Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Eliza Jarysz-Kamińska <Eliza.Jarysz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR7 180 6,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zapoznanie się studenta z obowiązującymi zasadami realizacji praktyk.
W-2Otrzymanie skierowania na praktykę programową.
W-3Obowiązek studenta ubezpieczenia się od następstw nieszcześliwych wypadków (NNW).
W-4Zawarcie umowy pomiędzy uczelnią a placówką, w której realizowana jest praktyka programowa przez studenta.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z procesami wytwórczymi oraz eksploatacją urządzeń i systemów energetycznych wykorzystujących konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii.
C-2Zapoznanie się z procesami decyzyjnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem wytwarzającym, przesyłającym lub wykorzystującym energię.
C-3Zapoznanie się z zasadami kierowania i odpowiedzialności w przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających lub wykorzystujących energię.
C-4Zapoznanie się z praktycznymi aspektami inwestycyjnymi dotyczącymi systemów energetycznych.
C-5Zapoznanie się z planowaniem zapotrzebowania na energię i jego pokryciem.
C-6Zapoznanie się z możliwościami racjonalnego wykorzystania energii w zakładzie pracy.
C-7Zapoznanie się z procesem projektowania urządzeń i systemów energetycznych.
C-8Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-11. Poznanie struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym lub działem głównego energetyka i mechanika albo komórki odpowiedzialnej za zarządzanie energią w zakładzie pracy. 2. Poznanie technologii wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii. 3. Poznanie procedur planowania zużycia energii. 4. Analiza możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię. 5. Analiza ekonomiczna inwestycji energetycznych. 6. Poznanie metod i sposobów racjonalnego wykorzystania energii. 7. Zapoznanie się z zagadnieniami zarządzania energią w zakładzie pracy. 8. Poznanie zagadnień związanych z projektowaniem urządzeń i systemów energetycznych.6
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Szkolenie BHP.6
A-PR-2Wprowadzenie w tematykę zadań.6
A-PR-3Realizacja zadań programu praktyk dla kierunku Energetyka.118
A-PR-4Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk.20
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki programowej na kierunku Energetyka. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_P01_W01
Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
ENE_1A_W03, ENE_1A_W12, ENE_1A_W17, ENE_1A_W18, ENE_1A_W21, ENE_1A_W24C-6, C-5, C-7, C-1, C-2, C-3, C-4, C-8T-PR-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
ENE_1A_U08, ENE_1A_U09, ENE_1A_U17, ENE_1A_U19, ENE_1A_U22C-6, C-5, C-7, C-1, C-2, C-3, C-4, C-8T-PR-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.
ENE_1A_K04C-6, C-5, C-7, C-1, C-2, C-3, C-4, C-8T-PR-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_P01_W01
Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
2,0
3,0Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
2,0
3,0Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.
2,0
3,0Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Małgorzata Mrozik, Informacje w zakładce Praktyki na stronie wydziałowej: www.wimim.zut.edu.pl, 2014

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-11. Poznanie struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym lub działem głównego energetyka i mechanika albo komórki odpowiedzialnej za zarządzanie energią w zakładzie pracy. 2. Poznanie technologii wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii. 3. Poznanie procedur planowania zużycia energii. 4. Analiza możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię. 5. Analiza ekonomiczna inwestycji energetycznych. 6. Poznanie metod i sposobów racjonalnego wykorzystania energii. 7. Zapoznanie się z zagadnieniami zarządzania energią w zakładzie pracy. 8. Poznanie zagadnień związanych z projektowaniem urządzeń i systemów energetycznych.6
6

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Szkolenie BHP.6
A-PR-2Wprowadzenie w tematykę zadań.6
A-PR-3Realizacja zadań programu praktyk dla kierunku Energetyka.118
A-PR-4Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk.20
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_P01_W01Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W03Ma elementarną wiedzę w zakresie prawa dotyczącego energetyki, ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
ENE_1A_W12Zna problemy związane z przesyłaniem energii elektrycznej
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
ENE_1A_W18Zna metody doboru podstawowych urządzeń energetyki
ENE_1A_W21Zna zasady racjonalnego użytkowania podstawowych urządzeń energetycznych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej
ENE_1A_W24Zna zasady działania rynku energii i funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
Cel przedmiotuC-6Zapoznanie się z możliwościami racjonalnego wykorzystania energii w zakładzie pracy.
C-5Zapoznanie się z planowaniem zapotrzebowania na energię i jego pokryciem.
C-7Zapoznanie się z procesem projektowania urządzeń i systemów energetycznych.
C-1Zapoznanie się z procesami wytwórczymi oraz eksploatacją urządzeń i systemów energetycznych wykorzystujących konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii.
C-2Zapoznanie się z procesami decyzyjnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem wytwarzającym, przesyłającym lub wykorzystującym energię.
C-3Zapoznanie się z zasadami kierowania i odpowiedzialności w przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających lub wykorzystujących energię.
C-4Zapoznanie się z praktycznymi aspektami inwestycyjnymi dotyczącymi systemów energetycznych.
C-8Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
Treści programoweT-PR-11. Poznanie struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym lub działem głównego energetyka i mechanika albo komórki odpowiedzialnej za zarządzanie energią w zakładzie pracy. 2. Poznanie technologii wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii. 3. Poznanie procedur planowania zużycia energii. 4. Analiza możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię. 5. Analiza ekonomiczna inwestycji energetycznych. 6. Poznanie metod i sposobów racjonalnego wykorzystania energii. 7. Zapoznanie się z zagadnieniami zarządzania energią w zakładzie pracy. 8. Poznanie zagadnień związanych z projektowaniem urządzeń i systemów energetycznych.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki programowej na kierunku Energetyka. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_P01_U01Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U08Umie praktycznie wykorzystać prawa termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów do opisu procesów przemysłowych
ENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
ENE_1A_U17Umie określić wskaźniki energetyczne dla podstawowych maszyn i urządzeń energetycznych oraz wskaźniki zużycia energii i zasobów naturalnych
ENE_1A_U19Umie prowadzić analizę ekonomiczną różnych rozwiązań technologicznych z zakresu energetyki
ENE_1A_U22Potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-6Zapoznanie się z możliwościami racjonalnego wykorzystania energii w zakładzie pracy.
C-5Zapoznanie się z planowaniem zapotrzebowania na energię i jego pokryciem.
C-7Zapoznanie się z procesem projektowania urządzeń i systemów energetycznych.
C-1Zapoznanie się z procesami wytwórczymi oraz eksploatacją urządzeń i systemów energetycznych wykorzystujących konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii.
C-2Zapoznanie się z procesami decyzyjnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem wytwarzającym, przesyłającym lub wykorzystującym energię.
C-3Zapoznanie się z zasadami kierowania i odpowiedzialności w przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających lub wykorzystujących energię.
C-4Zapoznanie się z praktycznymi aspektami inwestycyjnymi dotyczącymi systemów energetycznych.
C-8Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
Treści programoweT-PR-11. Poznanie struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym lub działem głównego energetyka i mechanika albo komórki odpowiedzialnej za zarządzanie energią w zakładzie pracy. 2. Poznanie technologii wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii. 3. Poznanie procedur planowania zużycia energii. 4. Analiza możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię. 5. Analiza ekonomiczna inwestycji energetycznych. 6. Poznanie metod i sposobów racjonalnego wykorzystania energii. 7. Zapoznanie się z zagadnieniami zarządzania energią w zakładzie pracy. 8. Poznanie zagadnień związanych z projektowaniem urządzeń i systemów energetycznych.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki programowej na kierunku Energetyka. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_P01_K01Student potrafi pracować w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
Cel przedmiotuC-6Zapoznanie się z możliwościami racjonalnego wykorzystania energii w zakładzie pracy.
C-5Zapoznanie się z planowaniem zapotrzebowania na energię i jego pokryciem.
C-7Zapoznanie się z procesem projektowania urządzeń i systemów energetycznych.
C-1Zapoznanie się z procesami wytwórczymi oraz eksploatacją urządzeń i systemów energetycznych wykorzystujących konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii.
C-2Zapoznanie się z procesami decyzyjnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem wytwarzającym, przesyłającym lub wykorzystującym energię.
C-3Zapoznanie się z zasadami kierowania i odpowiedzialności w przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających lub wykorzystujących energię.
C-4Zapoznanie się z praktycznymi aspektami inwestycyjnymi dotyczącymi systemów energetycznych.
C-8Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
Treści programoweT-PR-11. Poznanie struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym lub działem głównego energetyka i mechanika albo komórki odpowiedzialnej za zarządzanie energią w zakładzie pracy. 2. Poznanie technologii wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii. 3. Poznanie procedur planowania zużycia energii. 4. Analiza możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię. 5. Analiza ekonomiczna inwestycji energetycznych. 6. Poznanie metod i sposobów racjonalnego wykorzystania energii. 7. Zapoznanie się z zagadnieniami zarządzania energią w zakładzie pracy. 8. Poznanie zagadnień związanych z projektowaniem urządzeń i systemów energetycznych.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki programowej na kierunku Energetyka. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0