Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Termodynamika I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Termodynamika I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW2 30 3,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka, fizyka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy na temat przemian termodynamicznych towarzyszących procesom konwersji energii. Podanie i omówienie związków matematycznych pozwalających na wyznaczenie parametrów stanu substancji, obliczanie energii wewnętrznej układów, pracy i ciepła przemian termodynamicznych, bilansowanie układów termodynamicznych. Nauczenie korzystania z zależności termodynamicznych w analizie ilościowej i jakościowej procesów konwersji energii.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów.30
30
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia. Zerowa zasada termodynamiki. Zasada zachowania ilości substancji Pierwsza zasada termodynamiki: bilans energii, energia układu, energia wewnętrzna, entalpia. Sposoby doprowadzania i wyprowadzania energii. Szczególne przypadki bilansu energii. Równanie stanu gazów doskonałych i półdoskonałych. Definicja gazu doskonałego, półdoskonałego i rzeczywistego. Termiczne równanie stanu gazów doskonałych i półdoskonałych. Równania kaloryczne. Roztwory gazów. Druga zasada termodynamiki. Obieg Carnota. Obliczanie przyrostu entropii dla gazu doskonałego i półdoskonałego. Zasada wzrostu entropii. Przemiany charakterystyczne czynników termodynamicznych, w tym gazów doskonałych. Obiegi termodynamiczne. Spalanie: stechiometria procesu spalania, stosunek nadmiaru powietrza. Bilanse energetyczne procesów spalania w oparciu o wartość opałową, ciepło spalania i molową entalpię tworzenia. Kontrola procesu spalania. Obiegi porównawcze silników spalinowych i turbogazowych. Ziębiarki i pompy grzejne.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Praca własna - przygotowanie do prac kontrolnych.16
A-A-3Konsultacje4
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Praca własna - przygotowanie do egzaminu.35
A-W-3Konsultacje10
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny. Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia audytoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny / ustny z całości materiału.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych (dwie prace kontrolne). System punktowy oceny prac: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C15_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia i prawa z zakresu termodynamiki oraz zidentyfikować i opisać procesy termodynamiczne. Powinien być w stanie przeprowadzić obliczenia dotyczące procesów termodynamicznych oraz zinterpretować wyniki. Powinien być w stanie przeprowadzić podstawowe pomiary z zakresu termodynamiki oraz zinterpretować uzyskane wyniki.
ENE_1A_W09, ENE_1A_W13, ENE_1A_W15C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C15_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować procesy termodynamiczne, powinien umieć wykonywać obliczenia termodynamiczne i interpretować wyniki, powinien umieć przeprowadzać podstawowe pomiary z zakresu termodynamiki.
ENE_1A_U01, ENE_1A_U08, ENE_1A_U14C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C15_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie miał kompetencje do analizowania i rozwiazywania zagadnień z zakresu termodynamiki.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K02, ENE_1A_K07C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C15_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia i prawa z zakresu termodynamiki oraz zidentyfikować i opisać procesy termodynamiczne. Powinien być w stanie przeprowadzić obliczenia dotyczące procesów termodynamicznych oraz zinterpretować wyniki. Powinien być w stanie przeprowadzić podstawowe pomiary z zakresu termodynamiki oraz zinterpretować uzyskane wyniki.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał mniej niż 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C15_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować procesy termodynamiczne, powinien umieć wykonywać obliczenia termodynamiczne i interpretować wyniki, powinien umieć przeprowadzać podstawowe pomiary z zakresu termodynamiki.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał mniej niż 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 96% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C15_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie miał kompetencje do analizowania i rozwiazywania zagadnień z zakresu termodynamiki.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał mniej niż 60 % punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.

Literatura podstawowa

  1. Szargut J., Termodynamika techniczna, PWN, Warszawa, 2005
  2. Wiśniewski S., Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa, 2000
  3. Staniszewski B., Termodynamika. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa, 2011
  4. Ochęduszko S., Termodynamika stosowana, WNT, Warszawa, 1964
  5. Szargut J., Guzik A., Górniak H., Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej, PWN, Warszawa, 1986

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia. Zerowa zasada termodynamiki. Zasada zachowania ilości substancji Pierwsza zasada termodynamiki: bilans energii, energia układu, energia wewnętrzna, entalpia. Sposoby doprowadzania i wyprowadzania energii. Szczególne przypadki bilansu energii. Równanie stanu gazów doskonałych i półdoskonałych. Definicja gazu doskonałego, półdoskonałego i rzeczywistego. Termiczne równanie stanu gazów doskonałych i półdoskonałych. Równania kaloryczne. Roztwory gazów. Druga zasada termodynamiki. Obieg Carnota. Obliczanie przyrostu entropii dla gazu doskonałego i półdoskonałego. Zasada wzrostu entropii. Przemiany charakterystyczne czynników termodynamicznych, w tym gazów doskonałych. Obiegi termodynamiczne. Spalanie: stechiometria procesu spalania, stosunek nadmiaru powietrza. Bilanse energetyczne procesów spalania w oparciu o wartość opałową, ciepło spalania i molową entalpię tworzenia. Kontrola procesu spalania. Obiegi porównawcze silników spalinowych i turbogazowych. Ziębiarki i pompy grzejne.30
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Praca własna - przygotowanie do prac kontrolnych.16
A-A-3Konsultacje4
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Praca własna - przygotowanie do egzaminu.35
A-W-3Konsultacje10
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C15_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia i prawa z zakresu termodynamiki oraz zidentyfikować i opisać procesy termodynamiczne. Powinien być w stanie przeprowadzić obliczenia dotyczące procesów termodynamicznych oraz zinterpretować wyniki. Powinien być w stanie przeprowadzić podstawowe pomiary z zakresu termodynamiki oraz zinterpretować uzyskane wyniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W09Zna metody określania podstawowych parametrów cieplnych i elektrycznych
ENE_1A_W13Ma wiedzę w zakresie opisu fenomenologicznego i matematycznego procesów wymiany pędu, ciepła i masy
ENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat przemian termodynamicznych towarzyszących procesom konwersji energii. Podanie i omówienie związków matematycznych pozwalających na wyznaczenie parametrów stanu substancji, obliczanie energii wewnętrznej układów, pracy i ciepła przemian termodynamicznych, bilansowanie układów termodynamicznych. Nauczenie korzystania z zależności termodynamicznych w analizie ilościowej i jakościowej procesów konwersji energii.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia. Zerowa zasada termodynamiki. Zasada zachowania ilości substancji Pierwsza zasada termodynamiki: bilans energii, energia układu, energia wewnętrzna, entalpia. Sposoby doprowadzania i wyprowadzania energii. Szczególne przypadki bilansu energii. Równanie stanu gazów doskonałych i półdoskonałych. Definicja gazu doskonałego, półdoskonałego i rzeczywistego. Termiczne równanie stanu gazów doskonałych i półdoskonałych. Równania kaloryczne. Roztwory gazów. Druga zasada termodynamiki. Obieg Carnota. Obliczanie przyrostu entropii dla gazu doskonałego i półdoskonałego. Zasada wzrostu entropii. Przemiany charakterystyczne czynników termodynamicznych, w tym gazów doskonałych. Obiegi termodynamiczne. Spalanie: stechiometria procesu spalania, stosunek nadmiaru powietrza. Bilanse energetyczne procesów spalania w oparciu o wartość opałową, ciepło spalania i molową entalpię tworzenia. Kontrola procesu spalania. Obiegi porównawcze silników spalinowych i turbogazowych. Ziębiarki i pompy grzejne.
T-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny. Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia audytoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych (dwie prace kontrolne). System punktowy oceny prac: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny / ustny z całości materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał mniej niż 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C15_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować procesy termodynamiczne, powinien umieć wykonywać obliczenia termodynamiczne i interpretować wyniki, powinien umieć przeprowadzać podstawowe pomiary z zakresu termodynamiki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U01Umie wykorzystać prawa teoretyczne i metody eksperymentalne w analizie różnych procesów fizycznych i chemicznych
ENE_1A_U08Umie praktycznie wykorzystać prawa termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów do opisu procesów przemysłowych
ENE_1A_U14Umie dobrać przyrządy, aparaturę kontrolno-pomiarową i metodę pomiaru charakterystycznych parametrów pracy urządzania i systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat przemian termodynamicznych towarzyszących procesom konwersji energii. Podanie i omówienie związków matematycznych pozwalających na wyznaczenie parametrów stanu substancji, obliczanie energii wewnętrznej układów, pracy i ciepła przemian termodynamicznych, bilansowanie układów termodynamicznych. Nauczenie korzystania z zależności termodynamicznych w analizie ilościowej i jakościowej procesów konwersji energii.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia. Zerowa zasada termodynamiki. Zasada zachowania ilości substancji Pierwsza zasada termodynamiki: bilans energii, energia układu, energia wewnętrzna, entalpia. Sposoby doprowadzania i wyprowadzania energii. Szczególne przypadki bilansu energii. Równanie stanu gazów doskonałych i półdoskonałych. Definicja gazu doskonałego, półdoskonałego i rzeczywistego. Termiczne równanie stanu gazów doskonałych i półdoskonałych. Równania kaloryczne. Roztwory gazów. Druga zasada termodynamiki. Obieg Carnota. Obliczanie przyrostu entropii dla gazu doskonałego i półdoskonałego. Zasada wzrostu entropii. Przemiany charakterystyczne czynników termodynamicznych, w tym gazów doskonałych. Obiegi termodynamiczne. Spalanie: stechiometria procesu spalania, stosunek nadmiaru powietrza. Bilanse energetyczne procesów spalania w oparciu o wartość opałową, ciepło spalania i molową entalpię tworzenia. Kontrola procesu spalania. Obiegi porównawcze silników spalinowych i turbogazowych. Ziębiarki i pompy grzejne.
T-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny. Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia audytoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych (dwie prace kontrolne). System punktowy oceny prac: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny / ustny z całości materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał mniej niż 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 96% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C15_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie miał kompetencje do analizowania i rozwiazywania zagadnień z zakresu termodynamiki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat przemian termodynamicznych towarzyszących procesom konwersji energii. Podanie i omówienie związków matematycznych pozwalających na wyznaczenie parametrów stanu substancji, obliczanie energii wewnętrznej układów, pracy i ciepła przemian termodynamicznych, bilansowanie układów termodynamicznych. Nauczenie korzystania z zależności termodynamicznych w analizie ilościowej i jakościowej procesów konwersji energii.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia. Zerowa zasada termodynamiki. Zasada zachowania ilości substancji Pierwsza zasada termodynamiki: bilans energii, energia układu, energia wewnętrzna, entalpia. Sposoby doprowadzania i wyprowadzania energii. Szczególne przypadki bilansu energii. Równanie stanu gazów doskonałych i półdoskonałych. Definicja gazu doskonałego, półdoskonałego i rzeczywistego. Termiczne równanie stanu gazów doskonałych i półdoskonałych. Równania kaloryczne. Roztwory gazów. Druga zasada termodynamiki. Obieg Carnota. Obliczanie przyrostu entropii dla gazu doskonałego i półdoskonałego. Zasada wzrostu entropii. Przemiany charakterystyczne czynników termodynamicznych, w tym gazów doskonałych. Obiegi termodynamiczne. Spalanie: stechiometria procesu spalania, stosunek nadmiaru powietrza. Bilanse energetyczne procesów spalania w oparciu o wartość opałową, ciepło spalania i molową entalpię tworzenia. Kontrola procesu spalania. Obiegi porównawcze silników spalinowych i turbogazowych. Ziębiarki i pompy grzejne.
T-A-1Wybrane przykłady obliczeniowe ilustrujące treść wykładów.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny. Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia audytoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych (dwie prace kontrolne). System punktowy oceny prac: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny / ustny z całości materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał mniej niż 60 % punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie egzaminu / zaliczenia.