Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Siłownie energetyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Siłownie energetyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,00,59egzamin
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy matematyki, fizyki, termodynamiki technicznej i wymiany ciepła

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z różnego typu siłowniami energetyczymi
C-2Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania różnych siłowni energetycznych (analiza przemian zachodzących w tych siłowniach)
C-3Zapoznanie studentów z aktualnymi trendami rozwojowymi w sektorze wytwarzania energii
C-4Zapoznanie studentów z metodyką obliczeniową stosowaną przy określaniu podstawowych parametrów pracy siłowni energetycznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady obliczeniowe ilustrujące tematykę prezentowaną w trakcie wykładów (określanie podstawowych parametrów pracy siłowni energetycznych - moc, sprawność, straty energetyczne w trakcie procesu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej).13
T-A-2Dwa jednogodzinne kolokwia - kolokwium nr 1 w połowie semestru, kolokwium nr 2 na koniec semestru2
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Podstawy teoretyczne obiegów termodynamicznych. Podział siłowni energetycznych. Siłownie parowe: analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni parowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni parowych, przykładowe schematy siłowni parowych, siłownie parowe na parametry pod i nadkrytyczne. Siłownie gazowe (siłownie z turbinami gazowymi): analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni gazowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni gazowych, przykładowe schematy siłowni gazowych. Siłownie gazowo-parowe: analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni gazowo-parowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni gazowo-parowych, przykładowe schematy siłowni gazowo-parowych. Siłownie ORC (Organic Rankine Cycle): analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni ORC, charakterystyka czynników wykorzystywanych w obiegach ORC, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni ORC, przykładowe schematy siłowni organicznych. Siłownie binarne: podstawy teoretyczne siłowni binarnych, przykładowe rozwiązania siłowni binarnych. Siłownie parowe z reaktorami jądrowymi - krótka charakterystyka. Wskaźniki energetyczne charakteryzujące efektywność pracy siłowni energetycznych, straty występujące w poszczególnych siłowniach.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Konsultacje z prowadzącym2
A-A-3Samodzielne rozwiązywanie zadanych przykładów obliczeniowych3
A-A-4Samodzielna praca - przygotowanie do zaliczeń (2 kolokwia)5
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje z wykładowcą4
A-W-3Samodzielna praca - uzupełnienie wiedzy z literatury6
A-W-4Samodzielna praca - przygotowanie do egzaminu10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny oraz ustny
S-2Ocena formująca: 2 kolokwia sprawdzające opanowanie materiału zrealizowanego na ćwiczeniach audytoryjnych, aktywność na zajęciach (rozwiązywanie zadań przy tablicy)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C26_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wymienić omówione w ramach zajęć siłownie energetyczne, scharakteryzować je, wyjaśnić zasadę ich działania oraz zdefiniować podstawowe parametry charakteryzujące efektywność pracy siłowni energetycznych. Ponadto student powinien być w stanie wskazać aktualne trendy rozwoju siłowni energetycznych.
ENE_1A_W07, ENE_1A_W17, ENE_1A_W26, ENE_1A_W27C-1, C-3, C-2T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C26_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu przedmiotu do oceny efektywności pracy różnych siłowni energetycznych, jak również powinien umieć analizować wpływ parametrów procesu realizowanego w danej siłowni na jej efektywność energetyczną.
ENE_1A_U09, ENE_1A_U17, ENE_1A_U18C-1, C-3, C-4, C-2T-W-1, T-A-1M-3, M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C26_K01
Student ma świadomość potrzeby dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych
ENE_1A_K01C-1, C-3, C-4, C-2T-W-1, T-A-1M-3, M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C26_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wymienić omówione w ramach zajęć siłownie energetyczne, scharakteryzować je, wyjaśnić zasadę ich działania oraz zdefiniować podstawowe parametry charakteryzujące efektywność pracy siłowni energetycznych. Ponadto student powinien być w stanie wskazać aktualne trendy rozwoju siłowni energetycznych.
2,0Student nie unie wymienić siłowni energetycznych, nie zna zasad ich działania oraz aktualnych trendów rozwojowych.
3,0Student słabo charakteryzuje i opisuje zasadę działania niektórych siłowni energetycznych oraz definiuje niektóre parametry pracy siłowni.
3,5Student dobrze charakteryzuje i opisuje zasadę działania niektórych siłowni energetycznych oraz definiuje niektóre parametry pracy siłowni.
4,0Student dobrze charakteryzuje i opisuje zasadę działania siłowni energetycznych oraz definiuje większość parametrów pracy siłowni.
4,5Student dobrze charakteryzuje i opisuje zasadę działania siłowni energetycznych, definiuje większość parametrów pracy tych siłowni oraz zna aktualne trendy rozwojowe
5,0Student bardzo dobrze charakteryzuje i opisuje zasadę działania siłowni energetycznych, definiuje parametry ich pracy oraz zna aktualne trendy rozwojowe.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C26_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu przedmiotu do oceny efektywności pracy różnych siłowni energetycznych, jak również powinien umieć analizować wpływ parametrów procesu realizowanego w danej siłowni na jej efektywność energetyczną.
2,0Student nie umie oceniać efektywności pracy siłowni oraz nie umie analizować wpływu poszczególnych parametrów na efektywność energetyczną siłowni.
3,0Student popełnia błędy przy ocenie efektywności pracy siłowni oraz słabo analizuje wpływ niektórych parametrów na efektywność energetyczną siłowni.
3,5Student popełnia niewiele błędów przy ocenie efektywności pracy siłowni oraz słabo analizuje wpływ niektórych parametrów na efektywność energetyczną siłowni.
4,0Student popełnia niewiele błędów przy ocenie efektywności pracy siłowni oraz dobrze analizuje wpływ poszczególnych parametrów na efektywność energetyczną siłowni.
4,5Student popełnia niewiele małoistotnych błędów przy ocenie efektywności pracy siłowni oraz bardzo dobrze analizuje wpływ poszczególnych parametrów na efektywność energetyczną siłowni.
5,0Student nie popełnia błędów przy ocenie efektywności pracy siłowni oraz bardzo dobrze analizuje wpływ poszczególnych parametrów na efektywność energetyczną siłowni.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C26_K01
Student ma świadomość potrzeby dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych
2,0Student nie poszerza swojej wiedzy oraz nie podnosi kompetencji zawodowych
3,0Student nieznacznie poszerza swoją wiedzę oraz podnosi kompetencje zawodowe
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Damazy Laudyn, Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk, Elektrownie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007
 2. Tadeusz Chmielniak, Technologie energetyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008
 3. Janusz Kotowicz., Elektrownie gazowo-parowe, Wydawnictwo Kaprint, Lublin, 2008
 4. Andrzej Ziębik, Systemy energetyczne, Politechnika Śląska, Gliwice, 1989
 5. Andrzej Ziębik, Przykłady obliczeniowe z systemów energetycznych, Politechnika Śląska, Gliwice, 1990

Literatura dodatkowa

 1. Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk., Elektrownie, WNT, Warszawa, 2009
 2. Ryszard Bartnik, Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe : efektywność energetyczna i ekonomiczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2011
 3. Jerzy Kubowski, Nowoczesne elektrownie jądrowe : fizyka, budowa, technologia, bezpieczeństwo, ekologia, koszty, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2010
 4. Franciszek Wolańczyk, Elektrownie wiatrowe, Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", Krosno, 2009
 5. Zbysław Pluta, Słoneczne instalacje energetyczne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2003
 6. Jan Szargut, Andrzej Ziębik, Podstawy energetyki cieplnej, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2000
 7. Witold M. Lewandowski., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady obliczeniowe ilustrujące tematykę prezentowaną w trakcie wykładów (określanie podstawowych parametrów pracy siłowni energetycznych - moc, sprawność, straty energetyczne w trakcie procesu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej).13
T-A-2Dwa jednogodzinne kolokwia - kolokwium nr 1 w połowie semestru, kolokwium nr 2 na koniec semestru2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Podstawy teoretyczne obiegów termodynamicznych. Podział siłowni energetycznych. Siłownie parowe: analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni parowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni parowych, przykładowe schematy siłowni parowych, siłownie parowe na parametry pod i nadkrytyczne. Siłownie gazowe (siłownie z turbinami gazowymi): analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni gazowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni gazowych, przykładowe schematy siłowni gazowych. Siłownie gazowo-parowe: analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni gazowo-parowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni gazowo-parowych, przykładowe schematy siłowni gazowo-parowych. Siłownie ORC (Organic Rankine Cycle): analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni ORC, charakterystyka czynników wykorzystywanych w obiegach ORC, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni ORC, przykładowe schematy siłowni organicznych. Siłownie binarne: podstawy teoretyczne siłowni binarnych, przykładowe rozwiązania siłowni binarnych. Siłownie parowe z reaktorami jądrowymi - krótka charakterystyka. Wskaźniki energetyczne charakteryzujące efektywność pracy siłowni energetycznych, straty występujące w poszczególnych siłowniach.30
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Konsultacje z prowadzącym2
A-A-3Samodzielne rozwiązywanie zadanych przykładów obliczeniowych3
A-A-4Samodzielna praca - przygotowanie do zaliczeń (2 kolokwia)5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje z wykładowcą4
A-W-3Samodzielna praca - uzupełnienie wiedzy z literatury6
A-W-4Samodzielna praca - przygotowanie do egzaminu10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C26_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wymienić omówione w ramach zajęć siłownie energetyczne, scharakteryzować je, wyjaśnić zasadę ich działania oraz zdefiniować podstawowe parametry charakteryzujące efektywność pracy siłowni energetycznych. Ponadto student powinien być w stanie wskazać aktualne trendy rozwoju siłowni energetycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
ENE_1A_W26Ma podstawową wiedzę w dziedzinie energetyki jądrowej
ENE_1A_W27Zna aktualne kierunki rozwoju energetyki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnego typu siłowniami energetyczymi
C-3Zapoznanie studentów z aktualnymi trendami rozwojowymi w sektorze wytwarzania energii
C-2Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania różnych siłowni energetycznych (analiza przemian zachodzących w tych siłowniach)
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Podstawy teoretyczne obiegów termodynamicznych. Podział siłowni energetycznych. Siłownie parowe: analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni parowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni parowych, przykładowe schematy siłowni parowych, siłownie parowe na parametry pod i nadkrytyczne. Siłownie gazowe (siłownie z turbinami gazowymi): analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni gazowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni gazowych, przykładowe schematy siłowni gazowych. Siłownie gazowo-parowe: analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni gazowo-parowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni gazowo-parowych, przykładowe schematy siłowni gazowo-parowych. Siłownie ORC (Organic Rankine Cycle): analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni ORC, charakterystyka czynników wykorzystywanych w obiegach ORC, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni ORC, przykładowe schematy siłowni organicznych. Siłownie binarne: podstawy teoretyczne siłowni binarnych, przykładowe rozwiązania siłowni binarnych. Siłownie parowe z reaktorami jądrowymi - krótka charakterystyka. Wskaźniki energetyczne charakteryzujące efektywność pracy siłowni energetycznych, straty występujące w poszczególnych siłowniach.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny oraz ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie unie wymienić siłowni energetycznych, nie zna zasad ich działania oraz aktualnych trendów rozwojowych.
3,0Student słabo charakteryzuje i opisuje zasadę działania niektórych siłowni energetycznych oraz definiuje niektóre parametry pracy siłowni.
3,5Student dobrze charakteryzuje i opisuje zasadę działania niektórych siłowni energetycznych oraz definiuje niektóre parametry pracy siłowni.
4,0Student dobrze charakteryzuje i opisuje zasadę działania siłowni energetycznych oraz definiuje większość parametrów pracy siłowni.
4,5Student dobrze charakteryzuje i opisuje zasadę działania siłowni energetycznych, definiuje większość parametrów pracy tych siłowni oraz zna aktualne trendy rozwojowe
5,0Student bardzo dobrze charakteryzuje i opisuje zasadę działania siłowni energetycznych, definiuje parametry ich pracy oraz zna aktualne trendy rozwojowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C26_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu przedmiotu do oceny efektywności pracy różnych siłowni energetycznych, jak również powinien umieć analizować wpływ parametrów procesu realizowanego w danej siłowni na jej efektywność energetyczną.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
ENE_1A_U17Umie określić wskaźniki energetyczne dla podstawowych maszyn i urządzeń energetycznych oraz wskaźniki zużycia energii i zasobów naturalnych
ENE_1A_U18Umie analizować wpływ wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnego typu siłowniami energetyczymi
C-3Zapoznanie studentów z aktualnymi trendami rozwojowymi w sektorze wytwarzania energii
C-4Zapoznanie studentów z metodyką obliczeniową stosowaną przy określaniu podstawowych parametrów pracy siłowni energetycznych
C-2Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania różnych siłowni energetycznych (analiza przemian zachodzących w tych siłowniach)
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Podstawy teoretyczne obiegów termodynamicznych. Podział siłowni energetycznych. Siłownie parowe: analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni parowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni parowych, przykładowe schematy siłowni parowych, siłownie parowe na parametry pod i nadkrytyczne. Siłownie gazowe (siłownie z turbinami gazowymi): analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni gazowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni gazowych, przykładowe schematy siłowni gazowych. Siłownie gazowo-parowe: analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni gazowo-parowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni gazowo-parowych, przykładowe schematy siłowni gazowo-parowych. Siłownie ORC (Organic Rankine Cycle): analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni ORC, charakterystyka czynników wykorzystywanych w obiegach ORC, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni ORC, przykładowe schematy siłowni organicznych. Siłownie binarne: podstawy teoretyczne siłowni binarnych, przykładowe rozwiązania siłowni binarnych. Siłownie parowe z reaktorami jądrowymi - krótka charakterystyka. Wskaźniki energetyczne charakteryzujące efektywność pracy siłowni energetycznych, straty występujące w poszczególnych siłowniach.
T-A-1Przykłady obliczeniowe ilustrujące tematykę prezentowaną w trakcie wykładów (określanie podstawowych parametrów pracy siłowni energetycznych - moc, sprawność, straty energetyczne w trakcie procesu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej).
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny oraz ustny
S-2Ocena formująca: 2 kolokwia sprawdzające opanowanie materiału zrealizowanego na ćwiczeniach audytoryjnych, aktywność na zajęciach (rozwiązywanie zadań przy tablicy)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie oceniać efektywności pracy siłowni oraz nie umie analizować wpływu poszczególnych parametrów na efektywność energetyczną siłowni.
3,0Student popełnia błędy przy ocenie efektywności pracy siłowni oraz słabo analizuje wpływ niektórych parametrów na efektywność energetyczną siłowni.
3,5Student popełnia niewiele błędów przy ocenie efektywności pracy siłowni oraz słabo analizuje wpływ niektórych parametrów na efektywność energetyczną siłowni.
4,0Student popełnia niewiele błędów przy ocenie efektywności pracy siłowni oraz dobrze analizuje wpływ poszczególnych parametrów na efektywność energetyczną siłowni.
4,5Student popełnia niewiele małoistotnych błędów przy ocenie efektywności pracy siłowni oraz bardzo dobrze analizuje wpływ poszczególnych parametrów na efektywność energetyczną siłowni.
5,0Student nie popełnia błędów przy ocenie efektywności pracy siłowni oraz bardzo dobrze analizuje wpływ poszczególnych parametrów na efektywność energetyczną siłowni.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C26_K01Student ma świadomość potrzeby dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnego typu siłowniami energetyczymi
C-3Zapoznanie studentów z aktualnymi trendami rozwojowymi w sektorze wytwarzania energii
C-4Zapoznanie studentów z metodyką obliczeniową stosowaną przy określaniu podstawowych parametrów pracy siłowni energetycznych
C-2Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania różnych siłowni energetycznych (analiza przemian zachodzących w tych siłowniach)
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Podstawy teoretyczne obiegów termodynamicznych. Podział siłowni energetycznych. Siłownie parowe: analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni parowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni parowych, przykładowe schematy siłowni parowych, siłownie parowe na parametry pod i nadkrytyczne. Siłownie gazowe (siłownie z turbinami gazowymi): analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni gazowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni gazowych, przykładowe schematy siłowni gazowych. Siłownie gazowo-parowe: analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni gazowo-parowych, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni gazowo-parowych, przykładowe schematy siłowni gazowo-parowych. Siłownie ORC (Organic Rankine Cycle): analiza przemian zachodzących w obiegach siłowni ORC, charakterystyka czynników wykorzystywanych w obiegach ORC, podstawowe urządzenia wchodzące w skład siłowni ORC, przykładowe schematy siłowni organicznych. Siłownie binarne: podstawy teoretyczne siłowni binarnych, przykładowe rozwiązania siłowni binarnych. Siłownie parowe z reaktorami jądrowymi - krótka charakterystyka. Wskaźniki energetyczne charakteryzujące efektywność pracy siłowni energetycznych, straty występujące w poszczególnych siłowniach.
T-A-1Przykłady obliczeniowe ilustrujące tematykę prezentowaną w trakcie wykładów (określanie podstawowych parametrów pracy siłowni energetycznych - moc, sprawność, straty energetyczne w trakcie procesu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej).
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny oraz ustny
S-2Ocena formująca: 2 kolokwia sprawdzające opanowanie materiału zrealizowanego na ćwiczeniach audytoryjnych, aktywność na zajęciach (rozwiązywanie zadań przy tablicy)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie poszerza swojej wiedzy oraz nie podnosi kompetencji zawodowych
3,0Student nieznacznie poszerza swoją wiedzę oraz podnosi kompetencje zawodowe
3,5
4,0
4,5
5,0