Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Informatyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Informatyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Maria Lachowicz <Maria.Lachowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Maria Lachowicz <Maria.Lachowicz@zut.edu.pl>, Tadeusz Woźny <Tadeusz.Wozny@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,38zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Postawowe umiejętności działania w systemie operacyjnym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności zapisu drogi rozwiązania problemu techniką budowania algorytmów, z wykorzystaniem języka programowania komputerów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z informatycznym środowiskiem pracy.2
T-L-2Inicjowanie programu. Deklaracje typów prostych. Komunikacja z programem poprzez ekran i klawiaturę.2
T-L-3Instrukce przypisania. Stosowanie różnych operatorów.2
T-L-4Sterowanie wykonywaniem programu - instrukcje warunkowe.2
T-L-5Sterowanie wykonywaniem progamu - instrukcje wielowariantowego wyboru.2
T-L-6Kolokwium sprawdzające.2
T-L-7Instrukcje iteracyjne - część 12
T-L-8Instrukcje iteracyjne - część 22
T-L-9Instrukcje iteracyjne - część 32
T-L-10Budowanie graficznego interfejsu użytkownika.2
T-L-11Tworzenie funkcji własnych.2
T-L-12Tworzenie procedur własnych2
T-L-13Złożone zadanie programistyczne - część 12
T-L-14Złożone zadanie programistyczne - część 22
T-L-15Kolokwium sprawdzające.2
30
wykłady
T-W-1Algorytm jako instrukcja rozwiązania problemu. Język programowania jako narzędzie zapisu algorytmu. Środowisko programowania.1
T-W-2Podstawowe elementy budowy algorytmów: 1) typy danych, deklaracje typów prostych, 2) wyprowadzanie danych na ekran i wprowadzanie danych z klawiatury.1
T-W-3Podstawowe elementy budowy algorytmów: 3) instrukcje przypisania, 4) operacje na danych i operatory.1
T-W-4Podstawowe elementy budowy algorytmów: 5) sterowanie wykonywaniem algorytmu i instrukcje sterujące.2
T-W-5Podstawowe elementy budowy algorytmów: 6) typy strukturalne, 7) instrukcje iteracyjne.3
T-W-6Elementy programowania obiektowego. Struktura programu komputerowego. Dostępne biblioteki, procedury i funkcje. Graficzny interfejs użytkownika.2
T-W-7Tworzenie własnych metod (procedur i funkcji) wywoływanych zdarzeniami na obiektach.3
T-W-8Wybrane typowe algorytmy.1
T-W-9Elementy programowania grafiki komputerowej.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych.30
A-L-2Przygotowanie do kolokwiów.11
A-L-3Przygotowanie do kolejnych zajęć.5
A-L-4Udział w konsultacjach4
50
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych13
A-W-2Instalacja narzędzi informatycznych i środowiska programowania.3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia semestralnego7
A-W-4Zaliczenie semestralne2
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i pokaz z użyciem komputera i oprogramowania narzędziowego
M-2Ćwiczenia laboratoryjne w opanowaniu technik działania z użyciem komputerów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Rozwiązanie prostego zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie umiejętności stosowania podstawowej ogólnej struktury algorytmu i podstawowych operatorów
S-2Ocena podsumowująca: Rozwiązanie zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie wszystkich założonych efektów kształcenia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B09_W01
Student zna podstawowe typy informacji (danych) i podstawowe struktury algorytmów, którymi posługujemy się przetwarzając informacje.
ENE_1A_W01C-1T-W-4, T-W-5, T-W-9, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B09_U01
Potrafi analizować problemy i dobierać algorytmy ich rozwiązywania posługując się standardowymi elementami języka programowania.
ENE_1A_U02C-1T-L-8, T-L-13, T-L-12, T-L-4, T-L-9, T-L-14, T-L-11, T-L-5, T-L-2, T-L-3, T-L-7, T-L-1, T-L-10M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_B09_K01
student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
ENE_1A_K04, ENE_1A_K07C-1T-W-5, T-W-9, T-W-2, T-W-1, T-L-13, T-L-4, T-L-10M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B09_W01
Student zna podstawowe typy informacji (danych) i podstawowe struktury algorytmów, którymi posługujemy się przetwarzając informacje.
2,0Student nie zna wszystkich podstawowych struktury algorytmicznych i podstawowych typów informacji.
3,0Student zna podstawowe struktury algorytmiczne i typy informacji. Student zna formalny język zapisu tych struktur, ale przy ich stosowaniu popełnia błędy.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student zna podstawowe struktury algorytmiczne i typy informacji. Student zna formalny język zapisu tych struktur i nie popełnia błędów przy ich stosowaniu.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student zna podstawowe struktury algorytmiczne i typy informacji. Student zna formalny język zapisu tych struktur i nie popełnia błędów przy ich stosowaniu.Student ma wiedzę pozwalającą mu rozważać różne warianty algorytmu i świadomie jeden z nich wybierać.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B09_U01
Potrafi analizować problemy i dobierać algorytmy ich rozwiązywania posługując się standardowymi elementami języka programowania.
2,0Student nie potrafi ułożyć drogi rozwiązania problemu.
3,0Student potrafi dokonać analizy problemu i wskazać podstawowe struktury algorytmiczne do jego rozwiązania. Student potrafi zbudować algorytm posługując się instrukcjami języka programowania - wykazujący jednak błędy formalne.
3,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student potrafi dokonać analizy problemu i zbudować algorytm posługując się instrukcjami języka programowania - bez błędów formalnych.
4,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student potrafi dokonać analizy problemu i zbudować algorytm posługując się instrukcjami języka programowania - bez błędów formalnych. Student stosuje elementy optymalizacji algorytmu i świadomie wybiera jedno z kilku rozwiązań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_B09_K01
student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
2,0
3,0Potrafi analizować problemy i dobierać algorytmy ich rozwiązywania posługując się standardowymi elementami języka programowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jacek Matulewski, Visual Basic .NET w praktyce. Błyskawiczne tworzenie aplikacji, Helion, Gliwice, 2012, 2
  2. Thearon Willis, Bryan Newsome, Visual Basic 2010 od podstaw, Helion, Gliwice, 2011, Tłumaczenie: Tomasz Walczak
  3. James Foxall, Visual Basic 2015 w 24 godziny, Helion, Gliwice, 2016
  4. Halvorson Michael, Zacznij Tu! Poznaj Microsoft Visual Basic 2012, Helion, Gliwice, 2010, Tłumaczenie: Zatorska Joanna
  5. Maria Lachowicz, Programowanie w środowisku Visual Studio, zestaw podstawowych ćwiczeń laboratoryjnych, instrukcja do zajęć w Pracowni Informatycznej WIMiM ZUT, Szczecin, 2016

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z informatycznym środowiskiem pracy.2
T-L-2Inicjowanie programu. Deklaracje typów prostych. Komunikacja z programem poprzez ekran i klawiaturę.2
T-L-3Instrukce przypisania. Stosowanie różnych operatorów.2
T-L-4Sterowanie wykonywaniem programu - instrukcje warunkowe.2
T-L-5Sterowanie wykonywaniem progamu - instrukcje wielowariantowego wyboru.2
T-L-6Kolokwium sprawdzające.2
T-L-7Instrukcje iteracyjne - część 12
T-L-8Instrukcje iteracyjne - część 22
T-L-9Instrukcje iteracyjne - część 32
T-L-10Budowanie graficznego interfejsu użytkownika.2
T-L-11Tworzenie funkcji własnych.2
T-L-12Tworzenie procedur własnych2
T-L-13Złożone zadanie programistyczne - część 12
T-L-14Złożone zadanie programistyczne - część 22
T-L-15Kolokwium sprawdzające.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Algorytm jako instrukcja rozwiązania problemu. Język programowania jako narzędzie zapisu algorytmu. Środowisko programowania.1
T-W-2Podstawowe elementy budowy algorytmów: 1) typy danych, deklaracje typów prostych, 2) wyprowadzanie danych na ekran i wprowadzanie danych z klawiatury.1
T-W-3Podstawowe elementy budowy algorytmów: 3) instrukcje przypisania, 4) operacje na danych i operatory.1
T-W-4Podstawowe elementy budowy algorytmów: 5) sterowanie wykonywaniem algorytmu i instrukcje sterujące.2
T-W-5Podstawowe elementy budowy algorytmów: 6) typy strukturalne, 7) instrukcje iteracyjne.3
T-W-6Elementy programowania obiektowego. Struktura programu komputerowego. Dostępne biblioteki, procedury i funkcje. Graficzny interfejs użytkownika.2
T-W-7Tworzenie własnych metod (procedur i funkcji) wywoływanych zdarzeniami na obiektach.3
T-W-8Wybrane typowe algorytmy.1
T-W-9Elementy programowania grafiki komputerowej.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych.30
A-L-2Przygotowanie do kolokwiów.11
A-L-3Przygotowanie do kolejnych zajęć.5
A-L-4Udział w konsultacjach4
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych13
A-W-2Instalacja narzędzi informatycznych i środowiska programowania.3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia semestralnego7
A-W-4Zaliczenie semestralne2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B09_W01Student zna podstawowe typy informacji (danych) i podstawowe struktury algorytmów, którymi posługujemy się przetwarzając informacje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W01Zna podstawowe metody i procedury numeryczne oraz zagadnienia programowania i możliwości obliczeń numerycznych
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności zapisu drogi rozwiązania problemu techniką budowania algorytmów, z wykorzystaniem języka programowania komputerów.
Treści programoweT-W-4Podstawowe elementy budowy algorytmów: 5) sterowanie wykonywaniem algorytmu i instrukcje sterujące.
T-W-5Podstawowe elementy budowy algorytmów: 6) typy strukturalne, 7) instrukcje iteracyjne.
T-W-9Elementy programowania grafiki komputerowej.
T-W-3Podstawowe elementy budowy algorytmów: 3) instrukcje przypisania, 4) operacje na danych i operatory.
T-W-2Podstawowe elementy budowy algorytmów: 1) typy danych, deklaracje typów prostych, 2) wyprowadzanie danych na ekran i wprowadzanie danych z klawiatury.
T-W-1Algorytm jako instrukcja rozwiązania problemu. Język programowania jako narzędzie zapisu algorytmu. Środowisko programowania.
T-W-6Elementy programowania obiektowego. Struktura programu komputerowego. Dostępne biblioteki, procedury i funkcje. Graficzny interfejs użytkownika.
T-W-7Tworzenie własnych metod (procedur i funkcji) wywoływanych zdarzeniami na obiektach.
T-W-8Wybrane typowe algorytmy.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne w opanowaniu technik działania z użyciem komputerów
M-1Wykład informacyjny i pokaz z użyciem komputera i oprogramowania narzędziowego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Rozwiązanie prostego zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie umiejętności stosowania podstawowej ogólnej struktury algorytmu i podstawowych operatorów
S-2Ocena podsumowująca: Rozwiązanie zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie wszystkich założonych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna wszystkich podstawowych struktury algorytmicznych i podstawowych typów informacji.
3,0Student zna podstawowe struktury algorytmiczne i typy informacji. Student zna formalny język zapisu tych struktur, ale przy ich stosowaniu popełnia błędy.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student zna podstawowe struktury algorytmiczne i typy informacji. Student zna formalny język zapisu tych struktur i nie popełnia błędów przy ich stosowaniu.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student zna podstawowe struktury algorytmiczne i typy informacji. Student zna formalny język zapisu tych struktur i nie popełnia błędów przy ich stosowaniu.Student ma wiedzę pozwalającą mu rozważać różne warianty algorytmu i świadomie jeden z nich wybierać.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B09_U01Potrafi analizować problemy i dobierać algorytmy ich rozwiązywania posługując się standardowymi elementami języka programowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U02Umie rozwiązywać praktyczne zagadnienia inżynierskie, szczególnie energetyczne, opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności zapisu drogi rozwiązania problemu techniką budowania algorytmów, z wykorzystaniem języka programowania komputerów.
Treści programoweT-L-8Instrukcje iteracyjne - część 2
T-L-13Złożone zadanie programistyczne - część 1
T-L-12Tworzenie procedur własnych
T-L-4Sterowanie wykonywaniem programu - instrukcje warunkowe.
T-L-9Instrukcje iteracyjne - część 3
T-L-14Złożone zadanie programistyczne - część 2
T-L-11Tworzenie funkcji własnych.
T-L-5Sterowanie wykonywaniem progamu - instrukcje wielowariantowego wyboru.
T-L-2Inicjowanie programu. Deklaracje typów prostych. Komunikacja z programem poprzez ekran i klawiaturę.
T-L-3Instrukce przypisania. Stosowanie różnych operatorów.
T-L-7Instrukcje iteracyjne - część 1
T-L-1Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z informatycznym środowiskiem pracy.
T-L-10Budowanie graficznego interfejsu użytkownika.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne w opanowaniu technik działania z użyciem komputerów
M-1Wykład informacyjny i pokaz z użyciem komputera i oprogramowania narzędziowego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Rozwiązanie prostego zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie umiejętności stosowania podstawowej ogólnej struktury algorytmu i podstawowych operatorów
S-2Ocena podsumowująca: Rozwiązanie zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie wszystkich założonych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi ułożyć drogi rozwiązania problemu.
3,0Student potrafi dokonać analizy problemu i wskazać podstawowe struktury algorytmiczne do jego rozwiązania. Student potrafi zbudować algorytm posługując się instrukcjami języka programowania - wykazujący jednak błędy formalne.
3,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student potrafi dokonać analizy problemu i zbudować algorytm posługując się instrukcjami języka programowania - bez błędów formalnych.
4,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student potrafi dokonać analizy problemu i zbudować algorytm posługując się instrukcjami języka programowania - bez błędów formalnych. Student stosuje elementy optymalizacji algorytmu i świadomie wybiera jedno z kilku rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_B09_K01student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowanie zadania, związane z pracą zespołową
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności zapisu drogi rozwiązania problemu techniką budowania algorytmów, z wykorzystaniem języka programowania komputerów.
Treści programoweT-W-5Podstawowe elementy budowy algorytmów: 6) typy strukturalne, 7) instrukcje iteracyjne.
T-W-9Elementy programowania grafiki komputerowej.
T-W-2Podstawowe elementy budowy algorytmów: 1) typy danych, deklaracje typów prostych, 2) wyprowadzanie danych na ekran i wprowadzanie danych z klawiatury.
T-W-1Algorytm jako instrukcja rozwiązania problemu. Język programowania jako narzędzie zapisu algorytmu. Środowisko programowania.
T-L-13Złożone zadanie programistyczne - część 1
T-L-4Sterowanie wykonywaniem programu - instrukcje warunkowe.
T-L-10Budowanie graficznego interfejsu użytkownika.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne w opanowaniu technik działania z użyciem komputerów
M-1Wykład informacyjny i pokaz z użyciem komputera i oprogramowania narzędziowego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Rozwiązanie prostego zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie umiejętności stosowania podstawowej ogólnej struktury algorytmu i podstawowych operatorów
S-2Ocena podsumowująca: Rozwiązanie zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie wszystkich założonych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi analizować problemy i dobierać algorytmy ich rozwiązywania posługując się standardowymi elementami języka programowania.
3,5
4,0
4,5
5,0