Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Historia muzyki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Historia muzyki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Kultury
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Charkiewicz <Iwona.Charkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Iwona Charkiewicz <Iwona.Charkiewicz@zut.edu.pl>, Katarzyna Ganczarska-Borecka <sk@zut.edu.pl>, Adam Kuliś <sk@zut.edu.pl>, Krzysztof Machowski <sk@zut.edu.pl>, Paweł Osuchowski <sk@zut.edu.pl>, Szymon Wyrzykowski <sk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna znajomość zagadnień muzycznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Europejska tradycja muzyczna2
T-W-2Polska tradycja muzyczna2
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne2
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym2
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?2
T-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość2
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zajeć, poznanie partytury nutowej i różnic w interpretacji utworów, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie się do kolokwium, udział w koncercie.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-11. Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie. 2. Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny. 3. Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem. 4. Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa. 5. Metody praktyczne: - pokaz, - koncert, - ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_A08-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student poszerza horyzonty myślowe, dzięki czemu ma większą zdolność przyswajania specjalistycznej wiedzy swojego kierunku. Ma ogólną wiedzę muzyczną, potrafi zidentyfikować poznane nurty muzyczne, wybrać kompozytorów i utwory z zakresu muzyki polskiej i światowej.
ENE_1A_W29C-1, C-5, C-4, C-3, C-2T-W-6, T-W-5, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-7M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_A08-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinin umieć wykorzystywać nabytą wiedzę i zastosować ją w życiu codziennym, aby weryfikować swoje wybory muzyczne i świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym.
ENE_1A_U21C-1, C-5, C-4, C-3, C-2T-W-6, T-W-5, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-7M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_A08-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: świadomość w wyborze zagadnień kultury, wrażliwość na piękno muzyki, zdolność do świadomego wyboru i słuchania muzyki.
ENE_1A_K01C-1, C-5, C-4, C-3, C-2T-W-6, T-W-5, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-7M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_A08-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student poszerza horyzonty myślowe, dzięki czemu ma większą zdolność przyswajania specjalistycznej wiedzy swojego kierunku. Ma ogólną wiedzę muzyczną, potrafi zidentyfikować poznane nurty muzyczne, wybrać kompozytorów i utwory z zakresu muzyki polskiej i światowej.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5
4,0Jedna nieobecność na zajęciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_A08-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinin umieć wykorzystywać nabytą wiedzę i zastosować ją w życiu codziennym, aby weryfikować swoje wybory muzyczne i świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5
4,0Jedna niobecność na zajęciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_A08-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: świadomość w wyborze zagadnień kultury, wrażliwość na piękno muzyki, zdolność do świadomego wyboru i słuchania muzyki.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5
4,0Jedna nieobecności na zajeciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.

Literatura podstawowa

 1. Guczalski Krzysztof, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce., Musica Iagellonica, Kraków, 2002
 2. Dąbek Stanisław, Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku, PWN, Warszawa, 1996
 3. R. Chłopicka, Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum, Akademia Muzyczna, Kraków, 2000
 4. Eugeniusz Kus i Mikołaj Szczęsny, Kompozytorzy szczecińscy po 1945 roku, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 2002
 5. Rogala Jacek, Muzyka polska XX wieku, PWN, Kraków, 2000
 6. Schäffer Bogusław, W kręgu nowej muzyki, WL, Kraków, 1967
 7. Danuta Gwizdalanka, Historia muzyki XX wieku, PWM, Kraków, 2009
 8. Krukowski Stanisław, O pracy dyrygenta chóru, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa, 1982
 9. Tomaszewski Mieczysław, Muzyka w dialogu ze słowem, Akademia Muzyczna, Kraków, 2003
 10. Wojtczak Ziemowit, Głos ludzki jako żywy instrument w twórczości kompozytorów XX wieku, Łódź, 2009
 11. Golianek Ryszard Daniel, Zrozumieć operę, Łódź, 2009
 12. Wróbel Feliks, Partytura na tle współczesnej techniki orkiestracyjnej, PWM, Kraków, 1954
 13. Steen Michael, Biografie mistrzów muzyki europejskiej, Rebis, Poznań, 2009, ISBN-13: 978-83-7510-252-9
 14. Maria Gordon Smith, Chopin, Czytelnik, Warszawa, 1990, ISBN 8307015588
 15. Mieczysław Tomaszewski, Chopin: człowiek, dzieło, rezonans, Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań, 1998, ISBN 83-7212-034-X
 16. Tomasik Krzysztof, O Karolu Szymanowskim, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Kraków, 2008, ISBN 978-83-61006-20-6
 17. Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Akademia Muzyczna, Kraków, 2000
 18. Karolina Kuciapa, 30 Lat Opery na Zamku, Wyd. Opera na Zamku, Szczecin, 2008, ISBN 978-83-909715-1-3

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Europejska tradycja muzyczna2
T-W-2Polska tradycja muzyczna2
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne2
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym2
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?2
T-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość2
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zajeć, poznanie partytury nutowej i różnic w interpretacji utworów, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie się do kolokwium, udział w koncercie.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A08-1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student poszerza horyzonty myślowe, dzięki czemu ma większą zdolność przyswajania specjalistycznej wiedzy swojego kierunku. Ma ogólną wiedzę muzyczną, potrafi zidentyfikować poznane nurty muzyczne, wybrać kompozytorów i utwory z zakresu muzyki polskiej i światowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W29Ma podstawową wiedzę niezbędną do korzystania z treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne
Cel przedmiotuC-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
Treści programoweT-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
T-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
Metody nauczaniaM-11. Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie. 2. Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny. 3. Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem. 4. Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa. 5. Metody praktyczne: - pokaz, - koncert, - ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5
4,0Jedna nieobecność na zajęciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A08-1_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinin umieć wykorzystywać nabytą wiedzę i zastosować ją w życiu codziennym, aby weryfikować swoje wybory muzyczne i świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U21Umie korzystać z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
Treści programoweT-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
T-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
Metody nauczaniaM-11. Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie. 2. Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny. 3. Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem. 4. Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa. 5. Metody praktyczne: - pokaz, - koncert, - ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5
4,0Jedna niobecność na zajęciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_A08-1_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: świadomość w wyborze zagadnień kultury, wrażliwość na piękno muzyki, zdolność do świadomego wyboru i słuchania muzyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-5Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
C-4Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta.
C-3Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych.
C-2Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce.
Treści programoweT-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
T-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
Metody nauczaniaM-11. Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie. 2. Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny. 3. Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem. 4. Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa. 5. Metody praktyczne: - pokaz, - koncert, - ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5
4,0Jedna nieobecności na zajeciach. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.