Rodzaje klimatyzatorów
T-W-6Sufity chłodzące. Rodzaje sufitów chłodzących
T-W-9Rozdział powietrza, Rodzaje przepływu powietrza w pomieszczaniu. Umiejscowienie nawiewu. Zasady wentylacji hal przemysłowych. Nawiewniki
T-W-10Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Regeneracyjne wymienniki ciepła. Rekuperacyjne wymienniki ciepła. Gruntowe wymienniki ciepła
T-W-11Elementy instalacji wentylacyjnej: czerpnie i wyrzutnie powietrza, Przewody wentylacyjne, Filtry powietrza. Tłumiki. Komory mieszania. Chłodnice. Komory zraszania. Lance parowe
T-W-12Wentylatory. Definicja. Charakterystyczne parametry. Budowa i zasada działania. Podział wentylatorów. Instalacje wentylacyjne. Rozkłady ciśnień
T-W-13Pompy ciepła w układach klimatyzacji. Chłodzenie bezpośrednie i pośrednie w układach wentylacji i klimatyzacji. Hałas. Metody ograniczania hałasu
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej dla danych założeń
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawoe elemenry instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-1_W02Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
C-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, parametrami, podziałem, budową, przykładami instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-W-7Określenie ilości powietrza wentylacyjnego. Metody normowe obliczania strumienia powietrza wentylacyjnego. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie obciążenia cieplnego pomieszczenia. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków pary. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zanieczyszczeń gazowych. Metody wskaźnikowe
T-W-8Zyski i straty ciepła w pomieszczeniu. Wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła. Akumulacja ciepła w przegrodach. Wytyczne do zmniejszenia zapotrzebowania powietrza do celów wentylacji w przemyśle
T-W-1Wprowadzenie. Akty prawne i konieczność wentylowania i klimatyzowania obiektów. Cele wentylacji i klimatyzacji. Pojęcia podstawowe. Podział wentylacji. Rodzaje wentylacji ogólnej. Rodzaje wentylacji naturalnej. Rodzaje wentylacji mechanicznej. Klimatyzacja komfortu. Klimatyzacja przemysłowa
T-W-2Komfort cieplny. Wskaźniki PMV i PPD. Parametry komfortu cieplnego. Strefa przebywania ludzi. Parametry powietrza zewnętrznego i ich wpływ na komfort cieplny. Dane meteorologiczne i dane klimatyczne
T-W-12Wentylatory. Definicja. Charakterystyczne parametry. Budowa i zasada działania. Podział wentylatorów. Instalacje wentylacyjne. Rozkłady ciśnień
T-W-13Pompy ciepła w układach klimatyzacji. Chłodzenie bezpośrednie i pośrednie w układach wentylacji i klimatyzacji. Hałas. Metody ograniczania hałasu
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej dla danych założeń
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury cytowanie wzorów
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna definicje podstawowych parametrów
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-1_W03Student zna zasady wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, hal i obiektów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
ENE_1A_W18Zna metody doboru podstawowych urządzeń energetyki
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
C-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, parametrami, podziałem, budową, przykładami instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-W-14Instalacje pożarowe. Przykłady instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
T-W-7Określenie ilości powietrza wentylacyjnego. Metody normowe obliczania strumienia powietrza wentylacyjnego. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie obciążenia cieplnego pomieszczenia. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków pary. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zanieczyszczeń gazowych. Metody wskaźnikowe
T-W-1Wprowadzenie. Akty prawne i konieczność wentylowania i klimatyzowania obiektów. Cele wentylacji i klimatyzacji. Pojęcia podstawowe. Podział wentylacji. Rodzaje wentylacji ogólnej. Rodzaje wentylacji naturalnej. Rodzaje wentylacji mechanicznej. Klimatyzacja komfortu. Klimatyzacja przemysłowa
T-W-2Komfort cieplny. Wskaźniki PMV i PPD. Parametry komfortu cieplnego. Strefa przebywania ludzi. Parametry powietrza zewnętrznego i ich wpływ na komfort cieplny. Dane meteorologiczne i dane klimatyczne
T-W-3Wentylacja naturalna. Infiltracja. Nawiewniki. Rodzaje nawiewników. Przewietrzanie. Wentylacja grawitacyjna kanałowa. Wentylacja bezkanałowa. Aeracja. Wywietrzniki dachowe (deflektory)
T-W-4Wentylacja mechaniczna nawiewna. Wentylacja mechaniczna wywiewna. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Wentylacja hybrydowa. Sposoby realizacji wentylacji hybrydowej
T-W-5Układy klimatyzacji. Centrale klimatyzacyjne. Budowa centrali klimatyzacyjnej. Rodzaje central klimatyzacyjnych. Rodzaje klimatyzacji. Układy klimatyzacyjne o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza. Klimakonwektory. Urządzenia do końcowej obróbki powietrza. Klimatyzatory. Rodzaje klimatyzatorów
T-W-6Sufity chłodzące. Rodzaje sufitów chłodzących
T-W-9Rozdział powietrza, Rodzaje przepływu powietrza w pomieszczaniu. Umiejscowienie nawiewu. Zasady wentylacji hal przemysłowych. Nawiewniki
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej dla danych założeń
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury cytowanie wzorów
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna zasady wenrtylacji wybranego obiektu
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-1_U01Student umie ocenić zalety i wady danej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
ENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, parametrami, podziałem, budową, przykładami instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-W-14Instalacje pożarowe. Przykłady instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
T-W-7Określenie ilości powietrza wentylacyjnego. Metody normowe obliczania strumienia powietrza wentylacyjnego. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie obciążenia cieplnego pomieszczenia. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków pary. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zanieczyszczeń gazowych. Metody wskaźnikowe
T-W-8Zyski i straty ciepła w pomieszczeniu. Wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła. Akumulacja ciepła w przegrodach. Wytyczne do zmniejszenia zapotrzebowania powietrza do celów wentylacji w przemyśle
T-W-1Wprowadzenie. Akty prawne i konieczność wentylowania i klimatyzowania obiektów. Cele wentylacji i klimatyzacji. Pojęcia podstawowe. Podział wentylacji. Rodzaje wentylacji ogólnej. Rodzaje wentylacji naturalnej. Rodzaje wentylacji mechanicznej. Klimatyzacja komfortu. Klimatyzacja przemysłowa
T-W-2Komfort cieplny. Wskaźniki PMV i PPD. Parametry komfortu cieplnego. Strefa przebywania ludzi. Parametry powietrza zewnętrznego i ich wpływ na komfort cieplny. Dane meteorologiczne i dane klimatyczne
T-W-3Wentylacja naturalna. Infiltracja. Nawiewniki. Rodzaje nawiewników. Przewietrzanie. Wentylacja grawitacyjna kanałowa. Wentylacja bezkanałowa. Aeracja. Wywietrzniki dachowe (deflektory)
T-W-4Wentylacja mechaniczna nawiewna. Wentylacja mechaniczna wywiewna. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Wentylacja hybrydowa. Sposoby realizacji wentylacji hybrydowej
T-W-5Układy klimatyzacji. Centrale klimatyzacyjne. Budowa centrali klimatyzacyjnej. Rodzaje central klimatyzacyjnych. Rodzaje klimatyzacji. Układy klimatyzacyjne o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza. Klimakonwektory. Urządzenia do końcowej obróbki powietrza. Klimatyzatory. Rodzaje klimatyzatorów
T-W-6Sufity chłodzące. Rodzaje sufitów chłodzących
T-W-9Rozdział powietrza, Rodzaje przepływu powietrza w pomieszczaniu. Umiejscowienie nawiewu. Zasady wentylacji hal przemysłowych. Nawiewniki
T-W-10Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Regeneracyjne wymienniki ciepła. Rekuperacyjne wymienniki ciepła. Gruntowe wymienniki ciepła
T-W-11Elementy instalacji wentylacyjnej: czerpnie i wyrzutnie powietrza, Przewody wentylacyjne, Filtry powietrza. Tłumiki. Komory mieszania. Chłodnice. Komory zraszania. Lance parowe
T-W-12Wentylatory. Definicja. Charakterystyczne parametry. Budowa i zasada działania. Podział wentylatorów. Instalacje wentylacyjne. Rozkłady ciśnień
T-W-13Pompy ciepła w układach klimatyzacji. Chłodzenie bezpośrednie i pośrednie w układach wentylacji i klimatyzacji. Hałas. Metody ograniczania hałasu
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej dla danych założeń
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury cytowanie wzorów
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić zalety i wady wybranej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-1_U02Student potrafi dobrać parametry i elementy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej do założeń projektowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U10Umie dobrać w procesie projektowania urządzenia energetyczne stosowane w przemyśle
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
C-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, parametrami, podziałem, budową, przykładami instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-W-14Instalacje pożarowe. Przykłady instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
T-W-7Określenie ilości powietrza wentylacyjnego. Metody normowe obliczania strumienia powietrza wentylacyjnego. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie obciążenia cieplnego pomieszczenia. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków pary. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zanieczyszczeń gazowych. Metody wskaźnikowe
T-W-8Zyski i straty ciepła w pomieszczeniu. Wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła. Akumulacja ciepła w przegrodach. Wytyczne do zmniejszenia zapotrzebowania powietrza do celów wentylacji w przemyśle
T-W-1Wprowadzenie. Akty prawne i konieczność wentylowania i klimatyzowania obiektów. Cele wentylacji i klimatyzacji. Pojęcia podstawowe. Podział wentylacji. Rodzaje wentylacji ogólnej. Rodzaje wentylacji naturalnej. Rodzaje wentylacji mechanicznej. Klimatyzacja komfortu. Klimatyzacja przemysłowa
T-W-2Komfort cieplny. Wskaźniki PMV i PPD. Parametry komfortu cieplnego. Strefa przebywania ludzi. Parametry powietrza zewnętrznego i ich wpływ na komfort cieplny. Dane meteorologiczne i dane klimatyczne
T-W-3Wentylacja naturalna. Infiltracja. Nawiewniki. Rodzaje nawiewników. Przewietrzanie. Wentylacja grawitacyjna kanałowa. Wentylacja bezkanałowa. Aeracja. Wywietrzniki dachowe (deflektory)
T-W-4Wentylacja mechaniczna nawiewna. Wentylacja mechaniczna wywiewna. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Wentylacja hybrydowa. Sposoby realizacji wentylacji hybrydowej
T-W-5Układy klimatyzacji. Centrale klimatyzacyjne. Budowa centrali klimatyzacyjnej. Rodzaje central klimatyzacyjnych. Rodzaje klimatyzacji. Układy klimatyzacyjne o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza. Klimakonwektory. Urządzenia do końcowej obróbki powietrza. Klimatyzatory. Rodzaje klimatyzatorów
T-W-6Sufity chłodzące. Rodzaje sufitów chłodzących
T-W-9Rozdział powietrza, Rodzaje przepływu powietrza w pomieszczaniu. Umiejscowienie nawiewu. Zasady wentylacji hal przemysłowych. Nawiewniki
T-W-10Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Regeneracyjne wymienniki ciepła. Rekuperacyjne wymienniki ciepła. Gruntowe wymienniki ciepła
T-W-11Elementy instalacji wentylacyjnej: czerpnie i wyrzutnie powietrza, Przewody wentylacyjne, Filtry powietrza. Tłumiki. Komory mieszania. Chłodnice. Komory zraszania. Lance parowe
T-W-12Wentylatory. Definicja. Charakterystyczne parametry. Budowa i zasada działania. Podział wentylatorów. Instalacje wentylacyjne. Rozkłady ciśnień
T-W-13Pompy ciepła w układach klimatyzacji. Chłodzenie bezpośrednie i pośrednie w układach wentylacji i klimatyzacji. Hałas. Metody ograniczania hałasu
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej dla danych założeń
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury cytowanie wzorów
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student potrafi dobrać prawodlowo elementy dla wybranej instalacji.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-1_U03Student umie wykonać i zaprezentować projekt prostej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, parametrami, podziałem, budową, przykładami instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-W-14Instalacje pożarowe. Przykłady instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
T-W-7Określenie ilości powietrza wentylacyjnego. Metody normowe obliczania strumienia powietrza wentylacyjnego. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie obciążenia cieplnego pomieszczenia. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków pary. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zanieczyszczeń gazowych. Metody wskaźnikowe
T-W-8Zyski i straty ciepła w pomieszczeniu. Wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła. Akumulacja ciepła w przegrodach. Wytyczne do zmniejszenia zapotrzebowania powietrza do celów wentylacji w przemyśle
T-W-1Wprowadzenie. Akty prawne i konieczność wentylowania i klimatyzowania obiektów. Cele wentylacji i klimatyzacji. Pojęcia podstawowe. Podział wentylacji. Rodzaje wentylacji ogólnej. Rodzaje wentylacji naturalnej. Rodzaje wentylacji mechanicznej. Klimatyzacja komfortu. Klimatyzacja przemysłowa
T-W-2Komfort cieplny. Wskaźniki PMV i PPD. Parametry komfortu cieplnego. Strefa przebywania ludzi. Parametry powietrza zewnętrznego i ich wpływ na komfort cieplny. Dane meteorologiczne i dane klimatyczne
T-W-3Wentylacja naturalna. Infiltracja. Nawiewniki. Rodzaje nawiewników. Przewietrzanie. Wentylacja grawitacyjna kanałowa. Wentylacja bezkanałowa. Aeracja. Wywietrzniki dachowe (deflektory)
T-W-4Wentylacja mechaniczna nawiewna. Wentylacja mechaniczna wywiewna. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Wentylacja hybrydowa. Sposoby realizacji wentylacji hybrydowej
T-W-5Układy klimatyzacji. Centrale klimatyzacyjne. Budowa centrali klimatyzacyjnej. Rodzaje central klimatyzacyjnych. Rodzaje klimatyzacji. Układy klimatyzacyjne o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza. Klimakonwektory. Urządzenia do końcowej obróbki powietrza. Klimatyzatory. Rodzaje klimatyzatorów
T-W-6Sufity chłodzące. Rodzaje sufitów chłodzących
T-W-9Rozdział powietrza, Rodzaje przepływu powietrza w pomieszczaniu. Umiejscowienie nawiewu. Zasady wentylacji hal przemysłowych. Nawiewniki
T-W-10Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Regeneracyjne wymienniki ciepła. Rekuperacyjne wymienniki ciepła. Gruntowe wymienniki ciepła
T-W-11Elementy instalacji wentylacyjnej: czerpnie i wyrzutnie powietrza, Przewody wentylacyjne, Filtry powietrza. Tłumiki. Komory mieszania. Chłodnice. Komory zraszania. Lance parowe
T-W-12Wentylatory. Definicja. Charakterystyczne parametry. Budowa i zasada działania. Podział wentylatorów. Instalacje wentylacyjne. Rozkłady ciśnień
T-W-13Pompy ciepła w układach klimatyzacji. Chłodzenie bezpośrednie i pośrednie w układach wentylacji i klimatyzacji. Hałas. Metody ograniczania hałasu
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej dla danych założeń
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-5dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury cytowanie wzorów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zaliczenie projektu. Podstawowe błędy merytoryczne w metodyce i obliczeniach
3,0Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe. Rażące błędy językowe i stylistyczne. Brak poprawności cytowania literatury i wzorów. Struktura pracy wymagająca zmian
3,5Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe. Poprawny język. Liczne błędy stylistyczne lub duże braki w cytowaniu literatury i wzorów lub wymagająca drobnej korekty struktura pracy
4,0Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe. Błędy stylistyczne
4,5Zaliczenie projektu. Poprawna metodyka obliczeń. Drobne błędy obliczeniowe lub drobne błędy stylistyczne lub pojedyncze braki w cytowaniu literatury lub wzorów
5,0Zaliczenie projektu. Projekt wykonany bez zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C42-1_K01Student ma swiadomość, że układy wentyalcji i klimatyzacji stanowią jeden z elementów środowiska, w którym odbywają się procesy techniczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K06Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafić przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
C-1Zapoznanie studentów z pojęciami podstawowymi, parametrami, podziałem, budową, przykładami instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej dla danych założeń
Metody nauczaniaM-5dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury cytowanie wzorów
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0