Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Aleksander Stachel <Aleksander.Stachel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczone seminarium dyplomowe nr 1.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poszerzenie wiedzy na temat kierunków rozwoju energetyki. Kontynuacja samodzielnej i systematycznej pracy badawczej. Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne. Poszerzenie wiedzy na tematy związane z realizacją prac dyplomowych. Doskonalenie umiejętności przygotowania prezentacji multimedialnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Przygotowanie i przedstawienie przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej realizowanej pracy dyplomowej. Indywidualna informacja o stanie zaawansowania pracy. Prezentacja i omówienie końcowych wyników badań. Wysłuchanie przez studentów prezentacji przedstawiających tematykę poszczególnych realizowanych prac dyplomowych. Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1Uczestnictwo w seminariach, prezentacja prac dyplomowych.15
A-SD-2Przygotowanie prezentacji10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zajęcia fakultatywne. Seminarium z prezentacjami i dyskusją oraz oceną realizowanych prac.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zapoznanie sie z prezentacjami przedstawiającymi tematykę realizowanych prac dyplomowych. Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na postawione pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C47_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie profesjonalnie objaśnić realizowane prace badawcze (analityczne, eksperymentalne) oraz przedstawić, zinterpretować i podsumować otrzymane wyniki badań. Powinien być w stanie przygotować prezentację na temat wykonywanej pracy a także uczestniczyć w dyskusji na jej temat i na temat innych prac.
ENE_1A_W03, ENE_1A_W31, ENE_1A_W27C-1T-SD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C47_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć objaśnić prowadzone badania oraz zinterpretować i podsumować uzyskane wyniki. Ponadto powinien umieć poprawnie przygotować i przedstawić prezentację multimedialną oraz brać udział w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
ENE_1A_U25, ENE_1A_U21, ENE_1A_U26, ENE_1A_U27, ENE_1A_U28C-1T-SD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C47_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabywa kompetencji w planowaniu i realizacji badań, prezentacji osiągnięć oraz w zakresie profesjonalnej dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K02, ENE_1A_K03, ENE_1A_K04, ENE_1A_K07C-1T-SD-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C47_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie profesjonalnie objaśnić realizowane prace badawcze (analityczne, eksperymentalne) oraz przedstawić, zinterpretować i podsumować otrzymane wyniki badań. Powinien być w stanie przygotować prezentację na temat wykonywanej pracy a także uczestniczyć w dyskusji na jej temat i na temat innych prac.
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny. Nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dostateczny.
3,5Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dość dobry.
4,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dobry.
4,5Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako ponad dobry.
5,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako bardzo dobry.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C47_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć objaśnić prowadzone badania oraz zinterpretować i podsumować uzyskane wyniki. Ponadto powinien umieć poprawnie przygotować i przedstawić prezentację multimedialną oraz brać udział w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny. Nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dostateczny.
3,5Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dość dobry.
4,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dobry.
4,5Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako ponad dobry.
5,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako bardzo dobry.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C47_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabywa kompetencji w planowaniu i realizacji badań, prezentacji osiągnięć oraz w zakresie profesjonalnej dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny. Nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dostateczny.
3,5Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dość dobry.
4,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dobry.
4,5Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako ponad dobry.
5,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako bardzo dobry.

Literatura podstawowa

  1. Literatura z dziedziny, do której należy tematyka pracy, Indywidualne rozpoznanie literatury dostępnej w uczelnianych bazach danych dotyczącej tematyki pracy dyplomowej, 2011
  2. Honczarenko J., Zygmunt M., Poradnik dyplomanta, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2000
  3. Hindle T., Sztuka prezentacji., Wyd. Wiedza i Życie, Warszawa, 2000
  4. Negrino T., PowerPoint. Tworzenie prezentacji. projekty., Wyd. HELION, Gliwice, 2005

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Przygotowanie i przedstawienie przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej realizowanej pracy dyplomowej. Indywidualna informacja o stanie zaawansowania pracy. Prezentacja i omówienie końcowych wyników badań. Wysłuchanie przez studentów prezentacji przedstawiających tematykę poszczególnych realizowanych prac dyplomowych. Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji.15
15

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1Uczestnictwo w seminariach, prezentacja prac dyplomowych.15
A-SD-2Przygotowanie prezentacji10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C47_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie profesjonalnie objaśnić realizowane prace badawcze (analityczne, eksperymentalne) oraz przedstawić, zinterpretować i podsumować otrzymane wyniki badań. Powinien być w stanie przygotować prezentację na temat wykonywanej pracy a także uczestniczyć w dyskusji na jej temat i na temat innych prac.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W03Ma elementarną wiedzę w zakresie prawa dotyczącego energetyki, ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
ENE_1A_W31Zna sposoby posługiwania się literaturą fachową oraz sposoby komunikowania się
ENE_1A_W27Zna aktualne kierunki rozwoju energetyki
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy na temat kierunków rozwoju energetyki. Kontynuacja samodzielnej i systematycznej pracy badawczej. Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne. Poszerzenie wiedzy na tematy związane z realizacją prac dyplomowych. Doskonalenie umiejętności przygotowania prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-SD-1Przygotowanie i przedstawienie przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej realizowanej pracy dyplomowej. Indywidualna informacja o stanie zaawansowania pracy. Prezentacja i omówienie końcowych wyników badań. Wysłuchanie przez studentów prezentacji przedstawiających tematykę poszczególnych realizowanych prac dyplomowych. Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne. Seminarium z prezentacjami i dyskusją oraz oceną realizowanych prac.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zapoznanie sie z prezentacjami przedstawiającymi tematykę realizowanych prac dyplomowych. Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na postawione pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny. Nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dostateczny.
3,5Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dość dobry.
4,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dobry.
4,5Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako ponad dobry.
5,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako bardzo dobry.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C47_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć objaśnić prowadzone badania oraz zinterpretować i podsumować uzyskane wyniki. Ponadto powinien umieć poprawnie przygotować i przedstawić prezentację multimedialną oraz brać udział w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U25Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
ENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
ENE_1A_U26Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w energetyce, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
ENE_1A_U27Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w energetyce i przygotować prezentację wyników jego realizacji
ENE_1A_U28Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy na temat kierunków rozwoju energetyki. Kontynuacja samodzielnej i systematycznej pracy badawczej. Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne. Poszerzenie wiedzy na tematy związane z realizacją prac dyplomowych. Doskonalenie umiejętności przygotowania prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-SD-1Przygotowanie i przedstawienie przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej realizowanej pracy dyplomowej. Indywidualna informacja o stanie zaawansowania pracy. Prezentacja i omówienie końcowych wyników badań. Wysłuchanie przez studentów prezentacji przedstawiających tematykę poszczególnych realizowanych prac dyplomowych. Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne. Seminarium z prezentacjami i dyskusją oraz oceną realizowanych prac.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zapoznanie sie z prezentacjami przedstawiającymi tematykę realizowanych prac dyplomowych. Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na postawione pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny. Nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dostateczny.
3,5Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dość dobry.
4,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dobry.
4,5Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako ponad dobry.
5,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako bardzo dobry.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C47_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabywa kompetencji w planowaniu i realizacji badań, prezentacji osiągnięć oraz w zakresie profesjonalnej dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K03Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
ENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy na temat kierunków rozwoju energetyki. Kontynuacja samodzielnej i systematycznej pracy badawczej. Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne. Poszerzenie wiedzy na tematy związane z realizacją prac dyplomowych. Doskonalenie umiejętności przygotowania prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-SD-1Przygotowanie i przedstawienie przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej realizowanej pracy dyplomowej. Indywidualna informacja o stanie zaawansowania pracy. Prezentacja i omówienie końcowych wyników badań. Wysłuchanie przez studentów prezentacji przedstawiających tematykę poszczególnych realizowanych prac dyplomowych. Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne. Seminarium z prezentacjami i dyskusją oraz oceną realizowanych prac.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zapoznanie sie z prezentacjami przedstawiającymi tematykę realizowanych prac dyplomowych. Ocena kompleksowa obejmująca poprawność przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na postawione pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny. Nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dostateczny.
3,5Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dość dobry.
4,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dobry.
4,5Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako ponad dobry.
5,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako bardzo dobry.