Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Urządzenia pomocnicze siłowni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Urządzenia pomocnicze siłowni
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka, termodynamika oraz z wymiana ciepła

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z urządzeniami pomocniczymi działającymi w siłowniach energetycznych oraz funkcjami jakie w tych siłowniach pełnią
C-2Zapoznanie studentów ze szczegółowymi schematami siłowni energetycznych oraz zasadami doboru odpowiednich urządzeń pomocniczych do różnych układów siłowni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Urządzenia pomocnicze konwencjonalnych siłowni parowych: -urządzenia zapatrzenia siłowni w paliwo (transport paliwa do elektrowni), -urządzenia systemu nawęglania (urządzenia rozładunkowe – wywrotnice, zwałowarki, ładowarko-zwałowarki, przenośniki, wagi automatyczne, separatory, kruszarki, młyny węglowe wolno i szybkobieżne, przykładowe schematy układów nawęglania), -urządzenia układu przygotowania wody kotłowej (filtry, odgazowywacze itp.), -urządzenia układu odpylania spalin (filtry, elektrofiltry, cyklony, multicyklony itp.), -urządzenia systemu odpopielania i odżużlania, -urządzenia systemów chłodzenia skraplaczy (systemy otwarte i zamknięte), -urządzenia pozostałe: wymienniki ciepła (regeneracyjne, mieszalnikowe itp.), podgrzewacze powietrza, pompy, wentylatory (nadmuchowe, ciągu), systemy chłodzenia generatorów, stacje redukcyjno-schładzające itp.28
T-W-2Dwa kolokwia - kolokwium nr 1 w połowie semestru, kolokwium nr 2 na koniec semestru (lub jedno dwugodzinne na konec semestru)2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje z prowadzącym4
A-W-3Samodzielna praca - uzupełnienie wiedzy z literatury5
A-W-4Samodzielna praca - przygotowanie do zaliczenia11
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Dwa dwugodzinne pisemne zaliczenia - 1. kolokwium w połowie semestru, 2 kolokwium na koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C35_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wymieniać i scharakteryzować urządzenia pomocnicze wchodzące w skład siłowni energetycznych oraz wyjaśniać w jakim celu są one stosowane w układzie siłowni i jak są ze sobą wzajemnie powiązane.
ENE_1A_W15, ENE_1A_W17C-1, C-2T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C35_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić funkcje jakie spełniają urządzenia pomocnicze w siłowniach energetycznych, jak również powinien umieć analizować wpływ parametrów charakteryzujących te urządzenia na przebieg procesu realizowanego w danej siłowni
ENE_1A_U09, ENE_1A_U17, ENE_1A_U18C-1, C-2T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C35_K01
Student ma świadomość potrzeby dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych
ENE_1A_K01C-1, C-2T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C35_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wymieniać i scharakteryzować urządzenia pomocnicze wchodzące w skład siłowni energetycznych oraz wyjaśniać w jakim celu są one stosowane w układzie siłowni i jak są ze sobą wzajemnie powiązane.
2,0Student nie jest w stanie wymienić i scharakteryzować niewiele urządzeń pomocniczych siłowni
3,0Student jest w stanie wymienić i scharakteryzować niewiele urządzeń pomocniczych siłowni, pobieżnie wie w jakim celu są one stosowane w układzie.
3,5Student jest w stanie wymienić i scharakteryzować niewiele urządzeń pomocniczych siłowni, pobieżnie wie w jakim celu są one stosowane w układzie. Zna ich zasadę działania.
4,0Student jest w stanie wymienić i scharakteryzować większość urządzeń pomocniczych siłowni, wie w jakim celu są one stosowane w układzie, Zna ich zasadę działania
4,5Student jest w stanie wymienić i scharakteryzować większość urządzeń pomocniczych siłowni, wie w jakim celu są one stosowane w układzie, Zna ich zasadę działania oraz wzajemne powiązania tych urządzeń.
5,0Student jest w stanie wymienić i scharakteryzować urządzenia pomocnicze siłowni, wie w jakim celu są one stosowane w układzie, zna zasadę ich działania oraz zna wzajemne powiązania tych urządzeń.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C35_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić funkcje jakie spełniają urządzenia pomocnicze w siłowniach energetycznych, jak również powinien umieć analizować wpływ parametrów charakteryzujących te urządzenia na przebieg procesu realizowanego w danej siłowni
2,0Student nie umie określać funkcji urządzeń pomocniczych siłowni oraz nie potrafi przeprowadzić analizy wpływu parametrów tych urządzeń na proces realizowany w siłowni
3,0Student słabo określa funkcje tylko niektórych urządzeń pomocniczych siłowni. Przy analizowaniu wpływu parametrów tych urządzeń na proces realizowany w siłowni popełnia znaczące błędy.
3,5Student słabo określa funkcje urządzeń pomocniczych siłowni. Przy analizowaniu wpływu parametrów tych urządzeń na proces realizowany w siłowni popełnia popełnia błędy.
4,0Student dobrze określa funkcje urządzeń pomocniczych siłowni. Przy analizowaniu wpływu parametrów tych urządzeń na proces realizowany w siłowni popełnia niewiele błędów.
4,5Student dobrze określa funkcje większości urządzeń pomocniczych siłowni. Przy analizowaniu wpływu parametrów tych urządzeń na proces realizowany w siłowni popełnia niewiele małoistotnych błędów.
5,0Student bardzo dobrze określa funkcje urządzeń pomocniczych siłowni oraz poprawnie przeprowadza analizę wpływu parametrów tych urządzeń na proces realizowany w siłowni.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C35_K01
Student ma świadomość potrzeby dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych
2,0Student nie poszerza swojej wiedzy oraz nie podnosi kompetencji zawodowych
3,0Student nieznacznie poszerza swoją wiedzę oraz podnosi kompetencje zawodowe
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Damazy Laudyn, Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk, Elektrownie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007
 2. Tadeusz Chmielniak, Technologie energetyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008
 3. Janusz Kotowicz., Elektrownie gazowo-parowe, Wydawnictwo Kaprint, Lublin, 2008
 4. Andrzej Ziębik, Systemy energetyczne, Politechnika Śląska, Gliwice, 1989

Literatura dodatkowa

 1. Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk., Elektrownie, WNT, Warszawa, 2009
 2. Ryszard Bartnik, Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe : efektywność energetyczna i ekonomiczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2011
 3. Jerzy Kubowski, Nowoczesne elektrownie jądrowe : fizyka, budowa, technologia, bezpieczeństwo, ekologia, koszty, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2010
 4. Franciszek Wolańczyk, Elektrownie wiatrowe, Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", Krosno, 2009
 5. Zbysław Pluta, Słoneczne instalacje energetyczne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2003
 6. Jan Szargut, Andrzej Ziębik, Podstawy energetyki cieplnej, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2000
 7. Witold M. Lewandowski., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Urządzenia pomocnicze konwencjonalnych siłowni parowych: -urządzenia zapatrzenia siłowni w paliwo (transport paliwa do elektrowni), -urządzenia systemu nawęglania (urządzenia rozładunkowe – wywrotnice, zwałowarki, ładowarko-zwałowarki, przenośniki, wagi automatyczne, separatory, kruszarki, młyny węglowe wolno i szybkobieżne, przykładowe schematy układów nawęglania), -urządzenia układu przygotowania wody kotłowej (filtry, odgazowywacze itp.), -urządzenia układu odpylania spalin (filtry, elektrofiltry, cyklony, multicyklony itp.), -urządzenia systemu odpopielania i odżużlania, -urządzenia systemów chłodzenia skraplaczy (systemy otwarte i zamknięte), -urządzenia pozostałe: wymienniki ciepła (regeneracyjne, mieszalnikowe itp.), podgrzewacze powietrza, pompy, wentylatory (nadmuchowe, ciągu), systemy chłodzenia generatorów, stacje redukcyjno-schładzające itp.28
T-W-2Dwa kolokwia - kolokwium nr 1 w połowie semestru, kolokwium nr 2 na koniec semestru (lub jedno dwugodzinne na konec semestru)2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje z prowadzącym4
A-W-3Samodzielna praca - uzupełnienie wiedzy z literatury5
A-W-4Samodzielna praca - przygotowanie do zaliczenia11
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C35_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wymieniać i scharakteryzować urządzenia pomocnicze wchodzące w skład siłowni energetycznych oraz wyjaśniać w jakim celu są one stosowane w układzie siłowni i jak są ze sobą wzajemnie powiązane.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z urządzeniami pomocniczymi działającymi w siłowniach energetycznych oraz funkcjami jakie w tych siłowniach pełnią
C-2Zapoznanie studentów ze szczegółowymi schematami siłowni energetycznych oraz zasadami doboru odpowiednich urządzeń pomocniczych do różnych układów siłowni
Treści programoweT-W-1Urządzenia pomocnicze konwencjonalnych siłowni parowych: -urządzenia zapatrzenia siłowni w paliwo (transport paliwa do elektrowni), -urządzenia systemu nawęglania (urządzenia rozładunkowe – wywrotnice, zwałowarki, ładowarko-zwałowarki, przenośniki, wagi automatyczne, separatory, kruszarki, młyny węglowe wolno i szybkobieżne, przykładowe schematy układów nawęglania), -urządzenia układu przygotowania wody kotłowej (filtry, odgazowywacze itp.), -urządzenia układu odpylania spalin (filtry, elektrofiltry, cyklony, multicyklony itp.), -urządzenia systemu odpopielania i odżużlania, -urządzenia systemów chłodzenia skraplaczy (systemy otwarte i zamknięte), -urządzenia pozostałe: wymienniki ciepła (regeneracyjne, mieszalnikowe itp.), podgrzewacze powietrza, pompy, wentylatory (nadmuchowe, ciągu), systemy chłodzenia generatorów, stacje redukcyjno-schładzające itp.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Dwa dwugodzinne pisemne zaliczenia - 1. kolokwium w połowie semestru, 2 kolokwium na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie wymienić i scharakteryzować niewiele urządzeń pomocniczych siłowni
3,0Student jest w stanie wymienić i scharakteryzować niewiele urządzeń pomocniczych siłowni, pobieżnie wie w jakim celu są one stosowane w układzie.
3,5Student jest w stanie wymienić i scharakteryzować niewiele urządzeń pomocniczych siłowni, pobieżnie wie w jakim celu są one stosowane w układzie. Zna ich zasadę działania.
4,0Student jest w stanie wymienić i scharakteryzować większość urządzeń pomocniczych siłowni, wie w jakim celu są one stosowane w układzie, Zna ich zasadę działania
4,5Student jest w stanie wymienić i scharakteryzować większość urządzeń pomocniczych siłowni, wie w jakim celu są one stosowane w układzie, Zna ich zasadę działania oraz wzajemne powiązania tych urządzeń.
5,0Student jest w stanie wymienić i scharakteryzować urządzenia pomocnicze siłowni, wie w jakim celu są one stosowane w układzie, zna zasadę ich działania oraz zna wzajemne powiązania tych urządzeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C35_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić funkcje jakie spełniają urządzenia pomocnicze w siłowniach energetycznych, jak również powinien umieć analizować wpływ parametrów charakteryzujących te urządzenia na przebieg procesu realizowanego w danej siłowni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
ENE_1A_U17Umie określić wskaźniki energetyczne dla podstawowych maszyn i urządzeń energetycznych oraz wskaźniki zużycia energii i zasobów naturalnych
ENE_1A_U18Umie analizować wpływ wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z urządzeniami pomocniczymi działającymi w siłowniach energetycznych oraz funkcjami jakie w tych siłowniach pełnią
C-2Zapoznanie studentów ze szczegółowymi schematami siłowni energetycznych oraz zasadami doboru odpowiednich urządzeń pomocniczych do różnych układów siłowni
Treści programoweT-W-1Urządzenia pomocnicze konwencjonalnych siłowni parowych: -urządzenia zapatrzenia siłowni w paliwo (transport paliwa do elektrowni), -urządzenia systemu nawęglania (urządzenia rozładunkowe – wywrotnice, zwałowarki, ładowarko-zwałowarki, przenośniki, wagi automatyczne, separatory, kruszarki, młyny węglowe wolno i szybkobieżne, przykładowe schematy układów nawęglania), -urządzenia układu przygotowania wody kotłowej (filtry, odgazowywacze itp.), -urządzenia układu odpylania spalin (filtry, elektrofiltry, cyklony, multicyklony itp.), -urządzenia systemu odpopielania i odżużlania, -urządzenia systemów chłodzenia skraplaczy (systemy otwarte i zamknięte), -urządzenia pozostałe: wymienniki ciepła (regeneracyjne, mieszalnikowe itp.), podgrzewacze powietrza, pompy, wentylatory (nadmuchowe, ciągu), systemy chłodzenia generatorów, stacje redukcyjno-schładzające itp.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Dwa dwugodzinne pisemne zaliczenia - 1. kolokwium w połowie semestru, 2 kolokwium na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie określać funkcji urządzeń pomocniczych siłowni oraz nie potrafi przeprowadzić analizy wpływu parametrów tych urządzeń na proces realizowany w siłowni
3,0Student słabo określa funkcje tylko niektórych urządzeń pomocniczych siłowni. Przy analizowaniu wpływu parametrów tych urządzeń na proces realizowany w siłowni popełnia znaczące błędy.
3,5Student słabo określa funkcje urządzeń pomocniczych siłowni. Przy analizowaniu wpływu parametrów tych urządzeń na proces realizowany w siłowni popełnia popełnia błędy.
4,0Student dobrze określa funkcje urządzeń pomocniczych siłowni. Przy analizowaniu wpływu parametrów tych urządzeń na proces realizowany w siłowni popełnia niewiele błędów.
4,5Student dobrze określa funkcje większości urządzeń pomocniczych siłowni. Przy analizowaniu wpływu parametrów tych urządzeń na proces realizowany w siłowni popełnia niewiele małoistotnych błędów.
5,0Student bardzo dobrze określa funkcje urządzeń pomocniczych siłowni oraz poprawnie przeprowadza analizę wpływu parametrów tych urządzeń na proces realizowany w siłowni.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C35_K01Student ma świadomość potrzeby dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z urządzeniami pomocniczymi działającymi w siłowniach energetycznych oraz funkcjami jakie w tych siłowniach pełnią
C-2Zapoznanie studentów ze szczegółowymi schematami siłowni energetycznych oraz zasadami doboru odpowiednich urządzeń pomocniczych do różnych układów siłowni
Treści programoweT-W-2Dwa kolokwia - kolokwium nr 1 w połowie semestru, kolokwium nr 2 na koniec semestru (lub jedno dwugodzinne na konec semestru)
T-W-1Urządzenia pomocnicze konwencjonalnych siłowni parowych: -urządzenia zapatrzenia siłowni w paliwo (transport paliwa do elektrowni), -urządzenia systemu nawęglania (urządzenia rozładunkowe – wywrotnice, zwałowarki, ładowarko-zwałowarki, przenośniki, wagi automatyczne, separatory, kruszarki, młyny węglowe wolno i szybkobieżne, przykładowe schematy układów nawęglania), -urządzenia układu przygotowania wody kotłowej (filtry, odgazowywacze itp.), -urządzenia układu odpylania spalin (filtry, elektrofiltry, cyklony, multicyklony itp.), -urządzenia systemu odpopielania i odżużlania, -urządzenia systemów chłodzenia skraplaczy (systemy otwarte i zamknięte), -urządzenia pozostałe: wymienniki ciepła (regeneracyjne, mieszalnikowe itp.), podgrzewacze powietrza, pompy, wentylatory (nadmuchowe, ciągu), systemy chłodzenia generatorów, stacje redukcyjno-schładzające itp.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Dwa dwugodzinne pisemne zaliczenia - 1. kolokwium w połowie semestru, 2 kolokwium na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie poszerza swojej wiedzy oraz nie podnosi kompetencji zawodowych
3,0Student nieznacznie poszerza swoją wiedzę oraz podnosi kompetencje zawodowe
3,5
4,0
4,5
5,0