Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Ochrona środowiska w energetyce:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona środowiska w energetyce
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy ochrony środowiska, matematyka, termodynamika techniczna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z obciążeniami środowiskowymi wynikającymi z funkcjonowania systemów energetycznymi oraz możliwościami przeciwdziałania tym obciążeniom.
C-2Zapoznanie studentów z metodami określania emisji zanieczyszczeń w systemach energetycznych.
C-3Zwiększenie świadomości i wrażliwości ekologicznej studenta

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady obliczeniowe ilustrujące tematykę prezentowaną w trakcie wykładów13
T-A-2Dwa jednogodzinne kolokwia - kolokwium nr 1 w połowie semestru, kolokwium nr 2 na koniec semestru2
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Wpływ różnych technologii energetycznych na środowisko (energetyka konwencjonalna, energetyka jądrowa, energetyka oparta na zasobach odnawialnych). Identyfikacja zagrożeń środowiskowych i źródeł emisji w poszczególnych systemach energetycznych: zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, hałas, promieniowanie jonizujące, ochrona krajobrazu. Określanie emisji zanieczyszczeń w konwencjonalnych systemach energetycznych: emisja dwutlenku węgla CO2, związków siarki, tlenków azotu i pyłu. Wpływ składowisk popiołu na środowisko. Wpływ otwartych i zamkniętych systemów chłodzenia skraplaczy na środowisko (dopuszczalne temperatury wód powierzchniowych, hałas z chłodni kominowych itp.). Omówienie technologii zmniejszających obciążenia środowiskowe w siłowniach energetycznych: układy opylania i odsiarczania spalin, niskoemisyjne technologie spalania, technologie spalania tlenowego. Określanie efektów ekologicznych przy stosowaniu odnawialnych źródeł energii.13
T-W-2Dwa zaliczenia pisemne - 1 w połowie semestru, 2 na koniec semestru2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Konsultacje z prowadzącym2
A-A-3Samodzielne rozwiązywanie zadanych przykładów obliczeniowych3
A-A-4Samodzielna praca - przygotowanie do zaliczeń (2 kolokwia)5
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym2
A-W-3Samodzielna praca - uzupełnienie wiedzy z literatury3
A-W-4Samodzielna praca - przygotowanie do dwóch zaliczeń5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Dwa zaliczenia pisemne sprawdzające opanowanie materiału prezentowanego na wykładach - jedno w połowie semestru drugie na koniec (forma zaliczenia: test, pytania opisowe)
S-2Ocena formująca: 2 kolokwia sprawdzające opanowanie materiału zrealizowanego na ćwiczeniach audytoryjnych, aktywność na zajęciach (rozwiązywanie zadań przy tablicy)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C38_W01
Student potrafi wskazać główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Potrafi wymienić i scharakteryzować te zanieczyszczenia, objaśniać ich niekorzystny wpływ na środowisko oraz opisać podstawowe procesy i urządzenia wykorzystywane w ograniczaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko.
ENE_1A_W23C-3, C-2, C-1T-A-1, T-W-1M-3, M-2, M-1, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C38_U01
Student potrafi obliczać wielkość emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny oraz oceniać przydatność technologii ograniczających te emisje. Potrafi określić efekty ekologiczne przy stosowaniu odnawialnych źródeł energii.
ENE_1A_U13, ENE_1A_U15C-3, C-2, C-1T-A-1, T-W-1M-3, M-2, M-1, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C38_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz ma świadomość negatywnego oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
ENE_1A_K02C-3, C-2, C-1T-A-1, T-W-1M-3, M-2, M-1, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C38_W01
Student potrafi wskazać główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Potrafi wymienić i scharakteryzować te zanieczyszczenia, objaśniać ich niekorzystny wpływ na środowisko oraz opisać podstawowe procesy i urządzenia wykorzystywane w ograniczaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko.
2,0Student nie zna głównych źródeł emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Nie potrafi scharakteryzować tych zanieczyszczeń oraz opisać podstawowych procesów i urządzeń wykorzystywanych w ograniczaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko.
3,0Student słabo zna główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Potrafi pobieżnie scharakteryzować tylko niektóre z tych zanieczyszczeń.
3,5Student dobrze zna główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Potrafi pobieżnie scharakteryzować tylko niektóre z tych zanieczyszczeń.
4,0Student dobrze zna główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Potrafi scharakteryzować niektóre z tych zanieczyszczeń oraz opisuje większość podstawowych procesów wykorzystywanych w ograniczaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko.
4,5Student dobrze zna główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Dobrze charakteryzuje te zanieczyszczenia oraz opisuje większość podstawowych procesów i urządzeń wykorzystywanych w ograniczaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko.
5,0Student bardzo dobrze zna główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Bardzo dobrze charakteryzuje te zanieczyszczenia oraz opisuje podstawowe procesy i urządzenia wykorzystywane w ograniczaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C38_U01
Student potrafi obliczać wielkość emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny oraz oceniać przydatność technologii ograniczających te emisje. Potrafi określić efekty ekologiczne przy stosowaniu odnawialnych źródeł energii.
2,0Student nie potrafi obliczać emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny, nie umie oceniać przydatności technologii ograniczających te emisje oraz nie umie określić efektów ekologicznych przy stosowaniu odnawialnych źródeł energii.
3,0Student popełnia wiele błędów przy obliczaniu emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny i ocenianiu przydatności technologii ograniczających te emisje.
3,5Student popełnia niewiele błędów przy obliczaniu emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny, poprawnie oceniania przydatności niektórych technologii ograniczających te emisje.
4,0Student popełnia niewiele błędów przy obliczaniu emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny, poprawnie oceniania przydatności większości technologii ograniczających te emisje. Popełnia niewiele błędów przy określaniu efektów ekologicznych wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii.
4,5Student popełnia drobne błędów przy obliczaniu emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny, poprawnie oceniania przydatności technologii ograniczających te emisje. Poprawnie określa efekty ekologiczne wynikające ze stosowania odnawialnych źródeł energii.
5,0Student nie popełnia błędów przy obliczaniu emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny, poprawnie oceniania przydatności technologii ograniczających te emisje. Poprawnie określa efekty ekologiczne wynikające ze stosowania odnawialnych źródeł energii.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C38_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz ma świadomość negatywnego oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
2,0Student nie potrafi określić negatywnych skutków oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
3,0Student słabo określa niektóre negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
3,5Student słabo określa negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
4,0Student dobrze potrafi określić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
4,5Student dobrze potrafi określić i ocenić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
5,0Student bardzo dobrze potrafi określić i ocenić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko

Literatura podstawowa

  1. Jerzy Kucowski, Damazy Laudyn, Mieczysław Przekwas, Energetyka a ochrona środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1997
  2. pod red. Maksymiliana Cherki, Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2010
  3. Błażej Wierzbowski, Bartosz Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2005
  4. Aleksander Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, 2007
  5. red. Henryk Sasinowski., ENERGETYKA a środowisko, Politechnika Białostocka, Białystok, 1996

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady obliczeniowe ilustrujące tematykę prezentowaną w trakcie wykładów13
T-A-2Dwa jednogodzinne kolokwia - kolokwium nr 1 w połowie semestru, kolokwium nr 2 na koniec semestru2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Wpływ różnych technologii energetycznych na środowisko (energetyka konwencjonalna, energetyka jądrowa, energetyka oparta na zasobach odnawialnych). Identyfikacja zagrożeń środowiskowych i źródeł emisji w poszczególnych systemach energetycznych: zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, hałas, promieniowanie jonizujące, ochrona krajobrazu. Określanie emisji zanieczyszczeń w konwencjonalnych systemach energetycznych: emisja dwutlenku węgla CO2, związków siarki, tlenków azotu i pyłu. Wpływ składowisk popiołu na środowisko. Wpływ otwartych i zamkniętych systemów chłodzenia skraplaczy na środowisko (dopuszczalne temperatury wód powierzchniowych, hałas z chłodni kominowych itp.). Omówienie technologii zmniejszających obciążenia środowiskowe w siłowniach energetycznych: układy opylania i odsiarczania spalin, niskoemisyjne technologie spalania, technologie spalania tlenowego. Określanie efektów ekologicznych przy stosowaniu odnawialnych źródeł energii.13
T-W-2Dwa zaliczenia pisemne - 1 w połowie semestru, 2 na koniec semestru2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Konsultacje z prowadzącym2
A-A-3Samodzielne rozwiązywanie zadanych przykładów obliczeniowych3
A-A-4Samodzielna praca - przygotowanie do zaliczeń (2 kolokwia)5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym2
A-W-3Samodzielna praca - uzupełnienie wiedzy z literatury3
A-W-4Samodzielna praca - przygotowanie do dwóch zaliczeń5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C38_W01Student potrafi wskazać główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Potrafi wymienić i scharakteryzować te zanieczyszczenia, objaśniać ich niekorzystny wpływ na środowisko oraz opisać podstawowe procesy i urządzenia wykorzystywane w ograniczaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W23Zna zasady i stosowane w praktyce technologie ochrony środowiska związane z procesami energetycznymi
Cel przedmiotuC-3Zwiększenie świadomości i wrażliwości ekologicznej studenta
C-2Zapoznanie studentów z metodami określania emisji zanieczyszczeń w systemach energetycznych.
C-1Zapoznanie studentów z obciążeniami środowiskowymi wynikającymi z funkcjonowania systemów energetycznymi oraz możliwościami przeciwdziałania tym obciążeniom.
Treści programoweT-A-1Przykłady obliczeniowe ilustrujące tematykę prezentowaną w trakcie wykładów
T-W-1Wprowadzenie. Wpływ różnych technologii energetycznych na środowisko (energetyka konwencjonalna, energetyka jądrowa, energetyka oparta na zasobach odnawialnych). Identyfikacja zagrożeń środowiskowych i źródeł emisji w poszczególnych systemach energetycznych: zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, hałas, promieniowanie jonizujące, ochrona krajobrazu. Określanie emisji zanieczyszczeń w konwencjonalnych systemach energetycznych: emisja dwutlenku węgla CO2, związków siarki, tlenków azotu i pyłu. Wpływ składowisk popiołu na środowisko. Wpływ otwartych i zamkniętych systemów chłodzenia skraplaczy na środowisko (dopuszczalne temperatury wód powierzchniowych, hałas z chłodni kominowych itp.). Omówienie technologii zmniejszających obciążenia środowiskowe w siłowniach energetycznych: układy opylania i odsiarczania spalin, niskoemisyjne technologie spalania, technologie spalania tlenowego. Określanie efektów ekologicznych przy stosowaniu odnawialnych źródeł energii.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: 2 kolokwia sprawdzające opanowanie materiału zrealizowanego na ćwiczeniach audytoryjnych, aktywność na zajęciach (rozwiązywanie zadań przy tablicy)
S-1Ocena podsumowująca: Dwa zaliczenia pisemne sprawdzające opanowanie materiału prezentowanego na wykładach - jedno w połowie semestru drugie na koniec (forma zaliczenia: test, pytania opisowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna głównych źródeł emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Nie potrafi scharakteryzować tych zanieczyszczeń oraz opisać podstawowych procesów i urządzeń wykorzystywanych w ograniczaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko.
3,0Student słabo zna główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Potrafi pobieżnie scharakteryzować tylko niektóre z tych zanieczyszczeń.
3,5Student dobrze zna główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Potrafi pobieżnie scharakteryzować tylko niektóre z tych zanieczyszczeń.
4,0Student dobrze zna główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Potrafi scharakteryzować niektóre z tych zanieczyszczeń oraz opisuje większość podstawowych procesów wykorzystywanych w ograniczaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko.
4,5Student dobrze zna główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Dobrze charakteryzuje te zanieczyszczenia oraz opisuje większość podstawowych procesów i urządzeń wykorzystywanych w ograniczaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko.
5,0Student bardzo dobrze zna główne źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska w systemach energetycznych. Bardzo dobrze charakteryzuje te zanieczyszczenia oraz opisuje podstawowe procesy i urządzenia wykorzystywane w ograniczaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C38_U01Student potrafi obliczać wielkość emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny oraz oceniać przydatność technologii ograniczających te emisje. Potrafi określić efekty ekologiczne przy stosowaniu odnawialnych źródeł energii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U15Umie obliczać emisję substancji wytwarzanych w procesach energetycznych
Cel przedmiotuC-3Zwiększenie świadomości i wrażliwości ekologicznej studenta
C-2Zapoznanie studentów z metodami określania emisji zanieczyszczeń w systemach energetycznych.
C-1Zapoznanie studentów z obciążeniami środowiskowymi wynikającymi z funkcjonowania systemów energetycznymi oraz możliwościami przeciwdziałania tym obciążeniom.
Treści programoweT-A-1Przykłady obliczeniowe ilustrujące tematykę prezentowaną w trakcie wykładów
T-W-1Wprowadzenie. Wpływ różnych technologii energetycznych na środowisko (energetyka konwencjonalna, energetyka jądrowa, energetyka oparta na zasobach odnawialnych). Identyfikacja zagrożeń środowiskowych i źródeł emisji w poszczególnych systemach energetycznych: zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, hałas, promieniowanie jonizujące, ochrona krajobrazu. Określanie emisji zanieczyszczeń w konwencjonalnych systemach energetycznych: emisja dwutlenku węgla CO2, związków siarki, tlenków azotu i pyłu. Wpływ składowisk popiołu na środowisko. Wpływ otwartych i zamkniętych systemów chłodzenia skraplaczy na środowisko (dopuszczalne temperatury wód powierzchniowych, hałas z chłodni kominowych itp.). Omówienie technologii zmniejszających obciążenia środowiskowe w siłowniach energetycznych: układy opylania i odsiarczania spalin, niskoemisyjne technologie spalania, technologie spalania tlenowego. Określanie efektów ekologicznych przy stosowaniu odnawialnych źródeł energii.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: 2 kolokwia sprawdzające opanowanie materiału zrealizowanego na ćwiczeniach audytoryjnych, aktywność na zajęciach (rozwiązywanie zadań przy tablicy)
S-1Ocena podsumowująca: Dwa zaliczenia pisemne sprawdzające opanowanie materiału prezentowanego na wykładach - jedno w połowie semestru drugie na koniec (forma zaliczenia: test, pytania opisowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi obliczać emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny, nie umie oceniać przydatności technologii ograniczających te emisje oraz nie umie określić efektów ekologicznych przy stosowaniu odnawialnych źródeł energii.
3,0Student popełnia wiele błędów przy obliczaniu emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny i ocenianiu przydatności technologii ograniczających te emisje.
3,5Student popełnia niewiele błędów przy obliczaniu emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny, poprawnie oceniania przydatności niektórych technologii ograniczających te emisje.
4,0Student popełnia niewiele błędów przy obliczaniu emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny, poprawnie oceniania przydatności większości technologii ograniczających te emisje. Popełnia niewiele błędów przy określaniu efektów ekologicznych wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii.
4,5Student popełnia drobne błędów przy obliczaniu emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny, poprawnie oceniania przydatności technologii ograniczających te emisje. Poprawnie określa efekty ekologiczne wynikające ze stosowania odnawialnych źródeł energii.
5,0Student nie popełnia błędów przy obliczaniu emisji zanieczyszczeń generowanych przez system energetyczny, poprawnie oceniania przydatności technologii ograniczających te emisje. Poprawnie określa efekty ekologiczne wynikające ze stosowania odnawialnych źródeł energii.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C38_K01Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz ma świadomość negatywnego oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zwiększenie świadomości i wrażliwości ekologicznej studenta
C-2Zapoznanie studentów z metodami określania emisji zanieczyszczeń w systemach energetycznych.
C-1Zapoznanie studentów z obciążeniami środowiskowymi wynikającymi z funkcjonowania systemów energetycznymi oraz możliwościami przeciwdziałania tym obciążeniom.
Treści programoweT-A-1Przykłady obliczeniowe ilustrujące tematykę prezentowaną w trakcie wykładów
T-W-1Wprowadzenie. Wpływ różnych technologii energetycznych na środowisko (energetyka konwencjonalna, energetyka jądrowa, energetyka oparta na zasobach odnawialnych). Identyfikacja zagrożeń środowiskowych i źródeł emisji w poszczególnych systemach energetycznych: zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, hałas, promieniowanie jonizujące, ochrona krajobrazu. Określanie emisji zanieczyszczeń w konwencjonalnych systemach energetycznych: emisja dwutlenku węgla CO2, związków siarki, tlenków azotu i pyłu. Wpływ składowisk popiołu na środowisko. Wpływ otwartych i zamkniętych systemów chłodzenia skraplaczy na środowisko (dopuszczalne temperatury wód powierzchniowych, hałas z chłodni kominowych itp.). Omówienie technologii zmniejszających obciążenia środowiskowe w siłowniach energetycznych: układy opylania i odsiarczania spalin, niskoemisyjne technologie spalania, technologie spalania tlenowego. Określanie efektów ekologicznych przy stosowaniu odnawialnych źródeł energii.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: 2 kolokwia sprawdzające opanowanie materiału zrealizowanego na ćwiczeniach audytoryjnych, aktywność na zajęciach (rozwiązywanie zadań przy tablicy)
S-1Ocena podsumowująca: Dwa zaliczenia pisemne sprawdzające opanowanie materiału prezentowanego na wykładach - jedno w połowie semestru drugie na koniec (forma zaliczenia: test, pytania opisowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić negatywnych skutków oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
3,0Student słabo określa niektóre negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
3,5Student słabo określa negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
4,0Student dobrze potrafi określić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
4,5Student dobrze potrafi określić i ocenić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko
5,0Student bardzo dobrze potrafi określić i ocenić negatywne skutki oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko