Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Prawo w energetyce:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo w energetyce
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Edyta Engel <Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Bez wymagań wstępnych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami, pojęciami, instytucjami i procedurami prawa energetycznego i wybranych rozporządzeń wykonawczych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi w zakresie funkcjonowania rynku energii (także w kontekscie integracji europejskiej i bezpośredniego obowiązywania regulacji wspólnotowych), funkcjami i celami prawa energetycznego, instrumentami regulacji rynku energii, promowania konkurencji. Praktycznymi sposobami realizacji celów ustawy Prawo energetyczne zmierzajacymi do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wyklad informacyjny. Metoda problemowa: wykład problemowy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w formie testu. Punktowy system oceny opanowania materiału.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B10-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wymienić i zdefiniować podstawowe regulacje prawne obowiązujące w zakresie funkcjonowania rynku energii, omówić funkcje i cele prawa energetycznego oraz wyliczyć instrumenty regulacji rynku energii. Powinien być w stanie opisać sposoby realizacji celów wyznaczonych przez ustawę Prawo energetyczne.
ENE_1A_W03, ENE_1A_W24, ENE_1A_W29C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B10-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć posługiwać się obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi energetyki oraz stosować je w obszarze funkcjonowania rynku energii.
ENE_1A_U25, ENE_1A_U24C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B10-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość wagi obowiązujących norm prawnych, potrzeby ciągłego poszerzania i aktualizowania zdobytej wiedzy (m. in. w dalszych etapach kształcenia) oraz możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K02, ENE_1A_K03, ENE_1A_K07C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B10-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wymienić i zdefiniować podstawowe regulacje prawne obowiązujące w zakresie funkcjonowania rynku energii, omówić funkcje i cele prawa energetycznego oraz wyliczyć instrumenty regulacji rynku energii. Powinien być w stanie opisać sposoby realizacji celów wyznaczonych przez ustawę Prawo energetyczne.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 94 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B10-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć posługiwać się obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi energetyki oraz stosować je w obszarze funkcjonowania rynku energii.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B10-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość wagi obowiązujących norm prawnych, potrzeby ciągłego poszerzania i aktualizowania zdobytej wiedzy (m. in. w dalszych etapach kształcenia) oraz możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.

Literatura podstawowa

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne, Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1504 z póżn. zmianami., 2011

Literatura dodatkowa

  1. Literatura wskazana przez prowadzącego., Akty normatywne wskazane przez prowadzącego, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi w zakresie funkcjonowania rynku energii (także w kontekscie integracji europejskiej i bezpośredniego obowiązywania regulacji wspólnotowych), funkcjami i celami prawa energetycznego, instrumentami regulacji rynku energii, promowania konkurencji. Praktycznymi sposobami realizacji celów ustawy Prawo energetyczne zmierzajacymi do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B10-2_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wymienić i zdefiniować podstawowe regulacje prawne obowiązujące w zakresie funkcjonowania rynku energii, omówić funkcje i cele prawa energetycznego oraz wyliczyć instrumenty regulacji rynku energii. Powinien być w stanie opisać sposoby realizacji celów wyznaczonych przez ustawę Prawo energetyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W03Ma elementarną wiedzę w zakresie prawa dotyczącego energetyki, ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
ENE_1A_W24Zna zasady działania rynku energii i funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
ENE_1A_W29Ma podstawową wiedzę niezbędną do korzystania z treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami, pojęciami, instytucjami i procedurami prawa energetycznego i wybranych rozporządzeń wykonawczych.
Treści programoweT-W-1Zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi w zakresie funkcjonowania rynku energii (także w kontekscie integracji europejskiej i bezpośredniego obowiązywania regulacji wspólnotowych), funkcjami i celami prawa energetycznego, instrumentami regulacji rynku energii, promowania konkurencji. Praktycznymi sposobami realizacji celów ustawy Prawo energetyczne zmierzajacymi do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wyklad informacyjny. Metoda problemowa: wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w formie testu. Punktowy system oceny opanowania materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 94 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B10-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć posługiwać się obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi energetyki oraz stosować je w obszarze funkcjonowania rynku energii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U25Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
ENE_1A_U24Umie analizować i stosować przepisy prawa
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami, pojęciami, instytucjami i procedurami prawa energetycznego i wybranych rozporządzeń wykonawczych.
Treści programoweT-W-1Zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi w zakresie funkcjonowania rynku energii (także w kontekscie integracji europejskiej i bezpośredniego obowiązywania regulacji wspólnotowych), funkcjami i celami prawa energetycznego, instrumentami regulacji rynku energii, promowania konkurencji. Praktycznymi sposobami realizacji celów ustawy Prawo energetyczne zmierzajacymi do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wyklad informacyjny. Metoda problemowa: wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w formie testu. Punktowy system oceny opanowania materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B10-2_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość wagi obowiązujących norm prawnych, potrzeby ciągłego poszerzania i aktualizowania zdobytej wiedzy (m. in. w dalszych etapach kształcenia) oraz możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K03Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami, pojęciami, instytucjami i procedurami prawa energetycznego i wybranych rozporządzeń wykonawczych.
Treści programoweT-W-1Zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi w zakresie funkcjonowania rynku energii (także w kontekscie integracji europejskiej i bezpośredniego obowiązywania regulacji wspólnotowych), funkcjami i celami prawa energetycznego, instrumentami regulacji rynku energii, promowania konkurencji. Praktycznymi sposobami realizacji celów ustawy Prawo energetyczne zmierzajacymi do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wyklad informacyjny. Metoda problemowa: wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w formie testu. Punktowy system oceny opanowania materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0System punktowy oceny: Student uzyskał poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,0System punktowy oceny: Student uzyskał 60 - 69% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
3,5System punktowy oceny: Student uzyskał 70 - 79% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,0System punktowy oceny: Student uzyskał 80 - 89% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
4,5System punktowy oceny: Student uzyskał 90 - 94% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.
5,0System punktowy oceny: Student uzyskał 95 - 100% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczenia.