Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Mechanika techniczna II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanika techniczna II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Mariusz Leus <Mariusz.Leus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,30,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,70,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza umiejętności z matematyki ( w tym rachunku wektorowego i różniczkowego ) oraz z fizyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi praweami dynamiki
C-2Ukształtowanie umiejętnośc iwyznaczania równań ruchu w przypadku gdy znane są siły działające na bryłę sztywną

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Dynamika punktu materialnego: równania różniczkowe ruchu, zasada d'Alemberta2
T-A-2Drgania punktu materialnego: swobodne i wymaszone ( nietłumione i tłumione }2
T-A-3Zasada równoważności energii kinetycznej i pracy1
T-A-4Praca i moc1
T-A-5Zasada zachowania energii mechanicznej1
T-A-6Kolokwium1
T-A-7Zasada zachowania pędu i krętu układu punktów materialnych i bryły sztywnej1
T-A-8Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej wokóół stałej osi1
T-A-9Reakcje dynamiczne1
T-A-10Dynamika ruchu płaskiego bryły sztywnej1
T-A-11Zasada równowaznosci energii kinetycznej i pracy oraz zachowania energii mechanicznej dla układu punktów materialnych i bryły sztywnej1
T-A-12Równania Lagrange'a II-go rodzaju1
T-A-13Kolokwium1
15
wykłady
T-W-1Pojęcia podstawowe, pierwsze idrugie zadanie dynamiki, zasada d'alemberta3
T-W-2Dynamika punktu w ruchu względnym1
T-W-3Drgania punktu materialnego: swobodne tłumione i nie tłumione oraz wymuszone5
T-W-4Praca, moc i energia2
T-W-5Zasady dynamiki punktu materialnego: zasada pędu kręu i energii3
T-W-6Geometria mas: środek masy, momenty bezwładnosvi2
T-W-7Dynamika układu punktów materialnych: ruch środka masy, podstawowe zasady( zasada pedu, krętu, zasada energii kinetycznej, w tym twierdzenie Koeniga )4
T-W-8Dynamika bryły sztywnej w ruchu obrotowym wokół stałej osi, w ruchu płaskim, w ruchu kulistym i ogólnym6
T-W-9Reakcje dynamiczne2
T-W-10Wybrane zagadnienia mechaniki analitycznej: zasada prac przygotowanych, równania Lagrange'a II-go rodzaju2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Rozwiązywanie zadań domowych15
A-A-3Konsultacje2
32
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu25
A-W-3Studia literatury8
A-W-4Konsultacje4
67

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykoirzystaniem środków audiowizualnych
M-2Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie wybranych zadań przy tablicy przy aktywnym udziale studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie tyrwania ćwiczeń audytoryjnych oraz na podstawie sprawdzianów
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie dwóch kolokwiów pisemnych
S-3Ocena podsumowująca: Łączna ocena na podstawie wyniku egzaminu pisemnego oraz oceny z ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C02_W01
Student powinien poznać podstawowe pojęcia, prawa i zasady dynamiki. Powinien umieć wyznaczać ruch ciała w prostych przypadkach, gdy znane sa sily na nie działające
ENE_1A_W05C-1, C-2T-W-1, T-W-8, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-10, T-W-4, T-W-9, T-W-3M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C02_U01
Student powinien umieć wyznaczyć ruch ciała pod wpływem sił na nie działających.
ENE_1A_U02, ENE_1A_U04C-1, C-2T-A-4, T-A-5, T-A-7, T-A-2, T-A-8, T-A-12, T-A-10, T-A-9, T-A-11, T-A-13, T-A-1, T-A-6, T-A-3M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C02_K01
Student powinien umieć przekazywać wiedzę innym osobom jej potrzebującym.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K03C-2T-A-4, T-A-5, T-A-7, T-A-2, T-A-8, T-A-12, T-A-10, T-A-9, T-A-11, T-A-1, T-A-3, T-W-1, T-W-8, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-10, T-W-4, T-W-9, T-W-3M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C02_W01
Student powinien poznać podstawowe pojęcia, prawa i zasady dynamiki. Powinien umieć wyznaczać ruch ciała w prostych przypadkach, gdy znane sa sily na nie działające
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student opanował w sposób ogólny wymaganą wiedzę. Wykazuje trudności z jej aplikacją
3,5Student opanował w sposób ogólny wymaganą wiedzę. Potrafi ją zastosowac dla prostych przypadków dynamiki punktu materialnego
4,0Student opanował w stopniu wystarczającym wymaganą wiedzę.
4,5Student opanował w stopniu wystarczającym wymaganą wiedzę. Potrafi ją wykorzystać w przypadku dynamiki bryły sztywnej
5,0Student opanował wymaganą wiedzę w stopniu więcej niz wystarczającym. Wykazuje duzą inicjatywę na wykładach

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C02_U01
Student powinien umieć wyznaczyć ruch ciała pod wpływem sił na nie działających.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student nie opanował podstawowej wiedzy w stopniu wystarczajacym do zrozumienia podstaw dynamiki, jednakże orientuje się w prostych przypadkach dynamiki punktu
3,5Student ogólnie orientuje się w zagadnieniach dynamiki, jednakże nie potrafi wiedzyj wystarczająco wykorzystać
4,0Student opanował podstawową wiedzę w stopniu wystarczajaco potrzebnym do dalszej edukacji
4,5Student wykazuje sie więcej niż dobrą znajomoscia zagadnień dynamiki
5,0Student wykazuje się bardzo dobrą znajomoscią przedmiotu oraz wykazuje dużą inicjatywe na wykładach.

Literatura podstawowa

  1. Leyko J., Mechanika Ogólna, t2. Dynamika, PWN, Warszawa, 1996
  2. Misiak J., Mechanika Ogólna, t2. Dynamika, WNT, Warszawa, 1989
  3. Osiński Z., Mechanika Ogólna, PWN, Warszawa, 1997
  4. Mieszczerski I.W., Zbiór zadań z Mechaniki, PWN, Warszawa, 1969
  5. Leyko J., SzmelterJ., Zbiór zadań z Mechaniki Ogólnejk, t.2, Kinematyka i Dynamika, PWN, Warszawa, 1972

Literatura dodatkowa

  1. Misiak J., Zadania z Mechaniki Ogólnej, cz.3. Dynamika, WNT, Warszawa, 1996
  2. Nizioł J., Metodyka rozwiązywania zadań z Mechaniki, PWN, Warszawa, 1983

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Dynamika punktu materialnego: równania różniczkowe ruchu, zasada d'Alemberta2
T-A-2Drgania punktu materialnego: swobodne i wymaszone ( nietłumione i tłumione }2
T-A-3Zasada równoważności energii kinetycznej i pracy1
T-A-4Praca i moc1
T-A-5Zasada zachowania energii mechanicznej1
T-A-6Kolokwium1
T-A-7Zasada zachowania pędu i krętu układu punktów materialnych i bryły sztywnej1
T-A-8Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej wokóół stałej osi1
T-A-9Reakcje dynamiczne1
T-A-10Dynamika ruchu płaskiego bryły sztywnej1
T-A-11Zasada równowaznosci energii kinetycznej i pracy oraz zachowania energii mechanicznej dla układu punktów materialnych i bryły sztywnej1
T-A-12Równania Lagrange'a II-go rodzaju1
T-A-13Kolokwium1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia podstawowe, pierwsze idrugie zadanie dynamiki, zasada d'alemberta3
T-W-2Dynamika punktu w ruchu względnym1
T-W-3Drgania punktu materialnego: swobodne tłumione i nie tłumione oraz wymuszone5
T-W-4Praca, moc i energia2
T-W-5Zasady dynamiki punktu materialnego: zasada pędu kręu i energii3
T-W-6Geometria mas: środek masy, momenty bezwładnosvi2
T-W-7Dynamika układu punktów materialnych: ruch środka masy, podstawowe zasady( zasada pedu, krętu, zasada energii kinetycznej, w tym twierdzenie Koeniga )4
T-W-8Dynamika bryły sztywnej w ruchu obrotowym wokół stałej osi, w ruchu płaskim, w ruchu kulistym i ogólnym6
T-W-9Reakcje dynamiczne2
T-W-10Wybrane zagadnienia mechaniki analitycznej: zasada prac przygotowanych, równania Lagrange'a II-go rodzaju2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Rozwiązywanie zadań domowych15
A-A-3Konsultacje2
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu25
A-W-3Studia literatury8
A-W-4Konsultacje4
67
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C02_W01Student powinien poznać podstawowe pojęcia, prawa i zasady dynamiki. Powinien umieć wyznaczać ruch ciała w prostych przypadkach, gdy znane sa sily na nie działające
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W05Zna zasady mechaniki, techniki połączeń, metody analizy wytrzymałościowej, metody obliczeń projektowych wybranych podstawowych konstrukcji mechanicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi praweami dynamiki
C-2Ukształtowanie umiejętnośc iwyznaczania równań ruchu w przypadku gdy znane są siły działające na bryłę sztywną
Treści programoweT-W-1Pojęcia podstawowe, pierwsze idrugie zadanie dynamiki, zasada d'alemberta
T-W-8Dynamika bryły sztywnej w ruchu obrotowym wokół stałej osi, w ruchu płaskim, w ruchu kulistym i ogólnym
T-W-5Zasady dynamiki punktu materialnego: zasada pędu kręu i energii
T-W-6Geometria mas: środek masy, momenty bezwładnosvi
T-W-7Dynamika układu punktów materialnych: ruch środka masy, podstawowe zasady( zasada pedu, krętu, zasada energii kinetycznej, w tym twierdzenie Koeniga )
T-W-2Dynamika punktu w ruchu względnym
T-W-10Wybrane zagadnienia mechaniki analitycznej: zasada prac przygotowanych, równania Lagrange'a II-go rodzaju
T-W-4Praca, moc i energia
T-W-9Reakcje dynamiczne
T-W-3Drgania punktu materialnego: swobodne tłumione i nie tłumione oraz wymuszone
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykoirzystaniem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Łączna ocena na podstawie wyniku egzaminu pisemnego oraz oceny z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student opanował w sposób ogólny wymaganą wiedzę. Wykazuje trudności z jej aplikacją
3,5Student opanował w sposób ogólny wymaganą wiedzę. Potrafi ją zastosowac dla prostych przypadków dynamiki punktu materialnego
4,0Student opanował w stopniu wystarczającym wymaganą wiedzę.
4,5Student opanował w stopniu wystarczającym wymaganą wiedzę. Potrafi ją wykorzystać w przypadku dynamiki bryły sztywnej
5,0Student opanował wymaganą wiedzę w stopniu więcej niz wystarczającym. Wykazuje duzą inicjatywę na wykładach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C02_U01Student powinien umieć wyznaczyć ruch ciała pod wpływem sił na nie działających.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U02Umie rozwiązywać praktyczne zagadnienia inżynierskie, szczególnie energetyczne, opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne
ENE_1A_U04Umie modelować proste układy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne, prowadząc analizę ich pracy i stosując narzędzia grafiki inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi praweami dynamiki
C-2Ukształtowanie umiejętnośc iwyznaczania równań ruchu w przypadku gdy znane są siły działające na bryłę sztywną
Treści programoweT-A-4Praca i moc
T-A-5Zasada zachowania energii mechanicznej
T-A-7Zasada zachowania pędu i krętu układu punktów materialnych i bryły sztywnej
T-A-2Drgania punktu materialnego: swobodne i wymaszone ( nietłumione i tłumione }
T-A-8Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej wokóół stałej osi
T-A-12Równania Lagrange'a II-go rodzaju
T-A-10Dynamika ruchu płaskiego bryły sztywnej
T-A-9Reakcje dynamiczne
T-A-11Zasada równowaznosci energii kinetycznej i pracy oraz zachowania energii mechanicznej dla układu punktów materialnych i bryły sztywnej
T-A-13Kolokwium
T-A-1Dynamika punktu materialnego: równania różniczkowe ruchu, zasada d'Alemberta
T-A-6Kolokwium
T-A-3Zasada równoważności energii kinetycznej i pracy
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie wybranych zadań przy tablicy przy aktywnym udziale studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie tyrwania ćwiczeń audytoryjnych oraz na podstawie sprawdzianów
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie dwóch kolokwiów pisemnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student nie opanował podstawowej wiedzy w stopniu wystarczajacym do zrozumienia podstaw dynamiki, jednakże orientuje się w prostych przypadkach dynamiki punktu
3,5Student ogólnie orientuje się w zagadnieniach dynamiki, jednakże nie potrafi wiedzyj wystarczająco wykorzystać
4,0Student opanował podstawową wiedzę w stopniu wystarczajaco potrzebnym do dalszej edukacji
4,5Student wykazuje sie więcej niż dobrą znajomoscia zagadnień dynamiki
5,0Student wykazuje się bardzo dobrą znajomoscią przedmiotu oraz wykazuje dużą inicjatywe na wykładach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C02_K01Student powinien umieć przekazywać wiedzę innym osobom jej potrzebującym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K03Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętnośc iwyznaczania równań ruchu w przypadku gdy znane są siły działające na bryłę sztywną
Treści programoweT-A-4Praca i moc
T-A-5Zasada zachowania energii mechanicznej
T-A-7Zasada zachowania pędu i krętu układu punktów materialnych i bryły sztywnej
T-A-2Drgania punktu materialnego: swobodne i wymaszone ( nietłumione i tłumione }
T-A-8Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej wokóół stałej osi
T-A-12Równania Lagrange'a II-go rodzaju
T-A-10Dynamika ruchu płaskiego bryły sztywnej
T-A-9Reakcje dynamiczne
T-A-11Zasada równowaznosci energii kinetycznej i pracy oraz zachowania energii mechanicznej dla układu punktów materialnych i bryły sztywnej
T-A-1Dynamika punktu materialnego: równania różniczkowe ruchu, zasada d'Alemberta
T-A-3Zasada równoważności energii kinetycznej i pracy
T-W-1Pojęcia podstawowe, pierwsze idrugie zadanie dynamiki, zasada d'alemberta
T-W-8Dynamika bryły sztywnej w ruchu obrotowym wokół stałej osi, w ruchu płaskim, w ruchu kulistym i ogólnym
T-W-5Zasady dynamiki punktu materialnego: zasada pędu kręu i energii
T-W-6Geometria mas: środek masy, momenty bezwładnosvi
T-W-7Dynamika układu punktów materialnych: ruch środka masy, podstawowe zasady( zasada pedu, krętu, zasada energii kinetycznej, w tym twierdzenie Koeniga )
T-W-2Dynamika punktu w ruchu względnym
T-W-10Wybrane zagadnienia mechaniki analitycznej: zasada prac przygotowanych, równania Lagrange'a II-go rodzaju
T-W-4Praca, moc i energia
T-W-9Reakcje dynamiczne
T-W-3Drgania punktu materialnego: swobodne tłumione i nie tłumione oraz wymuszone
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie wybranych zadań przy tablicy przy aktywnym udziale studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie tyrwania ćwiczeń audytoryjnych oraz na podstawie sprawdzianów