Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Termodynamika II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Termodynamika II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Garnysz-Rachtan <agnieszka.garnysz@zut.edu.pl>, Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>, Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 2,00,34egzamin
laboratoriaL3 15 1,00,33zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 2,00,33zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Termodynamika I, matematyka, fizyka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy na temat przemian termodynamicznych towarzyszących procesom konwersji energii. Podanie i omówienie związków matematycznych pozwalających na obliczanie przemian termodynamicznych. Przekazanie wiedzy na temat podstaw teoretycznych działania wybranych maszyn cieplnych. Nauczenie sposobu pomiarów w termodynamice, zapoznanie z technikami pomiarowymi występujacymi w technice cieplnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów.15
15
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne, na których studenci zapoznają się z: analizą techniczną węgla, badaniem wody, badaniem współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych, badaniem wymiennika ciepła.15
15
wykłady
T-W-1Przemiany fazowe substancji jednorodnych: stany skupienia, parowanie izobaryczne, termodynamiczne równanie stanu pary nasyconej i przegrzanej, przemiany charakterystyczne pary nasyconej i przegrzanej, równanie Clausiusa-Clapeyrona. Równanie stanu mokrej pary wodnej, przemiany charakterystyczne pary. Wykresy entropowe. Wykresy log p-h dla freonów. Obieg Clausiusa-Rankine'a. Sposoby poprawy sprawności termicznej obiegu C-R. Termiczne równanie stanu gazów rzeczywistych. Wpływ termicznego równania stanu na parametry termodynamiczne. Równanie Maxwella. Efekt Joulea-Thomsona. Gazy wilgotne: wilgotność, wilgotność względna, stopień zwilżenia. Termiczne i kaloryczne równanie stanu gazu wilgotnego. Wykres Molier'a i procesy powietrza wilgotnego. Procesy suszenia, fazy procesu suszenia, suszenie jedno i wielostopniowe. Praca maksymalna. Egzergia. Prawo Gouy'a-Stodoli. Sprężanie gazu. Sprężarki tłokowe: sprężanie izotermiczne / adiabatyczne wraz z chłodzeniem międzystopniowym. Typy sprężarek. Turbiny i silniki tłokowe parowe. Termodynamika przepływu. Jednowymiarowy przepływ płynu ściśliwego. Przepływ adiabatyczny. Dysza Bendemanna. Przepływ krytyczny. Dysza de Lavala i jej działanie po zmianie parametrów.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Praca własna - przygotowanie do prac kontrolnych.33
A-A-3Konsultacje2
50
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie ćwiczeń, przygotowanie do zaliczenia.8
A-L-3Konsultacje2
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Praca własna - przygotowanie do egzaminu.16
A-W-3Konsultacje4
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny. Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia audytoryjne.
M-3Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny / ustny z całości materiału.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych (praca kontrolna). System punktowy oceny prac: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
S-3Ocena formująca: Zrealizowanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych planem zajęć. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych ćwiczeń.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C16_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować, zidentyfikować i opisać procesy termodynamiczne. Powinien być w stanie przeprowadzić obliczenia dotyczące procesów termodynamicznych oraz zinterpretować uzyskane wyniki. Powinien być w stanie przeprowadzić podstawowe pomiary z zakresu termodynamiki oraz zinterpretować wyniki.
ENE_1A_W09, ENE_1A_W13, ENE_1A_W15, ENE_1A_W30C-1T-A-1, T-L-1, T-W-1M-1, M-2, M-3S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C16_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować procesy termodynamiczne, powinien umieć wykonywać obliczenia termodyamiczne oraz interpretować wyniki, powinien umieć przeprowadzać podstawowe pomiary z zakresu termodynamiki.
ENE_1A_U01, ENE_1A_U08, ENE_1A_U14, ENE_1A_U16C-1T-A-1, T-L-1, T-W-1M-1, M-2, M-3S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C16_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie miał kompetencje do analizowania i rozwiazywania zagadnień z zakresu termodynamiki.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K02, ENE_1A_K07C-1T-A-1, T-L-1, T-W-1M-1, M-2, M-3S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C16_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować, zidentyfikować i opisać procesy termodynamiczne. Powinien być w stanie przeprowadzić obliczenia dotyczące procesów termodynamicznych oraz zinterpretować uzyskane wyniki. Powinien być w stanie przeprowadzić podstawowe pomiary z zakresu termodynamiki oraz zinterpretować wyniki.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał mniej niż 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C16_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować procesy termodynamiczne, powinien umieć wykonywać obliczenia termodyamiczne oraz interpretować wyniki, powinien umieć przeprowadzać podstawowe pomiary z zakresu termodynamiki.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał mniej niż 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 96% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C16_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie miał kompetencje do analizowania i rozwiazywania zagadnień z zakresu termodynamiki.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał mniej niż 60 % punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.

Literatura podstawowa

  1. Szargut J., Termodynamika techniczna, PWN, Warszawa, 2005
  2. Wiśniewski S., Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa, 2000
  3. Staniszewski B., Termodynamika. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa, 2011
  4. Ochęduszko S., Termodynamika stosowana, WNT, Warszawa, 1964
  5. Szargut J., Guzik A., Górniak H., Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej, PWN, Warszawa, 1986

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów.15
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne, na których studenci zapoznają się z: analizą techniczną węgla, badaniem wody, badaniem współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych, badaniem wymiennika ciepła.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przemiany fazowe substancji jednorodnych: stany skupienia, parowanie izobaryczne, termodynamiczne równanie stanu pary nasyconej i przegrzanej, przemiany charakterystyczne pary nasyconej i przegrzanej, równanie Clausiusa-Clapeyrona. Równanie stanu mokrej pary wodnej, przemiany charakterystyczne pary. Wykresy entropowe. Wykresy log p-h dla freonów. Obieg Clausiusa-Rankine'a. Sposoby poprawy sprawności termicznej obiegu C-R. Termiczne równanie stanu gazów rzeczywistych. Wpływ termicznego równania stanu na parametry termodynamiczne. Równanie Maxwella. Efekt Joulea-Thomsona. Gazy wilgotne: wilgotność, wilgotność względna, stopień zwilżenia. Termiczne i kaloryczne równanie stanu gazu wilgotnego. Wykres Molier'a i procesy powietrza wilgotnego. Procesy suszenia, fazy procesu suszenia, suszenie jedno i wielostopniowe. Praca maksymalna. Egzergia. Prawo Gouy'a-Stodoli. Sprężanie gazu. Sprężarki tłokowe: sprężanie izotermiczne / adiabatyczne wraz z chłodzeniem międzystopniowym. Typy sprężarek. Turbiny i silniki tłokowe parowe. Termodynamika przepływu. Jednowymiarowy przepływ płynu ściśliwego. Przepływ adiabatyczny. Dysza Bendemanna. Przepływ krytyczny. Dysza de Lavala i jej działanie po zmianie parametrów.30
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Praca własna - przygotowanie do prac kontrolnych.33
A-A-3Konsultacje2
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie ćwiczeń, przygotowanie do zaliczenia.8
A-L-3Konsultacje2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Praca własna - przygotowanie do egzaminu.16
A-W-3Konsultacje4
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C16_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować, zidentyfikować i opisać procesy termodynamiczne. Powinien być w stanie przeprowadzić obliczenia dotyczące procesów termodynamicznych oraz zinterpretować uzyskane wyniki. Powinien być w stanie przeprowadzić podstawowe pomiary z zakresu termodynamiki oraz zinterpretować wyniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W09Zna metody określania podstawowych parametrów cieplnych i elektrycznych
ENE_1A_W13Ma wiedzę w zakresie opisu fenomenologicznego i matematycznego procesów wymiany pędu, ciepła i masy
ENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W30Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w energetyce
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat przemian termodynamicznych towarzyszących procesom konwersji energii. Podanie i omówienie związków matematycznych pozwalających na obliczanie przemian termodynamicznych. Przekazanie wiedzy na temat podstaw teoretycznych działania wybranych maszyn cieplnych. Nauczenie sposobu pomiarów w termodynamice, zapoznanie z technikami pomiarowymi występujacymi w technice cieplnej.
Treści programoweT-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów.
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne, na których studenci zapoznają się z: analizą techniczną węgla, badaniem wody, badaniem współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych, badaniem wymiennika ciepła.
T-W-1Przemiany fazowe substancji jednorodnych: stany skupienia, parowanie izobaryczne, termodynamiczne równanie stanu pary nasyconej i przegrzanej, przemiany charakterystyczne pary nasyconej i przegrzanej, równanie Clausiusa-Clapeyrona. Równanie stanu mokrej pary wodnej, przemiany charakterystyczne pary. Wykresy entropowe. Wykresy log p-h dla freonów. Obieg Clausiusa-Rankine'a. Sposoby poprawy sprawności termicznej obiegu C-R. Termiczne równanie stanu gazów rzeczywistych. Wpływ termicznego równania stanu na parametry termodynamiczne. Równanie Maxwella. Efekt Joulea-Thomsona. Gazy wilgotne: wilgotność, wilgotność względna, stopień zwilżenia. Termiczne i kaloryczne równanie stanu gazu wilgotnego. Wykres Molier'a i procesy powietrza wilgotnego. Procesy suszenia, fazy procesu suszenia, suszenie jedno i wielostopniowe. Praca maksymalna. Egzergia. Prawo Gouy'a-Stodoli. Sprężanie gazu. Sprężarki tłokowe: sprężanie izotermiczne / adiabatyczne wraz z chłodzeniem międzystopniowym. Typy sprężarek. Turbiny i silniki tłokowe parowe. Termodynamika przepływu. Jednowymiarowy przepływ płynu ściśliwego. Przepływ adiabatyczny. Dysza Bendemanna. Przepływ krytyczny. Dysza de Lavala i jej działanie po zmianie parametrów.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny. Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia audytoryjne.
M-3Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zrealizowanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych planem zajęć. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych ćwiczeń.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych (praca kontrolna). System punktowy oceny prac: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny / ustny z całości materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał mniej niż 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C16_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować procesy termodynamiczne, powinien umieć wykonywać obliczenia termodyamiczne oraz interpretować wyniki, powinien umieć przeprowadzać podstawowe pomiary z zakresu termodynamiki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U01Umie wykorzystać prawa teoretyczne i metody eksperymentalne w analizie różnych procesów fizycznych i chemicznych
ENE_1A_U08Umie praktycznie wykorzystać prawa termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów do opisu procesów przemysłowych
ENE_1A_U14Umie dobrać przyrządy, aparaturę kontrolno-pomiarową i metodę pomiaru charakterystycznych parametrów pracy urządzania i systemu energetycznego
ENE_1A_U16Umie przygotować i przeprowadzić badania pozwalające określić parametry i wskaźniki charakteryzujące proces energetyczny
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat przemian termodynamicznych towarzyszących procesom konwersji energii. Podanie i omówienie związków matematycznych pozwalających na obliczanie przemian termodynamicznych. Przekazanie wiedzy na temat podstaw teoretycznych działania wybranych maszyn cieplnych. Nauczenie sposobu pomiarów w termodynamice, zapoznanie z technikami pomiarowymi występujacymi w technice cieplnej.
Treści programoweT-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów.
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne, na których studenci zapoznają się z: analizą techniczną węgla, badaniem wody, badaniem współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych, badaniem wymiennika ciepła.
T-W-1Przemiany fazowe substancji jednorodnych: stany skupienia, parowanie izobaryczne, termodynamiczne równanie stanu pary nasyconej i przegrzanej, przemiany charakterystyczne pary nasyconej i przegrzanej, równanie Clausiusa-Clapeyrona. Równanie stanu mokrej pary wodnej, przemiany charakterystyczne pary. Wykresy entropowe. Wykresy log p-h dla freonów. Obieg Clausiusa-Rankine'a. Sposoby poprawy sprawności termicznej obiegu C-R. Termiczne równanie stanu gazów rzeczywistych. Wpływ termicznego równania stanu na parametry termodynamiczne. Równanie Maxwella. Efekt Joulea-Thomsona. Gazy wilgotne: wilgotność, wilgotność względna, stopień zwilżenia. Termiczne i kaloryczne równanie stanu gazu wilgotnego. Wykres Molier'a i procesy powietrza wilgotnego. Procesy suszenia, fazy procesu suszenia, suszenie jedno i wielostopniowe. Praca maksymalna. Egzergia. Prawo Gouy'a-Stodoli. Sprężanie gazu. Sprężarki tłokowe: sprężanie izotermiczne / adiabatyczne wraz z chłodzeniem międzystopniowym. Typy sprężarek. Turbiny i silniki tłokowe parowe. Termodynamika przepływu. Jednowymiarowy przepływ płynu ściśliwego. Przepływ adiabatyczny. Dysza Bendemanna. Przepływ krytyczny. Dysza de Lavala i jej działanie po zmianie parametrów.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny. Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia audytoryjne.
M-3Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zrealizowanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych planem zajęć. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych ćwiczeń.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych (praca kontrolna). System punktowy oceny prac: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny / ustny z całości materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał mniej niż 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 96% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C16_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie miał kompetencje do analizowania i rozwiazywania zagadnień z zakresu termodynamiki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat przemian termodynamicznych towarzyszących procesom konwersji energii. Podanie i omówienie związków matematycznych pozwalających na obliczanie przemian termodynamicznych. Przekazanie wiedzy na temat podstaw teoretycznych działania wybranych maszyn cieplnych. Nauczenie sposobu pomiarów w termodynamice, zapoznanie z technikami pomiarowymi występujacymi w technice cieplnej.
Treści programoweT-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów.
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne, na których studenci zapoznają się z: analizą techniczną węgla, badaniem wody, badaniem współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych, badaniem wymiennika ciepła.
T-W-1Przemiany fazowe substancji jednorodnych: stany skupienia, parowanie izobaryczne, termodynamiczne równanie stanu pary nasyconej i przegrzanej, przemiany charakterystyczne pary nasyconej i przegrzanej, równanie Clausiusa-Clapeyrona. Równanie stanu mokrej pary wodnej, przemiany charakterystyczne pary. Wykresy entropowe. Wykresy log p-h dla freonów. Obieg Clausiusa-Rankine'a. Sposoby poprawy sprawności termicznej obiegu C-R. Termiczne równanie stanu gazów rzeczywistych. Wpływ termicznego równania stanu na parametry termodynamiczne. Równanie Maxwella. Efekt Joulea-Thomsona. Gazy wilgotne: wilgotność, wilgotność względna, stopień zwilżenia. Termiczne i kaloryczne równanie stanu gazu wilgotnego. Wykres Molier'a i procesy powietrza wilgotnego. Procesy suszenia, fazy procesu suszenia, suszenie jedno i wielostopniowe. Praca maksymalna. Egzergia. Prawo Gouy'a-Stodoli. Sprężanie gazu. Sprężarki tłokowe: sprężanie izotermiczne / adiabatyczne wraz z chłodzeniem międzystopniowym. Typy sprężarek. Turbiny i silniki tłokowe parowe. Termodynamika przepływu. Jednowymiarowy przepływ płynu ściśliwego. Przepływ adiabatyczny. Dysza Bendemanna. Przepływ krytyczny. Dysza de Lavala i jej działanie po zmianie parametrów.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny. Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia audytoryjne.
M-3Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zrealizowanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych planem zajęć. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych ćwiczeń.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych (praca kontrolna). System punktowy oceny prac: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny / ustny z całości materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał mniej niż 60 % punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.