Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Rurociągi przemysłowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rurociągi przemysłowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Garnysz-Rachtan <agnieszka.garnysz@zut.edu.pl>, Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
projektyP3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu termodynamiki i mechaniki płynów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z problematyką budowy i prostych obliczeń rurociągów przemysłowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Obliczenia projektowe ilustrujące materiał wykładów.15
15
wykłady
T-W-1- Przeznaczenie, charakterystyka, parametry pracy rurociągów. - Budowa: elementy składowe, sposoby połączeń, ułożenie, elementy i zasady mocowania. - Armatura: rodzaje i przeznaczenie. - Zależności charakteryzujące przepływ płynu w rurociągach. - Straty ciśnienia przy przepływie w rurociągach. - Charakterystyki hydrauliczne rurociągów. - Charakterystyki zastępcze zespołów rurociągów połączonych szeregowo i równolegle. - Straty cieplne w rurociągach. Izolacja termiczna. - Obliczenia rurociągów. Dobór elementów. Normalizacja. - Nowe technologie w budowie rurociągów.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Wykonanie projektu.10
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia projektowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne / ustne przedmiotu. System punktowy oceny: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
S-2Ocena formująca: Poprawne wykonanie projektu. System oceny - punktowy.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C34-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powienien być w stanie scharakteryzować i opisać transport masy i energii w rurociągach przemysłowych. Ponadto powinien być w stanie zdefiniować elementy składowe rurociągów, objaśnić zasady ich doboru, przeprowadzić podstawowe obliczenia prostych instalacji.
ENE_1A_W15, ENE_1A_W17C-1T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C34-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych przypadków transportu mediów. Powienien umieć scharakteryzować i opisać transport masy i energii w rurociągach przemysłowych (także energetycznych). Ponadto powinien umieć przeprowadzić podstawowe obliczenia prostych instalacji rurociągowych (projekt).
ENE_1A_U05, ENE_1A_U20, ENE_1A_U21C-1T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C34-2_K01
Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz w przyszłej pracy zawodowej.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K02, ENE_1A_K04C-1T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C34-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powienien być w stanie scharakteryzować i opisać transport masy i energii w rurociągach przemysłowych. Ponadto powinien być w stanie zdefiniować elementy składowe rurociągów, objaśnić zasady ich doboru, przeprowadzić podstawowe obliczenia prostych instalacji.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał ponizej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C34-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych przypadków transportu mediów. Powienien umieć scharakteryzować i opisać transport masy i energii w rurociągach przemysłowych (także energetycznych). Ponadto powinien umieć przeprowadzić podstawowe obliczenia prostych instalacji rurociągowych (projekt).
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C34-2_K01
Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz w przyszłej pracy zawodowej.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał ponizej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.

Literatura podstawowa

  1. Bęczkowski W., Rurociągi energetyczne, t.1,2., WNT, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1964
  2. Zioło M., Instalacje rurociągowe w przemyśle chemicznym, WNT, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1964

Literatura dodatkowa

  1. PKN, Polska Norma PN-76/M-34034, Polski Komitet Normalizacji i Miar, Warszawa, 1976

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Obliczenia projektowe ilustrujące materiał wykładów.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1- Przeznaczenie, charakterystyka, parametry pracy rurociągów. - Budowa: elementy składowe, sposoby połączeń, ułożenie, elementy i zasady mocowania. - Armatura: rodzaje i przeznaczenie. - Zależności charakteryzujące przepływ płynu w rurociągach. - Straty ciśnienia przy przepływie w rurociągach. - Charakterystyki hydrauliczne rurociągów. - Charakterystyki zastępcze zespołów rurociągów połączonych szeregowo i równolegle. - Straty cieplne w rurociągach. Izolacja termiczna. - Obliczenia rurociągów. Dobór elementów. Normalizacja. - Nowe technologie w budowie rurociągów.15
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Wykonanie projektu.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C34-2_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powienien być w stanie scharakteryzować i opisać transport masy i energii w rurociągach przemysłowych. Ponadto powinien być w stanie zdefiniować elementy składowe rurociągów, objaśnić zasady ich doboru, przeprowadzić podstawowe obliczenia prostych instalacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z problematyką budowy i prostych obliczeń rurociągów przemysłowych.
Treści programoweT-W-1- Przeznaczenie, charakterystyka, parametry pracy rurociągów. - Budowa: elementy składowe, sposoby połączeń, ułożenie, elementy i zasady mocowania. - Armatura: rodzaje i przeznaczenie. - Zależności charakteryzujące przepływ płynu w rurociągach. - Straty ciśnienia przy przepływie w rurociągach. - Charakterystyki hydrauliczne rurociągów. - Charakterystyki zastępcze zespołów rurociągów połączonych szeregowo i równolegle. - Straty cieplne w rurociągach. Izolacja termiczna. - Obliczenia rurociągów. Dobór elementów. Normalizacja. - Nowe technologie w budowie rurociągów.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Poprawne wykonanie projektu. System oceny - punktowy.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne / ustne przedmiotu. System punktowy oceny: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał ponizej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C34-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych przypadków transportu mediów. Powienien umieć scharakteryzować i opisać transport masy i energii w rurociągach przemysłowych (także energetycznych). Ponadto powinien umieć przeprowadzić podstawowe obliczenia prostych instalacji rurociągowych (projekt).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U05Umie obliczyć i zaprojektować proste elementy i konstrukcje mechaniczne oraz proste instalacje hydrauliczne i pneumatyczne, szczególnie te stosowane w energetyce
ENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
ENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z problematyką budowy i prostych obliczeń rurociągów przemysłowych.
Treści programoweT-W-1- Przeznaczenie, charakterystyka, parametry pracy rurociągów. - Budowa: elementy składowe, sposoby połączeń, ułożenie, elementy i zasady mocowania. - Armatura: rodzaje i przeznaczenie. - Zależności charakteryzujące przepływ płynu w rurociągach. - Straty ciśnienia przy przepływie w rurociągach. - Charakterystyki hydrauliczne rurociągów. - Charakterystyki zastępcze zespołów rurociągów połączonych szeregowo i równolegle. - Straty cieplne w rurociągach. Izolacja termiczna. - Obliczenia rurociągów. Dobór elementów. Normalizacja. - Nowe technologie w budowie rurociągów.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Poprawne wykonanie projektu. System oceny - punktowy.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne / ustne przedmiotu. System punktowy oceny: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C34-2_K01Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz w przyszłej pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z problematyką budowy i prostych obliczeń rurociągów przemysłowych.
Treści programoweT-W-1- Przeznaczenie, charakterystyka, parametry pracy rurociągów. - Budowa: elementy składowe, sposoby połączeń, ułożenie, elementy i zasady mocowania. - Armatura: rodzaje i przeznaczenie. - Zależności charakteryzujące przepływ płynu w rurociągach. - Straty ciśnienia przy przepływie w rurociągach. - Charakterystyki hydrauliczne rurociągów. - Charakterystyki zastępcze zespołów rurociągów połączonych szeregowo i równolegle. - Straty cieplne w rurociągach. Izolacja termiczna. - Obliczenia rurociągów. Dobór elementów. Normalizacja. - Nowe technologie w budowie rurociągów.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Poprawne wykonanie projektu. System oceny - punktowy.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne / ustne przedmiotu. System punktowy oceny: ocena pozytywna - uzyskanie ponad 60% punktów możliwych do zdobycia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał ponizej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.