Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Pompy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Pompy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zapałowicz <Zbigniew.Zapalowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Garnysz-Rachtan <agnieszka.garnysz@zut.edu.pl>, Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>, Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,37zaliczenie
laboratoriaL4 15 2,00,37zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 1,00,26zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki
W-2Podstawy matematyki
W-3Podstawy termodynamiki technicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności pomp
C-2Zapoznanie studentów z zasadami łączenia pomp w układy
C-3Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru pomp
C-4Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę pomp oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów15
15
laboratoria
T-L-1Badania: współczynnika oporów rurociągu, pompy wirowej - tworzenie charakterystyki muszlowej, układu szeregowego pomp wirowych, układu równoległego pomp wirowych, wpływu sposobu regulacji na zużycie energii przez pompę.15
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Opory hydrauliczne i charakterystyka rurociągu. Łączenie rurociągów w sieci. Charakterystyka zastępcza układu rurociągów1
T-W-2Instalacje pompowe. Bilans energii dla układu pompowego. Podział pomp1
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę pomp: wysokości, wydajności, moce, sprawności, prędkość obrotowa lub ilość cykli organu roboczego. Zjawisko kawitacji1
T-W-4Pompy wirowe. Ogólna budowa pompy wirowej. Zasada działania pompy wirowej. Zasadnicze konstrukcje pomp wirowych. Trójkąty prędkości. Ogólne równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych (równanie Eulera)1
T-W-5Wpływ profilowania łopatek wirnika na parametry pracy pompy. Charakterystyki teoretyczne pompy wirowej1
T-W-6Straty w pompie: hydrauliczne, objętościowe i mechaniczne. Bilans pasmowy energii dla pompy wirowej. Charakterystyki rzeczywiste pompy wirnikowej1
T-W-7Podział charakterystyk. Charakterystyki przepływu: stateczne i niestateczne. Zakres pracy pompy wirowej. Pole pracy pompy wirowej. Charakterystyki mocy: przeciążalna i nieprzeciążalna. Charakterystyki sprawności. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji. Niestateczna praca pompy1
T-W-8Charakterystyka muszlowa pompy wirowej. Sygnały regulacyjne (temperatura, ciśnienie, różnica ciśnień i inne). Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności1
T-W-9Sposoby regulacji wydajności pompy wirowej. Regulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej wirnika. Regulacja poprzez dławienie. Regulacja poprzez zmianę kąta nachylenia łopatek kierownicy wlotowej. Regulacja poprzez obejście. Regulacja poprzez wymianę wirnika. Regulacja poprzez napowietrzanie1
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane pomp1
T-W-11Budowa i eksploatacja pomp wirowych1
T-W-12Pompy wyporowe: budowa, zasada działania, charakterystyki, regulacja wydajności oraz eksploatacja1
T-W-13Pompy wyporowe: tłokowe, skrzydełkowe, rotacyjne1
T-W-14Nowoczesne konstrukcje pomp. Dobór pomp według katalogów lub programów wspomagających pracę inżyniera2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach13
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń2
25
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-L-3Studiowanie wymaganej literatury6
A-L-4Przygotowanie się do „wejściówek”5
A-L-5Przygotowanie sprawozdania14
A-L-6Przygotowanie się do zaliczeń8
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie lub wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-5Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C21_W01
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie pomp
ENE_1A_W06, ENE_1A_W14, ENE_1A_W17C-1T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1
ENE_1A_C21_W02
Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę pomp
ENE_1A_W07C-1, C-3, C-4T-L-1, T-A-1, T-W-6, T-W-12, T-W-13, T-W-3, T-W-2, T-W-14, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-3, S-1, S-2
ENE_1A_C21_W03
Student zna charakterystyki pomp oraz zna sposoby regulacji wydatku
ENE_1A_W07, ENE_1A_W17, ENE_1A_W18C-1, C-2, C-3, C-4T-L-1, T-A-1, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-12, T-W-13, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-14, T-W-5, T-W-7M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C21_U01
Student umie ocenić zalety i wady danej pompy oraz efektywnie ją eksploatować
ENE_1A_U18C-1, C-3T-L-1, T-A-1, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-14, T-W-5, T-W-7M-1S-1, S-2
ENE_1A_C21_U02
Student potrafi dobrać pompę do założeń projektowych
ENE_1A_U10, ENE_1A_U06C-3, C-4T-L-1, T-A-1, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-14, T-W-5, T-W-7M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-2
ENE_1A_C21_U03
Student umie wykonać pomiary istotnych parametrów i sporządzić charakterystyki pompy
ENE_1A_U01, ENE_1A_U03, ENE_1A_U14C-2, C-4T-L-1, T-A-1, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-14, T-W-5, T-W-7M-5S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C21_K01
Student ma świadomość konieczności permanetnego dokształcania się w zakresie instalacji pompowych
ENE_1A_K01C-1T-W-14M-1S-1
ENE_1A_C21_K02
Student ma świadomośc korzyści technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikającaych z efektywnego użytkowania pomp
ENE_1A_K05C-1T-W-14M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C21_W01
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie pomp
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić podstawowe elementy konstrukcyje pomp i zna zasadę działania pompy
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C21_W02
Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę pomp
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna definicje podstawowych parametrów.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C21_W03
Student zna charakterystyki pomp oraz zna sposoby regulacji wydatku
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe charakterystyki pomp i potrafi wymienić sposoby regulacji wydajności pomp.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C21_U01
Student umie ocenić zalety i wady danej pompy oraz efektywnie ją eksploatować
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić zalety i wady danej pompy
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C21_U02
Student potrafi dobrać pompę do założeń projektowych
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0
ENE_1A_C21_U03
Student umie wykonać pomiary istotnych parametrów i sporządzić charakterystyki pompy
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie sporządzić charakterystyke pompy na podstawie danych pomiarowych.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C21_K01
Student ma świadomość konieczności permanetnego dokształcania się w zakresie instalacji pompowych
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0
ENE_1A_C21_K02
Student ma świadomośc korzyści technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikającaych z efektywnego użytkowania pomp
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jankowski F., Pompy i wentylatory w inżynierii sanitarnej, Arkady, Warszawa, 1975
  2. Garbarczyk Cz., Przepływy cieczy w przewodach. Metody obliczeniowe, Envirotech, Poznań, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Tarnowska-Tierling A., Urządzenia cieplne siłowni, cz. II Pompy i wentylatory. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1978
  2. Czasopisma techniczno-naukowe, Pompy Pompownie, Instal, Rynek Instalacyjny. Polski Instalator., 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów15
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badania: współczynnika oporów rurociągu, pompy wirowej - tworzenie charakterystyki muszlowej, układu szeregowego pomp wirowych, układu równoległego pomp wirowych, wpływu sposobu regulacji na zużycie energii przez pompę.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Opory hydrauliczne i charakterystyka rurociągu. Łączenie rurociągów w sieci. Charakterystyka zastępcza układu rurociągów1
T-W-2Instalacje pompowe. Bilans energii dla układu pompowego. Podział pomp1
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę pomp: wysokości, wydajności, moce, sprawności, prędkość obrotowa lub ilość cykli organu roboczego. Zjawisko kawitacji1
T-W-4Pompy wirowe. Ogólna budowa pompy wirowej. Zasada działania pompy wirowej. Zasadnicze konstrukcje pomp wirowych. Trójkąty prędkości. Ogólne równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych (równanie Eulera)1
T-W-5Wpływ profilowania łopatek wirnika na parametry pracy pompy. Charakterystyki teoretyczne pompy wirowej1
T-W-6Straty w pompie: hydrauliczne, objętościowe i mechaniczne. Bilans pasmowy energii dla pompy wirowej. Charakterystyki rzeczywiste pompy wirnikowej1
T-W-7Podział charakterystyk. Charakterystyki przepływu: stateczne i niestateczne. Zakres pracy pompy wirowej. Pole pracy pompy wirowej. Charakterystyki mocy: przeciążalna i nieprzeciążalna. Charakterystyki sprawności. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji. Niestateczna praca pompy1
T-W-8Charakterystyka muszlowa pompy wirowej. Sygnały regulacyjne (temperatura, ciśnienie, różnica ciśnień i inne). Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności1
T-W-9Sposoby regulacji wydajności pompy wirowej. Regulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej wirnika. Regulacja poprzez dławienie. Regulacja poprzez zmianę kąta nachylenia łopatek kierownicy wlotowej. Regulacja poprzez obejście. Regulacja poprzez wymianę wirnika. Regulacja poprzez napowietrzanie1
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane pomp1
T-W-11Budowa i eksploatacja pomp wirowych1
T-W-12Pompy wyporowe: budowa, zasada działania, charakterystyki, regulacja wydajności oraz eksploatacja1
T-W-13Pompy wyporowe: tłokowe, skrzydełkowe, rotacyjne1
T-W-14Nowoczesne konstrukcje pomp. Dobór pomp według katalogów lub programów wspomagających pracę inżyniera2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach13
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-L-3Studiowanie wymaganej literatury6
A-L-4Przygotowanie się do „wejściówek”5
A-L-5Przygotowanie sprawozdania14
A-L-6Przygotowanie się do zaliczeń8
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C21_W01Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i działanie pomp
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W06Zna budowę i zasadę działania podstawowych części maszyn i zespołów mechanicznych oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych
ENE_1A_W14Zna podstawowe prawa mechaniki płynów w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności pomp
Treści programoweT-W-11Budowa i eksploatacja pomp wirowych
T-W-12Pompy wyporowe: budowa, zasada działania, charakterystyki, regulacja wydajności oraz eksploatacja
T-W-13Pompy wyporowe: tłokowe, skrzydełkowe, rotacyjne
T-W-4Pompy wirowe. Ogólna budowa pompy wirowej. Zasada działania pompy wirowej. Zasadnicze konstrukcje pomp wirowych. Trójkąty prędkości. Ogólne równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych (równanie Eulera)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie lub wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić podstawowe elementy konstrukcyje pomp i zna zasadę działania pompy
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C21_W02Student zna podstawowe parametry charakteryzujące pracę pomp
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności pomp
C-3Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru pomp
C-4Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę pomp oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badania: współczynnika oporów rurociągu, pompy wirowej - tworzenie charakterystyki muszlowej, układu szeregowego pomp wirowych, układu równoległego pomp wirowych, wpływu sposobu regulacji na zużycie energii przez pompę.
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-6Straty w pompie: hydrauliczne, objętościowe i mechaniczne. Bilans pasmowy energii dla pompy wirowej. Charakterystyki rzeczywiste pompy wirnikowej
T-W-12Pompy wyporowe: budowa, zasada działania, charakterystyki, regulacja wydajności oraz eksploatacja
T-W-13Pompy wyporowe: tłokowe, skrzydełkowe, rotacyjne
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę pomp: wysokości, wydajności, moce, sprawności, prędkość obrotowa lub ilość cykli organu roboczego. Zjawisko kawitacji
T-W-2Instalacje pompowe. Bilans energii dla układu pompowego. Podział pomp
T-W-14Nowoczesne konstrukcje pomp. Dobór pomp według katalogów lub programów wspomagających pracę inżyniera
T-W-5Wpływ profilowania łopatek wirnika na parametry pracy pompy. Charakterystyki teoretyczne pompy wirowej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie lub wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-5Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna definicje podstawowych parametrów.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C21_W03Student zna charakterystyki pomp oraz zna sposoby regulacji wydatku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
ENE_1A_W18Zna metody doboru podstawowych urządzeń energetyki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności pomp
C-2Zapoznanie studentów z zasadami łączenia pomp w układy
C-3Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru pomp
C-4Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę pomp oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badania: współczynnika oporów rurociągu, pompy wirowej - tworzenie charakterystyki muszlowej, układu szeregowego pomp wirowych, układu równoległego pomp wirowych, wpływu sposobu regulacji na zużycie energii przez pompę.
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-6Straty w pompie: hydrauliczne, objętościowe i mechaniczne. Bilans pasmowy energii dla pompy wirowej. Charakterystyki rzeczywiste pompy wirnikowej
T-W-1Wprowadzenie. Opory hydrauliczne i charakterystyka rurociągu. Łączenie rurociągów w sieci. Charakterystyka zastępcza układu rurociągów
T-W-8Charakterystyka muszlowa pompy wirowej. Sygnały regulacyjne (temperatura, ciśnienie, różnica ciśnień i inne). Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności
T-W-9Sposoby regulacji wydajności pompy wirowej. Regulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej wirnika. Regulacja poprzez dławienie. Regulacja poprzez zmianę kąta nachylenia łopatek kierownicy wlotowej. Regulacja poprzez obejście. Regulacja poprzez wymianę wirnika. Regulacja poprzez napowietrzanie
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane pomp
T-W-12Pompy wyporowe: budowa, zasada działania, charakterystyki, regulacja wydajności oraz eksploatacja
T-W-13Pompy wyporowe: tłokowe, skrzydełkowe, rotacyjne
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę pomp: wysokości, wydajności, moce, sprawności, prędkość obrotowa lub ilość cykli organu roboczego. Zjawisko kawitacji
T-W-2Instalacje pompowe. Bilans energii dla układu pompowego. Podział pomp
T-W-4Pompy wirowe. Ogólna budowa pompy wirowej. Zasada działania pompy wirowej. Zasadnicze konstrukcje pomp wirowych. Trójkąty prędkości. Ogólne równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych (równanie Eulera)
T-W-14Nowoczesne konstrukcje pomp. Dobór pomp według katalogów lub programów wspomagających pracę inżyniera
T-W-5Wpływ profilowania łopatek wirnika na parametry pracy pompy. Charakterystyki teoretyczne pompy wirowej
T-W-7Podział charakterystyk. Charakterystyki przepływu: stateczne i niestateczne. Zakres pracy pompy wirowej. Pole pracy pompy wirowej. Charakterystyki mocy: przeciążalna i nieprzeciążalna. Charakterystyki sprawności. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji. Niestateczna praca pompy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie lub wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-5Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe charakterystyki pomp i potrafi wymienić sposoby regulacji wydajności pomp.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C21_U01Student umie ocenić zalety i wady danej pompy oraz efektywnie ją eksploatować
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U18Umie analizować wpływ wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności pomp
C-3Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru pomp
Treści programoweT-L-1Badania: współczynnika oporów rurociągu, pompy wirowej - tworzenie charakterystyki muszlowej, układu szeregowego pomp wirowych, układu równoległego pomp wirowych, wpływu sposobu regulacji na zużycie energii przez pompę.
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-6Straty w pompie: hydrauliczne, objętościowe i mechaniczne. Bilans pasmowy energii dla pompy wirowej. Charakterystyki rzeczywiste pompy wirnikowej
T-W-1Wprowadzenie. Opory hydrauliczne i charakterystyka rurociągu. Łączenie rurociągów w sieci. Charakterystyka zastępcza układu rurociągów
T-W-8Charakterystyka muszlowa pompy wirowej. Sygnały regulacyjne (temperatura, ciśnienie, różnica ciśnień i inne). Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności
T-W-9Sposoby regulacji wydajności pompy wirowej. Regulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej wirnika. Regulacja poprzez dławienie. Regulacja poprzez zmianę kąta nachylenia łopatek kierownicy wlotowej. Regulacja poprzez obejście. Regulacja poprzez wymianę wirnika. Regulacja poprzez napowietrzanie
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane pomp
T-W-11Budowa i eksploatacja pomp wirowych
T-W-12Pompy wyporowe: budowa, zasada działania, charakterystyki, regulacja wydajności oraz eksploatacja
T-W-13Pompy wyporowe: tłokowe, skrzydełkowe, rotacyjne
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę pomp: wysokości, wydajności, moce, sprawności, prędkość obrotowa lub ilość cykli organu roboczego. Zjawisko kawitacji
T-W-2Instalacje pompowe. Bilans energii dla układu pompowego. Podział pomp
T-W-4Pompy wirowe. Ogólna budowa pompy wirowej. Zasada działania pompy wirowej. Zasadnicze konstrukcje pomp wirowych. Trójkąty prędkości. Ogólne równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych (równanie Eulera)
T-W-14Nowoczesne konstrukcje pomp. Dobór pomp według katalogów lub programów wspomagających pracę inżyniera
T-W-5Wpływ profilowania łopatek wirnika na parametry pracy pompy. Charakterystyki teoretyczne pompy wirowej
T-W-7Podział charakterystyk. Charakterystyki przepływu: stateczne i niestateczne. Zakres pracy pompy wirowej. Pole pracy pompy wirowej. Charakterystyki mocy: przeciążalna i nieprzeciążalna. Charakterystyki sprawności. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji. Niestateczna praca pompy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić zalety i wady danej pompy
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C21_U02Student potrafi dobrać pompę do założeń projektowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U10Umie dobrać w procesie projektowania urządzenia energetyczne stosowane w przemyśle
ENE_1A_U06Umie dobrać materiał konstrukcyjny i eksploatacyjny oraz techniki połączeń do warunków pracy urządzenia, układu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami doboru pomp
C-4Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę pomp oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badania: współczynnika oporów rurociągu, pompy wirowej - tworzenie charakterystyki muszlowej, układu szeregowego pomp wirowych, układu równoległego pomp wirowych, wpływu sposobu regulacji na zużycie energii przez pompę.
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-6Straty w pompie: hydrauliczne, objętościowe i mechaniczne. Bilans pasmowy energii dla pompy wirowej. Charakterystyki rzeczywiste pompy wirnikowej
T-W-1Wprowadzenie. Opory hydrauliczne i charakterystyka rurociągu. Łączenie rurociągów w sieci. Charakterystyka zastępcza układu rurociągów
T-W-8Charakterystyka muszlowa pompy wirowej. Sygnały regulacyjne (temperatura, ciśnienie, różnica ciśnień i inne). Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności
T-W-9Sposoby regulacji wydajności pompy wirowej. Regulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej wirnika. Regulacja poprzez dławienie. Regulacja poprzez zmianę kąta nachylenia łopatek kierownicy wlotowej. Regulacja poprzez obejście. Regulacja poprzez wymianę wirnika. Regulacja poprzez napowietrzanie
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane pomp
T-W-11Budowa i eksploatacja pomp wirowych
T-W-12Pompy wyporowe: budowa, zasada działania, charakterystyki, regulacja wydajności oraz eksploatacja
T-W-13Pompy wyporowe: tłokowe, skrzydełkowe, rotacyjne
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę pomp: wysokości, wydajności, moce, sprawności, prędkość obrotowa lub ilość cykli organu roboczego. Zjawisko kawitacji
T-W-2Instalacje pompowe. Bilans energii dla układu pompowego. Podział pomp
T-W-4Pompy wirowe. Ogólna budowa pompy wirowej. Zasada działania pompy wirowej. Zasadnicze konstrukcje pomp wirowych. Trójkąty prędkości. Ogólne równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych (równanie Eulera)
T-W-14Nowoczesne konstrukcje pomp. Dobór pomp według katalogów lub programów wspomagających pracę inżyniera
T-W-5Wpływ profilowania łopatek wirnika na parametry pracy pompy. Charakterystyki teoretyczne pompy wirowej
T-W-7Podział charakterystyk. Charakterystyki przepływu: stateczne i niestateczne. Zakres pracy pompy wirowej. Pole pracy pompy wirowej. Charakterystyki mocy: przeciążalna i nieprzeciążalna. Charakterystyki sprawności. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji. Niestateczna praca pompy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie lub wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-5Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C21_U03Student umie wykonać pomiary istotnych parametrów i sporządzić charakterystyki pompy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U01Umie wykorzystać prawa teoretyczne i metody eksperymentalne w analizie różnych procesów fizycznych i chemicznych
ENE_1A_U03Umie zastosować aparat matematyki statystycznej do oceny dokładności pomiarów i badań
ENE_1A_U14Umie dobrać przyrządy, aparaturę kontrolno-pomiarową i metodę pomiaru charakterystycznych parametrów pracy urządzania i systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z zasadami łączenia pomp w układy
C-4Zapoznanie studentów z metodykami i sposobami pomiaru parametrów charakteryzujących pracę pomp oraz wyznaczaniem eksperymentalnym charakterystyk tych urządzeń
Treści programoweT-L-1Badania: współczynnika oporów rurociągu, pompy wirowej - tworzenie charakterystyki muszlowej, układu szeregowego pomp wirowych, układu równoległego pomp wirowych, wpływu sposobu regulacji na zużycie energii przez pompę.
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
T-W-6Straty w pompie: hydrauliczne, objętościowe i mechaniczne. Bilans pasmowy energii dla pompy wirowej. Charakterystyki rzeczywiste pompy wirnikowej
T-W-1Wprowadzenie. Opory hydrauliczne i charakterystyka rurociągu. Łączenie rurociągów w sieci. Charakterystyka zastępcza układu rurociągów
T-W-8Charakterystyka muszlowa pompy wirowej. Sygnały regulacyjne (temperatura, ciśnienie, różnica ciśnień i inne). Charakterystyki bezwymiarowe. Podobieństwo geometryczne i kinematyczne. Współczynnik szybkobieżności
T-W-9Sposoby regulacji wydajności pompy wirowej. Regulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej wirnika. Regulacja poprzez dławienie. Regulacja poprzez zmianę kąta nachylenia łopatek kierownicy wlotowej. Regulacja poprzez obejście. Regulacja poprzez wymianę wirnika. Regulacja poprzez napowietrzanie
T-W-10Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane pomp
T-W-11Budowa i eksploatacja pomp wirowych
T-W-12Pompy wyporowe: budowa, zasada działania, charakterystyki, regulacja wydajności oraz eksploatacja
T-W-13Pompy wyporowe: tłokowe, skrzydełkowe, rotacyjne
T-W-3Parametry charakteryzujące pracę pomp: wysokości, wydajności, moce, sprawności, prędkość obrotowa lub ilość cykli organu roboczego. Zjawisko kawitacji
T-W-2Instalacje pompowe. Bilans energii dla układu pompowego. Podział pomp
T-W-4Pompy wirowe. Ogólna budowa pompy wirowej. Zasada działania pompy wirowej. Zasadnicze konstrukcje pomp wirowych. Trójkąty prędkości. Ogólne równanie ruchu dla roboczych maszyn wirnikowych (równanie Eulera)
T-W-14Nowoczesne konstrukcje pomp. Dobór pomp według katalogów lub programów wspomagających pracę inżyniera
T-W-5Wpływ profilowania łopatek wirnika na parametry pracy pompy. Charakterystyki teoretyczne pompy wirowej
T-W-7Podział charakterystyk. Charakterystyki przepływu: stateczne i niestateczne. Zakres pracy pompy wirowej. Pole pracy pompy wirowej. Charakterystyki mocy: przeciążalna i nieprzeciążalna. Charakterystyki sprawności. Charakterystyki eksploatacyjne. Punkt pracy. Pion pracy. Parametry pracy instalacji. Niestateczna praca pompy
Metody nauczaniaM-5Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na każdych zajęciach, zaliczenie każdego z ćwiczeń i przyjęcie sprawozdania każdego z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie sporządzić charakterystyke pompy na podstawie danych pomiarowych.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C21_K01Student ma świadomość konieczności permanetnego dokształcania się w zakresie instalacji pompowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności pomp
Treści programoweT-W-14Nowoczesne konstrukcje pomp. Dobór pomp według katalogów lub programów wspomagających pracę inżyniera
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C21_K02Student ma świadomośc korzyści technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikającaych z efektywnego użytkowania pomp
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą działania, parametrami, charakterystykami i sposobami regulacji wydajności pomp
Treści programoweT-W-14Nowoczesne konstrukcje pomp. Dobór pomp według katalogów lub programów wspomagających pracę inżyniera
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0