Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Technologie spalania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie spalania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 45 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki
W-2Podstawy chemii
W-3Paliwa i zasoby energetyczne
W-4Podstawy termodynamiki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kursu jest teoretyczne przygotowanie studenta w zakresie: analizy procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, przygotowania paliwa do spalania, doboru urządzeń i technologii spalania różnego rodzaju paliw.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe wiadomości z zakresu termodynamiki spalania. Właściwosci paliw stałych : węgla kamiennego, węgla brunatnego , koksu, pólkoksu. Mechanizm spalania paliw stałych. Technologie spalania paliw stałych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych ( rodzaje palenisk, palniki niskoemisyjne). Właściwosci paliw gazowych. Mechanizm spalania paliw gazowych. Technologie spalania paliw gazowych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych ( rodzaje palników).Metody intensyfikacji wymiany ciepła pomiedzy płomieniem a otoczeniem. Paliwa ciekłe ich podstawowe własciwosci. Technologie spalania paliw ciekłych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych. Wspólspalanie. Ekologiczne aspekty stosowania różnego rodzaju paliw.45
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach45
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia kursu24
A-W-3Konsultacje6
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podajaca- wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C22_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać: podstawy teorii spalania paliw gazowych, ciekłych i stałych, zasady doboru urządzeń do spalania różnego typu paliw, , technologie spalania różnych rodzajów paliw, ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych, powinien umieć ocenić wpływ różnych czynników na proces spalania.
ENE_1A_W09, ENE_1A_W15, ENE_1A_W18, ENE_1A_W28C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C22_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęc student powinien umieć analizować proces spalania różnego rodzaju paliw, dobierac technologie spalania.
ENE_1A_U09, ENE_1A_U10, ENE_1A_U13, ENE_1A_U06C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C22_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie zdolności zastosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w energetyce oraz pozostałych gałeziach przemysłu.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K02, ENE_1A_K03, ENE_1A_K04C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C22_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać: podstawy teorii spalania paliw gazowych, ciekłych i stałych, zasady doboru urządzeń do spalania różnego typu paliw, , technologie spalania różnych rodzajów paliw, ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych, powinien umieć ocenić wpływ różnych czynników na proces spalania.
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C22_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęc student powinien umieć analizować proces spalania różnego rodzaju paliw, dobierac technologie spalania.
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,50 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C22_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie zdolności zastosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w energetyce oraz pozostałych gałeziach przemysłu.
2,0
3,0minimum 60% maksymalnej liczby punktów
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J.Molenda, Gaz ziemny. Paliwo i surowiec, WNT, Warszawa, 1996
  2. S.Kruczek, Kotły. Konstrukcje i obliczenia, Wydawnictwo Politechniki Weocławskiej, Wrocław, 2001
  3. Jarosiński J, Techniki czystego spalania. WNT, Warszawa, 1996, WNT, Warszawa, 1996
  4. Baczewski K.,T.Kałdoński, Paliwa do silników z zapłonem samoczynnym, WKŁ, Warszawa, 2004
  5. BaczewskiK.,T.Kałdoński, Paliwa do silników z zapłonem iskrowym, WKŁ, Warszawa, 2011
  6. red. W. Kordylewski, Spalanie i paliwa, Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1993

Literatura dodatkowa

  1. Marcio L.de Souza Santoz, Solid fuels combustion and gasification. Modeling , simulation and equipment operations, CRC Press, Taylor &Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2010
  2. Bazy elektroniczne, Knovel books, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe wiadomości z zakresu termodynamiki spalania. Właściwosci paliw stałych : węgla kamiennego, węgla brunatnego , koksu, pólkoksu. Mechanizm spalania paliw stałych. Technologie spalania paliw stałych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych ( rodzaje palenisk, palniki niskoemisyjne). Właściwosci paliw gazowych. Mechanizm spalania paliw gazowych. Technologie spalania paliw gazowych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych ( rodzaje palników).Metody intensyfikacji wymiany ciepła pomiedzy płomieniem a otoczeniem. Paliwa ciekłe ich podstawowe własciwosci. Technologie spalania paliw ciekłych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych. Wspólspalanie. Ekologiczne aspekty stosowania różnego rodzaju paliw.45
45

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach45
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia kursu24
A-W-3Konsultacje6
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C22_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać: podstawy teorii spalania paliw gazowych, ciekłych i stałych, zasady doboru urządzeń do spalania różnego typu paliw, , technologie spalania różnych rodzajów paliw, ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych, powinien umieć ocenić wpływ różnych czynników na proces spalania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W09Zna metody określania podstawowych parametrów cieplnych i elektrycznych
ENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W18Zna metody doboru podstawowych urządzeń energetyki
ENE_1A_W28Zna technologie spalania
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest teoretyczne przygotowanie studenta w zakresie: analizy procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, przygotowania paliwa do spalania, doboru urządzeń i technologii spalania różnego rodzaju paliw.
Treści programoweT-W-1Podstawowe wiadomości z zakresu termodynamiki spalania. Właściwosci paliw stałych : węgla kamiennego, węgla brunatnego , koksu, pólkoksu. Mechanizm spalania paliw stałych. Technologie spalania paliw stałych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych ( rodzaje palenisk, palniki niskoemisyjne). Właściwosci paliw gazowych. Mechanizm spalania paliw gazowych. Technologie spalania paliw gazowych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych ( rodzaje palników).Metody intensyfikacji wymiany ciepła pomiedzy płomieniem a otoczeniem. Paliwa ciekłe ich podstawowe własciwosci. Technologie spalania paliw ciekłych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych. Wspólspalanie. Ekologiczne aspekty stosowania różnego rodzaju paliw.
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca- wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C22_U01W wyniku przeprowadzonych zajęc student powinien umieć analizować proces spalania różnego rodzaju paliw, dobierac technologie spalania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
ENE_1A_U10Umie dobrać w procesie projektowania urządzenia energetyczne stosowane w przemyśle
ENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U06Umie dobrać materiał konstrukcyjny i eksploatacyjny oraz techniki połączeń do warunków pracy urządzenia, układu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest teoretyczne przygotowanie studenta w zakresie: analizy procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, przygotowania paliwa do spalania, doboru urządzeń i technologii spalania różnego rodzaju paliw.
Treści programoweT-W-1Podstawowe wiadomości z zakresu termodynamiki spalania. Właściwosci paliw stałych : węgla kamiennego, węgla brunatnego , koksu, pólkoksu. Mechanizm spalania paliw stałych. Technologie spalania paliw stałych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych ( rodzaje palenisk, palniki niskoemisyjne). Właściwosci paliw gazowych. Mechanizm spalania paliw gazowych. Technologie spalania paliw gazowych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych ( rodzaje palników).Metody intensyfikacji wymiany ciepła pomiedzy płomieniem a otoczeniem. Paliwa ciekłe ich podstawowe własciwosci. Technologie spalania paliw ciekłych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych. Wspólspalanie. Ekologiczne aspekty stosowania różnego rodzaju paliw.
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca- wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,50 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C22_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie zdolności zastosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w energetyce oraz pozostałych gałeziach przemysłu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K03Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
ENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest teoretyczne przygotowanie studenta w zakresie: analizy procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, przygotowania paliwa do spalania, doboru urządzeń i technologii spalania różnego rodzaju paliw.
Treści programoweT-W-1Podstawowe wiadomości z zakresu termodynamiki spalania. Właściwosci paliw stałych : węgla kamiennego, węgla brunatnego , koksu, pólkoksu. Mechanizm spalania paliw stałych. Technologie spalania paliw stałych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych ( rodzaje palenisk, palniki niskoemisyjne). Właściwosci paliw gazowych. Mechanizm spalania paliw gazowych. Technologie spalania paliw gazowych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych ( rodzaje palników).Metody intensyfikacji wymiany ciepła pomiedzy płomieniem a otoczeniem. Paliwa ciekłe ich podstawowe własciwosci. Technologie spalania paliw ciekłych ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych. Wspólspalanie. Ekologiczne aspekty stosowania różnego rodzaju paliw.
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca- wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0minimum 60% maksymalnej liczby punktów
3,5
4,0
4,5
5,0