Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Aleksander Stachel <Aleksander.Stachel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczone przedmioty specjalnościowe. Umiejętność korzystania z baz danych i katalogów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wprowadzenie do samodzielnej i systematycznej pracy badawczej. Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy przejściowej i dyplomowej. Nabycie umiejętności przygotowania i zaprezentowania założeń oraz stanu realizacji pracy badawczej na przykładzie pracy przejściowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Praca dyplomowa: rodzaje prac, wybór tematu, planowanie pracy, realizacja, konsultacje. Poszukiwanie i dostęp do materiałów źródłowych. Przegląd literatury: odnośniki, cytowania. Katalogi, normy, informatory. Źródła internetowe. Prace eksperymentalne: planowanie, koncepcja stanowiska badawczego, przygotowanie (budowa) stanowiska, realizacja badań eksperymentalnych, bezpieczeństwo i nadzór na prawidłowym przebiegiem badań. Prace analityczne i projektowe: planowanie i realizacja. Obliczenia. Opracowanie i prezentacja wyników badań. Błędy pomiarów. Ocena wyników obliczeń. Podsumowanie badań i wnioski. Układ pracy: podział na rozdziały, zawartość poszczególnych rozdziałów, załączniki. Technika pisania. Technika edycji. Poprawność językowa. wersja elektroniczna pracy. Prezentacja multimedialna pracy: rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo, czas prezentacji, zakończenie, środki techniczne.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach. Prezentacja prac.15
A-SD-2Praca własna. Przygotowanie prezentacji.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zajęcia fakultatywne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna i formalna przygotowanej prezentacji. Ocena aktywności na zajęciach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C46_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie samodzielnie opracować zadany temat, zaprezentować założenia i przedstawić stan realizacji pracy przejściowej stanowiącej wstęp do pracy dyplomowej.
ENE_1A_W03, ENE_1A_W31, ENE_1A_W01C-1T-SD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C46_U01
W wyniku realizowanych zajęć student powinien umieć dobrać właściwe metody badawcze do zakresu wykonywanej pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej i technicznej, przedstawić założenia i stan realizacji pracy przejściowej będącej wstępem do pracy dyplomowej.
ENE_1A_U25, ENE_1A_U21, ENE_1A_U26, ENE_1A_U28C-1T-SD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C46_K01
W wyniku zajęć student nabywa kompetencji w zdobywaniu niezbędnej wiedzy, prowadzeniu analizy literaturowej oraz w planowaniu i realizacji przyszłych badań.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K02, ENE_1A_K03, ENE_1A_K04C-1T-SD-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C46_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie samodzielnie opracować zadany temat, zaprezentować założenia i przedstawić stan realizacji pracy przejściowej stanowiącej wstęp do pracy dyplomowej.
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny w trakcie zajęć.
3,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dostatecznym.
3,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dostatecznym plus.
4,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dobrym.
4,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C46_U01
W wyniku realizowanych zajęć student powinien umieć dobrać właściwe metody badawcze do zakresu wykonywanej pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej i technicznej, przedstawić założenia i stan realizacji pracy przejściowej będącej wstępem do pracy dyplomowej.
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny w trakcie zajęć.
3,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dostatecznym.
3,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dość dobrym.
4,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dobrym.
4,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C46_K01
W wyniku zajęć student nabywa kompetencji w zdobywaniu niezbędnej wiedzy, prowadzeniu analizy literaturowej oraz w planowaniu i realizacji przyszłych badań.
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub nie wykazuje aktywności w trakcie zajęć.
3,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dostatecznym.
3,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dość dobrym.
4,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dobrym.
4,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu bardzo dobrym.

Literatura podstawowa

  1. Literatura z dziedziny, do której należy tematyka pracy., Indywidualne rozpoznanie literatury dostępnej w uczelnianych bazach danych dotyczącej tematyki pracy dyplomowej., 2011
  2. Honczarenko J., Zygmunt M., Praca dyplomowa., Politechnika Szczecińska, 2002, 2002
  3. Hindle T., Sztuka prezentacji. Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 2000, 2011
  4. Negrino T., PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005., 2011

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Praca dyplomowa: rodzaje prac, wybór tematu, planowanie pracy, realizacja, konsultacje. Poszukiwanie i dostęp do materiałów źródłowych. Przegląd literatury: odnośniki, cytowania. Katalogi, normy, informatory. Źródła internetowe. Prace eksperymentalne: planowanie, koncepcja stanowiska badawczego, przygotowanie (budowa) stanowiska, realizacja badań eksperymentalnych, bezpieczeństwo i nadzór na prawidłowym przebiegiem badań. Prace analityczne i projektowe: planowanie i realizacja. Obliczenia. Opracowanie i prezentacja wyników badań. Błędy pomiarów. Ocena wyników obliczeń. Podsumowanie badań i wnioski. Układ pracy: podział na rozdziały, zawartość poszczególnych rozdziałów, załączniki. Technika pisania. Technika edycji. Poprawność językowa. wersja elektroniczna pracy. Prezentacja multimedialna pracy: rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo, czas prezentacji, zakończenie, środki techniczne.15
15

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach. Prezentacja prac.15
A-SD-2Praca własna. Przygotowanie prezentacji.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C46_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie samodzielnie opracować zadany temat, zaprezentować założenia i przedstawić stan realizacji pracy przejściowej stanowiącej wstęp do pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W03Ma elementarną wiedzę w zakresie prawa dotyczącego energetyki, ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
ENE_1A_W31Zna sposoby posługiwania się literaturą fachową oraz sposoby komunikowania się
ENE_1A_W01Zna podstawowe metody i procedury numeryczne oraz zagadnienia programowania i możliwości obliczeń numerycznych
Cel przedmiotuC-1Wprowadzenie do samodzielnej i systematycznej pracy badawczej. Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy przejściowej i dyplomowej. Nabycie umiejętności przygotowania i zaprezentowania założeń oraz stanu realizacji pracy badawczej na przykładzie pracy przejściowej.
Treści programoweT-SD-1Praca dyplomowa: rodzaje prac, wybór tematu, planowanie pracy, realizacja, konsultacje. Poszukiwanie i dostęp do materiałów źródłowych. Przegląd literatury: odnośniki, cytowania. Katalogi, normy, informatory. Źródła internetowe. Prace eksperymentalne: planowanie, koncepcja stanowiska badawczego, przygotowanie (budowa) stanowiska, realizacja badań eksperymentalnych, bezpieczeństwo i nadzór na prawidłowym przebiegiem badań. Prace analityczne i projektowe: planowanie i realizacja. Obliczenia. Opracowanie i prezentacja wyników badań. Błędy pomiarów. Ocena wyników obliczeń. Podsumowanie badań i wnioski. Układ pracy: podział na rozdziały, zawartość poszczególnych rozdziałów, załączniki. Technika pisania. Technika edycji. Poprawność językowa. wersja elektroniczna pracy. Prezentacja multimedialna pracy: rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo, czas prezentacji, zakończenie, środki techniczne.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna i formalna przygotowanej prezentacji. Ocena aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny w trakcie zajęć.
3,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dostatecznym.
3,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dostatecznym plus.
4,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dobrym.
4,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C46_U01W wyniku realizowanych zajęć student powinien umieć dobrać właściwe metody badawcze do zakresu wykonywanej pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej i technicznej, przedstawić założenia i stan realizacji pracy przejściowej będącej wstępem do pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U25Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
ENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
ENE_1A_U26Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w energetyce, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
ENE_1A_U28Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Wprowadzenie do samodzielnej i systematycznej pracy badawczej. Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy przejściowej i dyplomowej. Nabycie umiejętności przygotowania i zaprezentowania założeń oraz stanu realizacji pracy badawczej na przykładzie pracy przejściowej.
Treści programoweT-SD-1Praca dyplomowa: rodzaje prac, wybór tematu, planowanie pracy, realizacja, konsultacje. Poszukiwanie i dostęp do materiałów źródłowych. Przegląd literatury: odnośniki, cytowania. Katalogi, normy, informatory. Źródła internetowe. Prace eksperymentalne: planowanie, koncepcja stanowiska badawczego, przygotowanie (budowa) stanowiska, realizacja badań eksperymentalnych, bezpieczeństwo i nadzór na prawidłowym przebiegiem badań. Prace analityczne i projektowe: planowanie i realizacja. Obliczenia. Opracowanie i prezentacja wyników badań. Błędy pomiarów. Ocena wyników obliczeń. Podsumowanie badań i wnioski. Układ pracy: podział na rozdziały, zawartość poszczególnych rozdziałów, załączniki. Technika pisania. Technika edycji. Poprawność językowa. wersja elektroniczna pracy. Prezentacja multimedialna pracy: rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo, czas prezentacji, zakończenie, środki techniczne.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna i formalna przygotowanej prezentacji. Ocena aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny w trakcie zajęć.
3,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dostatecznym.
3,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dość dobrym.
4,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dobrym.
4,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C46_K01W wyniku zajęć student nabywa kompetencji w zdobywaniu niezbędnej wiedzy, prowadzeniu analizy literaturowej oraz w planowaniu i realizacji przyszłych badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K03Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
ENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
Cel przedmiotuC-1Wprowadzenie do samodzielnej i systematycznej pracy badawczej. Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy przejściowej i dyplomowej. Nabycie umiejętności przygotowania i zaprezentowania założeń oraz stanu realizacji pracy badawczej na przykładzie pracy przejściowej.
Treści programoweT-SD-1Praca dyplomowa: rodzaje prac, wybór tematu, planowanie pracy, realizacja, konsultacje. Poszukiwanie i dostęp do materiałów źródłowych. Przegląd literatury: odnośniki, cytowania. Katalogi, normy, informatory. Źródła internetowe. Prace eksperymentalne: planowanie, koncepcja stanowiska badawczego, przygotowanie (budowa) stanowiska, realizacja badań eksperymentalnych, bezpieczeństwo i nadzór na prawidłowym przebiegiem badań. Prace analityczne i projektowe: planowanie i realizacja. Obliczenia. Opracowanie i prezentacja wyników badań. Błędy pomiarów. Ocena wyników obliczeń. Podsumowanie badań i wnioski. Układ pracy: podział na rozdziały, zawartość poszczególnych rozdziałów, załączniki. Technika pisania. Technika edycji. Poprawność językowa. wersja elektroniczna pracy. Prezentacja multimedialna pracy: rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo, czas prezentacji, zakończenie, środki techniczne.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena merytoryczna i formalna przygotowanej prezentacji. Ocena aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub nie wykazuje aktywności w trakcie zajęć.
3,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dostatecznym.
3,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dość dobrym.
4,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu dobrym.
4,5Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu bardzo dobrym.