Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Sprężarki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sprężarki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zapałowicz <Zbigniew.Zapalowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Garnysz-Rachtan <agnieszka.garnysz@zut.edu.pl>, Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,44zaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,26zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki
W-2Podstawy matematyki
W-3Podstawy termodynamiki technicznej
W-4Hydromechanika

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności sprężarek
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru sprężarek
C-3Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę sprężarek oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów15
15
laboratoria
T-L-1Badanie sprężarki tłokowej3
T-L-2Badanie sprężarki promieniowej3
T-L-3Badanie sprężarki osiowej3
T-L-4Badanie sprężarki śrubowej3
T-L-5Badanie sposobu regulacji wydatku na zużycie energii w sprężarce3
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Powietrze i gazy. Charakterystyka kanału sprężonego powietrza1
T-W-2Budowa sieci sprężonego powietrza. Uzdatnianie sprężonego powietrza1
T-W-3Podział sprężarek. Ogólna budowa sprężarki. Zasada działania sprężarki. Parametry charakteryzujące pracę sprężarki1
T-W-4Równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych. Równanie Eulera dla sprężarek1
T-W-5Sprężarki osiowe1
T-W-6Sprężarki promieniowe1
T-W-7Sprężarki wyporowe1
T-W-8Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla sprężarek. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji sprężonego powietrza. Sposoby regulacji wydajności sprężarek1
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla sprężarek1
T-W-10Elementy konstrukcyjne sprężarek2
T-W-11Układy chłodzenia sprężarek. Hałas przy pracy sprężarki1
T-W-12Dobór sprężarek według katalogów1
T-W-13Dobór sprężarek z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach13
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń2
25
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-L-3Studiowanie wymaganej literatury2
A-L-4Przygotowanie się do „wejściówek”1
A-L-5Przygotowanie sprawozdania3
A-L-6Przygotowanie się do zaliczeń2
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-5Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C40-2_W01
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie sprężarek
ENE_1A_W06, ENE_1A_W14, ENE_1A_W17C-1T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1
ENE_1A_C40-2_W02
Student zna charakterystyki sprężarek oraz zna sposoby regulacji wydatku
ENE_1A_W07C-1, C-2, C-3T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-8, T-W-9, T-W-12, T-W-13M-4, M-5, M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
ENE_1A_C40-2_W03
Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę sprężarek
ENE_1A_W07, ENE_1A_W17, ENE_1A_W18C-1, C-2, C-3T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11M-4, M-5, M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C40-2_U01
Student umie ocenić zalety i wady danej sprężarki oraz efektywnie ją eksploatować
ENE_1A_U13, ENE_1A_U20C-1, C-3T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-10, T-A-1M-4, M-5, M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
ENE_1A_C40-2_U02
Student potrafi dobrać sprężarkę do założeń projektowych
ENE_1A_U10C-2T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-10, T-A-1M-4, M-1, M-2, M-3S-2
ENE_1A_C40-2_U03
Student umie wykonać pomiary istotnych parametrów i sporządzić charakterystyki sprężarki
ENE_1A_U03, ENE_1A_U14C-3T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-3M-5S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C40-2_K01
Student ma świadomość konieczności permanetnego dokształcania się w zakresie konstukcji, działania i eksploatacji sprężarek
ENE_1A_K01C-1T-W-12M-1S-1
ENE_1A_C40-2_K02
Student ma świadomośc korzyści technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikającaych z efektywnego użytkowania sprężarek
ENE_1A_K05C-1T-W-13M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C40-2_W01
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie sprężarek
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia.
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student potrafi wymienić podstawowe elementy konstukcyjne sprężarki i zna zasadę jej działania.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C40-2_W02
Student zna charakterystyki sprężarek oraz zna sposoby regulacji wydatku
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe charakterystyki sprężarki i potrafi wymienić sposoby regulacji jej wydatku.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C40-2_W03
Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę sprężarek
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna definicje podstawowych parametrów.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C40-2_U01
Student umie ocenić zalety i wady danej sprężarki oraz efektywnie ją eksploatować
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić zalety i wady sprężarki.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C40-2_U02
Student potrafi dobrać sprężarkę do założeń projektowych
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0
ENE_1A_C40-2_U03
Student umie wykonać pomiary istotnych parametrów i sporządzić charakterystyki sprężarki
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie sporządzić charakterystykę sprężarki na podstawie pomiarów.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C40-2_K01
Student ma świadomość konieczności permanetnego dokształcania się w zakresie konstukcji, działania i eksploatacji sprężarek
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0
ENE_1A_C40-2_K02
Student ma świadomośc korzyści technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikającaych z efektywnego użytkowania sprężarek
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Atlas Copco, Technika Sprężonego powietrza – poradnik, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma techniczno-naukowe, Instal, Rynek Instalacyjny. Polski Instalator, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów15
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badanie sprężarki tłokowej3
T-L-2Badanie sprężarki promieniowej3
T-L-3Badanie sprężarki osiowej3
T-L-4Badanie sprężarki śrubowej3
T-L-5Badanie sposobu regulacji wydatku na zużycie energii w sprężarce3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Powietrze i gazy. Charakterystyka kanału sprężonego powietrza1
T-W-2Budowa sieci sprężonego powietrza. Uzdatnianie sprężonego powietrza1
T-W-3Podział sprężarek. Ogólna budowa sprężarki. Zasada działania sprężarki. Parametry charakteryzujące pracę sprężarki1
T-W-4Równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych. Równanie Eulera dla sprężarek1
T-W-5Sprężarki osiowe1
T-W-6Sprężarki promieniowe1
T-W-7Sprężarki wyporowe1
T-W-8Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla sprężarek. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji sprężonego powietrza. Sposoby regulacji wydajności sprężarek1
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla sprężarek1
T-W-10Elementy konstrukcyjne sprężarek2
T-W-11Układy chłodzenia sprężarek. Hałas przy pracy sprężarki1
T-W-12Dobór sprężarek według katalogów1
T-W-13Dobór sprężarek z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach13
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-L-3Studiowanie wymaganej literatury2
A-L-4Przygotowanie się do „wejściówek”1
A-L-5Przygotowanie sprawozdania3
A-L-6Przygotowanie się do zaliczeń2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-2_W01Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie sprężarek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W06Zna budowę i zasadę działania podstawowych części maszyn i zespołów mechanicznych oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych
ENE_1A_W14Zna podstawowe prawa mechaniki płynów w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności sprężarek
Treści programoweT-W-5Sprężarki osiowe
T-W-6Sprężarki promieniowe
T-W-7Sprężarki wyporowe
T-W-3Podział sprężarek. Ogólna budowa sprężarki. Zasada działania sprężarki. Parametry charakteryzujące pracę sprężarki
T-W-10Elementy konstrukcyjne sprężarek
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia.
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student potrafi wymienić podstawowe elementy konstukcyjne sprężarki i zna zasadę jej działania.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-2_W02Student zna charakterystyki sprężarek oraz zna sposoby regulacji wydatku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności sprężarek
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru sprężarek
C-3Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę sprężarek oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badanie sprężarki tłokowej
T-L-2Badanie sprężarki promieniowej
T-L-4Badanie sprężarki śrubowej
T-L-5Badanie sposobu regulacji wydatku na zużycie energii w sprężarce
T-L-3Badanie sprężarki osiowej
T-W-1Wprowadzenie. Powietrze i gazy. Charakterystyka kanału sprężonego powietrza
T-W-2Budowa sieci sprężonego powietrza. Uzdatnianie sprężonego powietrza
T-W-4Równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych. Równanie Eulera dla sprężarek
T-W-8Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla sprężarek. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji sprężonego powietrza. Sposoby regulacji wydajności sprężarek
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla sprężarek
T-W-12Dobór sprężarek według katalogów
T-W-13Dobór sprężarek z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-5Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe charakterystyki sprężarki i potrafi wymienić sposoby regulacji jej wydatku.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-2_W03Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę sprężarek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
ENE_1A_W18Zna metody doboru podstawowych urządzeń energetyki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności sprężarek
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru sprężarek
C-3Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę sprężarek oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badanie sprężarki tłokowej
T-L-2Badanie sprężarki promieniowej
T-L-4Badanie sprężarki śrubowej
T-L-5Badanie sposobu regulacji wydatku na zużycie energii w sprężarce
T-L-3Badanie sprężarki osiowej
T-W-5Sprężarki osiowe
T-W-6Sprężarki promieniowe
T-W-7Sprężarki wyporowe
T-W-8Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla sprężarek. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji sprężonego powietrza. Sposoby regulacji wydajności sprężarek
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla sprężarek
T-W-11Układy chłodzenia sprężarek. Hałas przy pracy sprężarki
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-5Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna definicje podstawowych parametrów.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-2_U01Student umie ocenić zalety i wady danej sprężarki oraz efektywnie ją eksploatować
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności sprężarek
C-3Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę sprężarek oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badanie sprężarki tłokowej
T-L-2Badanie sprężarki promieniowej
T-L-4Badanie sprężarki śrubowej
T-L-5Badanie sposobu regulacji wydatku na zużycie energii w sprężarce
T-L-3Badanie sprężarki osiowej
T-W-1Wprowadzenie. Powietrze i gazy. Charakterystyka kanału sprężonego powietrza
T-W-2Budowa sieci sprężonego powietrza. Uzdatnianie sprężonego powietrza
T-W-5Sprężarki osiowe
T-W-6Sprężarki promieniowe
T-W-7Sprężarki wyporowe
T-W-3Podział sprężarek. Ogólna budowa sprężarki. Zasada działania sprężarki. Parametry charakteryzujące pracę sprężarki
T-W-4Równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych. Równanie Eulera dla sprężarek
T-W-8Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla sprężarek. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji sprężonego powietrza. Sposoby regulacji wydajności sprężarek
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla sprężarek
T-W-11Układy chłodzenia sprężarek. Hałas przy pracy sprężarki
T-W-12Dobór sprężarek według katalogów
T-W-13Dobór sprężarek z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera
T-W-10Elementy konstrukcyjne sprężarek
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-5Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić zalety i wady sprężarki.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-2_U02Student potrafi dobrać sprężarkę do założeń projektowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U10Umie dobrać w procesie projektowania urządzenia energetyczne stosowane w przemyśle
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru sprężarek
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Powietrze i gazy. Charakterystyka kanału sprężonego powietrza
T-W-2Budowa sieci sprężonego powietrza. Uzdatnianie sprężonego powietrza
T-W-5Sprężarki osiowe
T-W-6Sprężarki promieniowe
T-W-7Sprężarki wyporowe
T-W-3Podział sprężarek. Ogólna budowa sprężarki. Zasada działania sprężarki. Parametry charakteryzujące pracę sprężarki
T-W-4Równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych. Równanie Eulera dla sprężarek
T-W-8Charakterystyki przepływu, mocy i sprawności dla sprężarek. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji sprężonego powietrza. Sposoby regulacji wydajności sprężarek
T-W-9Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności dla sprężarek
T-W-11Układy chłodzenia sprężarek. Hałas przy pracy sprężarki
T-W-12Dobór sprężarek według katalogów
T-W-13Dobór sprężarek z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera
T-W-10Elementy konstrukcyjne sprężarek
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-2_U03Student umie wykonać pomiary istotnych parametrów i sporządzić charakterystyki sprężarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U03Umie zastosować aparat matematyki statystycznej do oceny dokładności pomiarów i badań
ENE_1A_U14Umie dobrać przyrządy, aparaturę kontrolno-pomiarową i metodę pomiaru charakterystycznych parametrów pracy urządzania i systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę sprężarek oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badanie sprężarki tłokowej
T-L-2Badanie sprężarki promieniowej
T-L-4Badanie sprężarki śrubowej
T-L-5Badanie sposobu regulacji wydatku na zużycie energii w sprężarce
T-L-3Badanie sprężarki osiowej
Metody nauczaniaM-5Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie sporządzić charakterystykę sprężarki na podstawie pomiarów.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-2_K01Student ma świadomość konieczności permanetnego dokształcania się w zakresie konstukcji, działania i eksploatacji sprężarek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności sprężarek
Treści programoweT-W-12Dobór sprężarek według katalogów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C40-2_K02Student ma świadomośc korzyści technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikającaych z efektywnego użytkowania sprężarek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności sprężarek
Treści programoweT-W-13Dobór sprężarek z pomocą programów wspomagających pracę inżyniera
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0