Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Pawełko <Piotr.Pawelko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,30,50zaliczenie
laboratoriaL4 30 1,70,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień : - mechaniki technicznej, - mechaniki płynów, - podstawy konstrukcji maszyn.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student powinien rozróżniać sposoby sterowania napędów hydraulicznych i pneumatycznych.
C-2Student powinien umieć przeprowadzić proces doboru elementów sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych.
C-3Student powinien umieć tworzyć i odczytywać schematy funkcjonalne oraz cyklogramy pracy układów pneumatycznych i hydraulicznych.
C-4Student powinien umiec zaprojektować strukture układu pneumatycznego i hydraulicznego o określonym sposobie działania, opisać przeznaczenie i zasadę działania składowych elementów układów sterowania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Technika połączeń w układach hydraulicznych i pneumatycznych2
T-L-2Schematy funkcjonalne w hydraulice i pneumatyce2
T-L-3Oprogramowanie komputerowe wspomagające proces projektowania układów pneumatyczych i hydraulicznych2
T-L-4Układy sterowane bezpośrednio2
T-L-5Układy sterowane pośrednio2
T-L-6Układy półautomatyczne i automatyczne2
T-L-7Cyklogramy pracy4
T-L-8Układy z zaworami logicznymi, przekaźnikami czasowymi i zaorami sekwencyjnymi.4
T-L-9Zastosowanie jednostki taktowo-stopniowej2
T-L-10Elektropneumatyka i elektrohydraulika2
T-L-11Sensoryka w układach hydraulicznych i pneumatycznych2
T-L-12Programowanie układów elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika typu PLC4
30
wykłady
T-W-1Elementy sterujące przepływem czynnika roboczego1
T-W-2Elementy sterujące ciśnieniem czynnika roboczego1
T-W-3Układy logiczne w sterowaniu pneumatyki i hydrauliki1
T-W-4Elementy wykonawcze w układach hydraulicznych i pneumatycznych.2
T-W-5Elementy i układy do wprowadzania informacji i sygnalizacji stanów obiektu2
T-W-6Rodzaje sterowań w układach hydraulicznych i pneumatycznych.2
T-W-7Układy przełączające w hydraulice i pneumatyce1
T-W-8Układy sterowania elektryczne i elektroniczne w pneumatyce i hydraulice1
T-W-9Urządzenia programowe w pneumatyce i hydraulice2
T-W-10Układy pozycjonujące w hydraulice i pneumatyce2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych4
A-L-3Opracowanie wyników z laboratorium w postaci sprawozdań4
A-L-4Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia laboratorium.4
42
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Uzupełnianie wiedzy z wykładów na podstawie podanej literatury.5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia12
32

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Oceny z przeprowadzonych częściowych zaliczeń pakietów ćwiczeń laboratoryjnych w trakcie całego semestru
S-2Ocena podsumowująca: Oceana analityczna - srednia z ocen z pisemnych zaliczeń wiedzy przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i zdobytej samodzielnie.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia części teoretycznej - wykładu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C12-2_W01
Nazywa, rozpoznaje, potrafi scharakteryzować elemeny wykonawcze i sterowania układów pneumatycznych i hydraulicznych. Identyfikuje, definiuje i stosuje podstawowe prawa mechaniki płynów wykorzytywane w opisie działania układów hydraulicznych i pneumatycznych. Realizuje praktycznie nieskomplikowane układy pneumatyczne.
ENE_1A_W05, ENE_1A_W06C-3T-L-7, T-L-3, T-L-2, T-W-1, T-W-9, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-10M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C12-2_U01
Posiada umiejętności czytania i tworzenia schematów funkcjonalnych instalacji pneumatycznych i hydraulicznych. Potrafi budować algorytmy pracy sterowania w postaci schematów blokowych i cykologramów pracy dla założonego cyklu pracy układu.
ENE_1A_U21, ENE_1A_U28C-3, C-4T-L-7, T-L-12, T-L-10, T-L-11, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-10M-1, M-2S-1, S-2
ENE_1A_C12-2_U02
Potrafi samodzielnie zaprojektować, zweryfikować zasadę dziłania, zrealizować i uruchomić sterowanie dla prostych układów pneumatycznych Posiada umiejętność prawidłowego doboru elementów sterowania układów pneumatycznych i hydraulicznych na podstawie cyklogramów pracy układów.
ENE_1A_U12C-1, C-2T-L-5, T-L-4, T-L-12, T-L-3, T-L-6, T-W-6, T-W-9M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C12-2_K01
Student posiada aktywną postawę w procesie praktycznej realizacji układów pneumatycznych i hydraulicznych, zarówno w procesie projekowania nowych jak i weryfikacji istniejących rozwiązań układów pneumatycnych i hydraulicznych.
ENE_1A_K07C-3, C-4T-L-8, T-L-7, T-L-5, T-L-4, T-L-1, T-L-12, T-L-3, T-L-10, T-L-9, T-L-6, T-L-2, T-L-11, T-W-6, T-W-1, T-W-9, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-10M-1, M-2S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C12-2_W01
Nazywa, rozpoznaje, potrafi scharakteryzować elemeny wykonawcze i sterowania układów pneumatycznych i hydraulicznych. Identyfikuje, definiuje i stosuje podstawowe prawa mechaniki płynów wykorzytywane w opisie działania układów hydraulicznych i pneumatycznych. Realizuje praktycznie nieskomplikowane układy pneumatyczne.
2,0Nie spełnia kryterimu na ocene dostateczną
3,0Student opanował zakres materiału w sposób ogólny. Jest w stanie wskazać podstawowe zespoły funkcjonalne w układach pneumatycznych i hydraulicznychh. Jest w stanie opisac zasade działania głównego zespołu roboczego.
3,5Student opanował materiał na ocene posrednia miedzy 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował cały zakres materiału. Umie sklasyfikowac i zna zasady działania wszystkich zespołów funkcjonalnych w układach napędowych hydraulicznych i pneumatycznych..
4,5Student opanował materiał na ocene posrednia miedzy 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował cały zakres materiału. Jest w stanie wytłumaczyc znaczenie i wzajemne relacje pomiędzy elementami układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz dokonac ich krytycznej analizy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C12-2_U01
Posiada umiejętności czytania i tworzenia schematów funkcjonalnych instalacji pneumatycznych i hydraulicznych. Potrafi budować algorytmy pracy sterowania w postaci schematów blokowych i cykologramów pracy dla założonego cyklu pracy układu.
2,0Student nie potrafi dotrzec do materiałów opisujacych sposoby tworzenia schematów funkcjonalnych napedów pneumatycznych i hydraulicznych.
3,0Student potrafi utworzyć i odczytać proste schematy funkcjonalne układów pneumatycznych i hydraulicznych
3,5Student posiadł umiejetnosci posrednie miedzy ocena 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi utworzyć i odczytać złożone schematy funkcjonalne układów pneumatycznych i hydraulicznych
4,5Student posiadł umiejetnosci posrednie miedzy ocena 4,0 a 5,0.
5,0Student potrafi utworzyć i odczytać złożone schematy funkcjonalne układów pneumatycznych i hydraulicznych oraz narysować ich cyklogramy pracy lub odwrotnie, na podstawie cyklogramów narysować schemat funkcjonalny układu.
ENE_1A_C12-2_U02
Potrafi samodzielnie zaprojektować, zweryfikować zasadę dziłania, zrealizować i uruchomić sterowanie dla prostych układów pneumatycznych Posiada umiejętność prawidłowego doboru elementów sterowania układów pneumatycznych i hydraulicznych na podstawie cyklogramów pracy układów.
2,0Student nie potrafi dotrzec do materiałów zawierających podstawowe parametry elementów napedów pneumatycznych i hydraulicznych.
3,0Student potrafi dotrzec do materiałów zawierających podstawowe, istotne obliczeniowo, parametry elementów napedów pneumatycznych i hydraulicznych,
3,5Student posiadł umiejetnosci posrednie miedzy ocena 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi obliczyc podstawowe parametry instalacji hydraulicznej i pneumatycznej. Potrafi dobrać elementy instalacji, zaprojektować schemat funkcjonalny urządzenia.
4,5Student posiadł umiejetnosci posrednie miedzy ocena 4,0 a 5,0.
5,0Student potrafi obliczyc parametry instalacji hydraulicznej i pneumatycznej. Potrafi przeanalizowac zapotrzebowanie na moc i wydajność układów.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C12-2_K01
Student posiada aktywną postawę w procesie praktycznej realizacji układów pneumatycznych i hydraulicznych, zarówno w procesie projekowania nowych jak i weryfikacji istniejących rozwiązań układów pneumatycnych i hydraulicznych.
2,0Student nie wykazuje umiejętności w żadnym z zakresów realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych .
3,0Student wykazuje jedynie odtwórcze umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych.
3,5Student umiejętnie tworzy schematy funkcjolane i cyklogramy pracy projektowanego układu.
4,0Student wykazuje umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Wykazuje umiejętności wykorzystywania narzędzi inżynierskich przy prowadzeniu procesu projektowania.
4,5Student wykazuje pełen zakres umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Czynnie analizuje zdolność funkcjonalną projektowanego układu, świadmie podejmuje decyzje o jego modyfikacjiach.
5,0Student wykazuje pełen zakres umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Czynnie analizuje zdolność funkcjonalną projektowanego układu, świadmie podejmuje decyzje o jego modyfikacjiach ze względu na parametry dostępnych elementów składowych

Literatura podstawowa

  1. Szenajch W. i inni:, Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT, Warszawa, 1992
  2. Stryczek S., Napęd hydrostatyczny, WNT, Warszawa, 2005, tom I i II
  3. Lipski J., Napędy i sterowania hydrauliczne, WKŁ, Warszawa, 1981

Literatura dodatkowa

  1. Osiecki Andrzej, Hydrostatyczny napęd maszyn, WNT, Warszawa, 2004
  2. Szydelski W, Pojazdy samochodowe – Napęd i sterowanie hydrauliczne, WKŁ, Warszawa, 2000

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Technika połączeń w układach hydraulicznych i pneumatycznych2
T-L-2Schematy funkcjonalne w hydraulice i pneumatyce2
T-L-3Oprogramowanie komputerowe wspomagające proces projektowania układów pneumatyczych i hydraulicznych2
T-L-4Układy sterowane bezpośrednio2
T-L-5Układy sterowane pośrednio2
T-L-6Układy półautomatyczne i automatyczne2
T-L-7Cyklogramy pracy4
T-L-8Układy z zaworami logicznymi, przekaźnikami czasowymi i zaorami sekwencyjnymi.4
T-L-9Zastosowanie jednostki taktowo-stopniowej2
T-L-10Elektropneumatyka i elektrohydraulika2
T-L-11Sensoryka w układach hydraulicznych i pneumatycznych2
T-L-12Programowanie układów elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika typu PLC4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Elementy sterujące przepływem czynnika roboczego1
T-W-2Elementy sterujące ciśnieniem czynnika roboczego1
T-W-3Układy logiczne w sterowaniu pneumatyki i hydrauliki1
T-W-4Elementy wykonawcze w układach hydraulicznych i pneumatycznych.2
T-W-5Elementy i układy do wprowadzania informacji i sygnalizacji stanów obiektu2
T-W-6Rodzaje sterowań w układach hydraulicznych i pneumatycznych.2
T-W-7Układy przełączające w hydraulice i pneumatyce1
T-W-8Układy sterowania elektryczne i elektroniczne w pneumatyce i hydraulice1
T-W-9Urządzenia programowe w pneumatyce i hydraulice2
T-W-10Układy pozycjonujące w hydraulice i pneumatyce2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych4
A-L-3Opracowanie wyników z laboratorium w postaci sprawozdań4
A-L-4Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia laboratorium.4
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Uzupełnianie wiedzy z wykładów na podstawie podanej literatury.5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia12
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C12-2_W01Nazywa, rozpoznaje, potrafi scharakteryzować elemeny wykonawcze i sterowania układów pneumatycznych i hydraulicznych. Identyfikuje, definiuje i stosuje podstawowe prawa mechaniki płynów wykorzytywane w opisie działania układów hydraulicznych i pneumatycznych. Realizuje praktycznie nieskomplikowane układy pneumatyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W05Zna zasady mechaniki, techniki połączeń, metody analizy wytrzymałościowej, metody obliczeń projektowych wybranych podstawowych konstrukcji mechanicznych
ENE_1A_W06Zna budowę i zasadę działania podstawowych części maszyn i zespołów mechanicznych oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych
Cel przedmiotuC-3Student powinien umieć tworzyć i odczytywać schematy funkcjonalne oraz cyklogramy pracy układów pneumatycznych i hydraulicznych.
Treści programoweT-L-7Cyklogramy pracy
T-L-3Oprogramowanie komputerowe wspomagające proces projektowania układów pneumatyczych i hydraulicznych
T-L-2Schematy funkcjonalne w hydraulice i pneumatyce
T-W-1Elementy sterujące przepływem czynnika roboczego
T-W-9Urządzenia programowe w pneumatyce i hydraulice
T-W-2Elementy sterujące ciśnieniem czynnika roboczego
T-W-3Układy logiczne w sterowaniu pneumatyki i hydrauliki
T-W-7Układy przełączające w hydraulice i pneumatyce
T-W-8Układy sterowania elektryczne i elektroniczne w pneumatyce i hydraulice
T-W-10Układy pozycjonujące w hydraulice i pneumatyce
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia części teoretycznej - wykładu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryterimu na ocene dostateczną
3,0Student opanował zakres materiału w sposób ogólny. Jest w stanie wskazać podstawowe zespoły funkcjonalne w układach pneumatycznych i hydraulicznychh. Jest w stanie opisac zasade działania głównego zespołu roboczego.
3,5Student opanował materiał na ocene posrednia miedzy 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował cały zakres materiału. Umie sklasyfikowac i zna zasady działania wszystkich zespołów funkcjonalnych w układach napędowych hydraulicznych i pneumatycznych..
4,5Student opanował materiał na ocene posrednia miedzy 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował cały zakres materiału. Jest w stanie wytłumaczyc znaczenie i wzajemne relacje pomiędzy elementami układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz dokonac ich krytycznej analizy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C12-2_U01Posiada umiejętności czytania i tworzenia schematów funkcjonalnych instalacji pneumatycznych i hydraulicznych. Potrafi budować algorytmy pracy sterowania w postaci schematów blokowych i cykologramów pracy dla założonego cyklu pracy układu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
ENE_1A_U28Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-3Student powinien umieć tworzyć i odczytywać schematy funkcjonalne oraz cyklogramy pracy układów pneumatycznych i hydraulicznych.
C-4Student powinien umiec zaprojektować strukture układu pneumatycznego i hydraulicznego o określonym sposobie działania, opisać przeznaczenie i zasadę działania składowych elementów układów sterowania.
Treści programoweT-L-7Cyklogramy pracy
T-L-12Programowanie układów elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika typu PLC
T-L-10Elektropneumatyka i elektrohydraulika
T-L-11Sensoryka w układach hydraulicznych i pneumatycznych
T-W-6Rodzaje sterowań w układach hydraulicznych i pneumatycznych.
T-W-7Układy przełączające w hydraulice i pneumatyce
T-W-8Układy sterowania elektryczne i elektroniczne w pneumatyce i hydraulice
T-W-10Układy pozycjonujące w hydraulice i pneumatyce
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceny z przeprowadzonych częściowych zaliczeń pakietów ćwiczeń laboratoryjnych w trakcie całego semestru
S-2Ocena podsumowująca: Oceana analityczna - srednia z ocen z pisemnych zaliczeń wiedzy przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i zdobytej samodzielnie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dotrzec do materiałów opisujacych sposoby tworzenia schematów funkcjonalnych napedów pneumatycznych i hydraulicznych.
3,0Student potrafi utworzyć i odczytać proste schematy funkcjonalne układów pneumatycznych i hydraulicznych
3,5Student posiadł umiejetnosci posrednie miedzy ocena 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi utworzyć i odczytać złożone schematy funkcjonalne układów pneumatycznych i hydraulicznych
4,5Student posiadł umiejetnosci posrednie miedzy ocena 4,0 a 5,0.
5,0Student potrafi utworzyć i odczytać złożone schematy funkcjonalne układów pneumatycznych i hydraulicznych oraz narysować ich cyklogramy pracy lub odwrotnie, na podstawie cyklogramów narysować schemat funkcjonalny układu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C12-2_U02Potrafi samodzielnie zaprojektować, zweryfikować zasadę dziłania, zrealizować i uruchomić sterowanie dla prostych układów pneumatycznych Posiada umiejętność prawidłowego doboru elementów sterowania układów pneumatycznych i hydraulicznych na podstawie cyklogramów pracy układów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U12Umie dobrać sposoby regulacji i sterowania prostych układów energetycznych
Cel przedmiotuC-1Student powinien rozróżniać sposoby sterowania napędów hydraulicznych i pneumatycznych.
C-2Student powinien umieć przeprowadzić proces doboru elementów sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych.
Treści programoweT-L-5Układy sterowane pośrednio
T-L-4Układy sterowane bezpośrednio
T-L-12Programowanie układów elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika typu PLC
T-L-3Oprogramowanie komputerowe wspomagające proces projektowania układów pneumatyczych i hydraulicznych
T-L-6Układy półautomatyczne i automatyczne
T-W-6Rodzaje sterowań w układach hydraulicznych i pneumatycznych.
T-W-9Urządzenia programowe w pneumatyce i hydraulice
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceny z przeprowadzonych częściowych zaliczeń pakietów ćwiczeń laboratoryjnych w trakcie całego semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dotrzec do materiałów zawierających podstawowe parametry elementów napedów pneumatycznych i hydraulicznych.
3,0Student potrafi dotrzec do materiałów zawierających podstawowe, istotne obliczeniowo, parametry elementów napedów pneumatycznych i hydraulicznych,
3,5Student posiadł umiejetnosci posrednie miedzy ocena 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi obliczyc podstawowe parametry instalacji hydraulicznej i pneumatycznej. Potrafi dobrać elementy instalacji, zaprojektować schemat funkcjonalny urządzenia.
4,5Student posiadł umiejetnosci posrednie miedzy ocena 4,0 a 5,0.
5,0Student potrafi obliczyc parametry instalacji hydraulicznej i pneumatycznej. Potrafi przeanalizowac zapotrzebowanie na moc i wydajność układów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C12-2_K01Student posiada aktywną postawę w procesie praktycznej realizacji układów pneumatycznych i hydraulicznych, zarówno w procesie projekowania nowych jak i weryfikacji istniejących rozwiązań układów pneumatycnych i hydraulicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-3Student powinien umieć tworzyć i odczytywać schematy funkcjonalne oraz cyklogramy pracy układów pneumatycznych i hydraulicznych.
C-4Student powinien umiec zaprojektować strukture układu pneumatycznego i hydraulicznego o określonym sposobie działania, opisać przeznaczenie i zasadę działania składowych elementów układów sterowania.
Treści programoweT-L-8Układy z zaworami logicznymi, przekaźnikami czasowymi i zaorami sekwencyjnymi.
T-L-7Cyklogramy pracy
T-L-5Układy sterowane pośrednio
T-L-4Układy sterowane bezpośrednio
T-L-1Technika połączeń w układach hydraulicznych i pneumatycznych
T-L-12Programowanie układów elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika typu PLC
T-L-3Oprogramowanie komputerowe wspomagające proces projektowania układów pneumatyczych i hydraulicznych
T-L-10Elektropneumatyka i elektrohydraulika
T-L-9Zastosowanie jednostki taktowo-stopniowej
T-L-6Układy półautomatyczne i automatyczne
T-L-2Schematy funkcjonalne w hydraulice i pneumatyce
T-L-11Sensoryka w układach hydraulicznych i pneumatycznych
T-W-6Rodzaje sterowań w układach hydraulicznych i pneumatycznych.
T-W-1Elementy sterujące przepływem czynnika roboczego
T-W-9Urządzenia programowe w pneumatyce i hydraulice
T-W-2Elementy sterujące ciśnieniem czynnika roboczego
T-W-3Układy logiczne w sterowaniu pneumatyki i hydrauliki
T-W-4Elementy wykonawcze w układach hydraulicznych i pneumatycznych.
T-W-5Elementy i układy do wprowadzania informacji i sygnalizacji stanów obiektu
T-W-7Układy przełączające w hydraulice i pneumatyce
T-W-8Układy sterowania elektryczne i elektroniczne w pneumatyce i hydraulice
T-W-10Układy pozycjonujące w hydraulice i pneumatyce
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia części teoretycznej - wykładu
S-2Ocena podsumowująca: Oceana analityczna - srednia z ocen z pisemnych zaliczeń wiedzy przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i zdobytej samodzielnie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje umiejętności w żadnym z zakresów realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych .
3,0Student wykazuje jedynie odtwórcze umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych.
3,5Student umiejętnie tworzy schematy funkcjolane i cyklogramy pracy projektowanego układu.
4,0Student wykazuje umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Wykazuje umiejętności wykorzystywania narzędzi inżynierskich przy prowadzeniu procesu projektowania.
4,5Student wykazuje pełen zakres umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Czynnie analizuje zdolność funkcjonalną projektowanego układu, świadmie podejmuje decyzje o jego modyfikacjiach.
5,0Student wykazuje pełen zakres umiejętności w wykonywaniu zadania projektowego przy realizacji napędowych układów pneumatycznych i hydraulicznych. Czynnie analizuje zdolność funkcjonalną projektowanego układu, świadmie podejmuje decyzje o jego modyfikacjiach ze względu na parametry dostępnych elementów składowych