Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Socjologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Socjologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>, Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.
C-2Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia społecznych zachowań grup i jednostek.
C-3Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Świadomość społeczna, elementy składowe oraz sposób kształtowania.5
T-A-2Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.5
T-A-3Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych.5
15
wykłady
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.2
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego.2
T-W-3Kultura i jej elementy składowe.1
T-W-4Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.1
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.2
T-W-6Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych.1
T-W-7Ład społeczny i ład ekonomiczny. Instytucjonalny wymiar funkcjonowania społeczeństwa.2
T-W-8Zmiana społeczna. Marginalizacj, bezrobocie i pauperyzacja jako negatywne skutki szybkich przemian społecznych.1
T-W-9Świadomość społeczna, elementy składowe oraz sposób kształtowania.1
T-W-10Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata: modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-mediów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie prezentacji5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia5
25
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Przygotowanie prezentacji na wybrany temat.2
A-W-4Przygotowanie merytoryczne do wykładów.2
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia z przedmiotu.4
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-4Prezentacja multimedialna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
S-3Ocena formująca: Konsultacje.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_A11-2_W01
Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia.
ENE_1A_W29C-2, C-3, C-1T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-1, M-2S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_A11-2_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych.
ENE_1A_U25C-2, C-3, C-1T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-W-8, T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-9, T-W-5, T-W-2, T-W-7M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_A11-2_K01
Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K03, ENE_1A_K09C-2, C-3, C-1T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-W-8, T-W-10, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-9, T-W-5, T-W-2, T-W-7M-1, M-3, M-4, M-2S-4, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_A11-2_W01
Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia.
2,0Nie opanował aparatu pojęciowego z zakresu socjologii i nie potrafi wyjaśnić na czym polega perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu mechanizmów życia społecznego.
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić podstawowe metody i techniki badawcze socjologii, rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektywy socjologicznej w analizowaniu i wyjaśnianiu faktów społecznych.
3,5Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić podstawowe metody i techniki badawcze socjologii, rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektywy socjologicznej w analizowaniu i wyjaśnianiu faktów społecznych; rozumie czym jest struktura społeczna i jaki ma wpływ na społeczne i ekonomiczne zachowania podmiotów życia społecznego.
4,0Opanował wiedzę opisującą i wyjaśniającą mechanizmy życia społecznego, potrafi wyjaśnić rolę kultury w kształtowaniu postaw i zachowań ludzi.
4,5Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną organizacją społeczeństwa a gospodarką.
5,0Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną organizacją społeczeństwa a gospodarką. Potrafi samodzielnie dokonać analizy społecznych uwarunkowań zjawisk ekonomicznych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_A11-2_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych.
2,0Nie dostrzega i nie rozumie zjawisk i procesów społecznych otaczającego świata.
3,0Dokonuje powierzchownego oglądu życia społecznego, dostrzega jednak stałość i powtarzalność zjawisk i procesów społecznych.
3,5Dokonuje samodzielnej analizy nieskomplikowanych zjawisk i procesów społecznych.
4,0Dokonuje całościowego opisu i analizy zjawisk i procesów społecznych istotnych dla kondycji społeczeństw.
4,5Dostrzega, rozumie i potrafi wyjaśnić przesłanki warunkujące przebieg konkretnych zjawisk i procesów społecznych.
5,0Każdą istotną zmianę społeczną potrafi umiejscowić we właściwym społecznym kontekście i wyjaśnić przesłanki jej zaistnienia oraz przebiegu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_A11-2_K01
Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
2,0
3,0Przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków, 2012
  2. Karwińska A., Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów., PWN, Warszawa, 2008
  3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2003
  2. Babbie E., Istota socjologii., PWN, Warszawa, 2007
  3. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia, PWN, Warszawa, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Świadomość społeczna, elementy składowe oraz sposób kształtowania.5
T-A-2Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.5
T-A-3Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych.5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.2
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego.2
T-W-3Kultura i jej elementy składowe.1
T-W-4Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.1
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.2
T-W-6Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych.1
T-W-7Ład społeczny i ład ekonomiczny. Instytucjonalny wymiar funkcjonowania społeczeństwa.2
T-W-8Zmiana społeczna. Marginalizacj, bezrobocie i pauperyzacja jako negatywne skutki szybkich przemian społecznych.1
T-W-9Świadomość społeczna, elementy składowe oraz sposób kształtowania.1
T-W-10Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata: modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-mediów.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie prezentacji5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Przygotowanie prezentacji na wybrany temat.2
A-W-4Przygotowanie merytoryczne do wykładów.2
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia z przedmiotu.4
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A11-2_W01Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W29Ma podstawową wiedzę niezbędną do korzystania z treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne
Cel przedmiotuC-2Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia społecznych zachowań grup i jednostek.
C-3Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.
C-1Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.
Treści programoweT-A-2Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
T-A-1Świadomość społeczna, elementy składowe oraz sposób kształtowania.
T-A-3Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych.
T-W-6Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych.
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.
T-W-4Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie opanował aparatu pojęciowego z zakresu socjologii i nie potrafi wyjaśnić na czym polega perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu mechanizmów życia społecznego.
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić podstawowe metody i techniki badawcze socjologii, rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektywy socjologicznej w analizowaniu i wyjaśnianiu faktów społecznych.
3,5Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić podstawowe metody i techniki badawcze socjologii, rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektywy socjologicznej w analizowaniu i wyjaśnianiu faktów społecznych; rozumie czym jest struktura społeczna i jaki ma wpływ na społeczne i ekonomiczne zachowania podmiotów życia społecznego.
4,0Opanował wiedzę opisującą i wyjaśniającą mechanizmy życia społecznego, potrafi wyjaśnić rolę kultury w kształtowaniu postaw i zachowań ludzi.
4,5Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną organizacją społeczeństwa a gospodarką.
5,0Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną organizacją społeczeństwa a gospodarką. Potrafi samodzielnie dokonać analizy społecznych uwarunkowań zjawisk ekonomicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A11-2_U01Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U25Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-2Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia społecznych zachowań grup i jednostek.
C-3Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.
C-1Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.
Treści programoweT-A-2Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
T-A-1Świadomość społeczna, elementy składowe oraz sposób kształtowania.
T-A-3Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych.
T-W-8Zmiana społeczna. Marginalizacj, bezrobocie i pauperyzacja jako negatywne skutki szybkich przemian społecznych.
T-W-6Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych.
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.
T-W-4Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
T-W-9Świadomość społeczna, elementy składowe oraz sposób kształtowania.
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego.
T-W-7Ład społeczny i ład ekonomiczny. Instytucjonalny wymiar funkcjonowania społeczeństwa.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
S-3Ocena formująca: Konsultacje.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie dostrzega i nie rozumie zjawisk i procesów społecznych otaczającego świata.
3,0Dokonuje powierzchownego oglądu życia społecznego, dostrzega jednak stałość i powtarzalność zjawisk i procesów społecznych.
3,5Dokonuje samodzielnej analizy nieskomplikowanych zjawisk i procesów społecznych.
4,0Dokonuje całościowego opisu i analizy zjawisk i procesów społecznych istotnych dla kondycji społeczeństw.
4,5Dostrzega, rozumie i potrafi wyjaśnić przesłanki warunkujące przebieg konkretnych zjawisk i procesów społecznych.
5,0Każdą istotną zmianę społeczną potrafi umiejscowić we właściwym społecznym kontekście i wyjaśnić przesłanki jej zaistnienia oraz przebiegu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A11-2_K01Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K03Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
ENE_1A_K09Ma kompetencje w zakresie kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji oraz otwartości i współpracy w środowiskach wielokulturowych
Cel przedmiotuC-2Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia społecznych zachowań grup i jednostek.
C-3Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.
C-1Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.
Treści programoweT-A-2Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
T-A-1Świadomość społeczna, elementy składowe oraz sposób kształtowania.
T-A-3Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych.
T-W-8Zmiana społeczna. Marginalizacj, bezrobocie i pauperyzacja jako negatywne skutki szybkich przemian społecznych.
T-W-10Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata: modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-mediów.
T-W-6Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych.
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.
T-W-3Kultura i jej elementy składowe.
T-W-4Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
T-W-9Świadomość społeczna, elementy składowe oraz sposób kształtowania.
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego.
T-W-7Ład społeczny i ład ekonomiczny. Instytucjonalny wymiar funkcjonowania społeczeństwa.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-4Prezentacja multimedialna.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,5
4,0
4,5
5,0