Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Mechanika techniczna I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanika techniczna I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Mariusz Leus <Mariusz.Leus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,70,41zaliczenie
wykładyW1 30 3,30,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejetnosci z matematyki ( w tym z rachunku wektorowego i różniczkowego ) 0raz z podstaw fizyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejetnosci prowadzenia analizy statyki prostych płaskich i przestrzennych układów, będących w równowadze
C-2Umiejetność opisu ruchu punktu oraz bryły sztywnej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Uwalnianie ciał od więzów1
T-A-2Równowaga układów zbieżnych: płaskich i przestrzennych2
T-A-3Równowaga dowolnego płaskiego układu sił1
T-A-4Równowaga płaskich układów sił z tarciem1
T-A-5Równowaga dowolnego przetrzennego układu sił1
T-A-6Srodki ciężkości1
T-A-7Kinematyka punktu: obliczanie toru, drogi, prędkości i przyspieszenia1
T-A-8Kinematyka bryły wokół stałej osi: prędkości i przyspieszenia, składanie ruchów obrotowych - przełożenio1
T-A-9Ruch płaski: pole prędkości1
T-A-10Ruch złożony punktu1
T-A-11Dwa kolokwia4
15
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia i zasady statyki2
T-W-2Więzy i ich reakcje1
T-W-3Zbieżne układy sil: płaskie i przestrzenne2
T-W-4Moment siły względem punktu i moment siły względem osi2
T-W-5Pary siił na płaszczyznie2
T-W-6Dowolny płaski układ sił2
T-W-7Tarcie ślizgowe, toczne i tarcie w cięgnach3
T-W-8Pary sił w przestrzeni1
T-W-9Dowplny przestrzenny układ sił2
T-W-10Środki ciężkości2
T-W-11Kinematyka punktu w prostokątnym układzie współrzędnych: równania ruchu, toru i drogi, prędkość i przyspieszenie2
T-W-12Ruch punktu w krzywoliniowym układzie współrzędnych: przyspieszenie normalne i styczne1
T-W-13Ruch bryły sztywnej: stopnie swobody, twierdzenie o predkosciach dwóch punktów bryły1
T-W-14Ruch postępowy i obrotowy bryły wokół stałej osi2
T-W-15Ruch płaski bryły2
T-W-16Ruch kulisty i ogólny bryły2
T-W-17Ruch złożony: przyspieszenie Coriolisa1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Rozwiązywanie zadań domowych21
A-A-3Konsultacje6
42
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu26
A-W-3Studia literatury16
A-W-4Konsultacje10
82

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych
M-2Cwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie zadań
M-3Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych
M-4Cwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie zadań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena oparta na podstawie odpowiedzi na \\\\\cwiczeniach oraz na podstawie sprawdzianów
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie zapowiedzianych dwóch kolokwiów
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin z wykładów (po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń). Ocena końcowana podstawie oceny z egzaminu i oceny z ćwiczeń
S-4Ocena formująca: Ocena oparta na podstawie odpowiedzi na \\\\\cwiczeniach oraz na podstawie sprawdzianów
S-5Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie zapowiedzianych dwóch kolokwiów
S-6Ocena podsumowująca: Egzamin z wykładów (po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń). Ocena końcowana podstawie oceny z egzaminu i oceny z ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C01_W01
Student powinien posiąść wiedzę z podstaw statyki i kinematyki. Powinien umieć stosować ją w praktyce (proste przypadki obciążeń ciał, jak i układów ciał oraz przypadki ruchu ciał rzeczywistytch )
ENE_1A_W05C-1, C-2T-W-6, T-W-16, T-W-2, T-W-9, T-W-11, T-W-8, T-W-1, T-W-14, T-W-12, T-W-17, T-W-13, T-W-10, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-15M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C01_U01
Student powinien poznać warunki równowagi ciał oraz powinien poznać podstawowe pojęcia i zależnośći dotyczące ruchu punktu matertialnego oraz bryły sztywnej
ENE_1A_U02, ENE_1A_U04C-1, C-2T-A-5, T-A-7, T-A-10, T-A-1, T-A-11, T-A-2, T-A-4, T-A-6, T-A-8, T-A-9, T-A-3M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C01_W01
Student powinien posiąść wiedzę z podstaw statyki i kinematyki. Powinien umieć stosować ją w praktyce (proste przypadki obciążeń ciał, jak i układów ciał oraz przypadki ruchu ciał rzeczywistytch )
2,0Student nie orientuje się w zagadnieniu przedmiotu
3,0Student nie opanoawł podstawowej wiedzy w stopniu wystarczającym do zrozumienia podstaw statyki i kinematyki
3,5Student ogólnie orientuje się w zagadnieniach statyki i kinematyki
4,0Student opanował podstawową wiedzę w stpopniu wystarczająco potrzebnym do zastosowania je w dalszej edukacji
4,5Student wykazuje się bardzo dobra znajomością przedmiotu
5,0Student wykazuje się bardzo dobrą znajomoscią przedmiotu. Wykazuje dużą inicjatywę na wykładach i posiada umiejętność rozwiązywania zagadnień nietypowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C01_U01
Student powinien poznać warunki równowagi ciał oraz powinien poznać podstawowe pojęcia i zależnośći dotyczące ruchu punktu matertialnego oraz bryły sztywnej
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student opanował częściowo w sposób ogólny wymaganą wiedzę.
3,5Student opanował wymaganą wiedzę. Ma kłopooty z jej zastosowaniem przy rozwiązywaniu zadań
4,0Student opanował wystarczająco dobrze wymaganą wiedzę. Potrafi rozwiązywac zadania na średnim poziomie
4,5Student opanował wymaganą wiedze w stopniu wystarczającym. Potrafi rozwiązywać złożone zadania.
5,0Student opanował wymaganą wiedze w stopniu więcej niż wymaganym. Wykazuje dużą inicjatywę na wykładach

Literatura podstawowa

  1. Leyko J., Mechanika Ogólna, t1. Statyka i Kinematyka, PWN, Warszawa, 1996
  2. Misiak J., Mechanika Ogólna, t1. Statyka i Kinematyka, WNT, Warszawa, 1989
  3. Osiński Z., Mechanika Ogólna, PWN, Warszawa, 1997
  4. Misiak J., Zadania z Mechaniki Ogólnej, cz.1, Statyka, WNT, Warszawa, 1997
  5. Misiak J., Zadania z Mechaniki Ogólnej, cz.2, Kinematyka, WNT, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Klasztorny M., Mechanika ( statyka, kinematyka, dynamika ), Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2000
  2. Mieszczerski W., Zbiór zadań z Mechaniki, PWN, Warszawa, 1969
  3. Leyko J., Szmelter J., Zbiór zadań z Mechaniki Ogólnej, t1. Statyka, PWN, WArszawa, 1972
  4. Leyko J., Szmelter J., Zbiór zadań z Mechaniki Ogólnej, t.2, Kinematyka, PWN, Warszawa, 1972
  5. Nizioł J., Metodyka rozwiązywania zadań z Mechaniki, WNT, Warszawa, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Uwalnianie ciał od więzów1
T-A-2Równowaga układów zbieżnych: płaskich i przestrzennych2
T-A-3Równowaga dowolnego płaskiego układu sił1
T-A-4Równowaga płaskich układów sił z tarciem1
T-A-5Równowaga dowolnego przetrzennego układu sił1
T-A-6Srodki ciężkości1
T-A-7Kinematyka punktu: obliczanie toru, drogi, prędkości i przyspieszenia1
T-A-8Kinematyka bryły wokół stałej osi: prędkości i przyspieszenia, składanie ruchów obrotowych - przełożenio1
T-A-9Ruch płaski: pole prędkości1
T-A-10Ruch złożony punktu1
T-A-11Dwa kolokwia4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia i zasady statyki2
T-W-2Więzy i ich reakcje1
T-W-3Zbieżne układy sil: płaskie i przestrzenne2
T-W-4Moment siły względem punktu i moment siły względem osi2
T-W-5Pary siił na płaszczyznie2
T-W-6Dowolny płaski układ sił2
T-W-7Tarcie ślizgowe, toczne i tarcie w cięgnach3
T-W-8Pary sił w przestrzeni1
T-W-9Dowplny przestrzenny układ sił2
T-W-10Środki ciężkości2
T-W-11Kinematyka punktu w prostokątnym układzie współrzędnych: równania ruchu, toru i drogi, prędkość i przyspieszenie2
T-W-12Ruch punktu w krzywoliniowym układzie współrzędnych: przyspieszenie normalne i styczne1
T-W-13Ruch bryły sztywnej: stopnie swobody, twierdzenie o predkosciach dwóch punktów bryły1
T-W-14Ruch postępowy i obrotowy bryły wokół stałej osi2
T-W-15Ruch płaski bryły2
T-W-16Ruch kulisty i ogólny bryły2
T-W-17Ruch złożony: przyspieszenie Coriolisa1
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Rozwiązywanie zadań domowych21
A-A-3Konsultacje6
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu26
A-W-3Studia literatury16
A-W-4Konsultacje10
82
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C01_W01Student powinien posiąść wiedzę z podstaw statyki i kinematyki. Powinien umieć stosować ją w praktyce (proste przypadki obciążeń ciał, jak i układów ciał oraz przypadki ruchu ciał rzeczywistytch )
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W05Zna zasady mechaniki, techniki połączeń, metody analizy wytrzymałościowej, metody obliczeń projektowych wybranych podstawowych konstrukcji mechanicznych
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejetnosci prowadzenia analizy statyki prostych płaskich i przestrzennych układów, będących w równowadze
C-2Umiejetność opisu ruchu punktu oraz bryły sztywnej
Treści programoweT-W-6Dowolny płaski układ sił
T-W-16Ruch kulisty i ogólny bryły
T-W-2Więzy i ich reakcje
T-W-9Dowplny przestrzenny układ sił
T-W-11Kinematyka punktu w prostokątnym układzie współrzędnych: równania ruchu, toru i drogi, prędkość i przyspieszenie
T-W-8Pary sił w przestrzeni
T-W-1Podstawowe pojęcia i zasady statyki
T-W-14Ruch postępowy i obrotowy bryły wokół stałej osi
T-W-12Ruch punktu w krzywoliniowym układzie współrzędnych: przyspieszenie normalne i styczne
T-W-17Ruch złożony: przyspieszenie Coriolisa
T-W-13Ruch bryły sztywnej: stopnie swobody, twierdzenie o predkosciach dwóch punktów bryły
T-W-10Środki ciężkości
T-W-5Pary siił na płaszczyznie
T-W-3Zbieżne układy sil: płaskie i przestrzenne
T-W-4Moment siły względem punktu i moment siły względem osi
T-W-7Tarcie ślizgowe, toczne i tarcie w cięgnach
T-W-15Ruch płaski bryły
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin z wykładów (po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń). Ocena końcowana podstawie oceny z egzaminu i oceny z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie orientuje się w zagadnieniu przedmiotu
3,0Student nie opanoawł podstawowej wiedzy w stopniu wystarczającym do zrozumienia podstaw statyki i kinematyki
3,5Student ogólnie orientuje się w zagadnieniach statyki i kinematyki
4,0Student opanował podstawową wiedzę w stpopniu wystarczająco potrzebnym do zastosowania je w dalszej edukacji
4,5Student wykazuje się bardzo dobra znajomością przedmiotu
5,0Student wykazuje się bardzo dobrą znajomoscią przedmiotu. Wykazuje dużą inicjatywę na wykładach i posiada umiejętność rozwiązywania zagadnień nietypowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C01_U01Student powinien poznać warunki równowagi ciał oraz powinien poznać podstawowe pojęcia i zależnośći dotyczące ruchu punktu matertialnego oraz bryły sztywnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U02Umie rozwiązywać praktyczne zagadnienia inżynierskie, szczególnie energetyczne, opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne
ENE_1A_U04Umie modelować proste układy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne, prowadząc analizę ich pracy i stosując narzędzia grafiki inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejetnosci prowadzenia analizy statyki prostych płaskich i przestrzennych układów, będących w równowadze
C-2Umiejetność opisu ruchu punktu oraz bryły sztywnej
Treści programoweT-A-5Równowaga dowolnego przetrzennego układu sił
T-A-7Kinematyka punktu: obliczanie toru, drogi, prędkości i przyspieszenia
T-A-10Ruch złożony punktu
T-A-1Uwalnianie ciał od więzów
T-A-11Dwa kolokwia
T-A-2Równowaga układów zbieżnych: płaskich i przestrzennych
T-A-4Równowaga płaskich układów sił z tarciem
T-A-6Srodki ciężkości
T-A-8Kinematyka bryły wokół stałej osi: prędkości i przyspieszenia, składanie ruchów obrotowych - przełożenio
T-A-9Ruch płaski: pole prędkości
T-A-3Równowaga dowolnego płaskiego układu sił
Metody nauczaniaM-2Cwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena oparta na podstawie odpowiedzi na \\\\\cwiczeniach oraz na podstawie sprawdzianów
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie zapowiedzianych dwóch kolokwiów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student opanował częściowo w sposób ogólny wymaganą wiedzę.
3,5Student opanował wymaganą wiedzę. Ma kłopooty z jej zastosowaniem przy rozwiązywaniu zadań
4,0Student opanował wystarczająco dobrze wymaganą wiedzę. Potrafi rozwiązywac zadania na średnim poziomie
4,5Student opanował wymaganą wiedze w stopniu wystarczającym. Potrafi rozwiązywać złożone zadania.
5,0Student opanował wymaganą wiedze w stopniu więcej niż wymaganym. Wykazuje dużą inicjatywę na wykładach