Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Praca przejściowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca przejściowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Aleksander Stachel <Aleksander.Stachel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP6 45 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności nabyte w ramach studiowanego kierunku.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązania wybranego problemu (zagadnienia) z zakresu kierunku (specjalności) studiów. Zdobycie doświadczenia niezbędnego do realizacji przyszłej pracy dyplomowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Zrealizowanie opracowania na określony zadany temat z zakresu materiału związanego z kierunkiem (specjalnością) studiów. Praca może mieć charakter analityczny, projektowy, badawczo-pomiarowy, opisowy bądź inny i powinna charakteryzować się twórczym rozwiązaniem postawionego problemu, wymagającym do jej wykonania wiedzy nabytej w trakcie studiów. Efektem działalności studenta i podstawą zaliczenia pracy przejściowej jest złożenie opracowania w formie pisemnej, wykonanego zgodnie z zasadami realizacji prac dyplomowych.45
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach - konsultacje45
A-P-2Prace własne związane z realizacją pracy przejściowej80
125

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Konsultacje (dyskusja metod i wniosków).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Bieżąca ocena stanu realizacji pracy: ocena poprawności wykonania i przydatność zastosowanych metod. Ocena końcowa pracy dostarczonej prowadzącemu w formie kompletnego opracowania (w tym ocena formalna).

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C43_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie właściwie zaplanować i poprawnie wykonać pracę badawczą oraz odpowiednio poszerzyć swoją wiedzę w obszarze badań analitycznych, eksperymentalnych lub projektowych. Ponadto powinien być w stanie objaśnić cel, program i metodykę prowadzonych prac, przeprowadzić przegląd i weryfikację literatury tematu, wybrać i uzasadniać określoną metodę badań.
ENE_1A_W16, ENE_1A_W17, ENE_1A_W21, ENE_1A_W31, ENE_1A_W25, ENE_1A_W27C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C43_U01
Student powinien umieć poprawnie zaplanować, przygotować i wykonać pracę analityczną lub eksperymentalną dotyczącą zadanej tematyki, a także umieć opracować i oszacować uzyskane wyniki oraz wysnuć na tej podstawie właściwe wnioski. Powinien umieć korzystać z dostępnej literatury naukowej. Ponadto powinien umieć poprawnie przygotować i przedstawić opracowanie na zadany temat oraz uczestniczyć w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
ENE_1A_U02, ENE_1A_U16, ENE_1A_U20, ENE_1A_U21C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C43_K01
Student nabywa kompetencji w zakresie realizacji postawionych mu zadań, formułowaniu i dobieraniu własnych rozwiązań problemu oraz wyborze właściwych metod badawczych, prezentowaniu, dyskutowaniu i obronie przyjętych form i sposobów wykonania pracy i zastosowanych rozwiązań. Student ma aktywną postawę w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy i badań własnych.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K03C-1T-P-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C43_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie właściwie zaplanować i poprawnie wykonać pracę badawczą oraz odpowiednio poszerzyć swoją wiedzę w obszarze badań analitycznych, eksperymentalnych lub projektowych. Ponadto powinien być w stanie objaśnić cel, program i metodykę prowadzonych prac, przeprowadzić przegląd i weryfikację literatury tematu, wybrać i uzasadniać określoną metodę badań.
2,0Student nie zrealizował postawionych zadań programowych.
3,0Student zrealizował zadania programowe w stopniu dostatecznym.
3,5Student zrealizował zadania programowe w stopniu dość dobrym.
4,0Student zrealizował zadania programowe w stopniu dobrym.
4,5Student zrealizował zadania programowe w stopniu ponad dobrym.
5,0Student zrealizował zadania programowe w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C43_U01
Student powinien umieć poprawnie zaplanować, przygotować i wykonać pracę analityczną lub eksperymentalną dotyczącą zadanej tematyki, a także umieć opracować i oszacować uzyskane wyniki oraz wysnuć na tej podstawie właściwe wnioski. Powinien umieć korzystać z dostępnej literatury naukowej. Ponadto powinien umieć poprawnie przygotować i przedstawić opracowanie na zadany temat oraz uczestniczyć w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
2,0Student nie zrealizował postawionych zadań programowych.
3,0Student zrealizował zadania programowe w stopniu dostatecznym.
3,5Student zrealizował zadania programowe w stopniu dość dobrym.
4,0Student zrealizował zadania programowe w stopniu dobrym.
4,5Student zrealizował zadania programowe w stopniu ponad dobrym.
5,0Student zrealizował zadania programowe w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C43_K01
Student nabywa kompetencji w zakresie realizacji postawionych mu zadań, formułowaniu i dobieraniu własnych rozwiązań problemu oraz wyborze właściwych metod badawczych, prezentowaniu, dyskutowaniu i obronie przyjętych form i sposobów wykonania pracy i zastosowanych rozwiązań. Student ma aktywną postawę w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy i badań własnych.
2,0Student nie nabył kompetencji i umiejętności w zakresie realizowanej pracy.
3,0Student posiadł kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji określonych zadań badawczych - w stopniu dostatecznym.
3,5Student posiadł kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji określonych zadań badawczych - w stopniu dość dobrym.
4,0Student posiadł kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji określonych zadań badawczych - w stopniu dobrym.
4,5Student posiadł kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji określonych zadań badawczych - w stopniu ponad dobrym.
5,0Student posiadł kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji określonych zadań badawczych - w stopniu bardzo dobrym.

Literatura podstawowa

  1. Indywidualne rozpoznanie literatury tematu z dostępnych na Uczelni baz danych, Literatura z dziedziny do której należy tematyka pracy przejściowej, 2011

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Zrealizowanie opracowania na określony zadany temat z zakresu materiału związanego z kierunkiem (specjalnością) studiów. Praca może mieć charakter analityczny, projektowy, badawczo-pomiarowy, opisowy bądź inny i powinna charakteryzować się twórczym rozwiązaniem postawionego problemu, wymagającym do jej wykonania wiedzy nabytej w trakcie studiów. Efektem działalności studenta i podstawą zaliczenia pracy przejściowej jest złożenie opracowania w formie pisemnej, wykonanego zgodnie z zasadami realizacji prac dyplomowych.45
45

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach - konsultacje45
A-P-2Prace własne związane z realizacją pracy przejściowej80
125
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C43_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie właściwie zaplanować i poprawnie wykonać pracę badawczą oraz odpowiednio poszerzyć swoją wiedzę w obszarze badań analitycznych, eksperymentalnych lub projektowych. Ponadto powinien być w stanie objaśnić cel, program i metodykę prowadzonych prac, przeprowadzić przegląd i weryfikację literatury tematu, wybrać i uzasadniać określoną metodę badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W16Zna podstawy projektowania, budowy i eksploatacji siłowni, układów i systemów energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
ENE_1A_W21Zna zasady racjonalnego użytkowania podstawowych urządzeń energetycznych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej
ENE_1A_W31Zna sposoby posługiwania się literaturą fachową oraz sposoby komunikowania się
ENE_1A_W25Zna zasady zarządzania energią i środowiskiem
ENE_1A_W27Zna aktualne kierunki rozwoju energetyki
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązania wybranego problemu (zagadnienia) z zakresu kierunku (specjalności) studiów. Zdobycie doświadczenia niezbędnego do realizacji przyszłej pracy dyplomowej.
Treści programoweT-P-1Zrealizowanie opracowania na określony zadany temat z zakresu materiału związanego z kierunkiem (specjalnością) studiów. Praca może mieć charakter analityczny, projektowy, badawczo-pomiarowy, opisowy bądź inny i powinna charakteryzować się twórczym rozwiązaniem postawionego problemu, wymagającym do jej wykonania wiedzy nabytej w trakcie studiów. Efektem działalności studenta i podstawą zaliczenia pracy przejściowej jest złożenie opracowania w formie pisemnej, wykonanego zgodnie z zasadami realizacji prac dyplomowych.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje (dyskusja metod i wniosków).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Bieżąca ocena stanu realizacji pracy: ocena poprawności wykonania i przydatność zastosowanych metod. Ocena końcowa pracy dostarczonej prowadzącemu w formie kompletnego opracowania (w tym ocena formalna).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zrealizował postawionych zadań programowych.
3,0Student zrealizował zadania programowe w stopniu dostatecznym.
3,5Student zrealizował zadania programowe w stopniu dość dobrym.
4,0Student zrealizował zadania programowe w stopniu dobrym.
4,5Student zrealizował zadania programowe w stopniu ponad dobrym.
5,0Student zrealizował zadania programowe w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C43_U01Student powinien umieć poprawnie zaplanować, przygotować i wykonać pracę analityczną lub eksperymentalną dotyczącą zadanej tematyki, a także umieć opracować i oszacować uzyskane wyniki oraz wysnuć na tej podstawie właściwe wnioski. Powinien umieć korzystać z dostępnej literatury naukowej. Ponadto powinien umieć poprawnie przygotować i przedstawić opracowanie na zadany temat oraz uczestniczyć w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U02Umie rozwiązywać praktyczne zagadnienia inżynierskie, szczególnie energetyczne, opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne
ENE_1A_U16Umie przygotować i przeprowadzić badania pozwalające określić parametry i wskaźniki charakteryzujące proces energetyczny
ENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
ENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązania wybranego problemu (zagadnienia) z zakresu kierunku (specjalności) studiów. Zdobycie doświadczenia niezbędnego do realizacji przyszłej pracy dyplomowej.
Treści programoweT-P-1Zrealizowanie opracowania na określony zadany temat z zakresu materiału związanego z kierunkiem (specjalnością) studiów. Praca może mieć charakter analityczny, projektowy, badawczo-pomiarowy, opisowy bądź inny i powinna charakteryzować się twórczym rozwiązaniem postawionego problemu, wymagającym do jej wykonania wiedzy nabytej w trakcie studiów. Efektem działalności studenta i podstawą zaliczenia pracy przejściowej jest złożenie opracowania w formie pisemnej, wykonanego zgodnie z zasadami realizacji prac dyplomowych.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje (dyskusja metod i wniosków).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Bieżąca ocena stanu realizacji pracy: ocena poprawności wykonania i przydatność zastosowanych metod. Ocena końcowa pracy dostarczonej prowadzącemu w formie kompletnego opracowania (w tym ocena formalna).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zrealizował postawionych zadań programowych.
3,0Student zrealizował zadania programowe w stopniu dostatecznym.
3,5Student zrealizował zadania programowe w stopniu dość dobrym.
4,0Student zrealizował zadania programowe w stopniu dobrym.
4,5Student zrealizował zadania programowe w stopniu ponad dobrym.
5,0Student zrealizował zadania programowe w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C43_K01Student nabywa kompetencji w zakresie realizacji postawionych mu zadań, formułowaniu i dobieraniu własnych rozwiązań problemu oraz wyborze właściwych metod badawczych, prezentowaniu, dyskutowaniu i obronie przyjętych form i sposobów wykonania pracy i zastosowanych rozwiązań. Student ma aktywną postawę w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy i badań własnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K03Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązania wybranego problemu (zagadnienia) z zakresu kierunku (specjalności) studiów. Zdobycie doświadczenia niezbędnego do realizacji przyszłej pracy dyplomowej.
Treści programoweT-P-1Zrealizowanie opracowania na określony zadany temat z zakresu materiału związanego z kierunkiem (specjalnością) studiów. Praca może mieć charakter analityczny, projektowy, badawczo-pomiarowy, opisowy bądź inny i powinna charakteryzować się twórczym rozwiązaniem postawionego problemu, wymagającym do jej wykonania wiedzy nabytej w trakcie studiów. Efektem działalności studenta i podstawą zaliczenia pracy przejściowej jest złożenie opracowania w formie pisemnej, wykonanego zgodnie z zasadami realizacji prac dyplomowych.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje (dyskusja metod i wniosków).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Bieżąca ocena stanu realizacji pracy: ocena poprawności wykonania i przydatność zastosowanych metod. Ocena końcowa pracy dostarczonej prowadzącemu w formie kompletnego opracowania (w tym ocena formalna).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie nabył kompetencji i umiejętności w zakresie realizowanej pracy.
3,0Student posiadł kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji określonych zadań badawczych - w stopniu dostatecznym.
3,5Student posiadł kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji określonych zadań badawczych - w stopniu dość dobrym.
4,0Student posiadł kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji określonych zadań badawczych - w stopniu dobrym.
4,5Student posiadł kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji określonych zadań badawczych - w stopniu ponad dobrym.
5,0Student posiadł kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji określonych zadań badawczych - w stopniu bardzo dobrym.