Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Aleksander Stachel <Aleksander.Stachel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Aleksandra Borsukiewicz <Aleksandra.Borsukiewicz@zut.edu.pl>, Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>, Anna Majchrzycka <Anna.Majchrzycka@zut.edu.pl>, Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>, Zbigniew Zapałowicz <Zbigniew.Zapalowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD7 0 15,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Spełnienie wymagań przewidzianych regulaminem studiów warunkujących możliwość przystąpienia do realizacji pracy dyplomowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykonanie (i obrona) pracy dyplomowej charakteryzującej się twórczymi rozwiązaniami postawionego problemu wymagającego wiedzy o charakterze specjalistycznym, nabytej w trakcie studiów, potwierdzające zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu kierunku (specjalności) studiów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Student realizuje wybrany temat i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Konsultacje - nadzór nad przygotowaniem pracy dyplomowej.12
A-PD-2Praca własna: przygotowanie pracy dyplomowej.363
375

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Konsultacje działan studenta w czasie realizacji zadań niezbędnych do wykonania pracy dyplomowej.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej pracy przeprowadzona przez promotora i recenzenta.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C48_W01
Utrwalenie wiedzy w zakresie przedmiotów specjalistycznych związanych z kierunkiem studiów. Samodzielne poszerzenie wiedzy w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej. Ponadto student powinien być w stanie: opisać cele, założenia, metody oraz wyniki prowadzonych badań, podsumować uzyskane rezultaty, wytłumaczyć sposób realizacji pracy dyplomowej (analitycznej, eksperymentalnej), podać i omówić wnioski.
ENE_1A_W02, ENE_1A_W04, ENE_1A_W13, ENE_1A_W15, ENE_1A_W17, ENE_1A_W31, ENE_1A_W27C-1T-PD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C48_U01
W wyniku prowadzonych zajęć student powinien umieć: planować badania (analityczne i eksperymentalne), w przypadku badań eksperymentalnych organizować stanowisko pomiarowe, formulować tezy i wnioski, interpretować uzyskane wyniki badań, szacować prawidłowość prowadzenia badań i pomiarów, weryfikować rezultaty badań.
ENE_1A_U01, ENE_1A_U02, ENE_1A_U03, ENE_1A_U14, ENE_1A_U16, ENE_1A_U20, ENE_1A_U21C-1T-PD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C48_K01
Student nabył kompetencje w zakresie rozwiązywania określonych problemów badawczych. Ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz w przyszłej pracy zawodowej.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K02, ENE_1A_K04, ENE_1A_K07C-1T-PD-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C48_W01
Utrwalenie wiedzy w zakresie przedmiotów specjalistycznych związanych z kierunkiem studiów. Samodzielne poszerzenie wiedzy w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej. Ponadto student powinien być w stanie: opisać cele, założenia, metody oraz wyniki prowadzonych badań, podsumować uzyskane rezultaty, wytłumaczyć sposób realizacji pracy dyplomowej (analitycznej, eksperymentalnej), podać i omówić wnioski.
2,0Student nie zrealizował badań i nie przygotował pracy dyplomowej.
3,0Student zrealizował badania i przygotował pracę dyplomową w zakresie dostatecznym.
3,5Student zrealizował badania i przygotował pracę dyplomową w zakresie dość dobrym.
4,0Student zrealizował badania i przygotował pracę dyplomową w zakresie dobrym.
4,5Student zrealizował badania i przygotował pracę dyplomową w zakresie dobrym plus.
5,0Student zrealizował badania i przygotował pracę dyplomową w zakresie bardzo dobrym.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C48_U01
W wyniku prowadzonych zajęć student powinien umieć: planować badania (analityczne i eksperymentalne), w przypadku badań eksperymentalnych organizować stanowisko pomiarowe, formulować tezy i wnioski, interpretować uzyskane wyniki badań, szacować prawidłowość prowadzenia badań i pomiarów, weryfikować rezultaty badań.
2,0Student nie umie określić tez i zrealizować pracy dyplomowej.
3,0Student sformułował tezy, przeprowadził badania, opisał uzyskane wyniki oraz opracował wnioski w stopniu dostatecznym.
3,5Student sformułował tezy, przeprowadził badania, opisał uzyskane wyniki oraz opracował wnioski w stopniu dość dobrym.
4,0Student sformułował tezy, przeprowadził badania, opisał uzyskane wyniki oraz opracował wnioski w stopniu dobrym.
4,5Student sformułował tezy, przeprowadził badania, opisał uzyskane wyniki oraz opracował wnioski w stopniu dobrym plus.
5,0Student sformułował tezy, przeprowadził badania, opisał uzyskane wyniki oraz opracował wnioski w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C48_K01
Student nabył kompetencje w zakresie rozwiązywania określonych problemów badawczych. Ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz w przyszłej pracy zawodowej.
2,0Student nie potrafi zrealizować badań (analitycznych, eksperymentalnych) i opisać uzyskanych wyników.
3,0Student potrafi zrealizować badania i opisać uzyskane wyniki z oceną dostateczną.
3,5Student potrafi zrealizować badania i opisać uzyskane wyniki z oceną dość dobrą.
4,0Student potrafi zrealizować badania i opisać uzyskane wyniki z oceną dobrą.
4,5Student potrafi zrealizować badania i opisać uzyskane wyniki z oceną ponad dobrą.
5,0Student potrafi zrealizować badania i opisać uzyskane wyniki z oceną bardzo dobrą.

Literatura podstawowa

  1. Indywidualne rozpoznanie literatury tematu z dostępnych na Uczelni baz danych, Literatura z dziedziny, do której należy tematyka pracy dyplomowej, 2011
  2. Honczarenko J., Zygmunt M., Praca dyplomowa., Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki, Praca dyplomowa, AGH, Kraków, 2011
  2. Remigiusz Kozłowski, Praktyczne sposoby pisania prac dyplomowych, Oficyna, Warszawa, 2011
  3. Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów., Impuls, Kraków, 2011

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Student realizuje wybrany temat i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Konsultacje - nadzór nad przygotowaniem pracy dyplomowej.12
A-PD-2Praca własna: przygotowanie pracy dyplomowej.363
375
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C48_W01Utrwalenie wiedzy w zakresie przedmiotów specjalistycznych związanych z kierunkiem studiów. Samodzielne poszerzenie wiedzy w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej. Ponadto student powinien być w stanie: opisać cele, założenia, metody oraz wyniki prowadzonych badań, podsumować uzyskane rezultaty, wytłumaczyć sposób realizacji pracy dyplomowej (analitycznej, eksperymentalnej), podać i omówić wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W02Ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
ENE_1A_W04Zna zasady i narzędzia grafiki inżynierskiej umożliwiającej rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu energetyki
ENE_1A_W13Ma wiedzę w zakresie opisu fenomenologicznego i matematycznego procesów wymiany pędu, ciepła i masy
ENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
ENE_1A_W31Zna sposoby posługiwania się literaturą fachową oraz sposoby komunikowania się
ENE_1A_W27Zna aktualne kierunki rozwoju energetyki
Cel przedmiotuC-1Wykonanie (i obrona) pracy dyplomowej charakteryzującej się twórczymi rozwiązaniami postawionego problemu wymagającego wiedzy o charakterze specjalistycznym, nabytej w trakcie studiów, potwierdzające zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu kierunku (specjalności) studiów.
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrany temat i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje działan studenta w czasie realizacji zadań niezbędnych do wykonania pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej pracy przeprowadzona przez promotora i recenzenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zrealizował badań i nie przygotował pracy dyplomowej.
3,0Student zrealizował badania i przygotował pracę dyplomową w zakresie dostatecznym.
3,5Student zrealizował badania i przygotował pracę dyplomową w zakresie dość dobrym.
4,0Student zrealizował badania i przygotował pracę dyplomową w zakresie dobrym.
4,5Student zrealizował badania i przygotował pracę dyplomową w zakresie dobrym plus.
5,0Student zrealizował badania i przygotował pracę dyplomową w zakresie bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C48_U01W wyniku prowadzonych zajęć student powinien umieć: planować badania (analityczne i eksperymentalne), w przypadku badań eksperymentalnych organizować stanowisko pomiarowe, formulować tezy i wnioski, interpretować uzyskane wyniki badań, szacować prawidłowość prowadzenia badań i pomiarów, weryfikować rezultaty badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U01Umie wykorzystać prawa teoretyczne i metody eksperymentalne w analizie różnych procesów fizycznych i chemicznych
ENE_1A_U02Umie rozwiązywać praktyczne zagadnienia inżynierskie, szczególnie energetyczne, opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne
ENE_1A_U03Umie zastosować aparat matematyki statystycznej do oceny dokładności pomiarów i badań
ENE_1A_U14Umie dobrać przyrządy, aparaturę kontrolno-pomiarową i metodę pomiaru charakterystycznych parametrów pracy urządzania i systemu energetycznego
ENE_1A_U16Umie przygotować i przeprowadzić badania pozwalające określić parametry i wskaźniki charakteryzujące proces energetyczny
ENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
ENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Wykonanie (i obrona) pracy dyplomowej charakteryzującej się twórczymi rozwiązaniami postawionego problemu wymagającego wiedzy o charakterze specjalistycznym, nabytej w trakcie studiów, potwierdzające zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu kierunku (specjalności) studiów.
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrany temat i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje działan studenta w czasie realizacji zadań niezbędnych do wykonania pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej pracy przeprowadzona przez promotora i recenzenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie określić tez i zrealizować pracy dyplomowej.
3,0Student sformułował tezy, przeprowadził badania, opisał uzyskane wyniki oraz opracował wnioski w stopniu dostatecznym.
3,5Student sformułował tezy, przeprowadził badania, opisał uzyskane wyniki oraz opracował wnioski w stopniu dość dobrym.
4,0Student sformułował tezy, przeprowadził badania, opisał uzyskane wyniki oraz opracował wnioski w stopniu dobrym.
4,5Student sformułował tezy, przeprowadził badania, opisał uzyskane wyniki oraz opracował wnioski w stopniu dobrym plus.
5,0Student sformułował tezy, przeprowadził badania, opisał uzyskane wyniki oraz opracował wnioski w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C48_K01Student nabył kompetencje w zakresie rozwiązywania określonych problemów badawczych. Ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz w przyszłej pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-1Wykonanie (i obrona) pracy dyplomowej charakteryzującej się twórczymi rozwiązaniami postawionego problemu wymagającego wiedzy o charakterze specjalistycznym, nabytej w trakcie studiów, potwierdzające zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu kierunku (specjalności) studiów.
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrany temat i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje działan studenta w czasie realizacji zadań niezbędnych do wykonania pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej pracy przeprowadzona przez promotora i recenzenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zrealizować badań (analitycznych, eksperymentalnych) i opisać uzyskanych wyników.
3,0Student potrafi zrealizować badania i opisać uzyskane wyniki z oceną dostateczną.
3,5Student potrafi zrealizować badania i opisać uzyskane wyniki z oceną dość dobrą.
4,0Student potrafi zrealizować badania i opisać uzyskane wyniki z oceną dobrą.
4,5Student potrafi zrealizować badania i opisać uzyskane wyniki z oceną ponad dobrą.
5,0Student potrafi zrealizować badania i opisać uzyskane wyniki z oceną bardzo dobrą.